MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Wara l-“le” ta’ l-Irlanda għat-Trattat ta’ Lisbona: Il-Parlament Malti rredikola ruhu

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Iċ-Ċermen tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali CNI, Karmenu Mifsud Bonnici, qal li dak li ġara fl-Irlanda wassal biex il-Parlament Malti rridikola ruħu għat-tieni darba f’sentejn. 

 

Dan għax dak li d-deputati Maltin approvaw unanimament “bla riżervi” spiċċa mhux ratifikat minn pajjiż jew pajjiżi oħrajn ta’ l-Unjoni Ewropea.

Karmenu Mifsud Bonnici, indirizza konferenza ta’ l-aħbarijiet dwar xi jfisser il-vot ta’ l-Irlanda u kif bħala
CNI, hija ferħet u laqgħet il-vot tar-referendum Irlandiż għax l-Irlandiżi taw lezzjoni li ma jridux min jgħaddi minn fuqhom għax hemm maġġoranza favur it-trattat.

Huwa sostna li kieku kien hemm pajjiżi oħrajn li ngħataw l-opportunità li jivvotaw f’referendum, dawn ukoll kienu jivvutaw “le”. 

 

Fil-fatt l-Irlanda kien l-uniku pajjiż li talab lill-poplu tiegħu jivvota f’referendum.

Il-vot “le” f’dan il-pajjiż b’inqas minn 1% tal-popolazzjoni ta’ 490 miljun fl-Unjoni Ewropea jista’ jġib fix-xejn dak kollu li ġie nnegozjat mis-27 membru ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

It-Trattat ta’ Lisbona jitlob lill-Presidenza tal-Kunsill ta’ l-Ewropa biex l-Unjoni Ewropea jkollha aktar saħħa militari, jkollha aktar setgħat fuq il-pajjiżi individwali u tieħu deċiżjonijiet bil-maġġoranza u mhux b’kunsens.

 

Karmenu Mifsud Bonnici qal li bit-Trattat ta’ Lisbona, l-Unjoni Ewropea tkun tista’ tieħu passi biex tkabbar is-saħħa militari tagħha. 

 

Huwa qal li l-Presidenza Franċiża – bejn Lulju u Diċembru li ġej – diġà qalet li trid lill-Unjoni Ewropea ssaħħaħ l-armata tagħha. 

 

Permezz tal-vot ta’ l-Irlanda, din il-proposta ma sabitx l-appoġġ.

Huwa qal ukoll li l-Irlandiżi lanqas ma qablu li l-Unjoni Ewropea tingħata aktar setgħat għax il-poplu Irlandiż jaqbel li s-setgħat għandhom ikunu f’idejn il-Gvern li eleġġa u mhux f’idejn il-pajjiżi kollha ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Dan jgħodd ukoll għal Malta fejn Mifsud Bonnici spjega li l-poplu Malti eleġġa d-deputati tiegħu u huma dawn li għandhom ikollhom is-setgħat.

 

Karmenu Mifsud Bonnici sostna li l-iktar ħaġa fundamentali dwar it-Trattat ta’ Lisbona u li l-Irlandiżi qalu “le” hija l-qasam fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. 

 

Huwa qal li l-Irlandiżi ma qablux li meta l-Unjoni Ewropea tieħu ċerti deċiżjonijiet, dawn jittieħdu permezz ta’ maġġoranza u mhux permezz ta’ kunsens. 

 

Karmenu Mifsud Bonnici saħaq li l-poplu Irlandiż ma jridx li fejn il-Gvern ta’ l-Irlanda jkun kontra, ikollu jbaxxi rasu għax il-maġġoranza ta’ l-Unjoni Ewropea tkun favur.

Huwa qal li Malta hija l-iċken pajjiż ta’ l-Unjoni Ewropea u għax ikun kontra f’ċerti deċiżjonijiet, il-Gvern Malti jkollu jċedi għall-maġġoranza ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Qal li din hija sistema ħażina u għandha tibqa’ s-sistema ta’ unanimità.

Karmenu Mifsud Bonnici ħadha qatta bla ħabel kontra d-Deputati Parlamentari kollha Maltin għax dawn, ftit taż-żmien ilu, approvaw unanimament it-Trattat ta’ Lisbona “bla riżervi”, f’seduta waħda biss ta’ tliet sigħat mingħajr ma għamlu skrutinju serju ta’ dak li fih it-Trattat.

 

“Hija tal-mistħija li l-Parlament Malti, unanimament f’seduta waħda approva bla kritika t-Trattat ta’ Lisbona qabel ma d-deputati flew x’fih it-Trattat. Irridikolajna u għamilna froġa fl-għola istituzzjoni tal-pajjiż meta din hija t-tieni darba li trattat ma ġiex irratifikat mill-pajjiżi kollha ta’ l-Unjoni Ewropea. L-ewwel approva l-Kostituzzjoni u baqa’ f’wiċċu u issa t-Trattat ta’ Lisbona baqa’ f’wiċċu. Irriduċejna l-għola istituzzjoni f’ridikolazzjoni. Din hija lezzjoni oħra li d-Deputati tagħna għandhom jieħdu”, saħaq Karmenu Mifsud Bonnici.


Mistoqsi għall-fatt li kemm il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, kif ukoll il-Mexxej Laburista Joseph Muscat urew id-dispjaċir tagħhom għal-“le” ta’ l-Irlanda, iċ-Ċermen tas-
CNI qal li huwa ma jaqbilx mal-politiċi u sostna li assolutament ma jaqbilx mal-pożizzjoni ta’ Joseph Muscat, iżda saħaq li jemmen li iktar Nazzjonalista se jibdew jitkellmu kontra l-prepotenza, l-arroganza u l-burokraziji ta’ l-Unjoni Ewropea.

 

Karmenu Mifsud Bonnici qal li jemmen li l-Unjoni Ewropea se tipprova tgħaddi mit-tieqa wara l-vot “le” ta’ l-Irlanda hekk kif jahseb li meta s-sena d-dieħla jsiru l-elezzjonijiet għall-Membri tal-Parlament Ewropew, fl-istess żmien, l-Unjoni Ewropea tagħmel votazzjoni oħra fil-pajjiżi kollha ta’ l-Unjoni Ewropea dwar it-Trattat ta’ Lisbona, bil-premessa li dan it-Trattat jiġi approvat jekk ikun hemm il-maġġoranza tal-voti favurih.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tnejn, 16 ta’ Ġunju, 2008

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ