DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Voor in de ochtend en avond

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Voor in de ochtend en avond
  Volgnr:  027

Voor in de ochtend en avond


Lof is aan Allah, de Enige, en vrede en zegeningen zij met hem na wie geen andere Profeet is. [1]

75. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwaad van de verworpen duivel. "Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Almachtige." [2].


"A'oedhoe biellaahie miena sshaytaanie rradjiem. - Allahoe laa ielaaha iella hoewa lh'ayyoe lqayyoem, laa ta-ekhoedhoehoe sienatoen wa laa nawm, lahoe maa fie ssamaawaatie wa maa fie l-ard, men da lladhie yashfa'oe 'indahoe iella bie iedhnih ya'lamoe maa bayna aydiehiem wa maa khalfahoem, wa laa yoeh'ietoe bieshay-n mien 'ielmiehie iellaa biema shaa-a, wasi'a koersieyyoehoe ssamaawaatie wa l-ardie wa laa ya-oedoehoe hiefdhzohoema, wa Hoewa l-'alieyyoe l-'adhziem".76. In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: "Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet n is aan Hem gelijkwaardig."


Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel hoewa Allaahoe ah'ad ! Allaahoe ssamad ! Lem yalied wa lem yoeelad ! wa lem yakoen lahoe koefoewan ah'ad".

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: "Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knoppen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is"Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel a'oedhoe bierabbie l-falaq ! Mien sharrie maa Khalaq ! Wa mien sharrie ghaasieqien iedhaa waqab ! Wa mien sharrie annaffaathaatie fie l-'oqad ! Wa mien sharrie h'aasiedien iedhaa h'assad".

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: "Ik zoek bescherming bij de Heer (Allah) van de mensen. De koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn's en de mensen. Ga na het zeggen van de smeekbedes met je handen over je hele lichaam vegen. Je begint met je hoofd en gezicht. Voer deze handeling drie keer uit. (Reciteer elke soerah drie keer in het Arabisch.)[3]Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel a'oedoe bierabbie nnaas ! Maliekie nnaas ! ielaahie nnaas ! Mien sharrie lwaswaasie lkhannaas ! Alladhie yoewaswiesoe fie sodoorie nnaas ! Miena ldjiennatie wa nnaas".
77. We zijn vanochtend ontwaakt [4] en daarmee gaan alle schepsels Allah's heerschappij in. Lof is aan Allah, Er is geen God naast Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoot. Aan Allah is heerschappij, en aan Hem is alle lof en Hij heeft macht over alle zaken. Mijn Heer, ik vraag U, goedheid van deze dag en wat daarop volgt [5], en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade van deze dag en wat daarop volgt. Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen luiheid en hulpeloze ouderdom. Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen een bestraffing van het Hellevuur, en tegen de bestraffing in het graf. [6].

" ϡ   ."


"Asbah'na wa asbah'a lmoelkoe liellaah wa lh'amdoe liellaah, laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe wa hoewa 'alaa koellie shay-ien Qadier. Rabbie as-aloeka khayra maa fie hadha lyawmie wa khayra ma ba'dahoe wa a'oedhoe bieka mien sharrie maa fie hadha lyawmie wa sharrie maa ba'dahoe, Rabbie a'oedhoe bieka miena lkasalie, wa soe-iel kiebar, Rabbie a'oedhoe bieka mien 'adhaabien fie nnaarie wa 'adhaabien fie lqabr".78. O Allah, met Uw zegeningen beginnen wij de ochtend en met Uw zegeningen beginnen wij de avond,(7) met Uw zegeningen leven en sterven wij, en tot U is de Heropstanding. [8].

" ."


"Allaahoemma bieka asbah'na, wa bieka amsayna, wa bieka nah'ya, wa bieka namoet wa ielayka nnoeshoer.79. O Allah, U bent mijn Heer, er is geen God dan U. U heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik houd mij aan Uw verbond, en mijn belofte zover ik in staat ben. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van de schepping. Ik erken Uw gunsten die U mij gegeven hebt, en ik erken mijn misdaden. Vergeef mij, daar er niemand is die zonden vergeeft behalve U. [9].

" ߡ ʡ   " ."


"Allaahoemma Anta Rabbie laa ielaaha iella Anta, khalaqtanie wa ana 'abdoeka, wa ana 'ala 'ahdieka wa wa'dieka mastata't, a'oedhoe bieka mien sharrie maa sana'toe aboe-oe laka bienie'matieka 'alayya, wa aboe-oe biedhanbie faghfierlie fa-iennahoe laa yaghfieroe doenoebie iellaa Ant".80. O Allah, ik ben een nieuwe morgen [10] begonnen. U getuitgt, de dragers van Uw Troon getuigen, Uw engelen en de gehele schepping getuigen, dat voorzeker U Allah bent, er is geen God dan U, de Enige, U heeft geen deelgenoten en Mohammed is Uw dienaar en Boodschapper. (Reciteer vier keer in het Arabisch.) [11].

" ߡ ߡ ߡ ߡ .( )."


"Allaahoemma iennie asbah'toe oesh-hiedoeka wa oesh-hiedoe h'amalata 'arshieka, wa malaa-iekatieka wa djamie'a khalqiek, annaka Anta llahoe laa ielaaha iella Anta wah'daka laa sharieka lak, wa anna Moeh'ammadan 'abdoeka wa rasoeloek".81. O Allah, welke gunst dan ook mij treft in de ochtend of iemand van Uw schepping, [12] is van U alleen, U heeft geen deelgenoot. Log behoort aan U en U danken wij. [13].

"   ߡ ߡ ."


"Allaahoemma maa asbah'a bie mien nie'matien aw bie ah'adien mien khalqieka famienka wah'daka laa sharieka laka falaka lh'amdoe wa laka sshoekroe".82. O Allah, behoud voor mij mijn gezondheid. O Allah, behoud voor mij mijn gehoor. O Allah, behoud voor mij mijn gezichtsvermogen. Er is geen God dan U. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen ongeloof en armoede en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf. Er is geen God dan U. (Reciteer drie keer in het Arabisch.) [14].

"     . ().   ѡ ѡ ѡ . ()."


"Allaahoemma 'aafienie fie badanie, Allaahoemma 'aafienie fie sam'ie, Allaahoemma 'aafienie fie basarie, la ielaaha iella Anta. Allaahoemma iennie a'oedhoe bieka miena lkoefrie, wa lfaqrie, wa a'oedhoe bieka mien 'adhaabie lqabrie, la ielaaha iellaa Ant".83. Allah is voldoende voor mij; er is geen God buiten Hem. In Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld; Hij, de Heer van de Opperste Troon. (Reciteer zeven keer in het Arabisch.) [15].

" . (   )."


"H'asbieya llaahoe laa ielaaha iellaa Hoewa 'alayhie tawakkaltoe wa hoewa rabboe l'arshie l'adhzeem".84. O Allah, ik zoek Uw vergiffenis en Uw bescherming in deze wereld en de volgende. O Allah, ik zoek Uw vergiffenis en Uw bescherming in mijn religie en het wereldse leven, in mijn familie en mijn bezit. O Allah, trek een sluier over mijn geheimen en onthoud mij van pijn. O Allah, behoed mij voor wat er voor mij is, achter mij, links en rechts en boven mij. Ik zoek bescherming bij Uw Grootheid om te worden gedood te worden van onder mij. [16].

" ɡ   ."


"Allaahoemma iennie as-aloeka l'afwa wa l'aafieyata fie ddoenya wa l-aakhierah, Allaahoemma iennie as-aloeka l'afwa wa l'aafieyata fie dienie wa doenyaaya wa ahlie, wa maalie, Allaahoemma stoer 'awraatie, wa aamien raw'aatie, Allahoemma h'fadhznie mien baynie yadayya, wa mien khalfie, wa 'an yamienie, wa 'an shiemmaalie, wa mien fawqie, wa a'edhoe bie 'adhzamatieka an oeghtaala mien tah'tie".85. O Allah, Kenner van het onwaarneembare en het zichtbare, Schepper van de Hemelen en de Aarde, Heer en Bezitter van alles. Ik getuig dat er geen God is dan U. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade van mijn ziel en tegen het kwade van Shaytan en zijn helpers. (Ik zoek mijn toevlucht bij U) tegen het brengen van kwaad in mijn ziel en tegen het kwaad doen aan een Moslim. [17].

" ʡ          "


"Allaahoemma 'Aaliema lghaybie wasshahaadatie faatira ssamaawaatie wa l-ardie, Rabba koellie shay-ien wa maliekahoe, ash-hadoe allaa ielaaha iellaa Anta, a'oedhoe bieka mien sharrie nafsie, wa mien sharrie sshaytaanie wa shierkieh, wa an aqtariefa 'ala nafsie soe-an, aw adjoerrahoe ielaa Moesliem".86. In de naam van Allah, die met Zijn naam niets ter wereld en niets in de hemelen kwaad doet en Hij is de Alhorende, de Alwetende. (Reciteer drie keer in het Arabisch.) [18].

" ()."


"Biesmie llaahie lladhie la yadoerroe ma'a smiehie shay-oen fie l-ardie wa laa fie ssamaa-ie wa hoewa ssamie'oe l'aliem".87. Ik ben tevreden met Allah als Mijn Heer, met de Islam als mijn religie en met Mohammed als mijn Profeet. (Reciteer drie keer in het Arabisch.). [19].

"   " ()


"Radietoe biellaahie rabban, wa bie l-ieslaamie dienan, wa bie Moeh'ammadien (salla llaahoe 'alayhie wa sallama). Nabiyyan".88. O Levende, O Bestaande, bij Uw genade roep ik U aan om al mijn zaken recht te zetten. Belast mij geen moment met het vertrouwen in mijn ziel. [20].

" ˡ "


"Yaa H'ayyoe yaa Qayyoemoe bie rah'matieka astaghietoe aslieh' lie sha-enie koellahoe wa la takielnie ielaa nafsie tarfata 'aynien".89. We zijn vanochtend ontwaakt en daarmee gaan alle schepsels de heerschappij van Allah in, Heer der werelden. Mijn Heer, ik vraag U om de goedheid van deze dag [21]. Ik vraag U om de zege, overwiennieng, licht, zegeningen en leiding van deze dag. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen al het kwade wat erin zit en voor het kwade dat het volgt. [22].

" "


"Asbah'na wa asbah'a lmoelkoe liellaahie Rabbie l'aalamien, Allaahoemma iennie as-aloeka khayra hadha lyawmie fat-'hahoe wa nasrahoe wa noerahoe, wa barakatahoe, wa hoedaahoe, wa a'oedhoe bieka mien sharrie ma fiehie wa sharrie ma ba'dah".90. Wij zijn vanochtend [23] ontwaakt in het vertrouwen van de islam en in woorden van zuiveren geloof en in de religie van onze Profeet Mohammed en in de religie van onze vader Ibraahiem, Hij was een oprechte moslim. Hij behoorde niet tot de afgodenaanbidders [24].

" ա   "


"Asbah'na 'ala fietratie l-ieslaamie wa 'ala kaliematie l-iekhlaasie, wa 'ala dienie Nabieyyiena Moeh'ammadien (salla llaahoe 'alayhie wa sallam), wa 'ala miellatie abiena iebraahiema, h'aniefan Moeslieman wa maa kaana miena lmoeshriekien".91. Geprezen is Allah, alle lof komt Hem toe. (Reciteer honderd keer in het Arabisch.) [25].

" " ( )


"Soebh'aana Allaahie wa bieh'amdieh".92. Er is geen God dan Allah, de Enige, die geen andere goden naast zich heeft, de Koninkrijk behoort aan Hem en alle lof behoort Hem toe. Hij heeft macht over alle zaken. (Reciteer tien keer [26] in het Arabisch of n keer om luiheid tegen te gaan.) [27].

" ϡ " ( ).


"Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe, wa Hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier".93. Er is geen God dan Allah, de Enige, die geen andere goden naast zich heeft, de Koninkrijk behoort aan Hem en alle lof behoort Hem toe. Hij heeft macht over alle zaken.

" ϡ " ( )


"Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lahoe, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe, wa Hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier".

Reciteer honderd keer in het Arabisch tijdens het opstaan in de ochtend.) [28]94. Geprezen is Allah. Alle lof komt Hem toe, zoveel als het aantal van Zijn schepsels en de grootte van Zijn Tevredenheid en de Pracht van Zijn Troon en zo uitgestrekt als Zijn Woorden. (Reciteer drie keer in het Arabisch tijdens het opstaan in de ochtend.) [29].

" " ().


"Soebh'aana llaahie wa bie h'amdihie 'adada khalqiehie, wa rieda nafsiehie, wazienata 'arshiehie wa miedaada kaliemaatieh".95. O Allah, Ik vraag U om kennis die een gunst voor me zal zijn, een goede voorziening, en daden die worden aanvaard. (Reciteer in Arabisch tijdens het opstaan.) [30].

" , , ."


"Allaahoemma ienie as-aloeka 'ielman naafie'an, wa riezqan tayyieban, wa 'amalan moetaqabbalan".


96. Ik zoek de vergiffenis van Allah en keer me in berouw tot Hem. (Reciteer honderd keer in het Arabisch gedurende de dag.) [31].

" ."

 
"Astaghfieroe llaaha wa atoeboe ielayh".


97. Ik zoek mijn toevlucht bij de perfecte Woorden van Allah tegen het kwade, dat Hij geschapen heeft. (Reciteer drie keer in de avond in het Arabisch.) [32].

" ." ( )."


"A'oedhoe biekaliemaatie llaahie ttaammaatie mien sharrie ma khalaqa".


98. O Allah, we vragen om Uw vrede en zegeningen over onze Profeet Mohammed. (Reciteer tien keer in het Arabisch.) [33].

" ."


"Allaahoemma sallie wa salliem 'ala Nabieyyiena Moeh'ammad".


 
[1] Anas (moge Allah tevreden zij met hem) heeft gezegd dat hij de Profeet hoorde zeggen: "Met mensen zitten die de Almachtige Allah gedenken van het ochtend- (Fadjr)gebed tot zonsopkomst is meer geliefd bij Allah dan hij die vier slaven onder de Kinderen van Ismaa'iel vrijlaat. Het zitten bij mensen die Allah gedenken van het namiddag-(Asr)gebed tot het avond-(Maghrib)gebed is meer geliefd bij Allah dan hij die vier slaven onder de Kinderen van Ismaa'iel vrijlaat." Dit is overgeleverd door Aboe Daawoed (nr. 3667). Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' Aboe Daawoed 2/698.
[2] Eenieder die dit zegt wanneer hij in de ochtend opstaat, zal worden beschermd tegen de Djinn totdat hij in de avond gaat slapen, en eenieder die dit zegt als hij in de avond gaat slapen, zal worden beschermd tegen hen totdat hij in de ochtend opstaat. Het is overgeleverd door Al-Haakim 1/562, Al-Albaanie bevestigt dat de overlevering Sah'ih' is en voert het terug tot An-Nasaa-ie en At-Tabaraani. Hij zegt dat At-Tabaraani's ketting van overlevering, of Isnaad betrouwbaar is (Djayyied), Al-Albaanie, 1/273.
[3] Als u dit drie keer in de ochtend of in de avond reciteert, zal dit elke omstandigheid beschermen. De H'adieth is overgeleverd door Aboe Daawoed en At-Tirmidhie 3/182.
[4] In de avond zegt u: "Amsayna wa amsa lmoelkoe liellaah zeggen: "We hebben een andere dag beindigd en daarmee is alle schepping Allah's heerschappij." .... ....
[5] In de avond dient u zeggen: "Rabbie as-aloeka khayra maa fie haadhiehie llaylatie, wa khayra ma ba'daha, wa a'oedhoe bieka mien sharrie maa fie haadhiehie llaylatie wa sharrie maa ba'daha: "Ik vraag U voor de goede zaken van deze nacht en ik zoek mijn toevlucht bij U voor het kwade van deze nacht en van de nachten die hierna komen."
[6] Moesliem 4/2088.
[7] In de avond dient u te zeggen: "Allaahoemma amsaynaa bieka wa bieka asbah'na, wa bieka nah'ya, wa namoet, wa ielayka lmasier: "O Allah, U brengt ons het eind van de dag zoals U ons haar begin brengt, U brengt ons leven en U brengt ons dood, en tot U is ons lot."
[8] At-Tirmidhie 3/142.
[9] "Eenieder die dit in de avond in overtuiging reciteert en in diezelfde nacht sterft, zal het Paradijs betreden en eenieder die het in de ochtend in overtuiging reciteert en op die dag sterft, zal het Paradijs betreden", Al-Boekhaarie 7/150. Andere overleveringen zijn in An-Nasaa-ie en At-Tirmidhie.
[9] In de avond zegt u: "Allaahoemma iennie amsaytoe "O Allah, er is weer een andere dag beindigd".
[10] In de avond zegt u: "Allaahoemma iennie amsaytoe "O Allah, er is weer een andere dag beindigd".
[11] "Allah zal eenieder die dit vier keer zegt -in de ochtend of avond- sparen van het vuur van de Hel", Aboe Daawoed 4/317. Het is ook overgeleverd door Al-Boekhaarie in Al-Adab Al-Moefrad, An-Nasaa-ie in 'Amal Al-Yawm wa llaylah en Ibn As-Soennie. kettingen van overleveringen van An-Nasa-ie en Aboe Daawoed, zijn goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 33.
[12] In de avond zegt u: "Allaahoemma maa amsa bie : "O Allah, welke gunst dan ook mij treft in de avond".
[13] "Eenieder die dit in de ochtend reciteert, heeft zijn plicht Allah te danken voor die dag vervuld; en eenieder die dit in de avond zegt, heeft zijn plicht vervuld voor die nacht", Aboe Daawoed 4/318, An-Nasaa-ie 'Amal Al-Yawm wa llaylah (nr. 8), Ibn As-Soennie (nr. 41), Ibn H'iebbaan (nr. 2361). De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 24.
[14] Aboe Daawoed 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah (nr. 22), Ibn As-Soennie (nr. 69), Al-Boekhaarie Al-Adab Al-Moefrad. De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 26.
[15] "Allah zal ieder die dit zeven keer in de ochtend of avond reciteert, geven wat hij ook maar wenst uit deze wereld of de volgende", Ibn As-Soennie (nr. 71), Aboe Daawoed 4/321. Beide overleveringen worden toegekend aan de Profeet -Marfoe'. De ketting van overlevering is zeker (Sah'ih'), Ibn As-Soennie.
[16] Sah'ih' Ibn Maadjah 2/332 en Aboe Daawoed.
[17] Sah'ih' At-Tirmidhie 3/124 en Aboe Daawoed.
[18] "Eenieder die dit drie keer in de ochtend reciteert, zal niet worden getroffen door enig ellende voor de avond en degene die dit drie keer in de avond reciteert zal niet worden overvallen door enig ellende voor de ochtend", Aboe Daawoed 4/323, At-Tirmidhie 5/465, Ibn Maadjah 2/332, Ahmad. De ketting van overlevering van Ibn Maadjah is goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 39.
[19] "Allah heeft beloofd dat ieder die dit drie keer ieder ochtend of avond zegt op de Dag der Opstanding zal worden tevreden gesteld", Ahmad 4/337, An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah p. 4, Ibn As-Soennie (nr. 68), At-Tirmidhie 5/465. De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Baaz, p.39.
 
[20] De ketting van overlevering is zeker (Sah'ih'), Al-Haakim 1/545, Albaani 1/273.
[21] Voor de avondrecitatie, zegt u hier Allaahoemma as-aloeka khayra haadhiehie llaylatie: "Mijn Heer, ik vraag U om de goedheid van deze nacht".
[22] Aboe Daawoed 4/322. De ketting van overlevering is goed (H'asan). Zie ook Ibn Al-Qayyiem, Zaad Al-Ma'aad 2/373.
[23] In de avond dient u te zeggen: "Amsaynaa 'ala fietratie l-ieslaam: "Wij zijn deze avond begonnen in het vetrouwen".
[24] Ahmad 3/406-7, 5/123, An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah (nr. 34), At-Tirmidhie 4/209.
[25] "Eenieder die dit honderd keer in de ochtend en in de avond reciteert, zal niet worden overtroffen op de Dag der Opstanding door iemand die beter heeft gedaan dan dit behalve door iemand die het meer heeft gereciteerd", Al-Boekhaarie 4/2071.
[26] "Allah zal tien H'asanat (beloningen) opschrijven voor degene die dit tien keer in de ochtend reciteert, en hij zal hem tien zonden vergeven en hem de beloning geven van de bevrijding van tien slaven en hem beschermen tegen Shaytan. Eenieder die dit tien keer in de avond reciteert, zal dezelfde beloning krijgen", An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah (nr. 24). De ketting van overlevering is zeker (Sah'ih'), Albaani 1/272. Aboe Hoerayrah ra verhaald dat de Profeet saw heeft gezegd: "Allah zal honderd H'asanat opschrijven en honderd zonden vergeven voor degene die in de ochtend tien keer zegt: 'Er is geen God dan Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoot. Allah bezit alles, en alle lof is aan Hem. Hij heeft macht over alle zaken.' Hij zal de beloning krijgen van het bevrijden van een dienaar en hij zal de gehele dag tot de schemering worden behoed voor Shaytan. Eenieder die dit in de avond zegt, zal dezelfde beloning krijgen", Ahmad 8/704, 16/239. De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 44.
[27] "Eenieder die dit in de ochtend reciteert, zal de beloning krijgen van het bevrijden van een dienaar onder de Kinderen van Isma'il. Tien H'asanat (beloningen) zullen worden opgeschreven voor hem, en hij zal voor tien zonden worden vergeven, tien rangen zal hij worden verhoogd, en hij zal worden beschermd tegen Shaytan tot de avond. Eenieder die dit in de avond zegt, zal dezelfde beloning krijgen tot de ochtend", Aboe Daawoed 4/319, 3/957, Ahmad 4/60, Ibn Maadjah 2/331, Ibn Al-Qaiym Zaad Al-Ma'aad 2/388. De ketting van overlevering is zeker (Sah'ih'), Al-Albaanie 1/270.
[28] "Eenieder die dit honderd keer per dag reciteert, zal de beloning krijgen van het bevrijden van tien slaven. Honderd H'asanat (beloningen) zal worden opgeschreven voor hem en honderd zonden zullen worden uitgewist. Hij zal worden beschermd tegen Shaytan tot de avond. Niemand zal in staat zijn iets beter dan dit te vertonen behalve voor degene die meer dan dit heeft gereciteerd", Al-Boekhaarie 4/95, Moesliem 4/2071.
 
[29] Moesliem 4/2090.
 
[30] Ibn As-Soennie, nr. 54, Ibn Maadjah nr. 920. De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Al-Qayyiem 2/375.
 
[31] Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 11/101, Moesliem 4/2075.
 
[32] "Eenieder die dit drie keer in de avond reciteert zal worden beschermd tegen insectenbeten", Ahmad 2/290, An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah nr. 590, At-Tirmidhie 3/187, Ibn As-Soennie nr. 68. Volgens Al-Albaanie, is de ketting van overlevering van Ibn Maadjah (2/266) zeker (Sah'ih'), en Ibn Baaz 44 volgend, is At-Tirmidhie's overlevering goed (H'asan).
[33] De Profeet heeft gezegd: "Degene die tien keer in de ochtend en tien keer in de avond zegeningen over mij zegt, zal mijn bemiddeling op de Dag der Opstanding verkrijgen." At-Tabaraani verhaalde deze H'adieth samen met twee kettingen van overlevering. Een daarvan is betrouwbaar (Djayyied), Haythami 10/120. Al-Albaanie 1/273 rubriceert de ketting van overlevering als zeker (Sah'ih

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 18/05/2008

  Gelezen: 35094

 Afdrukken    Print


Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1409697

Nu Online:

145

Leden:

0

Bezoekers:

145

Meer over bezoekers