Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1021 (2008-2009)
Innlevert: 06.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Kriminalitet begått av psykisk syke som er for syke for fengsel og for frisk for psykiatrien, er en stor utfordring for politi, ofre og publikum. Nå i 2009 faller disse personene fortsatt mellom alle stoler. Det lovforslaget justisministeren for tre år siden varslet mot slutten av 2006 kom aldri. Nå er høringen på Mælandutvalget avsluttet, og politiet har lenge etterlyst tiltak overfor psykisk syke lovbrytere.
Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt lovforslag slik at samfunnet kan få på plass en tilpasset reaksjon?

Begrunnelse

Dagsavisen 15.juni 2006:

"Storberget varsler nå en ny lov for å unngå at psykisk syke lovbrytere blir en kasteball mellom systemene fordi de er for syke til å komme i fengsel, og for friske til å tvangsinnlegges. - Disse skal få en reaksjon, og et lovforslag om dette vil komme før jul, sa Storberget under gårsdagens pressekonferanse."

Justisministerens varslede lovforslag ble ikke fremlagt i 2006. Derimot ble Mælandutvalget nedsatt. Utvalget leverte sin rapport 30. april 2008, men deretter gikk det nye åtte måneder før saken ble sendt på høring med frist 1. april 2009. I mellomtiden har det kommet stadig flere rapporter fra politiet som pr. i dag mangler det verktøyet de trenger for å kunne reagere og få psykisk syke kriminelle ut av kriminalitet. Dette er viktig både av hensyn til ofrene og den psykisk syke kriminelle selv.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: De gjeldende reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner trådte i kraft 1. januar 2002 og har således virket i over 7 år. I tråd med forutsetningen ved vedtakelsen har det nå vært gjennomført en etterkontroll av dette regelverket.

Justisdepartementet oppnevnte 18. mai 2006 en utredningsgruppe under ledelse av psykiater Øystein Mæland til å foreta den varslede etterkontrollen. Utvalget avleverte sin utredning 30. april 2008. Utredningen til det såkalte ”Mælandutvalget” ble sendt på høring 15. desember i fjor.

Høringsfristen gikk ut 1. april. Vi har fått inn en god del høringsuttalelser og det kommer fortsatt inn noen. Men etter hvert vil jeg ta saken til behandling med sikte på å komme tilbake til Stortinget med min vurdering og eventuelle forslag på bakgrunn av utvalgets forslag og høringsinstansenes innspill. Det er foreløpig for tidlig for meg å anslå noen tidsmessig ramme for denne behandlingen og når et eventuelt lovforslag kan bli lagt frem for Stortinget.