Isimo senqondo sithole incazelo (Zulu)

Chisha Evaristo
Zambian Chisha Evaristo is now of sound mind.

UChisha Evaristo waseZambia wayesebenzisa izidakamizwa kakhulu ezamholela ukuthi abe nokudideka kubo ubuchopho (brain) okwaholela ukuthenini ngonyaka ka 1995 agcine esekhubazekile enqondweni.

Wayeboshwa izandla ngoba wayenodlame, namanje usena manxeba esihlakaleni nasemaqakaleni.

Manje, yena lowo owayengu muntu othanda utshwala nezidakamizwa usengu somabhizinisi ophile kahle enqondweni, othanda uJesu owavakashela umhlangano wabazalwane eNingizimu Afrika lapha axoxisana nephephandaba leChallenge.

"Angisaphuzi futhi angisabhemi. Nokulangaza akusekho. Ngikhululiwe. Angisavuki phakathi kwamabili ngifuna izidakamizwa.

"UNkulunkulu ungisizile ngendlela eziningi ukuthi nginqobe izono zami, ngosizo labantwana bakaNkulunkulu abaye bangishumayeza ngokwabo nangokusebenzisa ezinye izindlela zokushumayela."

Impilo kaChisha yashintsha emuva kweminyaka emihlanu lapho wayezinikele etshwaleni nakubo izidakamizwa lapho abona khona ukuthi akukho ukuphila kulokho ayekwenza, omunye ayesebenza naye wamchazela ngethemba eliku Jesu.

Wakhumbula ukuphila ayenakho ngesikhathi esemusha nezinto azizwa emsakazweni wabazalwane. Ngosizo laloyo ayesebenza naye, UChisha wakhuleka wacela intethelelo yezono zakhe nokukhululwa ebubini amukele ukuphila okungunaphakade okutholakala kuJesu.

"Ngifuna ukuba nempilo enenjongo," uyakhumbula.

Manje UNkulunkulu umsizile ukuthi abuyisane nabantu abaqambela amanga ngaphambilini alungise ubudlelwane obabubhidlikile.

"Abantu impilo yabo ehlangahlangene, njenge yami, kufanele bazinikele kuKristu. Unamandla okushintsha impilo yabo. Uyabafuna, uyabathanda futhi uyabakhathalela," UChisha ukhuthaza abantu.

"Ngokuba UNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi Kepha abe nokuphila okungunaphakade,"_ ucaphuna uJohane 3:16.

<< Sielkundige geval vind sin en dole (Afrikaans)
Murwere we pfungwa anowana chirevo muupenyu (Shona) >>