ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2629/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

V/v điều chỉnh giảm dự toán năm 2010 của Đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v giao dự toán thu-chi ngân sách cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, điều chỉnh giảm dự toán được giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, với số tiền là 89.976.000đồng và Phòng Công chứng theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, với số tiền là 150.000.000đồng.

 

(Kèm theo phụ lục chi tiết).

 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; Trưởng phòng Phòng Công chứng tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NCTH. TB

          2010\qd\ub\

dieu chinh giam du toan stp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

               Nguyễn Liên Khoa

 

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2010

Đơn vị: Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang

Chương 414 loại 460 khoản 463

ĐVT: 1.000đ

Nội dung

Tổng số

I. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí

1. Số thu phí, lệ phí

1.1. Chi từ nguồn thu phí được giữ lại

1.2. Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

II. Dự toán chi NSNN

Trong đó:

        - Kinh phí thực hiện tự chủ

        - Kinh phí thực hiện không tự chủ

1. Quản lý hành chính

1.1- Kinh phí thực hiện tự chủ

1.2- Kinh phí thực hiện không tự chủ

2. Đơn vị sự nghiệp

2.1- Kinh phí thực hiện tự chủ

2.2- Kinh phí thực hiện không tự chủ

3. Nghiên cứu khoa học

3.1-Kinh phí thực hiện tự chủ

3.2-Kinh phí thực hiện không tự chủ

 

 

(150.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(150.000)

(150.000)

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch

KBNN

Hậu Giang

   

(Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng)

 

 

 

 

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2010

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

Chương 414 loại 400 khoản 402

ĐVT: 1.000đ

Nội dung

Tổng số

I. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí

1. Số thu phí, lệ phí

1.1. Chi từ nguồn thu phí được giữu lại

1.2. Số phí lệ phí nộp NSNN

 

II. Dự toán chi NSNN

Trong đó:

        - Kinh phí thực hiện tự chủ

        - Kinh phí thực hiện không tự chủ

1. Quản lý hành chính

1.1- Kinh phí thực hiện tự chủ

1.2- Kinh phí thực hiện không tự chủ

2. Đơn vị sự nghiệp

2.1- Kinh phí thực hiện tự chủ

2.2- Kinh phí thực hiện không tự chủ

3. Nghiên cứu khoa học

3.1-Kinh phí thực hiện tự chủ

3.2-Kinh phí thực hiện không tự chủ

 

 

(89.976)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(89.976)

89.976

 

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng NS giao dịch

KBNN

Hậu Giang

   

       (Số tiền bằng chữ: Tám mươi chín triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

 

;