1 תושדח - הנואוחירמו שישח סיבנאק
Cannabis, Hashish and Marijuana - News 1

םיבצע יבאכ לקמ שישח
םיכשאה ןטרסב ןכסמ סיבאנק
הצופנ תשרט תותיווע דגנ סיבאנק
ןטרס ילפוטמל סיבאנק סיסרת
תיאופר הנאוחירמב תלעותה
םיינורכ םיבצע יבאכל הנאוחירמ
הזוכיספל ןוכיס לידגמ סיבאנק
ןורכיזב עגופ לוידיבנק לד סיבאנק
יטוכיספ ףקתה זרזמ סיבאנק
הזוכיספב םיריעצ ןכסמ סיבאנק
הצופנ תשרטב תויביטנגוקו סיבאנק
םישישקב תודרח תיחפמ דיאוניבנק
חומב עגופ םדקומ ליגמ סיבאנק
חומה תא ץווכמ שישח ןושיע
תודגונ תועפשה ילעב םיביכרמ
תעגופ הניא םעפ ידמ הנאוחירמ
תושק תונואתל ןוכיסו סיבאנק
םיקרועה תשרטב לופיטל הנאוחירמ
תוילטנמ תולחמל תמרוג הנאוחירמ
תואירה ןטרס תמרוג הניא הנאוחירמ
יתואירב ביכרמכ סיבאנק
חותינ רחאל םיבאכ דגנ סיבאנק
הזוכיספב ןכסמ סיבאנק
- הזוכיספ -
המישנה יביתנב עגופ סיבאנק
םיבאכ ריבגמ הובג ןונימב סיבאנק
דשה ןטרס תוטשפתה ענומ סיבאנק
תואירב תעגופ סיבאנק תכירצ
תוירגיסמ רתוי ליער סיבאנק ןשע
םייכינחה תלחמו שישחב שומיש
ןטרס תוטשפתה ענומ סיבאנק
היגלאימורביפ ילוחל הפורת
ץבשו בל-ףקתה ,הנאוחירמ ןושיע
חומב עגופ סיבאנקב שומיש


...שישח/הנאוחירמ/סיבאנק ואר

  2005 לירפא
םיקרוע תשרט דגנ הנאוחירמ
,THC-הש הליג ,ב"הרא UCLA-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
ךא ,םיקרועה תשרט דגנ לעופ ,הנאוחירמב ליעפה רמוחה
ןושיע .בלל ליעומ םסהש ךכמ קיסהל ןיא םירקוחה ירבדל
תא תולעהל ,בלה-בצק תצאהל םורגל לולע הנאוחירמה
.בל-ףקתהל םורגלו םדה-ץחל
תומכו ונממ הדודמ תומכ השורד םדה-ילכל ליעוי םסהש ידכ
.חורה-בצמו חומה לע העיפשמ הניאש ךכ היד הנטק וז
תקפסאב עוגפל לולע רשא ,ןושיעב וז תומכל עיגהל ןתינ אל
.םדה תרזעב ףוגל ןצמחה
שי םיקרועה תשרטב לופיט םשל יכ איה םירקוחה תנקסמ
.הפורתכ םסה תא קפסל

Nature


2005 יאמ
תוילטנמ תולחמל תמרוג הנאוחירמ
National Instit. on Drug Abuse-ב ךרענש ילרדפ רקחמ
םישמתשמ רשא 12-מ תוחפ ינב םידלי יכ אצמ ב"הרא
שפנ תלחמב תוקלל ןוכיסה תא ךכב םיליפכמ הנאוחירמב
.םהייחב רתוי רחואמ בלשב השק
,ןואכיד ,וב םישמתשמב ,םורגל לולע הנאוחירמב שומישה
אל .תודבאתה תונויסינו (Schizophrenia) הינרפוזיכס
וא היובח התייהש הייעב ררועמ םסב שומישה םא רורב
.הל רישיה םרוגה אוהש

National Institute on Drug Abuse


2006 יאמ
תואיר ןטרסל תמרוג הניא הנאוחירמ
(ןטרס ימרוג) םיינגוניצרק םיביכרמ רתוי שי הנאוחירמבש םגה
ןטרסל ןוכיס רתיל תמרוג הניא איה ,(Tobacco) קבטב רשאמ
University of California-ב רקחמב .(Lung cancer) האירה
םירקוחה .שיא 2,000-מ הלעמל ופתתשה ב"הרא סל'גנא סול
.ךכל הביסה תא וליג אל

American Thoracic Society in San Diego


2006 ינוי
יתואירב ביכרמכ סיבנאק
פוריס ליכמה C-Ice הקשמה קוויש הינטירבב לחה הנורחאל
הז הקשמ (Hemp-Blossom Syrup) סיבאנקה תחירפמ
םילוחה לש םהילגרב תותיוועו םיבאכ לע לקהל תוסנל רומא
.הצופנ תשרטב
תירטסואה Thurella תרבח ידי-לע 2004-ב חתופ הקשמה
יארחאה (THC) הנאוחירמב ליעפה רמוחה תא ליכמ וניאו
.הז םסב שומישל תוולתמה תויטוכיספה תועפותל
Milton Keynes Multiple Sclerosis Therapy G. ירבח
הנמ ולביק הקשמה לש ותעפשה תקידבל יוסינב ופתתשהש
הלקה לע וחוויד םהמ זוחא 75 דע 69 .ל"מ 250 תב תימוי
היפיצהמ ועבנ תולקההמ קלח יכ ןכתי ךא ,הלחמה ינימסתב
.ןהל

NI


2006 ינוי
חותינ רחאל םיבאכ דגנ סיבנאק
םיבאכ לש םכוכישב ליעוהל היושע סיבאנקה חמצמ תיצמת
Imp. College London ירקוח .םילודג םיחותינל םיוולתמה
(Cannador) רודנאק היורקה ,תיצמתהש םיחוודמ הינטירב
.םיבאכ לע הלקהל תושידח תופורת רוצייב שמשל הייושע

אצמנ ,םיחותינמ ומילחהש םילפוטמ 65 ופתתשה וב ,רקחמב
תמירג ךות באכ םע דדומתהל תרזוע סיבאנקה תיצמתש
תופורת תרזעב לופיטל האוושהב ,תוטעומ יאוול תועפות
,תוילמינימ יאוול תועפותב הוולמ ךומנ ןונימש אצמנ .תולבוקמ
.רבגומ בל-בצקלו הליחבל םורגל לולע הובג ןונימ ךא
םידיאוניבנקל תודוה רצונ םיבאכה ךוכיש םירקוחה ירבדל
.חמצב (Cannabinoids)

Anesthesiology


2007 ילוי
הזוכיספל ןוכיס רתיב סיבנאקה ישמתשמ
יכ אצמ תויטירב תואטיסרבינוא רפסמ ופתתשה וב רקחמ
תולחמב תוקלל ןוכיס םילידגמ הנאוחירמ/סיבאנקב םישמתשמה
,םימדוק םירקחמ 35 וחתינש ,םירקוחה .41%-ב תויטוכיספ
.הז םסב שומיש רשי סחיב לדג ןוכיסה יכ וליג
 
רשא הרומח תישפנ הערפה איה (Psychosis) הזוכיספ
רשק ןדבואב תנייפאתמ איה .תושגרו תובשחמב תעגופ
.(םימייק םניאש תולוק תעימש ןהב) תויזהו תואיצמה םע
.יתפורת לופיטל תנתינ הלחמה

...2 תושדח - ונימא תוצמוח םג ואר

Lancet


2007 טסוגוא
םילודגה המישנה יביתנב עגופ סיבנאק ןושיע
יביתנ דוקפיתב העיגפל רשי סחיב הרושק סיבאנק ןושיע תומכ
תמיסחב אטבתמ רבדה .(Large Airways) םילודגה ריוואה
.(Hyperinflation) תואירה לש רתי חופינו ריוואה תמירז
Medical Research Institute of New Zealand-ב ,רקחמב
םהיתואירש 70 דע 18 ינב 339 ופתתשה ,דנליז-וינ ןוטגנילוו
םדוקפית קדבנ ןכו ההובג היצולוזרב CT תקירס ורבע
.יתמישנה

Thorax


2007 רבוטקוא
םיבאכ ריבגמ הובג ןונימב סיבנאק
...םהירבדל


2007 רבמבונ
דשה ןטרס תוטשפתה ענומ סיבנאק
...תבוכרת


2007 רבמבונ
תואירב תעגופ תכשוממ סיבנאק תכירצ
הכירצ יכ םירסומ הירציווש Inselspital Bern-ב םירקוח
םירומח האיר יקזנל םורגל הלולע סיבאנק לש תכשמתמ
.םירומח המישנ יישקו תחפנ/המזיפמאב םיאטבתמ רשא
ךא ,סיבאנקב ךכל םרוגה לע עיבצהל ולכי אל םירקוחה
.האירב יתקלד ךילהתל םרוג אוהש רורב

NNO


2007 רבמצד
תוירגיס לש הזמ רתוי ליער סיבנאקה ןשע
םיחוודמ Health Canada תידנקה תואירבה תושרב םירקוח
תוירגיס ןשעמ םיליער םירמוח רתוי ליכמ סיבאנקה ןשע יכ
ןמימה לש ותומכ .תנטרסמ (Ammonia) הינומא רתוי 20 יפו
ןקנחה תוצומחתו (Hydrogen Cyanide) ידינאיצה
ואצמנ רשא ,האירו בל יקזנל םימרוגה ,(Nitrogen Oxides)
.תוירגיס ןשעש ולא תמועל 5 יפ ויה סיבאנקה ןשעב

Health Canada


2008 ראורבפ
םייכינח תלחמל רושק שישחב שומיש
...ירקוח


2008 ראורבפ
ןטרס לש ותוטשפתה ענומ סיבנאק
רמוחהש האצמ הינמרג Uni. Rostock-ב הדבעמ הקידב
ךכבו ןטרס לש ותוטשפתה תא םלוב (THC) סיבאנקב ליעפה
אוה ךכבו ןטרס לש ותוטשפתה תא םלוב (THC) סיבנאקב
םתוליעפ בקע תורצונש תורורג לש ןתורצוויה תא השעמל ענומ
.ןטרסה יאת םירציימ םתוא םימיזנא לש

NNO


2008 ראורבפ
היגלאימורביפ יבאכ לע הליקמ הנאוחירמ סיסב לע הפורת
יכ אצמ הדנק גפיניוו Uni. of Manitoba-ב םידקמ רקחמ
לקמ ,הנאוחירמ לע תססובמה הפורת ,(Nabilone) ןוליבאנ
היגלאימורביפ ילוח םילבוס םהמ םירירשו דלש יבאכ לע תינמז
.םהייח תוכיא תא ךכב רפשמו
םתיצחמ .םילפוטמ 40 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
.(המד) ובצלפ תפורת ולביק רתיהו הפורתה תא ולביק
,םייעובש רחאל םילפוטמה לש םבצמ תא וקדב םירקוחה
הפורתה לש יאוולה תועפות .תועובש הנומשו תועובש העברא
תרוחרחס ,הפב שבוי ,םונמינב ואטבתהו תונותמ ויה
.(Ataxia) םירירשב הטילש-יא/היסקאטאו

Pain


2008 יאמ
ץבשבו בל-ףקתהב ןכסמ הנאוחירמ ןושיע
...ןושיע


2008 ינוי
חומב עגופ סיבאנקב ךשוממ שומיש
וקרס רשא ,הילרטסוא Universities of Melbourne ירקוח
םחומל םתוא וושיהו MRI רישכמב שיא 15 לש םחומ תא
םישמתשמה םישנאש םיריהזמ ,םינשעמ םניאש םישנא לש
.םחומב ךכב עוגפל םילולע סיבאנקב תוכורא תופוקתו הברה

10-מ רתוי ךשמב ,םוי ידמ וכרצ רשא םישנא ויה םיקדבנה
סופמקופיהה רוזיא יכ אצמנ .שישח תוירגיס 5 לעמ ,םינש
לש םחומב ,ןורכיזבו תושגרב טלוש רשא ,(Hippocampus)
םניאש ולא לש םחומ תמועל 12%-ב ןטק היה ,םינשעמ
תברועמ רשא ,(Amygdale) הלדגימאהו שישח םינשעמ
.7.1%-ב הנטק התייה ,תומילאבו םידחפב

Archives of General Psychiatry


2008 ינוי
םיבצע יבאכ לע לקמ שישח
הנאוחירמ' יבגל ב"הרא Uni. of California-ב רקחמ
םיבצע יבאכמ ולבסש םירגובמ 38 ופתתשה וב ,'תיאופר
יבאכ לע לקהל יושע שישח ןושיעש הליג ,(Nerve Pain)
ןהב ,תוילטנמ תויונמוימ רפסמ ןובשח-לע תאז ,םיבצע
.היצנידרואוקו ןורכיז

The Journal of Pain


2009 ראורבפ
םיכשאה ןטרסל ןוכיס לידגמ סיבנאקב שומיש
Fred Hutchinson Cancer Research Centre-ב רקחמ
44 דע 18 ינב םירבג 369 ופתתשה וב ,ב"הרא לטאיס
(Testicular Cancer) םיכשאה ןטרסמ םילבוסכ ונחבואש
סיבנאקב םישמתשמה ולא יכ אצמ ,םיאירב םירבג 979-ו
,יביסרגא םיכשא ןטרס חתפל ןוכיס םילידגמ תועיבקב
.70% דע רועישב
אלל ,יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ סיבנאק ןושיעש ררבתה
ןושיע ,תיתחפשמ הירוטסיה ומכ ,םירחא םימרוגל רשק
.לוהוכלא תכירצו תוירגיס

Cancer


2009 רבמצד
הצופנ תשרט ילוחב תותיווע תמצמצמ סיבנאק תיצמת
ללגב תותיוועמ םילבוס רשא םישנאל ליעוהל יושע סיבאנק
.הצופנ תשרט
הינרופילק Global Neuroscience Initiative Found. ירקוח
םימדוק םירקחמ 6 תריקס תובקעב תאז םירסומ ב"הרא
.סיבנאקה חמצמ תיצמת םילפוטמ 481 ולביק םהב
םהמ דחאו תותיוועב רכינ רופיש לע וחוויד םירקחמהמ 5
.תורדרדיה לע חוויד

BMC Neurology


2009 רבמצד
ןטרס ילוח תלעותל סיבנאק סיסרת
...רקחמ


2010 ראורבפ
תיאופר הנאוחירמב תלעותה
תקקוחמה תושרל וחוויד ב"הרא Uni. of California ירקוח
תיאופר הנאוחירמ יכ (California Legislature) הינרופילקב
...תומיוסמ תויאופר תויעבב באכב לופיטל הליעומ
.30%-ב (HIV) סדייא ילפוטמב באכ תיחפמ סיבאנק ןושיע
העיגפ םע םישנאל םימרגנ רשא םיבאכ תיחפמ אוה
.הרדישה דומעב 
הז רבד .תונוש תוביסמ באכ תשוחת ךכשמ ןותמ ןונימ
ונשיע רשא םיקדבנל ןיציאספק תקרזה ידי-לע קדבנ 
.סיבאנק ןכמ רחאל 
.ןושיע תמועל תפדעומו שומישל החוטב תדיואמ הנאוחירמ

Uni. of California San Diego School of Medicine


2010 טסוגוא
םיינורכ םיבצע יבאכ לע לקמ הנאוחירמ ןושיע
יכ םיחוודמ הדנק לוארטנומ McGill University ירקוח
ךשמב םויב םימעפ 3 ,(9.4% THC) סיבאנק ג"מ 25 תפיאש
םיינורכ םייתפוריונ םיבאכ תמצמצמ ,םימי 5
.הנישה תא תרפשמו (Chronic Neuropathic Pain)
(הנש 45.4 עצוממ ליג) 18 לעמ ינב שיא 21 ופתתשה רקחמב
,חותינ רחאל וא םייטמוארט-טסופ םייתפוריונ םיבאכמ ולבסש
הלדג ,לדג ןונימהש לככש ררבתה .םישדוח 3 תוחפל וכשמנש
.באכה ךוכיש תמצוע

Canadian Medical Association Journal


2010 רבמטפס
הזוכיספל ןוכיס לידגמ סיבנאק
הזוכיספ ינימסתל ןוכיס תיתועמשמ לידגמ סיבאנקב שומישה
םינמיס םילגמה םישנאבו ךכל תמדוק הירוטסיה אלל םישנאב
University of Maastricht ירקוח םיחוודמ תאז .הזוכיספל
.דנלוה
לע ססבתהו םינש 8 ךשמנש רקחמ יאצממ וחתינ םירקוחה
14 ינב שיא 3,021 ופתתשה וב ינמרג רקחמב ופסאנש םינותנ
שיא 3,500 ופתתשה וב ףסונ רקחמו (EDSP study) 24 דע
תפסונ םעפו 7 ינב םתויה תעב הנושאר םעפ וקדבנ רשא
.19 ליגב

23rd European College of Neuropsychopharmacology
Congress (ECNP)


2010 רבוטקוא
ןורכיזב םיעגופ לוידיבנק ילד סיבנאק ינז
יכ וליג הילרטסוא University of Wollongong-ב םירקוח
לוידיבינק ילד סיבנאק ינז םינשעמ רשא םישנא
םנורכזב השק העיגפ םיניגפמ (Low-Cannabidiol Strains)
םניאש לוידיבינקב רישע סיבאנק םינשעמה םישנא תמועל
רשא סיבאנק ינז םנשי םירקוחה ירבדל .וז העיגפ םיניגפמ
.40% דעו ספאמ לחה ,תונוש לוידיבינק תויומכ םיליכמ
.23 דע 16 ינב םיריעצ 134 ופתתשה רקחמב

British Journal of Psychiatry


2011 ראורבפ
יטוכיספ ףקתה זרזמ סיבנאק
אצמ University of New South Wales-ב ילרטסוא רקחמ
לש ףקתה זרזל לולע סיבנאקב שומיש יכ ךכל הקצומ תודע
.(Schizophrenia) הינרפוזיכס ומכ ,תיטוכיספ הלחמ
ופתתשה וב םדוק לודג רקחמ יאצממ וחתינ רשא ,םירקוחה
םרוג סיבנאקב שומישהש וליג ,םילפוטמ 20,000-מ הלעמל
האוושהב ,יצחו םייתנשמ רתויב הזוכיספה תמדקהל
.םסב שומיש-יאל
ונונימ תנטקה וא סיבנאקב שומישה תקספהש וליג םירקוחה
אל םה .הזוכיספ ירקמ רפסמ עונמל ףאו תוהשהל היושע
אוהש וא הזוכיספל רישיה םרוגה אוה סיבאנקה םא ואצמ
.הנממ רתוי םיעיגפה םישנאב וז הלחמל םרוג

Archives of General Psychiatry


2011 סרמ
םיריעצב הזוכיספל ןוכיס לידגמ סיבנאק
1,923 ורטינש ,דנלוה Maastricht University-ב םירקוח
םישמתשמה ולא יכ וליג ,24 דע 14 ינב םיינמרג םיריעצ
ךכב םידימתמהו הזוכיספב תוקלל ןוכיס םיליפכמ סיבנאקב
.םינש 10 ךותב הזוכיספב וקליש יאדוול בורק

BMJ


2011 סרמ
הצופנ תשרט ילוח לש יביטנגוקה םדוקפיתב עגופ סיבנאק
וטנורוט Sunnybrook Health Sciences Centre-ב רקחמ
ליג ינב הצופנ תשרט ילוח םילפוטמ 50 ופתתשה וב ,הדנק
שומיש יכ אצמ ,הנש 12-כ הזמ הלחמהמ םילבוסה 43 עצוממ
לש יביטנגוקה םדוקפיתב עגופ סיבאנקב ךשמתמו יביסמ
.סיבאנקב ושמתשה רקחמב םיפתתשמה תיצחמ .םילפוטמה

Neurology


2011 סרמ
םישישקב תודרח תיחפמ דיאוניבנק
רשא, (Dronabinol) לוניבנורד (Cannabinoid) דיאוניבנקה
יושע ,היפרתומיכ ילפוטמב ןובאית רפשמ אוה יכ עודי ויבגל
תיקלח םינענ רשא םישישקב ןואכידב לופיטה תא םג רפשל
.תיביטנגוק הניחבמ םילבוס םניאו תודרחו חור בצמב לופיטל
ורפיש ב"הרא סטסו'צסמ McLean Hosp.-ב םילפוטמ 10
(Agitation) תושגר תרעס תניחבמ ,עובש רחאל םבצמ תא
תועצמאב ולפוטש רחאל ,תוישפנו (תוינפוג) תויטמוס תודרחו
תוילילש יאוול תועפות לע וחוויד םילפוטמהמ 5 .לוניבנורד
וללכ יאוולה תועפות .לופיטהמ ךכ בקע ושרפ םהמ 4-ו
.תרוחרחסו הזחב םיבאכ

American Association for Geriatric Psychiatry
(AAGP) 2011 Annual Meeting


2011 ינוי
חומה דוקפיתב עגופ סיבנאקב םדקומ שומיש
םיגישמ 15 ליג ינפל סיבאנקב שמתשהל ולחה רשא םישנא
ליגב ךכב ולחהש ולא תמועל חומ ינחבמב תוכומנ תואצות
.רתוי רחואמ
וסייג ליזרב Universidade Federal de Sao Paulo ירקוח
םה .םסב םידבכ םישמתשמ םהש וריהצהש שיא 104
תא ךירעהל ידכ יגולוכיספ-וריונ ןחבמ רובעל ושקבתה
הז ןחבמ תואצות ןיב וושיה םירקוחהו יחומה םדוקפית
.סיבאנקב שמתשהל ולחה םה וב ליגהו

British Journal of Psychiatry


2011 רבמבונ
חומה תא ץווכמ שישח ןושיע

ןושיע יכ םיריהזמ הינטירב Uni. of Edinburgh ירקוח
םינותנה םישנאב חומ חפנ ןדבואל םורגל לולע הנאוחירמ
םניא םירקוחה .(Schizophrenia) הינרפוזיכסל ןוכיסב
.הז רשק תביס יהמ םיעדוי
(Thalamus) סומלתב ושחרתהש םיינבמ םייוניש וקדב םה
(Amygdala-Hippocampal) הלדגימא-סופמקופיהה ךרעמבו
התייה םתחפשמלש 25 דע 16 ינב םיאירב םישנא 57-ב תאז
ונשיע רשא ולאב יכ ררבתה .הינרפוזיכס לש הירוטסיה
.סומלתה חפנ ץווכתה הנאוחירמ

British Journal of Psychiatry


2012 ראוני
חומה לע תודגונ תועפשה ילעב סיבנאקב םינוש םיביכרמ
THC) הנאוחירמב רתויב םיבושחה םיימיכה םירמוחה ינש
הנוש העפשה ילעב םה (Cannabidiol/CBD) לוידיבנקהו
ירקוח לש םהירבדל .תוגהנתההו חומה לע
ןודנול King's College London Inst. of Psychiatry
ינימסתל םורגל ידכ THC לש הנותמ הנמב יד הינטירב
לוידיבנקהש דועב ,םיבר םירקחמ וארהש יפכ ,הזוכיספ
.הב לופיטל שמשל יושע
םיאירב םירבג 15 לש םחומ תוגהנתה תא ונחב םירקוחה
תועצמאב ,םעפ ידמ הנאוחירמב ושמתשהש ,32 דע 21 ינב
.(fMRI) ידוקפית MRI קרוס

Archives of General Psychiatry


2012 ראוני
תואירה דוקפיתב תעגופ הניא םעפ ידמ הנאוחירמ
וקסיסנרפ ןס University of California ירקוח לש םהירבדל
ןדוקפיתב עגופ וניא םעפ ידמ הנאוחירמ ןושיעש הארנ ב"הרא
.תואירה לש
םדוק לודג רקחממ ולטינ וינותנו הנש 20 ךשמנש ,רקחמב
דע 18 ינב ויהש םישנו םירבג 5,115 ופתתשה ,(CARDIA)
.ותליחתב 30

JAMA


2012 ראורבפ
תושק םיכרד תונואתל ןוכיס ליפכמ סיבנאקב שומיש
םירקחמ רקסש הדנק סקפילה Dalhousie Uni.-ב רקחמ
תועשה 3 ךותב סיבנאק םיכרוצ רשא םיגהנ יכ אצמ םימדוק
םיכרד תנואתב םיברועמ תויהל ןוכיס םיליפכמ הגיהנה ינפלש
.תוומ וא השק העיצפ היהית התאצותש השק

BMJ