ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᕙᒃᐳᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᕗᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑕᐃᑲᙵᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᒪᓕᒃᑐᓂᒃ ᐊᑐᕈᒥᓇᕐᓂᖅᐹᓂᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᒥᓂ.  

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. 


ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᑦᑕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓄᑦ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᑯᒍ ᐱᓕᕆᐊᖑᓛᕐᒪᖔᑕ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ:


ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ; ᖃᓄᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑎᒋᕙ?

ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑕᐅᓂᖅ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓪᓚᑦᑖᕐᓗᓂ ᐊᔪᕆᖅᓲᔾᔨᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓂᒃ. ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᒪᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖑᒋᕗᑦ ᐱᓇᔫᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ. ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᖁᔭᐅᔪᓂᒃ. 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᒥᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᕐᓇᖅᐳᖅ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓇᕐᒪᑦ ᑐᓴᖅᐸᓪᓕᐊᔭᑦᑎᓐᓂ ᑐᑭᓯᔭᐅᕚᓪᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑕᐅᑐᖅᑰᓕᕐᓇᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᑭᓱᑭᐊᖅ ᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᖕᒪᖔᑦ — ᐱᓕᕆᐊᖑᙱᒻᒪᖔᓪᓘᓐᓃᑦ.