ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahādukkhakkhandhasuttaṃ
   [194]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho sambahulā bhikkhū
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya
pāvisiṃsu  .  atha  kho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  atippago kho
tāva  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  carituṃ  yannūna  mayaṃ  yena aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  ārāmo  tenupasaṅkameyyāmāti  .  atha  kho  te
bhikkhū  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  sammodiṃsu
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {194.1}  Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū te aññatitthiyā
paribbājakā  etadavocuṃ  samaṇo  āvuso  gotamo  kāmānaṃ pariññaṃ
paññāpeti  mayampi  kāmānaṃ  pariññaṃ  paññāpema  samaṇo  āvuso
gotamo  rūpānaṃ  pariññaṃ paññāpeti mayampi rūpānaṃ pariññaṃ paññāpema
samaṇo āvuso gotamo vedanānaṃ pariññaṃ paññāpeti mayampi vedanānaṃ
pariññaṃ paññāpema idha no āvuso ko viseso ko adhippāyo kiṃ
nānākaraṇaṃ  samaṇassa  vā gotamassa amhākaṃ vā yadidaṃ dhammadesanāya
vā dhammadesanaṃ anusāsaniyā vā anusāsaninti . Atha kho te bhikkhū tesaṃ
aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ bhāsitaṃ
Neva   abhinandiṃsu  nappaṭikkosiṃsu  anabhinanditvā  appaṭikkositvā
uṭṭhāyāsanā  pakkamiṃsu  bhagavato  santike  etassa  bhāsitassa atthaṃ
ājānissāmāti.
   [195] Atha kho te bhikkhū sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā   yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā
kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ idha mayaṃ bhante pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pavisimha  tesanno
bhante  amhākaṃ  etadahosi  atippago kho tāva sāvatthiyaṃ piṇḍāya
carituṃ  yannūna  mayaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo
tenupasaṅkameyyāmāti.
   {195.1} Atha kho mayaṃ bhante yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
ārāmo   tenupasaṅkamimha   upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi
paribbājakehi   saddhiṃ  sammodimha  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdimha  . ekamantaṃ nisinne kho amhe
bhante  te  aññatitthiyā  paribbājakā  etadavocuṃ  samaṇo āvuso
gotamo  kāmānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  mayampi  kāmānaṃ  pariññaṃ
paññāpema  samaṇo  āvuso  gotamo  rūpānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti
mayampi  rūpānaṃ  pariññaṃ  paññāpema  samaṇo  āvuso  gotamo
vedanānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  mayampi  vedanānaṃ  pariññaṃ paññāpema
idha   no  āvuso  ko  viseso  ko  adhippāyo  kiṃ
Nānākaraṇaṃ samaṇassa vā gotamassa amhākaṃ vā yadidaṃ dhammadesanāya vā
dhammadesanaṃ anusāsaniyā vā anusāsaninti . atha kho mayaṃ bhante tesaṃ
aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  bhāsitaṃ  neva abhinandimha nappaṭikkosimha
anabhinanditvā  appaṭikkositvā  uṭṭhāyāsanā  pakkamimha  bhagavato
santike etassa bhāsitassa atthaṃ ājānissāmāti.
   [196]  Evaṃvādino  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
evamassu  vacanīyā  ko  panāvuso kāmānaṃ assādo ko ādīnavo
kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  rūpānaṃ  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ nissaraṇaṃ
ko  vedanānaṃ  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ nissaraṇanti . evaṃ
puṭṭhā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  na  ceva sampāyissanti
uttariñca  vighātaṃ  āpajjissanti  taṃ  kissa  hetu  yathātaṃ bhikkhave
avisayasmiṃ  .  nāhantaṃ  bhikkhave passāmi sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  yo  imesaṃ
pañhānaṃ  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya  aññatra  tathāgatena
vā tathāgatasāvakena vā ito vā pana sutvā.
   [197] Ko ca bhikkhave kāmānaṃ assādo . pañcime bhikkhave
kāmaguṇā  katame  pañca  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā rajanīyā sotaviññeyyā saddā ...
Ghānaviññeyyā gandhā ... jivhāviññeyyā rasā ... Kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā kāmūpasañhitā rajanīyā
Ime  kho bhikkhave pañca kāmaguṇā . yaṃ kho bhikkhave ime pañca
kāmaguṇe paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ kāmānaṃ assādo.
   [198]  Ko  ca bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo . idha bhikkhave
kulaputto  yena  sippuṭṭhānena 1- jīvikaṃ kappeti yadi muddhāya yadi
gaṇanāya  yadi  saṅkhānena yadi kasiyā yadi vaṇijjāya yadi gorakkhena
yadi  issatthena  yadi  rājaporisena  yadi  sippaññatarena  sītassa
purakkhato   uṇhassa   purakkhato   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi
rissamāno  khuppipāsāya  miyyamāno  2-  ayampi  bhikkhave kāmānaṃ
ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   {198.1} Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato
vāyamato  te  bhogā  nābhinipphajjanti so socati kilamati paridevati
urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ āpajjati moghaṃ vata me uṭṭhānaṃ aphalo
vata  me  vāyāmoti  ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko
dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.2} Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato
vāyamato te bhogā abhinipphajjanti so tesaṃ bhogānaṃ ārakkhādhikaraṇaṃ
dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Kinti te 3- bhoge neva rājāno hareyyuṃ
na corā hareyyuṃ na aggi ḍaheyya na udakaṃ vaheyya na appiyā dāyādā
hareyyunti.
@Footnote: 1 Sī. Ma. sippaṭṭhānena . 2 Sī. Ma. Yu. mīyamāno . 3 Ma. Yu. me.
Tassa  evaṃ  ārakkhato gopayato te bhoge rājāno vā haranti
corā  vā  haranti  aggi  vā  ḍahati  udakaṃ vā vahati appiyā
dāyādā  vā  haranti  so  socati  kilamati  paridevati  urattāḷiṃ
kandati  sammohaṃ  āpajjati  yampi  me  ahosi  tampi no natthīti
ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.3} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  rājānopi  rājūhi  vivadanti khattiyāpi khattiyehi
vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi  vivadanti  gahapatīpi  gahapatīhi
vivadanti  mātāpi  puttena  vivadati  puttopi mātarā vivadati pitāpi
puttena  vivadati  puttopi  pitarā  vivadati  bhātāpi bhātarā vivadati
bhātāpi  bhaginiyā  vivadati bhaginīpi bhātarā vivadati sahāyopi sahāyena
vivadati  te  tattha  kalahaviggahavivādāpannā  aññamaññaṃ  pāṇīhipi
upakkamanti  leḍḍūhipi  upakkamanti  daṇḍehipi  upakkamanti  satthehipi
upakkamanti  te  tattha  maraṇampi  niggacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ
ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ   kāmānameva  hetu  asicammaṃ  gahetvā  dhanukalāpaṃ
sannayhitvā   ubhatobyuḷhaṃ  1-  saṅgāmaṃ  pakkhandanti  usūsupi
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ubhatoviyūḷhaṃ.
Khippamānesu  sattīsupi  khippamānāsu  asīsupi vijjotalantesu te tattha
usūhipi  vijjhanti  sattiyāpi  vijjhanti  asināpi  sīsaṃ  chindanti  te
tattha  maraṇampi  niggacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ  ayampi  bhikkhave
kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.5} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu asicammaṃ gahetvā dhanukalāpaṃ sannayhitvā aṭṭāvalepanā 1-
upakāriyo  pakkhandanti  usūsupi  khippamānesu  sattīsupi  khippamānāsu
asīsupi  vijjotalantesu  te tattha usūhipi vijjhanti sattiyāpi vijjhanti
chakaṇaṭiyāpi  2-  osiñcanti  abhivaggenapi  omaddanti  asināpi sīsaṃ
chindanti  te  tattha  maraṇampi  niggacchanti maraṇamattampi dukkhaṃ ayampi
bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.6} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekāgārikampi
karonti   paripanthepi   tiṭṭhanti  paradārampi  gacchanti  tamenaṃ
rājāno   gahetvā  vividhāni  kammakaraṇāni  3-  kārenti
kasāhipi   tāḷenti   vettehipi   tāḷenti   aḍḍhadaṇḍakehipi
tāḷenti    hatthampi    chindanti    pādampi    chindanti
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. addāvalepanā. 2 Sī. Yu. pakkaṭṭhiyā. Ma. chakaṇakāyapi.
@3 Sī. Yu. vividhā kammakaraṇā. Ma. vividhā kammakāraṇā.
Hatthapādampi   chindanti   kaṇṇampi  chindanti  nāsampi  chindanti
kaṇṇanāsampi   chindanti   bilaṅgathālikampi  karonti  saṅkhamuṇḍakampi
karonti  rāhumukhampi  karonti  jotimālikampi karonti hatthapajjotikampi
karonti   erakavattikampi   karonti   cīrakavāsikampi   karonti
eṇeyyakampi  karonti  balisamaṃsikampi  karonti  kahāpaṇakampi  karonti
khārāpaṭicchakampi  karonti  palighaparivattikampi  karonti  palālapīṭhakampi
karonti  tattenapi  telena  osiñcanti  sunakhehipi  khādāpenti
jīvantampi  sūle  uttāsenti  asināpi  sīsaṃ  chindanti  te  tattha
maraṇampi   niggacchanti   maraṇamattampi   dukkhaṃ  ayampi  bhikkhave
kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.7} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  kāyena duccaritaṃ caranti vācāya duccaritaṃ caranti
manasā duccaritaṃ caranti te kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ
caritvā  manasā  duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjanti ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo
samparāyiko   dukkhakkhandho   kāmahetu  kāmanidānaṃ  kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   [199]  Kiñca bhikkhave kāmānaṃ nissaraṇaṃ . yo kho bhikkhave
kāmesu chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ kāmānaṃ nissaraṇaṃ.
   [200]  Ye  hi  keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
Evaṃ  kāmānaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  vata  sāmaṃ
vā  kāme  parijānissanti  paraṃ  vā  tathattāya  samādapessanti
yathāpaṭipanno kāme parijānissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . ye ca kho
keci  bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ kāmānaṃ assādañca
assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ
pajānanti te vata sāmaṃ vā kāme parijānissanti paraṃ vā tathattāya
samādapessanti yathāpaṭipanno kāme parijānissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [201] Ko ca bhikkhave rūpānaṃ assādo . Seyyathāpi bhikkhave
khattiyakaññā   vā   brāhmaṇakaññā   vā  gahapatikaññā  vā
paṇṇarasavassuddesikā  vā soḷasavassuddesikā vā nātidīghā nātirassā
nātikisā nātithūlā nātikāḷikā 1- nāccodātā paramā sā bhikkhave
tasmiṃ samaye subhā vaṇṇanibhāti . evaṃ bhanteti 2-. Yaṃ kho bhikkhave
subhaṃ  vaṇṇanibhaṃ   paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  rūpānaṃ
assādo.
   [202] Ko ca bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo . Idha bhikkhave tameva
bhaginiṃ  passeyya aparena samayena asītikaṃ vā  navutikaṃ vā vassasatikaṃ
vā  jātiyā  jiṇṇaṃ  gopāṇasivaṅkaṃ  bhoggaṃ  daṇḍaparāyanaṃ pavedhamānaṃ
gacchantiṃ  āturaṃ  gatayobbanaṃ  khaṇḍadantiṃ  palitakesiṃ  vilūnaṃ  khallitasiraṃ
valīnaṃ  tilakāhatagattaṃ  .  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave yā purimā subhā
@Footnote: 1 Ma. nātikāḷī. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. ito pāṭhapadaṃpi īdisameva.
Vaṇṇanibhā  sā antarahitā ādīnavo pātubhūtoti . evaṃ bhanteti .
Ayaṃ 1- bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo.
   {202.1} Puna caparaṃ bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya ābādhikaṃ
dukkhitaṃ  bāḷhagilānaṃ  sake  muttakarīse  palipannaṃ  semānaṃ  aññehi
vuṭṭhāpiyamānaṃ  aññehi sampavesiyamānaṃ 2- . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
yā  purimā subhā vaṇṇanibhā sā antarahitā ādīnavo pātubhūtoti .
Evaṃ bhanteti. Ayampi bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo.
   {202.2} Puna caparaṃ bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya sarīraṃ sīvathikāya
chaḍḍitaṃ ekāhamataṃ vā dvīhamataṃ vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ vā vinīlakaṃ
vipubbakajātaṃ . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave yā purimā subhā vaṇṇanibhā sā
antarahitā ādīnavo pātubhūtoti . evaṃ bhanteti . ayampi bhikkhave
rūpānaṃ ādīnavo.
   {202.3} Puna caparaṃ bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya sarīraṃ sīvathikāya
chaḍḍitaṃ  kākehi  vā khajjamānaṃ gijjhehi vā khajjamānaṃ kulalehi vā
khajjamānaṃ suvānehi vā khajjamānaṃ siṅgālehi vā khajjamānaṃ vividhehi vā
pāṇakajātikehi khajjamānaṃ . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave yā purimā subhā
vaṇṇanibhā  sā antarahitā ādīnavo pātubhūtoti . evaṃ bhanteti .
Ayampi bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo.
   {202.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya sarīraṃ
sīvathikāya   chaḍḍitaṃ   aṭṭhikasaṅkhalikaṃ   samaṃsalohitaṃ   nhārusambandhaṃ
.pe.    aṭṭhikasaṅkhalikaṃ    nimmaṃsalohitamakkhitaṃ    nhārusambandhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayampi. 2 Ma. Yu. saṃvesiyamānanti dissati.
.pe.  Aṭṭhikasaṅkhalikaṃ  apagatamaṃsalohitaṃ  nhārusambandhaṃ .pe. aṭṭhikāni
apagatanhārusambandhāni  1-  disāvidisā  vikkhittāni aññena hatthaṭṭhikaṃ
aññena pādaṭṭhikaṃ [2]- aññena jaṅghaṭṭhikaṃ aññena ūruṭṭhikaṃ aññena
kaṭiṭṭhikaṃ  aññena  piṭṭhikaṇṭakaṭṭhikaṃ  aññena  phāsukaṭṭhikaṃ  aññena
uraṭṭhikaṃ  aññena  bāhuṭṭhikaṃ  aññena  aṃsaṭṭhikaṃ  aññena  gīvaṭṭhikaṃ
aññena  hanuṭṭhikaṃ  aññena  dantaṭṭhikaṃ  aññena  sīsakaṭāhaṃ  .  taṃ
kiṃ  maññatha  bhikkhave  yā  purimā  subhā vaṇṇanibhā sā antarahitā
ādīnavo  pātubhūtoti  .  evaṃ bhanteti . ayampi bhikkhave rūpānaṃ
ādīnavo.
   {202.5}  Puna  caparaṃ  bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  aṭṭhikāni  setāni  saṅkhavaṇṇūpanibhāni  .pe.
Aṭṭhikāni  puñjakitāni  terovassikāni  .pe.  aṭṭhikāni  pūtīni
cuṇṇakajātāni  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  yā  purimā  subhā
vaṇṇanibhā  sā antarahitā ādīnavo pātubhūtoti . evaṃ bhanteti .
Ayampi bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo.
   [203] Kiñca bhikkhave rūpānaṃ nissaraṇaṃ . yo bhikkhave rūpesu
chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ rūpānaṃ nissaraṇaṃ.
   [204] Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ
rūpānaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  vata  sāmaṃ  vā  rūpe
parijānissanti  paraṃ  vā tathattāya samādapessanti yathāpaṭipanno rūpe
@Footnote: 1 Ma. Yu. apagatasambandhāni. 2 Ma. aññena gopphakaṭṭhikaṃ.
Parijānissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  . ye ca kho keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  evaṃ  rūpānaṃ assādañca assādato
ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  pajānanti
te  vata  sāmaṃ  vā  rūpe  parijānissanti  paraṃ  vā  tathattāya
samādapessanti yathāpaṭipanno rūpe parijānissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [205]  Ko ca bhikkhave vedanānaṃ assādo . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati . yasmiṃ samaye
bhikkhave  bhikkhu  vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati neva tasmiṃ
samaye  attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi ceteti na
ubhayabyābādhāyapi ceteti abyāpajjhaṃyeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti
abyāpajjhaparamāhaṃ bhikkhave vedanānaṃ assādaṃ vadāmi.
   {205.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ
sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati . yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ
vūpasamā .pe. viharati neva tasmiṃ samaye attabyābādhāyapi ceteti .pe.
Vedeti abyāpajjhaparamāhaṃ bhikkhave vedanānaṃ assādaṃ vadāmi.
   {205.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
Ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  yasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhu  pītiyā ca
virāgā  .pe.  viharati  neva  tasmiṃ  samaye  .pe.  vedeti
abyāpajjhaparamāhaṃ bhikkhave vedanānaṃ assādaṃ vadāmi.
   {205.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . yasmiṃ samaye
bhikkhave bhikkhu sukhassa ca .pe. Viharati neva tasmiṃ samaye attabyābādhāyapi
ceteti  na  parabyābādhāyapi  ceteti na ubhayabyābādhāyapi ceteti
abyāpajjhaṃyeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti abyāpajjhaparamāhaṃ bhikkhave
vedanānaṃ assādaṃ vadāmi.
   [206]  Ko  ca bhikkhave vedanānaṃ ādīnavo . yaṃ bhikkhave
vedanā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā ayaṃ vedanānaṃ ādīnavo.
   [207]  Kiñca  bhikkhave  vedanānaṃ  nissaraṇaṃ . yo bhikkhave
vedanānaṃ 1- chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ vedanānaṃ nissaraṇaṃ.
   [208]  Ye  hi  keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
evaṃ  vedanānaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  vata  sāmaṃ
vā  vedanā  2-  parijānissanti paraṃ vā tathattāya samādapessanti
yathāpaṭipanno vedanā 3- parijānissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . Ye ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedanāsu. 2-3 Ma. vedanaṃ.
Kho  keci  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā evaṃ vedanānaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  pajānanti  te  vata  sāmaṃ vā vedanā 1-
parijānissanti  paraṃ  vā  tathattāya  samādapessanti  yathāpaṭipanno
vedanā 2- parijānissatīti ṭhānametaṃ vijjatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahādukkhakkhandhasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. vedanaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 166-178. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=3380              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=3380              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=194&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=194              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=9635              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=9635              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com