god這 Luksemburga ONS H丏匚HT

Wou d'uelzecht durech d'Wisen z嶯t,
Duerch d'Fielsen d'Sauer br螘ht.
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bl嶯t,
Den Himmel W鄜n ons m螘ht.
Dat as onst Land, fir dat mir g嶯f'n,
Heinidden alles won.
Onst Heemechtsland, dat mir sou d嶯f
An onsen Hierzer dron.
Onst Heemechtsland, dat mir sou d嶯f
An onsen Hierzer dron.

O Du do uewen, deem s幯g Hand
Duurch d'Welt d'Natioune Ieet,
Behitt Du d'L褮zebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed!
Du hues ons all als Kanner schon
De fr鄜e Geescht jo gin.
Looss viru bl幯ken d'Fr鄜heetssonn,
D嶯 mir sou laang gesin.
hymn Luksemburga