Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region MK: Mazedonien für Baugruppen und Komponenten

Ausschreibung Los-ID 1482120

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 30.7.2018 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
30.7.2018 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden könnenSonstige: Makedonski


12/07/2018 S132 - - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak

I.
II.
III.
IV.
VI.

biv¨a jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: ´eljezničke i tramvajske lokomotive i vagoni i pripadajući dijelovi

2018/S 132-301857

Poziv na nadmetanje

Roba
Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj
I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

M.R. Transport JSC Skopje
Bul. 3-ta Makedonska brigada no. 66
Slu¸ba(e) za kontakt: Nabavna slu¸ba
Na pa¸nju (osoba za kontakt): Mr. Kosta Markovski
1000 Skopje
biv¨a jugoslavenska republika Makedonija
E-po¨ta: kostamarkovski@mztransportad.com.mk
Telefaks: +389 23248727

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.mztransportad.com.mk

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) slu¸ba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Biro za javnu nabavu
Dame Gruev br.12
Na pa¸nju (osoba za kontakt): Kosta Markovski
1000 Skopje
biv¨a jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23248728
E-po¨ta: kostamarkovski@mztransportad.com.mk
Telefaks: +389 23248727
Internetska adresa: http://http://e-nabavki.gov.mk

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje ¨alju se:
Biro za javnu nabavu Skopje
Dame Gruev br.12
1000 Skopje
biv¨a jugoslavenska republika Makedonija
Internetska adresa: http://e-nabavki.gov.mk
I.2)Vrsta javnog naručitelja
Drugo: M.R. Transport JSC Skopje
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave
II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Kompozitne papuče
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pru¸anja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pru¸anja usluga: M.R. Transport JSC Skopje.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma
Trajanje u mjesecima: 24

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma
Procijenjeni tro¨kovi bez PDV-a: 4 000 000,00 MKD
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
U dokumentaciji za nadmetanje i dodatnoj dokumentaciji.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34600000
II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopu¨tene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni tro¨kovi bez PDV-a: 4 000 000,00 MKD
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvr¨enja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci
III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tra¸ena jamstva :
Ne
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvr¨enje ugovora podlije¸e posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: Certifikat ISO 9001 42008, Certifikat kemijskog sustava i Certifikat 1400142008.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Da
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ne
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ne
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Da
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Da
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvr¨enje usluge

Odjeljak IV.: Postupak
IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najni¸a cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dra¸bi
Provodi se elektronička dra¸ba: da
Dodatni podaci o elektroničkoj dra¸bi: Postotak smanjivanja o elektroničkoj dra¸bi adekvatno primjenit će se na svakoj poziciji.
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Obavijest na profilu naručitelja (kupca)

Broj objave u SLEU: 2018/S 066-148100 od 5.4.2018
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 30.7.2018 - 12:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.7.2018 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Makedonski
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 30.7.2018 - 12:00

Odjeljak VI.: Dopunski podaci
VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)´albeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadle¸no za ¸albeni postupak

Dr¸avna komisija za ¸albe
1000 Skopje
biv¨a jugoslavenska republika Makedonija
VI.4.2)Podno¨enje ¸albe
VI.4.3)Slu¸ba od koje se mogu dobiti podaci o podno¨enju ¸albe

Dr¸avna Komisija za ¸albe
Skopje
biv¨a jugoslavenska republika Makedonija
VI.5)Datum slanja ove objave:10.7.2018
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
MK: Mazedonien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Baugruppen und Komponenten