እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 39 guests and no members online

ተዛቲኻን፡ ተማኺርካን ምስምማዕ ጽቡቕ’ዩ፡ ቁም-ነገሩ ግን ኣብ ተግባር ምውዓሉ እዩ!

ምዝታይ፡ ምምኽኻር፡ ነገራት፡ ሓሳባት ንምንጻር፡ ተረዳዲእካ ኣብ ሓደ ነጥበ-ስምምዕ ንምብጻሕ ወይ ፍልልይካ ኣነጺርካ ንምቕማጥ ዝግበር ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ፡ ሰላማዊ መስርሕ ስለ ዝኾነ፡ ዝድገፍን ዝተባባዕን ሕብረተ-ሰብኣዊ ባህሪ ዘለዎ ዘየቋርጽ ጠቓሚ መስተጋብር እዩ። ዘተ ንስለ ዘተ ምክያድ ብግብራዊ ውጽኢት ዘይስነ ወይ ውጽኢቱ ኣብ ተግባር ዘይውዕልን ለውጢ ዘየምጽእን፡ ተስፋ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ እንተዳኣ ኮይኑ ግን፡ ትርጉምን ኣገልግሎት ናይ ዘተ ዋጋ ዘስእንን ዝድውንን ስለ ዝኾነ፡ ብስም ዘተ ዝግበሩ ርክባት፡ ትኹረትን ጥንቃቐን ሓላፍነት ዘድልየም፡ ውጽኢታውያን ንክኾኑ ጻዕርን ቃልስን ክካየደሎም ዝግባእን ኣገደስቲ ናይ ማሕበራውን ፖለቲካውን ተርእዮን መስርሕን እዮም።

ዘተን ምርድዳእን ኣብ ዝኾነ ሕብረተ-ሰባት ሕብረተ-ሰብና ሓዊስካ፡ ዝህቦን ዘለዎን ጠቓሚነት፡ ሰፊሕን ዓሚቑን ቀጻልነት ዘለዎን ተርእዮ ምዃኑ ንዝኾነ ኣካል ብሩህን ርዱእን ስለ ዝኾነ፡ ኣነ ከም ውልቀ-ሰብ መጠን፡ ኣብ ትርጉምን ኣድላይነትን ናይ ዘተ ብሓፈሻ ኣተኲረ ንሎሚ ካብዚ ንላዕሊ ዝብሎ ነገር የብለይን። ይኹን ዳኣምበር፡ ዘተ ምስ ፖለቲካዊ ባህሊ ተቓወምቲ ኣካላትና ኣተሓሒዘ ግን ብዝዓቕመይ ገለ ክብል እድሊ። ኣብ ፖለቲካዊ ዓውደ-መዳይ ዝተዋፈሩ ኣካላት ፖለቲከኛታት፡ ውድባት ሰልፍታትን ተዛትዮም ናብ ቁም-ነገርን ስምምዕን ሓድነትን ክበጽሑ ዝኽእሉን ዝኸኣሉን የለዉን ክባሃል ዘይካኣል እኳ እንተኾነ፡ ብውጽኢት ኣንጻር ክምዘን እንከሎ ግን ኣዝዮም ውሑዳትን ካብ ማይ ባሕሪ ብጭልፋ ክበሃል ዝካኣል እዮም ተዛትዮም ኣብ ስምምዕን ተግባራዊ ስራሓትን ሓድነትን ዝበጽሑን ብስምረትን ስጥመትን ዝቕጽሉን ዝሰርሑን ክበሃል ግን ብዘይጥርጥር ዝካኣል እዩ።

ኣብ ተቓወምቲ ኣካላትና ኣብ ሕሉፍ ግዜ ይኹን ኣብ ህልዊ መድረኽ ናይ ዘተታት ውጽኢት ብጥንቁቕ ክንመዝን እንከለና እምበርኣር፡ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ዘተታት ንስለ ምዝታይ እናተፈተነ ውጽኢት ኣልባ እናኾነ ተስፋን ትጽቢትን ናይ ዉጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታትና ዘይምልስ፡ ብኣንጻሩ ተስፋን እምነትን ዘቑርጽን ዘስእንን እናኾነ ዝመጸን ዝቕጽል ዘሎን ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ክባሃል ዝካኣል እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ መድረኽ እዚ ተቓወምቲ ሓይልታት “ዘተ ገይርና ተሰማሚዕና፣ ግንባር ክንገብር ኢና፣ሓድነት ክንገብር ኣብ ስምምዕ በጺሕና” ብምባል ምእዋጅ ከም ልሙድ ኮይኑ ዝጸንሐን ዘሎ ተርእዮን እዩ። ተግባራዊነቱ ዝምልከት ክረኤ እንከሎ ግን መብዛሕትኡ ዘይጭበጥ ቃል ኮይኑ መኺኑ እናተረፈ፡ ንተቓላሳይ ህዝብና ኣህሪፉ ተስፋ ዘቑርጽ፡ ንደመኛ ጸላኢና ገባቲ መንግስቲ ህግደፍ ዕድመ-ስልጣኑ ኣብ ምንዋሕ ይኹን ወጽዓ ህዝብታትና ኣብ ምኽባድን ምንዋሕን ዘገልግል እናኾነ እዩ መጺኡን ዝቕጽል ዘሎን።

እዚ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ናይ ዘተ ውጽኢት ዝኾነ ግብራዊ ኣበርክቶ መሊኡ ዝበኾረ ክበሃል ዝካኣል ደረጃ ስለ ዝተበጽሐ፡ እምነትን ተስፋን ናይ ህዝብታትና ናብ ልዕሊ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባትናን ሰልፍታትናን፡ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናጐደለን እናንቆልቆለን ካብ ምኻድ ሓሊፉ፡ ናብ ዝኸፍኤ ናይ ተስፋ ምቚራጽ ኩነታት ኣቕኒዑ ይርከብ ኣሎ እንተተባህለ ምግናን ወይ ሓሶት ኣይኮነን። እዚ ጉዳይ’ዚ ህዝብን ሃገርን ንውድቀትን ምብትታንን ኣብ ዝሳጥሕሉ ዘለዉ ግዜን ኩነታትን ብዝኸፍኤ መልክዑ ይንጸባረቕ ብምላዉ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዘጨንቕን ኩነታት ዝፈጥር ዘሎ ተርእዮ ብምዃኑ ድማ፡ ሎሚ ብዛዕባ ድኽመታትን ዘይስኒትን ናይ ደምበ ተቓውሞና ኣምልኪቱ ዘይዛረብ፡ ዘይሓትት፡ ዘይወቅስ፡ ዘይስከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ኣሎ ክባሃል ዝካኣል ኣይኮነን።

ስለ ዝኾነ፡ ፖለቲካዊ ውድባት ስለምንታይ እየን ተሰማሚዐን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ /መንግስቲ ህግደፍ/ ግንባር ፈጢረን ክቃለሳ ዘይበቕዓ? እተን ሓደ ዓይነት ዕላማን እምነትን መልክዕ ውደባን ዘለወንን፡ ኣለና ዝብላን ውድባት/ሰልፍታት/ከ ብመስርሕ ምትእምማን ኣቢለን ናብ ሓደን ዝሰመረን ውድብ ክመጻ ዘይክእላ ዘለዋ እንታይ እዩ ጸገመን? ህዝብና በዚ ኣረሜናዊ ስርዓት እናተወጸን እናበረሰን እናተበተነን እንከሎ ስለምንታይ ፍልልየን ጸይረን ንድሕነትና ገለ ነገር ዘይገብራ፡ ወዘተ ዝብል ዘየቋርጽ እዋናዊ ሕቶታት ኣብ ሕብረተ-ሰብናን ተቓለስቲ ኣካላቱን ብምረት ካብ ዝለዓል ግዜ ዘቚጸረ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ መመሊሱ እናገንፈለን እናዓበየን እናሰፍሐን ዝቕጽል ዘሎ መልሲ ዘይረኸበ ወድዓውን ብቐሊሉ ዘይስገር ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ሕቶ ኮይኑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ።

ናይዚ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ሕቶታት’ዚ ብወገን ተቓወምቲ ኣካላት ክወሃብ ዝጸንሐን ዝቕጽል ዘሎን መልሲ ክንርኢ እንከለና ድማ፡ ናይ ነፍስ-ወከፍ ተቓዋማይ ኣካል ሓደ ዓይነት መልሲ እዩ ክባሃል ዘይካኣል እኳ እንተኾነ፡ (ናይ ውሑዳት ተቓወምቲ ውድባት ወድዓውን ተቐባልነት ዘለዎ ርእይቶ ሓዲግና)፡ ናይ መብዛሕትኤን ተቓወምቲ ኣካላት ክባሃል ዝካኣል መልስን መግለጽን፡ በቲ ዝተሰማማዕሉ መሰረት፡ መንፈሰንን ሓይለንን ጠሚረንን ኣወሃሂደንን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ክቃለሳ ዘየብቀዐን ዘሎ ምኽንያት፡ ይኹን፡ በቲ እምነትና እዩ ዝብለኦ ተመሳሳሊ ዕላማን፡ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ተመሳሳሊ መልክዕ ውደባን መሰረት ናብ ሓድነትን ሓደን ዝሰመረን ውድብን ክብጽሓ ዘየኽእለን ዘሎ ምኽንያት ኣመልኪተን ዝህበኦ ግብራዊ መልስን መግለጽን፡ እቲ ጸገምን ዕንቅፋትን ካብ መላፍንተን ዝኾነ ካልእ ኣካል ዝብገስ እምበር ኣካል ኣምሳል ናይቲ ድኽመታትን ጸገማትን ከም ዘይኮና ዘርእን ዝገልጽን ባዕላውን ዘይምኽኑይን ፖለቲካዊ መልሲ እዩ ክቐርብ ጸኒሑን ዝቐርብ ዘሎን።

እቲ ሓቀኛ ምኽንያት ናይቲ ጸገማት ግን፡ እቲ ቀዳማይን ምንጭን ናይቶም ኣብ ውሽጢ ተቓወምቲ ኣካላትና ዘለዉ ጸገማት መሰረት ዝዀኑ ዘለዉ ረቛሒታት፡ ናይ ትምክሕትን ጽበትን ድሑራት ኣረኣእያታት ዝፈጥርዎ ዘለዉ መሰረታዊ ናይ ኣረኣእያን ተግባራትን ጸገማት እዩ። እዞም ድሑራትን ዓንቀፍትን ኣተሓሳስባታት እዚኣቶም ሓደን ማዕረን ዝኾነ ኣሉታዊ ተራ ዝጻወቱ እዮም ክባሃል ዝካኣል እኳ እንተዘይኮነ፡ በብሸነኾምን ደረጀኦምን ኣብ ቃልስናን ተቓለስቲ ኣካላትናን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ጸገማትን ዕንቅፋታትን ግን ንሓደ ዘዀንን ነቲ ካልእ ድማ ነጻ ዘግብር ኣይኮነን። ክልቲኦም በብሸነኾምን ደረጀኦምን ኣሉታዊ ተራ ዝጻወቱ ዘለዉ ድሑራትን ዓንቀፍትን ኣተሓሳስባታት እዮም።

ምኽንያቱ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ዝውንኑ ባእታታት፡ ኣካላትን ምንቅስቓሳትን ንነብሶምን እምነቶምን ተግባራምን ተሳትፎኦም ኣብ ቃልስን ከም ብቑዓትን ቅኑዓትን ዝበለጹን ገይሮም ብምርኣይን ብምቕማጥን፡ ነቲ ካልእ ኣካላት ድማ፡ ርእይትኡን ዓቕሙን ተሳትፍኡ ኣብ ቃልስን ብኣንጻሩ ስለዝርእዩን ዝመዝኑ፡ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልስና ንተሳትፎኦም ይኹን ኣበርክተኦም ዘይምቕባል ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ብኩሉ መዳይ ንዒቕካን ሰጊርካን ንምሕላፍ ዝዓለመ ሓሳባት ብሂላት ተግባራዊ ወስታታት ብቐጻሊ ስለ ዘዘውትሩ፡ ኣብ ዝምድናን ምሕዝነትን ተቓወምቲ ሓይልታትና እቲ ዝኸፍኤን ዝበርተዐን ዕንቅፋት እናፈጠረ ዝመጸን ዝቕጽል ዘሎን ናይ ኣረኣእያን ተግባርን ፖለቲካዊ ዕንቅፋት እዩ።

እዚ እቲ ብናይ ትምክሕቲ ኣረኣእያን ትምክሕተኛታትን ዝፍጠር ዘሎ ዝዓበየ ዕንቅፋት ቃልስና ኮይኑ፣ እቲ ብካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ኣሉታዊ መልክዕ ኣተሓሳስባን ተርእዮን ድማ፡ እቲ ብጸበብቲ ኣካላት ብኣተሓሳስባን ተግባርን ደረጃ ዝረአን ዝዋሳእን ዘሎ፡ ናይ ትምክሕቲ ኣተሓሳሳባብ ተግባራትን ውላድን /ሳዕቤን/ ዝኾነ ካብ ነፍሰ-ትሕተትን ናይ ተነጽሎ መንፈስን ዝብገስ፡ ፈታዊኡን ጸላኢኡን ኣብ ምፍላይ እናተጸገመ፡ ምስ ተላፈንቲ መቓልስቱ ኣብ ናይ ሓባራዊ ዕማማትን ቃልስን ብግቡእ ተወሃሂዱ ክሰርሕ ዘይበቅ /ዝጽገም/፡ ንነብሱን ክቃልሶም ዝግባእ ውጹዓት ኣካላት ሕብረተ-ሰብናን፡ ብጸቢብ ተረደኦን መንፈሳትን ካልእን ጸሚዱ /ጐጂሉ/ ብምሓዝ፡ ምስ ናይ ትምክሕቲ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ዘውርዶ ኣሉታዊ ተራ፡ ኣዛሚድካ ክረኤ እንከሎ ብጠንቅነት ዘይግለጽን ደረጅኡ ዘይመጣጠን ይኹን ዳኣምበር፡ ኣሉታዊ ተርኡ ግን ኣቃሊልካ ዝረኤ ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ እዞም ኣተሓሳስባታት እዚኦምን ነዐኦም ስዒቡ ዝኽሰት ዘሎ ኣሉታዊ ተግባራትን እዮም እቶም መሰረት ናይ ኩሎም ድኽመታትን ጸገማትን ናይ ተቓወምቲ ኣካላትና ዝኾኑ ዘለዉ ክበሃል ሓቂ እዩ ዝኸውን።

ስለ ዝኾነ ናይ ተቓወምቲ ውድባትናን ሰልፍታትናን ጸገም ካብ ዝኽሰተሉ ሓደ ምኽንያት፡ ፖለቲካዊ ባህሪኻን ስነ-ምግባርካን ብልክዕ ካብ ዘይምርኣይን ጉድለትትካ ክትቅበል ዘይምትባዕን ዝብገስ መሰረታዊ ናይ ባህሪ ጸገም እዩ። ስለ ዝኾነ፡ ካብዚ ጉድለት’ዚ ብምብጋስ፡ ንነብስኻን መሰልትኻን መቕረባኻን ዝጠመረ ምቅርራብ፡ ምጉጅጃል፡ ጃንዳን፡ ብምፍጣር፡ ሓደ ጃንዳ ነቲ ካልእ ጃንዳ ክሓሚ፡ ክነጽግ፡ ከዋስን፡ ብድኽመትን ጸገማትን ክኸስስን ክውንጅልን፡ ብብዙሓት ናይ ድሕረታት ረቛሒታትን ኣገባባትን ብምጥቃም ሕድሕድ ናይ ምጥቕቓዕ ወፍርን ንጥፈታትን ምክያድ ልሙድን ዝውቱርን ኮይኑ ዝረኤ ዘሎ። ብምዃኑ ድማ፡ ውራይ ሓባራዊ ስምምዕን መደባትን፡ ውራይ ምሕዝነትን ሓድነትን ናይ ተቓውምቲ፡ ውራይ ጸላእን ንምምካትን ንምውጋድን ክግበር ዝግበኦ ሓባራዊ ቃልስን፡ ትኹረትን ግብራውነትን ክስእን እናኾነ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጭንቀትን ሃላኽን እናተነብረ ስለ ዝመጸን ዝቕጽል ስለዘሎን፡ ተቓወምቲ ውድባትና ካብ ዘዳኽምን ዘጸግምን ዘሎ ዓንቃፊ ተርእዮታት ትምክሕታውን ጸቢብን ኣተሓሳስባን ስነ-ምግባርን እዩ ክባሃል ወድዓውን ቅኑዕን እዩ ዝኸውን።

እቲ ካልኣይ ጸገምን ዕንቅፋትን ዝኸውን ዘሎ ረቛሒ ድማ፡ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ዝምልከት ዝረኤ ዘሎ ልዑል ባህጊ ስልጣን ዝፈጥሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸገምን ዕንቅፋትን እዩ። እዚ ካኣ ኣብ ትርጉም ናይ ፖለቲካዊ ስልጣንን፡ ፖለቲካዊ ስልጣን ብከመይን መዓስን ይጭበጥን ይረጋገጽን፣ ናይ መን ስልጣን’ዩ ክረጋገጽ ዘለዎን ወዘተ ኣብ ዝብሉ ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ግምት ከየእተኻ፡ ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ስልጣን ክጭበጥ ዘኽእሉ ብቅድመ-ኩነት ክስርሑ ዘለዎም ናይ ቃልሲ ዕማም ከይሰራሕካ፡ (ምውጋድ ሓባራዊ ጸላኢ ከየረጋግጽካ) ዝግበር ናይ ስልጣን ናፋቕነት ዝደፍኦ ፖለቲካዊ ሃተምተም ምባል ኣብ ኣባላት ተቓወምቲ ውድባትን ሰልፍታትን ልዑል ቦታ ስለ ዝሓዘን ዘለዎን እዩ።

ስለ ዝኾነ፡ ነዚ ዓንቃፊ ህዝባዊ ቃልስና ዝኾነ ህርፋን-ስልጣን’ዚ ክውን ንምግባር ክባሃል፡ ብዝተፈላለዩ ናይ ድሕረት ረቛሒታትን ኣገባባትን እናተኣኻኻብካ ክትቃለስ ምምራጽን፡ ኣብ ዓውደ ተግባር ናይ ምውዳቕን ምትንሳእን እንደገና ምውዳቕን… ክስተት ህልዊ ስለዝኾነ፡ ተቓወምቲ ኣካላትና፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓንን ሓፈሻዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእን ከካይደኦ ዘለወን ሓባራዊ ቃልሲ ካብ ምንኣስን ምድኻምን ሓሊፉ፣ መብዛሕቲኤን ተቓወምቲ ኣካላት ንገዛእ ርእሰን ውሽጣዊ ሓድነትን ሰላምን ስኢነን፡ ናብ ምድኻምን ምፍንጫልን እናተሳጠሓ ኣብ ቀጻሊ ጸገማትን ምድኻማትን ክነብራ ዝገብር ተርእዮ ነጊሱ ምህላዉ ከዊልካ ዘይክወል ግሁድ ሓቂ እዩ።

እዞም ተርእዮታት እዚኣቶም፡ ተቓወምቲ ውድባትና ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ንምድሓን ኣብ ዘካይደኦ ዘለዋ ቃልሲ፡ ዝተፈላለየ ድኽመታት ከርእያን ክጽገማን ክዳኸማን ካብ ዝግብሩ ዓበይቲ ነጥብታት ኮይኖም፡ ካለኦት ጸገማት ድማ፡ ከም ብዝተሰማማዕካሉ እምነታትን ዕማማትን ምእዙዝን ውፉይን ኬንካ ናይ ዘይምስራሕ ባህሊ ምህላው፣ ኣብ መልክዕ ውደባን ኣጠቓቕማ ሓይሊ ሰብን ብግቡእን ኣድማዕን ኣገባብ ውዲብካን ኣዋሃሂድካን ክትቃለስ ዘይምብቃዕ፣ ብኣንጻሩ ብዝነኣሰን ዝተበታተነን ዘይኣድማዒ መልክዕ ውደባን ውድብን እናተዓስለ ክትቃለስ ምፍታን፡ ዝኣመሰሉን ካለኦት ዘይተጠቕሱ ምኽንያታትን ተደሚሮም ብዝፈጥርዎም ኣሉታዊ ተጽዕኖታትን ዕንቅፋታትን እዩ ደምበ-ተቓውሞና ብሓፈሻ፡ ብግንባራት ዝተወደባ ውድባትን ሰልፍታትን ካኣ ብፍላይ፡ ብቕዓትን ሕድሕዳዊ ስኒትን ጨቢጠን ክቃለሳ ክይበቕዓ ዝገብሩ ዘለዉ ውድዓውያንን ባዕላውያንን ምኽንያታት ህሉዋት ስለ ዝኾኑ እዮም።

እዞም ጸገማት፡ ዕንቅፋታትን ድኽመታትን እዚኣቶም ብቃልሲ ክውገዱ ክሳብ ዘይተኽእሉ ድማ፡ ህዝባዊ ቃልስናን ተቓለስቲ ውድባቱን፡ ሓይልን ጥዑይ ዝምድናን ብምርግጋጽ፡ ውሁድ፡ ዕቱብን ኣድማዕን ቃልሲ ብምክያድ፡ ናብ ዛዛምን ውሑስን ሃገራውን ህዝባውን ዓወት ክንበጽሕ ኣይካኣልን እዩ። ስለዝኾነ፡ እዞም ጸገማትን ድኽመታትን እዚኣቶም ብቃልሲ ከየወገድና፡ ከም ህዝብን ሃገርን ክንህሉ ይኹን ቀጻልነትና ብምውሓስ፡ ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ብምርግጋጽ ተጠቀምቲ ክንከውንን ክንምዕብልን ከም ዘይንክእል ክንኣምንን፡ ካብ ጉድለታትናን ጸገማትናን ብቃልሲ ተናጊፍና ናብ ዓወት ክንምርሸሉ እንኽእል ፖለቲካዊ ኩነታት ንክንጭብጥ ክንረባረብ እዩ ዝህልወና። ነዚ ኩነታት’ዚ ክነረጋግጽ ንክንበቅዕ ድማ፣

  1. ኣብ ህዝብታትና ዝረኤ ዘሎ ውሱንነት ናይ ፖለቲካዊ ንቕሓት፡ ሓፍ ኣቢልካ ፖለቲካዊ ተሳትፎኦም ኣብ ቃልሶም ክብ ክብልን፡ ወሳኒ ተረኦም ክጻወቱ ንክበቕዑን፣ኣብ ደምበ ተቓውሞና ብምዃን፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኣብ ምቅላስ ዝርከቡ ዘለዉ ተቓወምቲ ኣካላትና፡ ዘለዎም ድኽመታትን ጸገማትን ዓይነቱን ደረጅኡን በዓል ቤቱን ኣነጺሮም ብምፍላጥ፡ መነን ቅኑዓት መነንከ ግጉያትን ዕንቅፋት ይፈጥሩ ኣለዉን ብምርግጋጽ፡ ነቲ ኣብ ተቓወምቲ ውድባት ዝረኤ ዘሎ ድኽመታትን ጸገማትን ኣብ ምፍታሕ ልዑል /ወሳኒ/ ተረኦም ክጻወቱን፡ ንድኽመታትን ዘይምኹኑይ ፖለቲካዊ ምስምሳት ናይ ተቓወምቲ ውድባትና መሕብእን መሸጐጥን ዝኸውን ፖለቲካዊ ሃጓፋት ክዓጽዉ ዘኽእል ፖለቲካዊ ብቕዓት ብምጭባጥ፡ ህዝብታትና ኣብ ኩሉ-መዳያዊ ቃልሲ ወሳኒ ተራ ክጻወትሉ ዝኽእሉ ኩነታት ብቃልሲ ከነረጋግጽ ምስ ዝካኣል እዩ።
  2. ኣብ ውሽጢ ተቓወምቲ ውድባትን ሰልፍታትን ብሓፈሻ ክባሃል ዝካኣል፡ ሰፊኑ ዝረኤ ዘሎ ግን ካኣ ደረጅኡ ዝፈላለ፡ ናይ ፖለቲካዊ ስራሕ ብኩራትን ድኽመታትን፣ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ድኽመታት ናይ ኣባላትን መሰረታትን ተቓወምቲ ውድባት ክውገድ ንምግባርን፣ ኣብ ውድባቶም፡ ናይ ውድባቶም ብቕዓት ኣብ ምርግጋጽን ጉድለታት ውድቦምን መሪሕነቶምን ኣብ ምእራምን ምክትታልን፡ ተራ ውድቦምን መሪሕነቶምን ኣብ ሓባራዊ ሰፋሕቲ ግንባራትና እንታይ ይመስል ብልክዕ ብምፍላጥ ክከታትሉን ክቋጻጸሩን ዘብቅዕ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ናይ ቃልሲ ባህልን ክረጋገጽን ክውነንን ምስ ዝካኣልን እዩ።

ነዞም ኣገደስቲ ናይ ቃልሲ መሳርሒ ዝኾኑ ዕማማት እዚኣቶም ክውን ክኾኑ ናይ ምግባር ግቡእን ሓላፍነትን ዝስከም ኣካላት ድማ፡ ህዝብታትና ከም ዋናታትን ማእከልን ናይ ቃልሲ መጠን ብሓፈሻ፣ እቲ ህዝብን ሃገርን ንምድሓንን ሓፈሻዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽን ዝቃለስ ዘሎ ተቓላሳይ ተቓዋሚ-ኣካላትና ድማ ብፍላይን እዮም። ካብዚኦም ወጻኢ ካልኦት ነዚ ድኽመታት’ዚ ንምፍታሕ ብቐዳምነት ዝሰርሑን ሓላፍነት ዝወስዱን ኣካላት የለዉን።

እሞኸዳኣ፡ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ሰልፍታት ስቪክ-ማሕበራትን ዝተፈላለያ ፎርማት /ውዳበታት/ን፡ ዝተሰማማዕናሉ ናይ ሓባር መደባት መዓስ ኢና ብልቦናን ሓላፍነትን ግብራዊ ብምግባር ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነትናን ግቡእናን ብምልኣት እንጻወትን ህዝብን ሃገርን እነድሕንን?፡ ክሳብ መዓስ ኢና ጉድለትና ኣብ ክንዲ ምእራምን ካብ ተሞክሮና ምምሃርን፡ ብጉድለታትን ድኽመታትን መቓልስትና ተኸዊልና ክንነብር?፣ ክሳብ መዓስ ኢና ብናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ህርፋን ጐምጂና ንዘይጭበጥን ዘይእዋናውን ፖለቲካዊ ስልጣን እናሓለምና፡ ብሓሳረ-መከራን ምብትታንን ህዝብና ክንጻወትን ውልቀ ውድባዊ ዓቕምናን፡ ግንባራትናን ሰውራናን ከነዳኽም?፡ ክሳብ መዓስ ኢና ኣብ ዘይመሰረታዊ /ካልኣዊ/ ፍልልያት እናተሳሓሓብና ነብስና ብናይ ባዕልና ድኽመትን ሕመቕን ገመድ ሓሊኽና፡ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ዕማምና እናኣዳኸምና፡ ብህልውናን ቀጻልነትን ህዝብታትናን ሃገርናን ክንጻወት?፡ ኣብ ዘይህልውናን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ዝጭበጥ ይኹን ኣብ ተግባር ዝስራሓሉ ፖለቲካዊ ስልጣንከ ይህሉ ዲዩ?።

እዞም ብመጠኑ ብሕቶ መልክዕ ዝጠቐሶም ዘለኹ ነጥብታት ነፍስ-ወከፍ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን እቃለስ እየ ዝብል ተቓዋሚ ክሓስበሎምን ንምፍተሖም ክረባረብን እዩ ዝግበኦ። ምኽንያቱ እዞም ሽግራት እዚኣቶም ብቃልሲ ክሳብ ዘይተወገዱ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ህዝባዊ ቃልስና ምዕዋት ብፍጹም ኣይካኣልን እዩ። ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ዝመስለኒ፡ ፖለቲካዊ ውድባት ኣባላት ሃገራዊ ጉባኤ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ድኽመታተንን ጸገማተንን ንምፍታሕ ክብላ ሰሚናር ፖለቲካዊ ውድባት ብምውዳብ፡ መዓልታት ዝሓወሰደ ዘተን ምይይጥን ክገብራ ከምዝቐነያ፡ ብኣወንታዊ ውጽኢት ተሰንየን ከም ዝወጻ፣ግዜ ሂበን ተመያይጠን ሓባራዊ ተረደኦን መፍትሕን ዘድልዮም ዛዕባታት ምህላዎም፡ እዚኣቶም ድማ ብደረጃ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ክውገኑን መዕለቢ ክግበረሎም ምዃኑ ብኣዋጅ ዝገለጻ።

እዚ ፖለቲካዊ ተበግሶን ውጽኢትን’ዚ ብዓይኒ ቃልሲ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ክረኤ እንከሎ ብወገነይ ጽቡቕን ክተባባዕ ዘለዎን ምዕብልና እዩ በሃላይ እየ። ምኽንያቱ እዚ ተበግሶ’ዚ ካብ ተራ ፖለቲካዊ ምትህልላኽን ሕድሕድ ምምንጫትን ድሒነን ብሓላፍነት እንተቀጺለናሉ፡ ካብቲ ንከባቢ ሓሙሽተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሕድሕደን እናተነጻጸጋ፡ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ኣበርክተአን ደስኪሉሉ ዝጸንሐን ዘሎን ኣተሓሳሳቢ ፖለቲካዊ ኩነታት ተላቒቐን ዝሐሸ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ክግብራ ስለዝሕግዝ።

እዚ ክገብራ ክበቕዓ ግን ዝጸንሐን ዘሎን ድኽመታትን ጸገማትን ከም ናይ ሓባር ወሲደን ብምቕባል፡ ብተግባር ክእርማን ከማሓይሻን፡ ካብ ሕሉፍ ጉድለታተን እናተማህራ ክቃለሳ ድሉዋት ምስ ዝኾናን ምስ ዝረባረባን ጥራሕ እዩ። ተመሊሰን ንሕሉፍ ደኽመታተንን ጸገማተንን ክደግማን ወርቃዊ ናይ ቃልሲ ግዜ ከጥፍኣን እንተዳኣ ኮይነን ግን፡ ጭቡጥ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ነዚ ድኽመታትን ምዝሕታል ናይ ቃልስን ክጸውር ዝኽእል ትዕግስትን ማእገርን ስለ ዘይብሉ፡ ክመሓየሻ ንዘይክእላ፡ ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን ንምውሓስ ተቢዐን ዘይቃለሳን ኣብ ድሕረትን ለውጢ-ኣልቦ ፖለቲካዊ ዕንክሊል ዝነብራ ፖለቲካዊ ውድባት ግን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ግዝያት ብተስፋ ክጽበየን ከም ዘይኮነ ክፈልጣ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን።

ስለ ዝኾነ ከምቲ “ጨው ንገዛእ ርእስኻ ክትብል መቅር እንተዘየለ እምኒ ተባሂልካ ክትድርበ ኢኻ” ዝበሃል ምስላ ኣበው፡ ዝኾነ ተቓዋሚ፡ ህዝብን ሃገርን ብምድሓን ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ እየ ዝቃለስ ዝብል ኩሉ፡ ንዘለዉ ድኽመታትን ጸገማት እናፈትሐ ናይ ሓባር ዕላማታት/ዕማማት/ ንምትግባርን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ህግደፍ ተወሃሂዱን ተደጋጊፉን ክቃለስ እንተዘይበቒዑ፡ በዚ ክመጾ ዝጸንሐን ዘሎዎን ዘይውሁድ ድስኩል ፖለቲካዊ ኩነታት እንተቐጺሉ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ብምድሓን ህዝባዊ ቃልስና ምዕዋት ኣይክእልን እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንገዛእ ርእሱ’ውን እንተኾነ፡ ክይዱ ከይዱ ከምቲ ካብ ባሕሪ ዝወጸ ዓሳ ናይ ምዃን ዕድል እዩ ዘጋጥሞ። ስለዚ ከምቲ “ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ” ዝበሃል፡ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ቃልሲ ፍሽለትን ምኽታም ኣበርክቶአንን ህልውናአንን ዝውስን ፖለቲካዊ ዝኸፍኤ ውድዕነት ከይክሰት፡ ነዚ ሓደጋ’ዚ ኣብ ግምት ኣእተየን “ይቕረታ ናይ ዝሓለፈ ኣይንደግምን ንዝተረፈ” ብምብል መንፈስንን ተረደኦአንን ከማሓይሻ እናጸዓራ ክቃለስ እዩ ዝህልወንን ዘዋጽአንን!።

ተወልደ ኣብራሃም፡

ሱዳን ካርቱም፡

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel