</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/BC-HĐND Châu Thành, ngày 2 tháng 1 năm 2018
     
     
     
     

 

 

BÁO CÁO

Việc tự chấm điểm thi đua đối với hoạt động của Thường trực HĐND huyện Châu Thành

   

 

Căn cứ Công văn số 184/HĐND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra, chấm điểm thi đua đối với hoạt động của Thường trực HĐND huyện Châu Thành,

Thực hiện Công văn số 34/VP-TH ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn chấm điểm thi đua đối với hoạt động của HĐND cấp huyện,

Thường trực HĐND huyện Châu Thành báo cáo kết quả tự chấm điểm thi đua của HĐND huyện Châu Thành năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng số điểm tự chấm 25 điểm, trong đó:

+ Công tác ban hành nghị quyết HĐND 10 điểm.

+ Hoạt động giám sát 10 điểm

+ Chế độ thông tin báo cáo 5 điểm

(đính kèm phụ lục).

Trên đây là báo tự chấm điểm thi đua đối với hoạt động của Thường trực HĐND huyện Châu Thành./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh  Hậu Giang;

- Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang;

- TT: HU, HĐND, UBND;

- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH