_________________________________________________
مینی سیلندرها
لوله استیل کد
25سریهای14و16و24و

6431سیلندرهای استاندارد ایزو
لوله پروفیل آلمینیوم کد
60سریهای41و61وسیلندرهای بدون شفت و خاص
50سریسیلندرهای دورانی

سیلندرهای کامپکت کد
QP,QNسریهای
__________________________________________________
ES
ES
ES