بررسی نقش عوامل فردی، سازمانی و فرهنگی در توانمند سازی روانشناختی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه مازندران ،گلستان و الزهراء.


بررسی نقش عوامل فردی، سازمانی و فرهنگی در توانمند سازی روانشناختی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه مازندران ،گلستان و الزهراء.
توانمند سازی به معنای تفویض و یا اعطای قدرت به کسی هست.


بررسی رابطه علی بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری و عملکرد شغلی با میانجی‌گری هوش سازمانی در کارکنان ستاد شرکت ذوب آهن اصف
در دهه های اخیر توانمندسازی به عنوان مکانیزمی برای افزایش کیفیت زندگی کاری و شخصی زنان مطرح شده هست.


بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
تحصیلات و اشتغال از ابزارهای موثر تحقق توانمندسازی زنان هست اما نمی توان نقش فرهنگ را در این زمینه نادیده انگاشت.


بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم توهین به مقدسات
هنجارهای اجتماعی می توانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، میزان توانمندسازی زنان را محدود نمایند.


بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران و مصر
در این پژوهش نقش شرایط فردی، ساوقتی و فرهنگی در توانمندسازی روانشناختی زنان عضو هیأت علمی در دانشگاه های مازندران، گلستان و الزهرا مورد کنکاش برنامه گرفت.


تحلیل نظام حقوق منابع طبیعی در ایران با توجه به اصل حاکمیت در حقوق بین‌الملل
علاقه مندی زنان به کسب مدارج تحصیلی بالا و اشتیاق اون ها به فعالیت آموزشی در دانشگاه واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران در دوران کنونی هست.


بررسی موانع و الزامات تجاری‌سازی دانش در دانشگاه: مطالعه موردی (دانشگاه شهید چمران اهواز)
با این وجود زنان عضو هیأت علمی دانشگاه مانند بسیاری دیگر از زنان غیر دانشگاهی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند که می تواند بر سطوح عاطفی، نگرش و عملکرد اون ها تأثیر بگذارد.


"بررسی مفهوم و جایگاه اخلاق در قانونگذاری"
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توانمندی روانشناختی زنان هیأت علمی و نقش شرایط فردی، ساوقتی و فرهنگی در توانمندسازی روانشناختی اعضای هیأت علمی زن انجام شده هست.


حقوق و تعهدات کشورها در مقابله با تروریسم در چارچوب مقررات بین‌المللی و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران
نمونه پژوهش حاضر شامل 296 نفر از زنان عضو هیأت علمی دانشگاه های الزهرا(225نفر)، مازندران(48نفر) و گلستان(23نفر) هست.

که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی هستاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و پرسشنام? محقق ساخته جهت بررسی شرایط فردی، ساوقتی و فرهنگی در توانمندسازی روانشناختی هستفاده شده هست.

داده ها با هستفاده از آمار توصیفی و همچنین آزمون T تک نمونه ای، آزمون رتبه ای فریدمن و آزمون تحلیل واریانس تحلیل شده اند.

یافته‌ ها نشان داده هست زنان در آموزش عالی دارای توانمندسازی روانشناختی بالایی هستند و موانع فرهنگی به عنوان نخستین مانع برای دست‌یابی زنان به پست های کلیدی و حساس عنوان شده هست و موانع فردی در جایگاه دوم و عامل ساوقتی در جایگاه سوم قراردارند.

با توجه به پیشرفت قابل توجه زنان در آموزش عالی و توانمندی روانشناختی بالایی که در این قشر از جامعه وجود دارد اما حضور زنان در پست های کلیدی و تصمیم ساز هنوز چشم گیر نیست.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر این نگرش فرهنگی جامعه هست که باعث می شود حضور زنان عضو هیأت علمی در موقعیت های مهم کمرنگ تر باشد.

اصلاح فرهنگ ساوقت ها از مهم ترین راه های حضور زنان توانمند در پست های تصمیم ساز در جامعه هست.

ایجاد بستری مناسب و به دور از نگرش های جنسیتی می تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات کنونی جامعه‌ی ایران باشد.
72 out of 100 based on 27 user ratings 902 reviews