Teaching with the Web:
A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ang Kultura ng Timog Silangang Asya: Isang Pagsusuri ng Ilang Teksto
Isang Online Treasure Hunt Para sa Ikalawang Taon ng High School (Filipino)

Sinulat nina O. Ferrer at P. Arinto

Panimula

Gaano kahalaga ang ating pagiging mula sa Timog Silangang Asya? Ano ang alam natin tungkol sa rehiyong ito na ating kinabibilangan? Mayroon ba tayong alam tungkol sa mga kultura ng ating mga karatig-bansa? Ano ang kaibhan at/o pagkapareho ng kanilang kultura sa kulturang Pilipino?

Masasagot natin ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang teksto tungkol sa kultura ng Indonesia at Malaysia, dalawa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Magbabasa din tayo ng ilang teksto tungkol sa kulturang Pilipino. Karamihan sa mga tekstong ito ay nasa salitang Ingles. Dahil Filipino ang ating asignatura, magsasanay din tayong magsalin ng impormasyong ating nababasa sa sariling wika.

Sa pangkat na binubuo ng tatlo hanggang apat na miyembro, hanapin ninyo ang mga sagot sa mga tanong sa ibaba sa mga teksto mula sa Internet. Ang mga website kung saan makikita ang mga teksto ay nakalista na; i-click na lamang ninyo ang URL o address ng bawat isa upang mabasa ito. Pagkatapos ninyong sagutin ang mga tanong ay sagutin ninyo ang Malaking Tanong.

Mga Tanong

  1. Ano ang relihiyon ng nakararami sa Malaysia at Indonesia? Mayroon din ba ng relihiyon na ito sa Pilipinas? Bakit hindi ito ang relihiyon ng nakararami sa Pilipinas?
  2. Aling mga salita sa Bahasa Malaysia ang may katulad (magkatulad ang tunog at kahulugan) sa Tagalog? sa Bisaya?
  3. Isa sa mga pagpapahalagang Pilipino ang pagbibigay galang sa mga matatanda at nakakatanda. Mayroon din ba nito ang Malaysia? Ano pang mga kaugalian ng mga Pilipino at mga taga-Malaysia ang magkapareho?
  4. Magbigay ng ilang pangungusap na naghahambing ng kultura ng pista (fiesta) sa Pilipinas at Malaysia.
  5. Sa unang tingin sa ilang aspeto ng Indonesia bilang bansa, ano ang masasabi ninyong katulad ng mga ito sa lipunang Pilipino?
  6. Kagaya ng mga Pilipino, mahilig sa sabong ang mga taga-Indonesia. Ano ang mga pakahulugang pangkultura ng sabong sa Indonesia?
  7. Ano ang apat na tema (theme) sa kultura at kasaysayan ng Timog Silangang Asya?

Mga Sanggunian

Tungkol sa Indonesia
http://www.my-indonesia.web.id/public/about_indonesia.asp
http://indahnesia.com/Indonesia/Indonesia.php?code=INDCOC
http://www.budpar.go.id/gallery.html

Kultura ng Malaysia
http://www.dalat.org/pdf/malaysianculture.pdf
http://tourmalaysia.tripod.com/culture.htm
http://tourmalaysia.tripod.com/festivals.htm
http://pgoh.free.fr/l61apa_ini.php

Kulturang Pilipino
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/New_Intermediate_Tagalog/ESSAYS/pistang_bayan.htm
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/New_Intermediate_Tagalog/Intermediate_Thematic_Lesson/Lessons/
Paniniwala/culture.htm
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/New_Intermediate_Tagalog/ESSAYS/ang_pagkaing_pilipino.htm
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Cynthia/onlyinpinas/cockfighting.htm
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Tagalog_Default_files/Philippine_Culture/philippines_in_southeast_asia.htm

Kultura ng Timog Silangang Asya
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Tagalog_Default_files/
Philippine_Culture/important_themes_in_southeast_as.htm

Malaking Tanong

Magsaliksik tungkol sa ISANG bagay, kaugalian, o pagpapahalaga na matatagpuan sa Pilipinas, Malaysia, at Indonesia. (Samakatuwid ito ay isang bagay na mayroon ang tatlong bansa.) Maghanap ng ilang larawan tungkol dito at pagkatapos ay sumulat ng maikling sanaysay na nagpapaliwanag sa bagay na ito. Ilang halimbawa ng mga bagay na maaaring ninyong saliksikin at gawan ng sanaysay ay ang mga sumusunod: pagkain, pananamit, paggawa ng basket, paghabi ng tela, relihiyong Islam, mga impluwensiya ng kabihasnang Tsina, pagiging maka-Diyos, at pagpapahalaga sa pamilya.

Kinakailangang buong pangkat ang gagawa ng pananaliksik at pagsusulat. Paghahati-hatiin ninyo ang mga gawain para sa proyektong ito. Siyempre pa, Filipino ang wika ng inyong sanaysay. Huwag kalimutang itala pagkatapos ng sanaysay ang mga sangguniang ginamit o pinagkunan ninyo ng impormasyon. Maaaring gumamit ng mga libro, magasin at Internet. Kailangang orihinal na gawa ang sanaysay at hindi kinopya lamang o pinagtagpi-tagpi mula sa mga sanggunian.

Isumite ang sanaysay na may kasamang larawan makalipas ang dalawang linggo.

Ipagdiwang natin ang ating pagiging Asyano!
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------