МИНИМАЛНА ЗАРАДА

У складу са чланом 112. Закона о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/05 и 61/05), утврђена је надлежност Социјално-економског савета Републике Србије за утврђивање висине минималне зараде, уз обавезу да се нарочито узму у обзир следећи параметри - трошкови живота, кретање просечне зараде у Републици Србији, егзистенцијалне и социјалне потребе запосленог и његове породице, стопа незапослености, кретање запослености на тржишту рада и општи нива економске развијености Републике Србије. Законом је предвиђено да се минимална зарада утврђује по радном часу, за период од најмање шест месеци.

У том смислу, Социјално-економски савет је својим одлукама утврдио следеће износе минималне зараде:
     

јануар - децембар 2019 155,30 динара по радном часу без пореза и доприноса.
   
Одлука Владе Србије, 05 број 120-8569/2018, објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број: 69 од 14. септембра 2018. године.

јануар - децембар 2018 143,00 динара по радном часу без пореза и доприноса.
   
Одлука Социјано-економског савета Републике Србије број 179/2017, Објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" број 88 од 29. септембра 2017. године.

јануар - децембар 2017 130,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, 05 број 120-8452/2016, објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број: 77 од 14. септембра 2016. године.

Јануар - децембар 2016 121,00 динар "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 79/2015.

јануар - децембар 2015 121,00 динар "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, 05 број 121-10648/2014-1, објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број: 104, од 1. октобра 2014. године.

јул - децембар 2014 115,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, 05 Број 120-7755/2014, објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 74 од 18. јула 2014. године.

јануар - јун 2014 115,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, 05 број 120-1728/2014-1, објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 24 од 28. фебруара 2014. године.

март - децембар 2013 115,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, 05 број 120-2805/2013, објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 31 од 05. априла 2013. године.

април 2012 - фебруар 2013 115,00 динара "нето" по радном часу.
јануар - март 2012 102,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Социјално-економског савета Републике Србије, број: 57/2012 - објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 22, од 23. марта 2012. године.

јун - децембар 2011 102,00 динара "нето" по радном часу.
јануар - мај 2011 95,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Социјално-економског савета Републике Србије, број: 95/2011 - објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 35, од 24. маја 2011. године.

новембар - децембар 2010 95,00 динара "нето" по радном часу.
јул - октобар 2010 90,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, 05 број 120-7549/2010-2, објављена у "Службеном гласнику" Републике Србије, број 89, од 29. новембра 2010. године.

јануар - јун 2010 90,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, 05 број 120-2669/2010, објављена у "Службеном гласнику" Републике Србије, број 23 од 14. априла 2010. године.

јул - децембар 2009 87,00 динара "нето" по радном часу.
   
Одлука Владе Србије, 05 број 12 - 5260/2009, објављена у "Службеном гласнику" Републике Србије, број 70, од 27. августа 2009. године.

јануар - јун 2009 87,00 динара "нето" по радном часу.
   
Odluka objavljena u Sluzbenom glasniku Republike Srbije, broj: 8/09 od 3. februara, 2009. godine.

јул - децембар 2008

78,00 динара

по радном часу.
   
Одлука објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 84 од 12. 09. 2008. године.

јануар - јун 2008 70,00 динара по радном часу.
   
Одлука објављена у Службеном гласнику Републике Србије број 11/08 од 31.01.2008. године.

јул - децембар 2007 63,50 динара по радном часу.
   
Одлука објављена у Службеном гласнику Републике Србије број 64/07 од 13.07.2007. године.

јануар - јун 2007 55,00 динара по радном часу.
   
Одлука објављена у Службеном гласнику Републике Србије број 09/07 од 25.01.2007. године.

јул - децембар 2006 49,00 динара по радном часу.
   
Одлука објављена у Службеном гласнику Републике Србије број 58/06 од 07. јула 2006. године.

јануар - јун 2006 46,00 динара по радном часу.
   
Одлука објављена у Службеном гласнику Републике Србије број 11/06 од 07. фебруара 2006. године.

јул - децембар 2005 41,00 динара по радном часу.
   
Одлука објављена у Службеном гласнику Републике Србије број 58/05 од 08. јула 2005. године.

 
Минимална зарада у периоду пре оснивања и почетка рада Социјално-економског савета

Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 70/01 и 73/01) који је на снази био у периоду од 21.12.2001. године до 23.03.2005. године, било је предвиђено да минималну зараду утврђују споразумно Влада Републике Србије, репрезентативни синдикат и репрезентативно удружење послодаваца, организовани за територију Републике Србије, у складу са законом.

У том смислу, Влада Републике Србије, Унија послодаваца Србије и синдикати: Уједињени грански синдикати "Независност" и Савез самосталних синдиката Србије, утврдили су минималну зараду следећим споразумима:
 
l за период јануар-јун 2005. године у висини од 38,50 динара по радном часу, коју запослени носи кући, увећану за порез на доходак грађана на зараде и допринос које из зараде плаћа запослени, у складу са законом ("Сл. гласник РС" бр.10/2005);
l за период јул-децембар 2004. године у висини од 35,00 динара по радном часу, коју запослени носи кући, увећану за порез на доходак грађана на зараде и допринос које из зараде плаћа запослени, у складу са законом ("Сл. гласник РС" бр.80/2004);
l за период јануар-јун 2004. године у висини од 31,00 динара по радном часу, коју запослени носи кући, увећану за порез на доходак грађана на зараде и допринос на најниже основице које из зараде плаћа запослени, у складу са законом ("Сл. гласник РС" бр.10/2004);
l за период јул-децембар 2003. године у висини од 27,00 динара по радном часу, коју запослени носи кући, увећану за порез на доходак грађана на зараде и допринос на најниже основице које из зараде плаћа запослени, у складу са законом ("Сл. гласник РС" бр.75/2003);
l за период јануар-јун 2003. године у висини од 25,00 динара по радном часу, коју запослени носи кући, увећану за порез на доходак грађана на зараде и допринос на најниже основице које из зараде плаћа запослени, у складу са законом ("Сл. гласник РС" бр.3/2003);
l за период јул-децембар 2002 године у висини од 22,50 динара по радном часу, коју запослени носи кући, увећану за порез на доходак грађана на зараде и допринос на најниже основице које из зараде плаћа запослени, у складу са законом ("Сл. гласник РС" бр.41/2002);
l за период јануар-јун 2002 године у висини од 18,46 динара по радном часу, коју запослени носи кући, увећану за порез на доходак грађана на зараде и допринос на најниже основице које из зараде плаћа запослени, у складу са законом ("Сл. гласник РС" бр.5/2002);
 
У периоду примене Закона о радним односима ("Сл. гласник РС", бр. 55/96, 28/2001 и 43/2001 - други закон), од 08.01.1997. до 21.12.2001. године, минимална зарада је била утврђена у износу од "35% од просечне зараде у привреди Републике, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике".

О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА