Hy hat in spesjale tinte makke. It útljochtsjen fan it sulverwurk is sinnich wurk

Jaap Schaaf hat in spesjale tinte makke. It útljochtsjen fan it sulverwurk is sinnich wurk