EL: Αγαπητοί Κύπριοι, Αγαπητή Κύπρος
      PL: Drodzy Cypryjczycy, Drogi Cyprze
      EN: Dear Cypriots, Dear Cyprus

,

EL: Είμαστε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική πολιτική πρωτοβουλία στο διαδίκτυο που στοχεύει σε βαθιά μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό όχι μόνο της χώρας μας, της Πολωνίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό σε συμφωνία με όλα τα κράτη μέλη και σε σχέση με τα δικαιώματα όλων των πολιτών τους. Πάνω απ 'όλα, ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.EL: Πιστεύουμε ότι αυτό είναι δυνατό και γι 'αυτό δημιουργούμε μια ειδική, διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα αφιερωμένη στον δημόσιο διάλογο και στις πιο κοντινές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.EL: Θέλουμε να ξεκινήσουμε την οικοδόμηση ενός νέου πολιτικού κινήματος στην Ευρώπη - στο ΚΕΝΤΡΟ, το οποίο είναι νέο, θαρραλέο, ανεξάρτητο, αντικειμενικό και ορθολογικό. Χωρίς αριστερό ή δεξιό ριζοσπαστισμό.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.EL: Η βαθιά μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδύνατη εάν δεν διορθωθεί το ελαττωματικό φορολογικό σύστημα, στο οποίο πολλές εταιρείες είναι εικονικά καταχωρημένες στη χώρα σας με αντάλλαγμα χαμηλότερους φόρους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουμε, ενώ εργαζόμαστε για τη Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση.

PL: Nie ma możliwości dokonania gruntownej reformy Unii Europejskiej bez naprawienia wadliwego systemu podatkowego w którym wiele firm rejestruje się w waszym kraju fikcyjnie w zamian na niższe podatki. Musimy to zmienić i od tego rozpoczniemy pracę nad Nową Unią Europejską.

EN: There is no way to make a profound reform of the European Union without correcting a defective tax system where many companies are registered in your country fictitiously in exchange for lower taxes. We need to change that while working on the New European Union.EL: Στο εγγύς μέλλον, θα αναλύσουμε επίσης τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου, καθώς και της Πολωνίας και της Κύπρου. Τις πραγματικές, όχι τις εικονικές. Δυστυχώς, δεν συμφωνούμε ,για παράδειγμα, που τα πληρώματα σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες απασχολούνται επισήμως στην Κύπρο, ενώ ποτέ δεν βρέθηκαν εκεί προσωπικά. Θέλουμε να τερματίσουμε την εικονική απασχόληση και τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο μόνο για να αποκτήσουν επίσημη διεύθυνση και κατά συνέπεια κάνουν φορολογική βελτιστοποίηση χάρη στην οποία ο χαμηλότερος φόρος πληρώνεται νόμιμα στην Κύπρο. Ελπίζουμε ότι οι απαραίτητες αλλαγές στο θέμα αυτό θα εφαρμοστούν με την επιφύλαξη της οικονομικής ασφάλειας της Κύπρου.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy również stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Unią Europejską a Cyprem oraz Polską i Cyprem. Tę realną – nie tę fikcyjną. Niestety nie ma naszej zgody na to, że np. załogi w niektórych liniach lotniczych oficjalnie zatrudnione są na Cyprze na którym nawet osobiście nigdy nie byli. Koniec z fikcyjnym zatrudnieniem i firmami rejestrowanymi na Cyprze tylko w celu uzyskania oficjalnego adresu, a w konsekwencji dokonania optymalizacji podatkowej dzięki której niższy podatek zapłacą na Cyprze. Mamy nadzieję, że niezbędne zmiany w tej materii zostaną wprowadzone bez uszczerbku dla bezpieczeństwa finansowego Cypru.

EN: In the near future, we will also analyse economic and trade relations between the European Union and Cyprus as well as Poland and Cyprus. The real one - not the fictional one. Unfortunately, we do not agree that, for example, crews in some airlines are officially employed in Cyprus while they have never been there personally. We want to put an end to fictitious employment and companies registered in Cyprus only to obtain an official address, and consequently they make tax optimisation thanks to which the lower tax is legall paid in Cyprus. We hope that the necessary changes in this matter will be implemented without prejudice to the financial security of Cyprus.ΜΑΖΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ, ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ!!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 


back