פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
לארשיב המדא תודיער רוטינ :רמאמה םש
אריפש יבא :רמאמה רבחמ

252 'מע 5 רפסמ ד"ל ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה

םלוס חותיפו הדידמ תוטיש ,לארשי לש םיפרגומסייסה תשר :רמאמה אשונ
.תומצועה
.יאקירפא ירוסה רבשה,המדא תודיער-הקינוטקט /היגולואיג:חתפמ תולימ
.םילג/הקיסיפ
לארשיב המדא תודיער רוטינ                    

:תורעה
יגולומסייסה ןוכמה םעטמ רוטקוד ראות לעב אוה (A.Shapira) אריפש יבא
לש יגולומסייס ףגא להנמכ םויכ ןהכמ .(הידבש) הלאספוא תטיסרבינוא לש
.הקיסיפואיגו טפנ ירקחמל ןוכמה
תא ודקפש ,םידבכ תונוסא לש םירואת תעפושמ לארשי ץרא לש הירוטסיהה
תנידמ ימוחתב רתויב הקזחה המדאה תדיער .המדא תודיער תובקעב רוזאה
רוזאב היה רעושמה הדקומ .1927-ב השחרתהה ,םושיר היבגל שיש לארשי
תוירטומסייס תונחתב הדדמנש הדיערה .6.25 התיה הלש הדוטינגמהו וחירי
,םכשב ,וחיריב רקיעב םיתב יפלא הסרהו םישנא תואמ הלטק הפוריאב
םג ומכ 1929 -ב הדיערל ירקיעה רוקמה .םיכומסה םירפכבו םילשוריב
רבשה אוה התביבסו לארשיב תוקזחה המדאה תודיער לש טלחומה ןבורל
ירחא יעדמה בקעמה .(רמאמה ףוסב "רבשה וק" האר) יאקירפא-ירוסה
לארשיב לחה (ןהיתועפשהו המדא תודיער תושחרתה) תימסייסה תוליעפה
לש ותלעפה םע ,1980-1969 םינשב קזחתהו ,1954 תנשב לחה התביבסבו
.תליא דיל ךולב ופלודא ש"ע יסיפואיגה הפצמה
המדאה תדיער דקומ) 1979 ,לירפאב 23-ב לארשי תא העזעזש המדא תדיער  
תא השיגדה (רטכיר םלוס פ"ע 5.3 הלש הדוטינגמהו חלמה םי םורדב היה
לארשיב תימסייסה תוליעפה רחא יתטישו ףוצר בקעמ םויקב ךרוצה
ןוכמב ףגאכ היגולומסייסל הדיחיה המקוה 1979 תנשב ,ןכאו .התביבסבו
תיתשתה תרבחב פ"ומה תביטח - םויכ ,ןולוחב הקיסיפואיגו טפנ ירקחמל
היגרנאה דרשמ לש המדאה יעדמב רקחמה להנמ םעטמ ןומא ףגאה .מ"עב טפנל
עדיה תא ורפשיש ,היגולומסייסב םירקחמו םירקס עוציב לע תיתשתהו
תודיער יוזיח ,לארשיב המדא תודיער ינוכיס תכרעה לש םימוחתב עדימהו
.לארשי ץרא לש היגולואיגה תנבהל המורתו המדא
רחא בקעמבו רוטינב איה היגולומסייסל ףגאה לש תירקיעה תוליעפה  
לש ךרעמו תויפרגומסייס תונחת לש תשר תרזעב לארשיב תימסייסה תוליעפה
.הצואת-ידמ תונחת

לארשי לש םיפרגומסייסה תשר
ץראה יבחרב תורוזפה תונחת 27 לע תתתשומ לארשי לש םיפרגומסייסה תשר
תשר דוע תלעופ ןהל ליבקמב .םורדב תליא דעו ןופצב ןומרחהמ
תרבח רובע הטבש רוזאב תלעפומה ,תונחת 7 תב :רתוי הנטק תיפרגומסייס
תמקהל דעוימה םוקמב תירשפא תימסייס תוליעפ רחא תבקועה לארשיל למשחה
.תיניערג חוכ תנחת
תכרעמ ,רטמומסייסה :תויסיסב תודיחי עבראמ תבכרומ תיפרגומסייס הנחת  
טוחלא-רשק תכרעמ ,םנוניסלו םיימסייסה תותואה תרבגהל תינורטקלא
העפות סיסב לע לעופ רטמומסייסה .הפיצר חתמ תקפסאל תירלוס תכרעמו
תודונת .יטנגמ הדשב ענה לילסב ילמשח םרז רצונ היפ לע הקיסיפב הטושפ
ףטשב יונישל תומרוג תודונתה .טנגמל סחיב לילסה תא תועינמ תלוקשמה
.םיילמשח תותוא תריצילו וב ילמשחה חתמה יונישל ןאכמו לילסב יטנגמה
תכרעמ תרזעב םייוצר אל םישערמ ןנוסמו רבגומ רטמומסייסב רצונש םרזה
םושיר זכרמ לא הנחתהמ (FM ד"תא) רדת-ןונפיא רודישל רמומו תינורטקלא
הדונתה תא דדומה דחא רטמומסייסב תודיוצמ תונחתה תיברמ .יפרגומסייס
תודונתה םג תודדמנ תויביכר-תלת תוארקנה תונחתב ,םלוא ,דבלב תיכנאה
.םורד-ןופצו ברעמ-חרזמ םינוויכב עקרקה לש תויקפואה
לע םינותנ תרדשמו יטמוטואו יאמצע ןפואכ תלעופ תיפרגומסייסה הנחתה  
,דואמ ההובג הדידמה תושיגר .הנשה תומי לכ ףיצר ןפואב עקרקה תודונת
.הדידמל תונתינ (רטמילימה תינוילימ) ןורקימילימ לש רועישב תודונת

םימצעו היחמצ תעונתב ןרוקמש תולק תודונתב ורוקמש ,ימסייסה שערה םלוא
תושיגר תנטקה בייחמו רתוי הובג ,תישונא תוליעפו םיב םילג ,חטשב
.הדידמה
סורפה יתרושקת ךרעמ תמקה הבייח ץראה יבחר לכמ טוחלאב םינותנ תרבעה  
םיעובק םירדשממ ןרוקמש רשק תוערפה םע תדמתמ תודדומתה ךות לארשיב
.דחאכ םייחרזאו םייאבצ םימרוג י"ע םילעפומה םידיינו

חונעיפו םושיר זכרמ
ףגאה לש םושירה זכרמ לא יתימא ןמזב םיעיגמ הדשה תונחתמ םינותנה לכ
םירבעומו ילמשח חתמל שדחמ םירמומ הנחתה ינותנ .ןולוחב היגולומסייסל
תכרעמ ,םושיר יפות יבג לע תיגולנא םושיר תכרעמ :תוכרעמ שולשל ליבקמב
םושירה זכרמ לא ףגאה ידבוע תא הקיעזמו הקזח המדא תדיער ההזמה הקעזא
תכרעמ .םייפרגומסייסה םינותנה לש יתרפס םושירל תבשחוממ תכרעמו
לכמ םיימסייסה תותואה תא קדובה בשחמ לע תססובמ תיתרפסה םושירה
טלקנש (ץוציפ וא המדא תדיער) ימסייס עורא ההזמו יתימא ןמזב תונחתה
םושירב לחוי ימסייס עורא בשחמה ההיז םא .רתוי וא תונחת עברא י"ע
תכרעמ .םושירה זכרמ לא תורדשמה תונחתה לכמ םינותנה לש יטמוטוא
התביבסבו לארשיב םיימסייס םיעורא יוליגל תמאתומ תיתרפסה םושירה
םינוש תומוקמב תושחרתמה תוקזח המדא תודיער םג תמשורו הלגמ איה םלואו
,הינמראב ,1985-ב וקיסקמב המדאה תודיער :המגודל ץראה רודכ ינפ לע
.1990-1988 םינשב היפויתאבו הינמורב ,ןאריאב
תיתרפסה םושירה תכרעמב ומשרנש םיעוראהמ דחא לכ קדוב םיחנעפמ תווצ  
:ירק) םיפרגומסייסה ימושיר יבג לע תודידמ ןתוא תא עצבמו
םוקימ) המדאה תדיער דקומ היה ןכיה בשחל ןתינ ןתרזעב (תומרגומסייסה
דועו התורצוויה ןונגנמ תא ,הדוטינגמה תא ,התושחרתה ןמז תא ,(קמועו
ךילהת .התוא םינייפאמו השחרתהש המדאה תדיער תא םירידגמה םינותנ
.היגולומסייסל ףגאה ידיב הז ךרוצל החתופש הנכות לע ססבתמ חונעיפה
המדא תודיער לע עדימ ובו ץבוק היגולומסייסל ףגאה םסרפמ הנשל תחא
.תויפרגומסייסה תונחתב לארשיב וטלקנו ושחרתהש
המדאה תודיער ידקומ תפמ תגצומ (תרבוחב 255 'מע) 5 הנומתב  
.1989-1980 הפוקתב התביבסו לארשיב ושחרתהש (הלעמו 2.0 הדוטינגממ)
םורגתש תימסייס תוליעפ תמייק םהבש םירוזאה תא תפקשמ םידקומה תפמ
תוליעפה בצק תעיבקל שמשמ רתוי טרופמה עדימה .דיתעב םג המדא תודיערל
דחי טרופמה עדימה ךמס לע .המדא תודיער תושחרתהל תורבתסההו תימסייסה
המדא תודיער ינוכיס לש תוכרעה תוכרענ יגולואיגו ירוטסיה עדימ םע
ךכ םינבמ ןונכתל םיסדנהמל םישורד רשא םייגולומסייסה םינותנה םיעבקנו
תושירדה תא רידגמה 413 י"ת ןקת םייק לארשיב .המדא תודיערב ודמעיש
.המדא תודיער ינפב הדימע הינבל

הצואת ידמ ךרעמ
רקיעב הדעונ םתלעפהו דואמ םישיגר םירישכמ ,רומאכ ,םה ,םיפרגומסייסה
תוקיפסמ ,םירקמה תיברמב .תימסייסה תוליעפה יפוא רחא בקעמ יכרצל
,יפרגומסייסה םושירב היוורל םורגל 3.5 הדוטינגממ תוקזח המדא תודיער
תוקזח המדא תודיער תובקעב תוחתפתמה עקרקה תודונת לע עדימה תא ןכלו
םידעוימ הלא םירישכמ .הצואתה ידמ םהו תוחפ םישיגר םירישכמב טולקל שי
םתובישח ןאכמו םינבמב עוגפל תולולעה תוקזח עקרק תודונת תטילקל
.םינבמה תסדנהל תדחוימה
תיאמצע םושיר תכרעממו יביכר-תלת יאלגמ היונב הצואתה דמ תכרעמ
םירישכמה .שארמ עובק ףסמ הקזח עקרקה תדונת רשאכ תיטמוטוא תלעפומה
תויפלא שש) י'ג 0.006-מ תוקזח עקרק תודונת טולקל םינווכמ לארשיב
וא עקרק תומוקב ללכ ךרדב םינקתומ םהו (ץראה רודכ לש הדיבכה תצואתמ
.םיפתרמב
ןהמ תחא לכש תוינוניב המדא תודיער 4 הצואת ידמב וטלקנ 1979 זאמ  
,תינורקע .המדאה תדיער דקומ תברקב ויהש הצואתה ידמ תא קר הליעפה
רפסמב םשרתש הקזח המדא תדיער תטילקל ןכה בצמב אצמנ הצואתה ידמ ךרעמ
עקרקה תדונת ןיב רשקה יבגל קיסהל היהי ןתינש ךכ םירישכמ לש בר
תיברמ םיבצומ םייקה ךרעמב .תיגולואיגה תיתשתל דקומהמ קחרמהו
םרפסמ תא שלשל וליפא ילואו ליפכהל שיו עלסה תיתשת יבג לע םירישכמה
תדיערב תורושקש תויסדנהה תולאשה ןווגמ לע תונעל ידכב הצואתה ידמ לש
.המדא

תישונא "רוטינ תכרעמ"
רקח אוה םייוושכע םיאצממ ךותמ תימסייסה הירוטסיהה תנבהב בושח ילכ
תובקעב תוימסייסה תומצועה לע עדימה תא .המדא תודיער לש םיאצותה
לכב .חטשב תויפצת יפ לעו רוזאב םיבשותה תויודעמ םיטקלמ המדא תדיער

היולג -ןולאש ץפומ ,הב השח היסולכואהש המדא תדיער תשחרתמש םעפ
.םינוש תומוקמב המצועה תדמאנ הז ןולאשל תובושתה יפ לעו ץראה יבחרב
תוימסייס תומצוע לש הפמ איה (תרבוחב 256 'מע) 6 הנומת ,המגודל
קמע-למרכה רוזאב השחרתהש המדא תדיער רחאל תויולג 2000-כמ הלבקתהש
דע תוימסייס תומצוע ךירעהל ןתינ תויולגהמ .1984 טסוגואב 24-ב לאערזי
בייחמה רתוי טרופמ ןולאש םייק רתוי תוהובג תומצוע יבגלו 6 הגרד
.היגולומסייסהו היגולואיגה ,הסדנהה ימוחתמ עוצקמ ישנא לש חטשב רוקיס
תא תוהזל ןתינ םהמו םיימסייס-ורקמ םינותנ םיארקנ הז גוסמ םינותנ  
םינותנ םיעייסמ ,ןכ ומכ .המדא תודיערל רתוי םישיגרה ץראב םירוזאה
תושמשמ הלא ןיעמ תוכרעה .תידיתע הקזח המדא תדיערמ יופצה תכרעהב הלא
לש תויוכרעה תושבוגמ םהיפ לעש המדא תדיערל םינוש םישיחרת תנכהל
תופמ תאוושה ךותמ .םוקישהו הלצהה תולועפב קלח תחקל םיייושעש םימרוגה
ןהלש תודוטינגמהו ןהידקומש המדא תודיער לש תוימסייס תומצוע לש
המדא תודיער תוראתמה תופמ םע תויפרגומסייס תודידממ םיעבקנ
המו תוקזח המדאה תודיער רבעב ושחרתה ןכיה ךירעהל ןתינ ,תוירוטסיה
ףותיש שרדנ ימסייס-ורקמה עדימה תלבקלש ,ןייצל רתומל .ןתמצוע התיה
.בחרה רוביצהמ הלועפ

! םולש - ןיעידומ ןאכ
תא תוריהמב חתנל אוה היגולומסייסל ףגאה לש םיבושחה וידיקפתמ דחא
תעידיל ריבעהל ידכב המדא תדיער תושחרתה רחאל םיפרגומסייסה ינותנ
לש תיעבטה תונרקסל רבעמ .שחרתהש המ לע םיטרפ תיעדמה הליהקהו רוביצה
קלח תחקל םיכירצה םיפוג םתואל עדימה בושח ,ןכיהו הרק המ תעדל רוביצה
ןיעמ היגולומסייס ףגא שמשמ הז ךרוצל .המדאה תדיער תואצותב לופיטב
חטשהמ םיחווידו םייפרגומסייס םינותנ לע תססבתמה "ןיעידומ תדיחי"
.עגפנש
םיימואלניב םיזכרמל םג תידיימ רבעומ לארשיב טלקנש יפרגומסייס עדימ
תא ךירעהל םהל רוזעל ידכב המדא תדיערב ועגפנש תונידמל תורישי וא
.ןמוחתב שחרתהש

***************************                    
תומצועה םלוס חותיפ
-ישוג לש תימואתפ הזוזתב ןרוקמ ץראה-רודכב תושחרתמה המדאה-תודיער
לש תורידא תויומכ רורחישל תומרוג הלא תוזוזת .םהיניב םיככחתמה רמוח
םיענה םייטסלא םילג ,ונייהד ,תימסייס היגרנאל הקלחב תכפוהה ,היגרנא
םינד םינוש םילדומ .ןברוחו סרה םורגל םחוכבש וינפ לעו ץראה-רודכב
חימסייס תוליעפ ירוזא לש םמויק תא םיריבסמו ולא תוזוזתל תוביסב
.םלועב םינוש תומוקמב
שי ןכ-לע ,הרישי הדידמל תנתינ הניא הדיערה-דקומב תררחתשמה היגרנאה  
.םירחא םידדמב שמתשהל
(Intensity Scale) המצועה םלוס אוה היגולומסייסב שמישש ןושאר דדמ  
דדמכ םינש תורשע ךשמב שמישו ,19-ה האמה ףוסב בחרנ שומישל סנכוהש
הררחתשהש היגרנאה תדימ תכרעומ ,המצועה םלוסב .הדיערה-קזוחל דיחיה
.ורועישו םרגנש קזנה ףקיה פ"ע הדיערה דקומב
ביידוודמ םייפוריא חרזמה םיגולומסייסה וללכיש 1956 תנשב  
,םדוק תומצוע םלוס (Karnik) קינראקו (Sponheuer) ריינופס (Medvedev)
.הפוריאב רקיעב בחרנ שומישכ אצמנה ,MSK תומצועה-םלוס עבקנ םמש-לעו
.תצקמב הנוש תומצוע-םלוסב םישמתשמ ,לשמל ,ןאפיבו ב"הראב
עדימ לע ססבתמ אוהש ךכמ עבונ תומצועה םלוסב שומישב ירקיעה ןורסיחה  
ונממ שיקהל השק תובורק םיתיעלו המדאה תדיער רחאל ףסאנה יביטקייבוס
הדיערה םוקימש ררבתה םיבר םירקמב .המצע הדיערה דקומב שחרחהש המ לע
תרזעב) בשוחמה םוקימה תא םאות וניא יברמה קזנה יפל עבקנש יפכ
םניא רומח עוזעז וא ההובג המצוע תגרד ,ןכ לע רתי ,(םיפרגומסייס
המדאה תדיער :ןה תוינייפוא תומגוד .הקזח המדא תדיער לש האצות חרכהב
המדאה תדיער ,(םיגורה ףלא 10-15) 1960 תנשב ,וקוראמ ,רידאגאב
(וסרהנ ריעה יניינבמ 80,םיגורה 100) 1963 תנשב ,היבלסוגוי היפוקסב  
,םיגורה םיפלא 10-כ) 1972 תנשב האוגאראקינ ,האוגנמב המדאה תדיערו
ההובג המצוע תגרד תולעב ויה הלא תודיער .(וסרהנ ריעה יניינבמ 80  
תברק םושמ רקיעב ומרגנ סרההו ןברוחה .רתויב תוקזח ויה אלש ףא דואמ
המגודהו ,הלודג תובישח חינקת הינבל .שערה דקומל תועגפנה םירעה
ןהיתש .וקסיצנרפ ןאסבו הינמראב המדאה תודיער ןיב האוושהה איה תטלובה
יפלא תורשע ועגפנ הינמראב .הנוש םיעגפנה רפסמ ךא המוד הדוטינגמב ויה
.וקסיצנרפ ןאסב שיא 60 תמועל םישנא

?יהמ הדוטינגמ

,ןויערה תא (C.F.Richter) רטכיר יאקירמאה גולומסייסה הלעה 1935-ב
הררחתשהש היגרנאל יסחי דדמ שמשל הלוכי הנחתב תמשרנה תיברמה הדונתהש
:תיללכה האוושמה ידי-לע תרדגומ m הנומיסש הדוטינגמה .הדיערה-דקומב
-תדונת לש (הדוטילפמא) תערשמה איה a רשאכ m=log(a/T)+f(delta h)
הדונתה לש רוזחמה ןמז - T (רטמילימה תיפלא =) ןורקימ תודיחיב עקרקה
קמועבו delta קחרמב תולתה תא תראתמ (f) היצקנופה .תוינשב דדמנה
רתויב תוקזחה ועיגה ,תודוטינגמ ןהל ועבקנש תודיערה ללכמ .h הדיערה
ראוניב 31-ב היבמולוקב ושחרתהש המדאה-תודיער ויה הלא .8.9 הדוטינגמל
.1933 סראמב 2-ב ןאפיבו 1906
יאנתמ םיעבונה ןוקית-ימרוג םיפיסומ תיללכה האוושמל יכ ,ריעהל שי  
a םיכרעה .הדיערה לש תורצוויהה ןונגנמ לש םינוש םינייפאממו הדידמה
תורידת ימוחתל ,םיימסייס םילג לש םינוש םיגוסל סחייתהל םייושע T-ו
תונוש תורדגה תומייק ןכאו .הדונתה לש םינוש םיביכרמלו םינוש
.המדא-תדיער לש הדוטינגמל
ןהב תובושחהש תולבגמ רפסמ שי רטכיר וחתיפש יפכ תודוטינגמה םלוסל  
רובע םלוסה תרדגה ,הדיערה לש יפרגואיגה םוקימב הקזח תולת :ןה
המדא תודיערל םלוסה תלבגה ןכו דבלב תויקפוא תודונת דדומה ףרגומסייס
.תוימוקמ
גולומסייסה עיצה ,רטכיר-םלוס לש תולבגמהמ קלח לע ולו ,תונעל ידכב  
-לע הדוטינגמה תא עובקל ,1945 תנשב (B.Gutenberg) גרבנטוג יאקירמאה
22-18 לש רוזחמ-ןמזבו ,חטשה-ילג לש תיברמה תיקפואה עקרקה-תדונת יפ
תודוטינגמ תעיבק .M רוציקב וא Ms למוסמ הז תודוטינגמ םלוס .תוינש
חווט תא הליבגמ הניאו והשלכ ףרגומסייסל תלבגומ הניא חטשה-ילג
םיקחרמב טלקיתש ידכ ,הייד הקזח תויהל תבייח הדיערה םלוא .הדידמה
אוה ףסונ ןורסח .ןודנה םירדתה םוחתב חטש-ילג חתפתהל םילוכי םהבש
המצועב חטש-ילג תורצוי (מ"ק 100-ל לעמ) תוקומע תודיערש הרבועה
.הכומנ
שומיש ךות תונוש תורוצב תודוטינגמ ובשיח תונוש תויפרגומסייס תונחת  
.הדחאהב ךרוצה ררועתה ךכיפל .םינוש תורידח ימוחתב םילג-תוצובקב
ועבקנ ובש יסיפואיג סוניכ ,ץייווש ,ךיריצב ךרענ 1967 תנשכ םנמאו
.תדדומה הנחתהמ תוקוחר המדא-תודיער לש תודוטינגמ בושיחל תויחנה
.תודוטינגמה בושיחב תודיחאל ואיבהו םויכ תומשוימ "ךיריצ תוצלמה"
יכרע .תודוטינגמ רפסמ המדא-תדיער לכל עובקל רשפא ,השעמל  
םלוס הזיאב דימת ןייצל בושה ךכ םושמו םינוש ויהי תודוטינגמה
-ילג תודוטינגמ יפל רוביצל םיחוודמ םירקמה בורב .רבודמ תודוטינגמ
- (M>5) תוקזחו תוינוניב תודיער יבגלש ,םג ררבתה .(ML) חטשה
-תדיער תעב תררחתשמה היגרנאל רתוי בוט דדמ ןה חטש-ילג תודוטינגמ
הררחתשהש היגרנאהו הדיער תדוטינגמ ןיב ייוסינ רשק ונשי .המדאה
לודיג דגנכ הלוקש הדוטינגמ תדיחיב היילעש הארמ הז רשק .היתובקעב
תודיערב תררחחשמ היגרנאה רקיעש ררבתמ ,ןכ לע רתי .30-25 יפ היגרנאב
תחא המדא תדיערמ היגרנאה תומכ .(M>7) אמגודל ץראה רודכב תולודג המדא
575,000 וא M=6 הדוטינגמב המדא תודיער 760 דגנכ הלוקש M=8 הרוטינגמב
.M=4 הדוטינגמב המדא תודיער
רוזחמה ןמזו עקרקה-תדונת לש תיברמה תערשמה ךותמ הדוטינגמה תעיבק  
.שומישב רתויב הצופנהו תלבוקמה הטישה איה הלש
*****************************************************************
רבשה וק
,םורד-ןופצ ונוויכש יפרגופוט עקב ,לארשי תנידמ לש יחרזמה הקלחב
אוה יפרגופוטה עקבה .םורדב תליא ץרפמ דעו ןופצב ןומרחה תודרוממ
הילוטנא ירהב לארשיל תינופצ הליחתמה דואמ הלודג םירבש תכרעמל יוטיב
תאז םירבש תכרעמ .הקירפא חרזמ לש םילודגה םימגאב המורד תרמגנו
תוחול ינש ןיב הדירפמ ,יאקירפא-ירוסה רבשה יללכ ןפואכ תארקנה
חולה - יחרזמהו ,יניס-לארשי - יברעמה חולה .יברעמו יחרזמ - םיינוטקט
חולל סחיב הנופצ יברעה חולה ענ תוחולה ינש ןיב תיסחיה העונתב .יברעה
תודיערל רוקמה איה רבשה ידיצ ינשמ וז תיסחי העונת .יניס-לארשי -
.הביבסבו לארשיב תושחרתמה המדאה
לארשיב המדא תודיער ידקומ תפמ ,(תרבוחב 255 'מע) 5 הנומתב  
לכ .M>2 הדוטינגמב המדא תודיער רובע 1989-1980 הפוקתל התביבסבו
.היגרנא ררחשו הזוזת רבעש ץראה רודכ םורקב םוקמ תנייצמ המדא תדיער
-ירוסה רבשה ךרואל ןכא איה תירקיעה תוליעפהש הדבועה תא השיגדמ הפמה
ושגרוהש המראה תודיער ידקומ .ונממ םילצפתמה םיפסונ םירבשו יאקירפא
.הדוטינגמהו ךיראתה ןויצ ךות אלמ לוגיעב ונייוצ היסולכואה י"ע
רבשב המדאה תדיער ןה הפוקת התואב ושחרתהש רתויב תוקזחה המדאה תודיער
ושחרתהש רפסמב 500-כ ,המדאה תודיער ליחנו(M=5.3) 24/8/84 -ב למרכה
.ML=5.3 הדוטינגמב התיה ןהב הקזחהש 1983 ראורבפב תליא ץרפמ ןופצב

****************************************************************  
****************************************************************

 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ