ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Donors

દાતાશ્રી

ડી.બી.પારેખ બિલ્ડીંગ ફંડ માટે દાન આપનાર દાતાઓની યાદી (વર્ષ ઈ.સ. 1950)

ક્રમ રકમ દાતાઓના નામ વિગત
1 30,000/- શ્રી શ્રીમંત વડોદરા નરેશ પ્રતાપસિંહ રાવ ગાયકવાડની પ્રજાકીય સરકારના તરફથી  
2 15,002/- પરીખ દલસુખભાઈ ભાઈચંદભાઈ (12,001/-) પરીખ ભીખાભાઈ દલસૂખભાઈ (3,001/-)ના હસ્તે  
3 4000/- શ્રી સંખેડા સદાવ્રત ટ્રસ્ટ તરફથી હસ્તે શ્રી વિઠલદાસ પારેખ  
4 2101/- શ્રી સૂર્યાવાળા છોટાલાલ પ્રેમાનંદ હસ્તે સાયન્સ હૉલ
5 2001/- શ્રી પરીખ મોહનલાલ કેશવલાલ હસ્તે સેન્ટ્રલ હૉલ
6 1051/- શ્રી બાઈગંગા શાહ કચુભાઈ દલસુખભાઈના માતૃશ્રીના હસ્તે વોટર રૂમ
7 3000/- સ્વ.શ્રી દરજી મોતીલાલ ગરબડદાસ, દરજી એમ.આર.ટોપીવાલાના હસ્તે  
8 1001/- શ્રી દવે અનિરુધ્ધભાઈ અંબાલાલના હસ્તે  
9 1001/- શ્રી મહેન્દ્ર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્પોરેશન વડોદરા  
10 1001/- શ્રી દેસાઈ મોહનલાલ રણછોડદાસ પ્રમુખ  
11 1001/- શ્રી વૈધ ઓચ્છોવલાલ સંપતરામ ઉપપ્રમુખ  
12 1001/- શ્રી ડોકટર જેઠાલાલ કેશવલાલ સેક્રેટરી  
13 1001/- શ્રી બક્ષી મગનલાલ નાથાલાલ  
14 1001/- શ્રી દેસાઈ જગજીવનદાસ પીતાંબરદાસ  
15 1001/- શ્રી દેસાઈ ચુનીલાલ મોતીલાલ ગરડાવાળા  
16 1001/- શ્રી તલાટી ત્રીકમલાલ ભોખણદાસ  
17 1001/- શ્રી પરીખ ત્રીકમલાલ જેઠાલાલ  
18 1001/- શ્રી શાહ માણેકલાલ પ્રેમાનંદ સૂર્યાવાલા  
19 1001/- શ્રી શાહ દલસુખભાઈ દામોદરદાસ  
20 1001/- શ્રી શાહ દલસુખભાઈ છોટાલાલ  
21 1001/- શ્રી શાહ મોહનલાલ દામોદરદાસ  
22 1001/- શ્રી શાહ કેશવલાલ છગનલાલ રૂયાવાળા  
23 1001/- શ્રી દેસાઈ મગનલાલ કાલીદાસ નસવાડી  
24 1001/- શ્રી પરીખ મોતીલાલ દામોદરદાસ  
25 1001/- શ્રી વૈધ મોતીલાલ ઈશ્વરભાઈ  
26 1001/- શ્રી વકીલ ભીખાલાલ મગનલાલ  
27 1001/- શ્રી શાહ છગનલાલ હરીલાલ ચલામલી  
28 1001/- શ્રી વ્યાસ નાનાલાલ દાદાભાઈ (હસ્તે રમેશચંદ્ર વ્યાસ)  
29 1002/- શ્રી સ્વ. માતા-પિતાના પવિત્ર સ્મરણાર્થે કેળવણી માટેની મદદ હસ્તે શુકલ છોટાલાલ દુર્ગાશંકર  
30 501/- શ્રી દોશી મગનલાલ માણેકલાલ  
31 501/- શ્રી શાહ મથુરદાસ ગોરધનદાસ  
32 501/- શ્રી દેસાઈ કંચનલાલ ગોરધનદાસ  
33 301/- શ્રી શાહ મોહનલાલ નાથાલાલ ઝાંપાવાળા  
34 251/- શ્રી શાહ છોટાલાલ રણછોડદાસ વડેલી  
35 251/- શ્રી વકીલ જેઠાલાલ હીંમતલાલ  
36 251/- શ્રી બક્ષી જેઠાલાલ કેશવલાલ  
37 251/- શ્રી શાહ મોતીલાલ શીવલાલ  
38 251/- શ્રી શાહ ચીમનલાલ ચુનીલાલ  
39 251/- શ્રી કમુલાલ દલસુખભાઈ  
40 251/- શ્રી દરજી નાનાલાલ હરજીભાઈ  
41 251/- શ્રી તલાટી દલપતભાઈ ગીરધરભાઈ  
42 251/- શ્રી દવે અંબાલાલ પ્રભાશંકર  
43 251/- શ્રી ભાવસાર મોહલાલ ગોવિંદભાઈ  
44 251/- શ્રી દરજી મોતીલાલ ગરબડદાસ  
45 251/- શ્રી વકીલ ચુનીલાલ શીવલાલ  
46 251/- શ્રી દેસાઈ ઓચ્છોવલાલ નાનાલાલ  
47 251/- શ્રી ડૉ.સોમાલાલ કાલીદાસ  
48 251/- શ્રી પરીખ ઓચ્છવલાલ મોહનલાલ (બી.એસ.સી.)  
49 251/- શ્રી સોમાલાલ મોતીલાલ નસવાડી  
50 251/- શ્રી શાહ મોહનલાલ ગોરધનદાસ શીવલાલ  
51 251/- શ્રી ગાંધી ગીરધરલાલ માણેકલાલ  
52 501/- શ્રી સ્વ.શ્રી શાહ ગોવિંદલાલ હિરાલાલ  
53 501/- શ્રી શાહ કૃષ્ણલાલ હિરાલાલ  
54 501/- શ્રી શાહ દ્રારકાદાસ બંશીલાલ  
55 501/ શ્રી મજમુદાર કંચનલાલ એચ.એડવોકેટ  
56 500/- શ્રી પટેલ ઓચ્છોવલાલ હિંમતલાલ  
57 501/- શ્રી શાહ ચિતરંજન ચંદુલાલ સૂર્યાવાલા  
58 400/- શ્રી શાહ વિઠ્ઠલદાસ ગોરધનદાસ  
59 251/- શ્રી શાહ પરસોતમદાસ મોહનલાલ  
60 251/- શ્રી પરીખ રંતીદેવ જેઠાલાલ  
61 251/- શ્રી દેસાઈ પુંજાલાલ હિંમતલાલ  
62 251/- શ્રી દેસાઈ હિરાલાલ હિંમતલાલ  
63 251/- શ્રી શાહ રતનલાલ ચુનીલાલ  
64 151/- શ્રી શાહ ભીખાલાલ છોટાલાલ  
65 151/- શ્રી દરજી રસીકલાલ ચુનીલાલ  
66 151/- શ્રી શાહ ધ્વારકાદાસ જી.  
67 101/- શ્રી દેસાઈ સુંદરલાલ નટવરલાલ  
68 101/- શ્રી શાહ મનહરલાલ કચુલાલ  
69 101/- શ્રી ભટ્ટ ઈન્દુભાઈ ત્રંબકલાલ  
70 101/- શ્રી શાહ જયંતીભાઈ એન.  
71 101/- શ્રી શાહ વિઠ્ઠલદાસ એમ.  
72 101/- શ્રી પરીખ પ્રકાશચંદ્ર એમ.  
73 51/- શ્રી દેસાઈ કનુભાઈ છીતાલાલ  
74 251/- શ્રી શાહ કાલીદાસ દલસુખભાઈ  
75 251/- શ્રી શાહ રતનલાલ ચંદુલાલ સૂર્યાવાલા  
76 251/- શ્રી કંચનલાલ ચુનીલાલ  
77 251/- શ્રી તલાટી સનતકુમાર અમૃતલાલ  
78 251/- શ્રી દેસાઈ રમણલાલ અંબાલાલ ગરડાવાળા  
79 251/- શ્રી શાહ રતનલાલ મગનલાલ ઓરવાડાવાળા  
80 251/- શ્રી શાહ ઓચ્છોવલાલ મોહનલાલ રૂયાવાળા  
81 251/- શ્રી શાહ અંબાલાલ ગોરધનદાસ ચોરમાર  
82 251/- શ્રી શાહ મુળજીભાઈ મોહનલાલ  
83 251/- શ્રી શાહ પુનમચંદ છોટાલાલ  
84 251/- શ્રી શાહ રમણલાલ અંબાલાલ સૂર્યાવાળા  
85 251/- શ્રી દેસાઈ ઓચ્છોવલાલ મોહનલાલ  
86 251/- શ્રી શાહ અંબાલાલ ગોરધનદાસ  
87 251/- શ્રી ડૉ.રતનલાલ નાનાલાલ  
88 251/- બાઈમણી તે પરીખ છગનલાલ દામોદરની વિધવા તરફથી હસ્તે. રમણલાલ સૂર્યાવાળા  
89 251/- શ્રી પારેખ ગોવિંદલાલ દલસુખભાઈ  

ફોટો ગૅલૅરી - Donars

  pages: 1 2 3 4

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge
 
  pages: 1 2 3 4