Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ / संपादकीय:

ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ನೊಟಾಚಿ ಪರಿಗತ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವೆಂಗ್ಯ್ ಆಸಾ. ದುಬ್ಳೆ ಮೆರ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಚೊ ಶೆಂಭರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಬೋವ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲಾ. ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಕಳ್ವಳೊನ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡ್ ಎಕಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಭಿತರ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ನಾಚುಂಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾ. ತರಿ ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿ ವೊರ್ವೆಚಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ನೊಟಾಕ್ ಮೆರ್ಸಿನಾಮ್ಯೆಚೆ ಪೊತಿಯೆ ಭಿತರಚ್ ಫಿಛಾರ್ ಕರ್‍ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಚ್ಯಾ ವಾಸಾಂತಚ್ ಕಳ್ವಳಾಶೆಂ ಕರ್‍ತಾ.

ಹಿ ನೊಟಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪರಿಗತೆಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯಾಂ. ತೋಯ್ ಕಾಳಾ ಕಾಳಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಪೊಸ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ.

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚಿ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಹಿ. ವಾಚ್ತಾನಾ ಪಿಎಲ್‌ಬಿ ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ರಾವನಾ. ಫಾ ಪಾವ್ಲ್ ಬುತೆಲ್ಲೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಲೆಗುನ್ ಚಡುಣೆಂ ಹೆಚೆ ಮಾದರೆಚ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ. 

गांवांतली म्हार्गाय आनी दुबळ्या एका नोटाची परिगत

हांगासर हे कवितेंत वेंग्य आसा. दुबळे मेर्सीन‍बायेचो शेंभरांचो नोट बोव एक्सुरो जाला. एक्सुर्पणांत कळवळोन आसा. व्हड एका आपणाच्या समुदाया भितर हासोन खेळोन नाचुंक तो आशेता. तरी गांवांतली वोर्वेची म्हार्गाय पर‍त्यान पर‍त्यान ह्या नोटाक मेर्सिनाम्येचे पोतिये भितरच फिछार कर‍ता. तिच्या घामाच्या वासांतच कळवळाशें कर‍ता.

ही नोटाची परिगत दुबळ्या एका मनशाचे परिगतेक घुवंडायां. तोय काळा काळाक हेंच चिंतप मतिंत पोसता आसतलो.

प्रसन्न निड्डोडिची सुंदर कविता ही. वाचताना पिएल‌बी चो उडास आयल्या बगर रावना. फा पावल बुतेल्लोच्यो कविता लेगून चडुणें हेचे मादरेच्यो कश्यो दिसतात म्हाका.

-मेलवीन रोड्रिगस / ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 


 

 

ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಖರ್ಗಾಯ್.......!

ಮೆರ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಆಜ್ ಪರತ್
ಶೆಂಭರಾಂಚೊ ನೋಟ್
ಬಾಜಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ....
ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೊ ರಾಶಿ ಪಳೆವ್ನ್
ಪೊತ್ಯೆಂತ್ ಮುರ್ಗಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ
ಮೆರ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್ ಪೊತಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ವ್ಹಡಾ ಭರ್ಮಾನ್ ತಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ

ಮೆರ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಚಿ ಮೊಲಾವ್ಣಿ
ಟೊಮೆಟೊ ಕಶೆ ? ತೆಂಡಲಿಂ ಕಶಿಂ?
ವಾಂಯ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ? ಕಾರೆತೆಂ ಕಶೆಂ ?
ಪಿಯಾವಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ? ಲೊಸುಣ್ ಕಶಿ ದಿಲಿ ?
ಜಾಪಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಜ್ಯಾಪಿ ನದರ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ
ಶೆಂಭರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಮಾತ್ರ್
ಭಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್
ಕೆದ್ನಾಂ ಮಸ್ತೆನ್ ಸೆರ್ವಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಡ್ಡಾತಾನಾ

ಚಾರ್ ದುಖಾನಾಂಕ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಕರೂನ್ ಮಾಮಿ
ಪಾಂಚ್ವೆ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಬಿ ಜಾತಾನಾ
ನೋಟ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ "ಸ್ಮಾಯ್ಲ್" ಕರೂನ್
ವೊಂಟಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸಲಾಗ್ಲೊ
ಮಾಸಾ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆತಾಂ ಘೆತಾಂ....

ಪೊತಿ ಭಿತರ್ ಲೊಟೂನ್
ಮೆರ್ಸಿನಾಮಿ ಕಪ್ಲಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾವೂನ್
ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ-ಶೆಂಭರಾಂಚೊ ನೋಟ್
ಹಾಯ್ ಗತಿ ಹಿಚ್ಯಾ ಘಾಮೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಚ್ಯಾರ್ ಚಿಲ್ಲರಾಂ ಮಧೆಂಚ್
ಮ್ಹಜಿ ವಸ್ತಿಗಾಯ್....?
ಕೆದ್ನಾಂ ಕಸಾಯ್‌ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್,
ಕಾಮತ್ ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ರಾಸ್ಮಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂತ್
ರಿಗಾನ್‌ಗಾಯ್ ? ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂ ರಾಶೀರ್
ಆರಾಮ್ ಕರೀನ್‌ಗಾಯ್? ಸಪ್ಣೆತಾನಾ.........

ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ನ್
ಮೆರ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್ ಬಾವ್ಡಿ
ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಖರ್ಗಾನ್
(ನೋಟ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸತಾಂ...?!)
ಚಲೊನಚ್ ಥಕ್ತಾ , ಮೊಲಾಂ ಕರೂನ್ ಕರೂನ್
ಖಾಲಿ ಚಿಲಾಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಪರತ್
ಘರಾ ಕುಶಿಂ ವಾಟ್ ಧರ‍್ತಾ.....!!

ಶೆಂಭರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಆತಾಂ
ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್
ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಜಾಂಬಾಯ್ ಕಾಡೂನ್
ಕೊವ್ಳೊನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕ್ತಾ
ಚಿರ್ಮುಟೊನ್ ಖರ್ಗತಾ ಪರತ್
ಮೆರ್ಸಿನಾಮ್ಯೆಚ್ಯಾ ಘಾಮಾನ್
ಭಿಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನೆ ಪೊತಿಯೆ ಭಿತರ್.....!!!

- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ

म्हार्गायेची खर्गाय.......!

मेर्सीन बाये संगीं आज परत
शेंभरांचो नोट
बाजाराक पावलो....
रांद्वयेच्यो राशी पळेवन
पोत्येंत मुर्गटोन बसलो
मेर्सीन बाय पोती काडताना
व्हडा भर्मान तिळुंक लागलो

मेर्सीन बायेची मोलावणी
टोमेटो कशे ? ते०डलीं कशीं ?
वांयग्याक कितले ? कारेतें कशे० ?
पियावाक कितले ? लोसूण कशी दिली ?
जापी आयकोन आज्यापी नदर मार‍ताना
शेंभरांचो नोट मात्र
भय्याच्या पयशा डब्ब्यांत
केदनां मसतेन सेर्वान म्हण उड्डाताना

चार दुखानांक स्कीप करून मामी
पांचवे लायनीर उबी जाताना
नोट वा०कड्या दोळ्यांनी "स्मायल" करून
वोंटां भितर हासलागलो
मासा पर्मळ घेतां घेतां....

पोती भितर लोटून
मेर्सिनामी कपलाक हात लावून
मुकार चल्ताना-शेंभरांचो नोट
हाय गती हिच्या घामेल्ल्या
च्यार चिल्लरां मधेंच
म्हजी वसतिगाय....?
केदनां कसाय‌गाराच्या डब्ब्यांत,
कामत होटलाच्या रास्मा गल्ल्यांत
रिगान‌गाय ? त्या पयशां राशीर
आराम करीन गाय? सपणेताना.........

म्हार्गायेक हाक मार्न
मेर्सीन बाय बावडी
म्हार्गायेच्या खर्गान
(नोट उकलुंक तांकानासतां...?!)
चलोनच थक्ता , मोलां करून करून
खाली चिलां हालवन परत
घरा कुशीं वाट धर‍्ता.....!!

शेंभरांचो नोट आतां
तकली पंदा घालन
लांबायेची जांबाय काडून
कोवळोन आन्येका दिसाक राक्ता
चिर्मुटोन खर्गता परत
मेर्सिनाम्येच्या घामान
भीज‍ल्ल्या पर्ने पोतिये भितर.....!!!

- प्रसन्न निड्डोडी

 

ಮುಖಾವಟ್ - 10/31/2017
ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್....? - 3/17/2017
ಕಾಳ್ಜಾ ಕುಡ್ಕೆ - 6/24/2016
ನೇತಾ, ವೋಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ - 3/20/2014
ಜಿಣ್ಯೆ ಮಿಸ್ತೆರ್......! - 8/22/2013
ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಿ - 1/22/2013
ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಖರ್ಗಾಯ್.......! - 10/23/2012
ರುಜ್ವಾತ್ / रुजवात - 2/21/2012
ತಾನ್ - 8/3/2011
Zq S - 9/10/2007
Dmɫm - 8/21/2007
KAii - 2/4/2007
Comments on this Article

William Kumar
-Mira Road-Mumbai, India
Friday, November 02, 2012
Simple..but very meaningful.Congratulations Prassana..

Keep writing..

canute menezes
-miraroad, India
Thursday, November 01, 2012
Good Poetry, very well written.

Rayan
-Kuwait, Kuwait
Thursday, November 01, 2012
Very well written Prasanna, simple but have deep meaning and narration is beautiful. keep writing and sharing.Thank you.

digo rodrigues
-mira road, india
Tuesday, October 30, 2012
very nice

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z