image1976.gif

Α Ρ Θ Ρ Α A R T I C L E S 1 - 5

Book_Logo.1.JPG

image1976.gif

 

article_909.jpg

 

Μαθησιακές δυσκολίες : Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

Περιοδικό ... στα γράμματα

Επιστημονική Επετηρίδα Διδασκαλείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μάιος 2002, τεύχος 5, σελ . 6 8.

 

Ανοίξτε και διαβάστε το άρθρο εδώ

 

image1976.gif

 

article_909.jpg

 

Πληροφορική και Ειδική Αγωγή : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων

Περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής , Νοέμβριος 2002 Ιανουάριος 2003 , τεύχος 19 , σελ . 56 61.

 

Ανοίξτε και διαβάστε το άρθρο εδώ

image1976.gif

 

article_909.jpg

 

Αξιοποίηση των εργαλείων επικοινωνίας από τα παιδιά με σωματική αναπηρία

3ο Συνέδριο Σύρου στις ΤΠΕ , Μάιος 2005 , σελ . 564 - 579

Αργ . Πέτρου , Υπ . Διδάκτωρ Πανεπ . Αιγαίου , καθ . Πληροφορικής Ειδικού Σχολείου

Αγγελ . Δημητρακοπούλου , Αν . Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Ανοίξτε και διαβάστε την έρευνα εδώ

image1976.gif

 

article_909.jpg

Η Σταυρούπολη ως πρωτεύουσα Πόλη του Ποντιακού ελληνισμού στο Βόρειο Καύκασο

Δημοσίευση του Κέντρου Ελληνορωσικών Ιστορικών Ερευνών - ΚΕΡΙΕ - , 27 4 2010.

 Ανοίξτε και διαβάστε το άρθρο εδώ

image1976.gif

 

article_909.jpg

 

- 頠 蠠 頠 㠠

Αριστοτέλης - μεγάλος φιλόσοφος και πρώτος βιολόγος του πλανήτη

ࠠ . . - . . , . 214 218.

ʠ 167.7:595 , ʠ 28.691.89 , 78 - ISBN 978-5-904939-19-9

Ԕ 2011

堠 堠  

頠 蠠 ꠠ -

堠 軠 ꠠ 7 /2011

Materials to IV International practical science internet conference

The present day questions of entomology ISSUE 7 , Stavropol , Russia 20.03.2011.

 

堠 蠠 堠

image1976.gif

 

 

article_801.jpgarticle_802.jpg

www.uoi.gr

www.pesea.gr

 

article-804.gifarticle_803.gif

www.etpe.gr

 

CENTER FOR GREEK RUSSIAN HISTORICAL RESEARCH : www.kerie.org

 

RES.jpg

͠ : www.stavres.entomology.ru

 

Books_2021.jpg

 


image1976.gifsoundline2.jpgeclessia_17.jpgsoundline2.jpgimage1976.gif

 

molitva_907.jpg

ΕΥΧΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

+ Προσευχή προ του γεύματος (μεσημέρι)

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς , αγιασθήτω το όνομά σου . Ελθέτω η βασιλεία σου .

Γεννηθήτω το θέλημά σου , ως εν ουρανώ , και επί της γης .

Tον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον .

Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών , ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών .

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν , αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού . Αμήν .

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Αγίου Πνεύματος , νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι , και νυν και αεί και εις τους αιώνας των

αιώνων . Αμήν .

Κύριε ελέησον , Κύριε ελέησον , Κύριε ελέησον .

Χριστέ ο Θεός ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου , ότι άγιος ει

πάντοτε , νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

 

keri_11.gif

image1976.gif

 

 

+ Eυχαριστία μετά το γεύμα

 

Ευχαριστούμεν σοι , Χριστέ ο Θεός ημών , ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών

μη στερήσεις ημάς και της επουρανίου βασιλείας , αλλ ' ως εν μέσω των μαθητών σου

παραγένου Σωτήρ , την ειρήνην διδούς αυτοίς , ελθέ και μεθ ' ημών και σώσον ημάς .

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι , και νυν και αεί και εις τους αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

Χριστέ ο Θεός ευλόγησον τα περισσεύματα της Τραπέζης ταύτης και πλήθυνον αυτά εν

τω οίκω τούτω και εις τον κόσμον άπαντα .

Δι ' ευχών των αγίων Πατέρων ημών , Κύριε Ιησού Χριστέ , ο Θεός ημών , ελέησον και

σώσον ημάς. Αμήν.

 

keri_11.gif

image1976.gif

 

 

+ Προσευχή προ του βραδινού φαγητού

 

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν .

Ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις τον αιώνα του αιώνος .

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι , και νυν και αεί και εις τους αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον , Κύριε ελέησον , Κύριε ελέησον.

Χριστέ ο Θεός ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου , ότι άγιος ει

πάντοτε , νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

keri_11.gif

image1976.gif

 

 

+ Μετά το δείπνο

 

Εύφρανας ημάς , Κύριε , εν τοις ποιήμασί σου , και εν τοις έργοις των χειρών σου

ηγαλλιασάμεθα . Εσημειώθη εφ ' ημάς το φως του προσώπου σου , Κύριε , έδωκας ευφροσύνην

εις τας καρδίας ημών . Από καρπού , σίτου , οίνου και ελαίου αυτών , ενεπλήσθημεν .

Εν ειρήνη επί τω αυτώ κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν ότι συ , Κύριε , κατά μόνας

επ ' ελπίδι κατώκησας ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι , και νυν και αεί και εις τους αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον , Κύριε ελέησον , Κύριε ελέησον .

Χριστέ ο Θεός ευλόγησον τα περισσεύματα της Τραπέζης τούτης και πλήθυνον αυτά εν

τω οίκω τούτω και εις τον κόσμον άπαντα .

Δι ευχών των αγίων Πατέρων ημών , Κύριε Ιησού Χριστέ , ο Θεός ημών , ελέησον και

σώσον ημάς. Αμήν.

 

keri_11.gif

image1976.gif

 

 

post-1.jpg

 

 

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

 

1 . Μπαίνουμε στην Εκκλησία αθόρυβα.

2 . Προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις άγιες εικόνες με ευλάβεια.

3 . Δεν στεκόμαστε στην είσοδο της Εκκλησίας και γενικά δεν εμποδίζουμε τους

άλλους που έρχονται.

4 . Μένουμε όρθιοι , ακίνητοι και σιωπηλοί και προσευχόμαστε. Οι μητέρες με τα

νήπια ας προσέχουν περισσότερο . Να μην κάνουν φασαρία.

5 . Μέσα στην Εκκλησία επιτρέπεται '' συζήτηση '' μόνο με το Θεό. Κάθε άλλη

συζήτηση είναι αμαρτία . Αν χρειαστεί κάτι το λέμε ψιθυριστά.

6 . Είμαστε απαραιτήτως όρθιοι στα εξής σημεία :

Ευλογημένη η βασιλεία ... Λάβετε φάγετε μέχρι και το Άξιον εστί .

Σοφία ορθοί ... Πάτερ ημών ...

Ευαγγέλιο . Τα άγια τοις αγίοις ...

Χερουβικό . Μετά φόβου Θεού ...

Πιστεύω ... Απόλυση.

7 . Γονατίζουμε στο σημείο : Τα σα εκ των σων , σοι προσφέρομεν ...

8 . Στη θεία κοινωνία πηγαίνουμε με τη σειρά , σε απόσταση ο ένας από τον άλλο.

9 . Οι μεγάλοι πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα , ευλάβειας , υπομονής , σιωπής,

και προσευχής . Τα παιδιά να δείχνουν σεβασμό στους μεγαλύτερους.

10 . Και όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία , πρέπει να έχουμε μέσα στην Εκκλησία

την ίδια ευλάβεια , γιατί η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού . Δεν είναι σωστό

στο τέλος να γκρεμίζουμε ότι χτίσαμε μέχρι τη στιγμή εκείνη.

 

keri_11.gif

 

image1976.gif

 

 

RUS_6.jpg

 

image1976.gif

Thodis N. Konstantinos Stavropol, Russia, 2013

image1976.gif

3d_copyright.jpg

icon_arrow.gif BACK TO INDEX PAGE