Baibel i tok profet olsem Mesaia bai helpim ol man na ol bai i no sik, karim pen na hevi, na i dai. Yu ting Jisas Krais em dispela man?

Olsem wanem ol man bai luksave long Mesaia?

Baibel i tok profet olsem Mesaia o Krais bai mekim tupela kain wok. Na ol dispela wok bai kamap insait long narapela narapela haptaim. * Namba 1, em bai stap olsem wanpela man bilong graun na long dispela rot ol man inap kisim save long em. Ol man bilong raitim Baibel i stori long ol samting long i stap bilong em, na tu, wok autim tok bilong em. Nambawan wok bilong ol tok profet bilong Baibel em long “autim tok bilong Jisas.”—Revelesen 19:10.

Olsem man bilong graun, Jisas i helpim sampela man, tasol bihain olsem wanpela strongpela spirit em bai helpim ol man long graun olgeta

BAIBEL I TOK

Mesaia bai . . .

 • Kamap long lain tumbuna pikinini bilong King Devit.—Aisaia 9:7; Luk 3:23-31. *

 • Bon long taun Betlehem.—Maika 5:2; Luk 2:4-7.

 • I gat pasin daun taim em i autim “gutnius.”—Aisaia 61:1; Luk 4:43.

 • Stap olsem man nating na ol man bai givim baksait long em.—Aisaia 53:3; Matyu 26:67, 68.

 • Go long han bilong ol birua na ol bai baim em long 30 mani silva.—Sekaraia 11:12, 13; Matyu 26:14, 15.

 • I no bekim wanpela tok taim ol man i sutim tok bilong kilim em i dai.—Aisaia 53:6, 7; Matyu 27:12-14.

 • Kamap olsem “Pikinini Sipsip” em ol man i kilim i dai olsem ofa bilong rausim sin bilong ol man, na bai ol inap stap klin long ai bilong God.—Aisaia 53:7; Jon 1:29, 34, 36.

 • I dai, tasol ol man i no inap brukim ol bun bilong en.—Song 34:20; Jon 19:33, 36.

 • Dai na ol bai planim bodi bilong em long matmat bilong ol maniman. —Aisaia 53:9; Matyu 27:57-60.

 • Kirap bek long namba 3 de. —Matyu 16:21; 28:5-7.

Jisas i inapim ol dispela tok profet na ol narapela tok profet tu. Na tu, em i oraitim ol sikman na kirapim bek ol man i dai pinis. Ol samting em i mekim i no kamapim tasol olsem em i Mesaia, nogat, dispela i strongim bilip bilong yumi olsem ol tok promis bilong Baibel bai kamap tru long bihain. (Luk 7:21-23; Revelesen 21:3, 4) Bihain long Jisas i kirap bek, em i sindaun long “han sut” bilong God na wetim taim Em i makim bilong pinisim wok olsem Mesaia.—Song 110:1-6.

“Taim Krais i kam, ating em bai wokim planti mirakel moa winim ol mirakel dispela man i wokim, a?” Jon 7:31.

Mesaia bai pinisim wok bilong em olsem wanem?

Lain Juda long taim bilong Jisas i ting olsem Mesaia bai helpim ol long lusim kalabus long wok bos bilong Rom, na kamapim gen kingdom bilong Israel. (Aposel 1:6) Tasol bihain ol disaipel Juda bilong Jisas i klia olsem Jisas bai pinisim wok bilong em long heven olsem wanpela strongpela spirit em God i givim namba long em long mekim wok bos.—Matyu 28:18.

BAIBEL I TOK

Long Namba 2 wok bilong Mesaia, em bai . . .

 • Mekim wok king long Kingdom Bilong God, em wanpela gavman bai bosim graun olgeta.Daniel 7:13, 14; Revelesen 11:15.

 • Mekim gut long olgeta man husat i bilip long em.—Stat 22:17, 18; Song 72:7, 8.

 • Daunim na bagarapim ol gavman na “ol manmeri bilong planti kantri bai i kirap nogut tru.”—Aisaia 52:15; Revelesen 19:19, 20.

 • Lukautim “bikpela lain manmeri,” em ol manmeri husat i bihainim stretpela pasin na ol bai stap long dispela nupela taim.—Revelesen 7:9, 10, 13-17.

 • Kisim namba long God Jehova na kirapim bek ol man i dai pinis na bai ol i ken stap long paradais long graun.—Luk 23:43; Jon 5:21, 28, 29.

 • Skulim ol manmeri em i bosim long stap wanbel.—Aisaia 11:1, 2, 9, 10.

 • Pinisim sin na ol manmeri bai i no sik na dai moa.—Jon 1:29; Rom 5:12.

 • Daunim wok bos bilong Satan na ol manmeri bai i stap wanbel na lotuim God Jehova.—1 Korin 15:25-28; 1 Jon 3:8.

Jisas i inapim namba 1 wok bilong em olsem Mesaia. Na tu, em bai inapim namba 2 wok bilong em. Olsem na ol man i gat savetingting bai kisim save na bihainim gut ol pasin bilong em. Jisas i tok: “Mi yet mi rot na tok i tru na laip.”—Jon 14:6.

“Na taim em i stap yet ol manmeri i ken bihainim stretpela pasin tasol. Taim mun i lait yet, planti gutpela samting i ken kamap. Em bai i stap king na bosim olgeta manmeri . . . i go inap long olgeta hap bilong graun.”Song 72:7, 8.

^ par. 5 Dispela tok “Mesaia” em wanpela tok Hibru. Na dispela tok “Krais” em wanpela tok Grik, tasol dispela tupela tok i gat wankain mining.—Jon 1:41.

^ par. 7 Ol skripsa i stap paslain i kamapim ol tok profet, na ol skripsa i kamap bihain i kamapim ol truim bilong en.