Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo FLEŠ
Za go­ri­vo 264.351 euro
Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja po­vje­ri­lo je kom­pa­ni­ji Ju­gop­te­rol po­sao na­bav­ke go­ri­va za po­tre­be tog re­so­ra. Pr­vo­ran­gi­ra­na kom­pa­ni­ja je, ina­če, bi­la je­di­na ko­ja je da­la po­nu­du na ten­de­ru vri­jed­nom 264.351 euro.
– Po­nu­đač mo­že iz­ja­vi­ti žal­bu pro­tiv ovog rje­še­nja Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za kon­tro­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki u ro­ku od de­set da­na od da­na do­sta­vlja­nja ove od­lu­ke. Žal­ba se iz­ja­vlju­je pre­ko na­ru­či­o­ca ne­po­sred­no, pu­tem po­šte pre­po­ru­če­nom po­šilj­kom sa do­stav­ni­com ili elek­tron­skim pu­tem sa na­pred­nim elek­tron­skim pot­pi­som ako je ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom pred­met­nog po­stup­ka pred­vi­đe­no do­sta­vlja­nje po­nu­da elek­tron­skim pu­tem. Žal­ba ko­ja ni­je pod­ne­se­na na na­pri­jed pred­vi­đe­ni na­čin bi­će od­bi­je­na kao ne­do­zvo­lje­na – na­vo­di se u rje­še­nju.M.S.

Tra­že sa­na­ci­ju
Pred­sjed­nik SUB­NOR-a i an­ti­fa­ši­sta Cr­ne Go­re Zuv­di­ja Ho­džić za­tra­žio je po­dr­šku Mi­ni­star­stva kul­tu­re ka­ko bi Spo­me­nik Par­ti­za­nu bor­cu na Go­ri­ci bio ade­kvat­no sa­ni­ran. On je ju­če raz­go­va­rao sa mi­ni­strom kul­tu­re Alek­san­da­rom Bog­da­no­vi­ćem i o po­di­za­nju spo­me­ni­ka po­sve­će­nog cr­no­gor­skim ko­mi­ti­ma u Nik­ši­ću, za ko­ji je Mi­ni­star­stvo kul­tu­re da­lo neo­p­hod­ne sa­gla­sno­sti, a Op­šti­na Nik­šić ot­po­če­la sa ak­tiv­no­sti­ma na iz­ra­di spo­men-obi­ljež­ja.
– Sa­go­vor­ni­ci su iz­ra­zi­li za­do­volj­stvo do­sa­da­šnjom sa­rad­njom mi­ni­star­stva i SUB­NOR-a i na­gla­si­li da će mi­ni­star­stvo bi­ti na ras­po­la­ga­nju za sve bu­du­će ini­ci­ja­ti­ve i pred­lo­ge – sa­op­šte­no je na­kon sast­na­ka.M.S.

Kod lo­go­pe­da do dru­ge go­di­ne
Kod lo­go­pe­da tre­ba da do­đe di­je­te do dru­ge go­di­ne ži­vo­ta ko­je ne­ma kon­takt po­gle­dom, ne­ma po­ka­zni gest, ko­je se to­kom igre osa­mlju­je, či­ja igra ni­je funk­ci­o­nal­na, ka­za­la je lo­go­ped Du­ši­ca Šće­pa­no­vić, go­stu­ju­ći u Ju­tar­njem pro­gra­mu Jav­nog ser­vi­sa, pre­no­si por­tal RTCG. Ona je na­ve­la i još ne­ka po­na­ša­nja ko­ja bi ro­di­te­lje tre­ba­lo da na­ve­du na sum­nju da je vri­je­me za po­moć struč­nja­ka. Šće­pa­no­vi­će­va ob­ja­šnja­va da bi dje­ca do dru­ge go­di­ne tre­ba­lo da imi­ti­ra­ju svo­je ro­di­te­lje, pri­je sve­ga svo­je ma­me, da se igra­ju u ku­hi­nji, da vo­ze auto. Ta­ko­đe, ka­ko je ka­za­la, kod lo­go­pe­da tre­ba da do­đu dje­ca do dru­ge go­di­ne ži­vo­ta ko­ja ne po­ka­zu­ju emo­ci­je, ko­ja ima­ju ma­li fond ri­je­či, ko­ja ne iz­vr­ša­va­ju ver­bal­ne na­lo­ge ili ka­ko se to struč­no ka­že, dje­ca ko­ja su „ri­zi­ko be­be”.M.S.

No­vi po­ziv
Otvo­ren je no­vi po­ziv za do­sta­vlja­nje apli­ka­ci­ja u okvi­ru pro­gra­ma „Evro­pa za gra­đa­ne”, ko­ji se od­no­si na sve mje­re pro­gra­ma. U okvi­ru kon­kur­sa „Evrop­sko sje­ća­nje”, pro­jekt­ni pri­o­ri­te­ti za 2018. su ci­vil­no dru­štvo i gra­đan­sko uče­šće u to­ta­li­tar­nim re­ži­mi­ma, de­mo­krat­ska tran­zi­ci­ja i pri­stu­pa­nje EU, an­ti­se­mi­ti­zam, an­ti­ci­ga­ni­zam, kse­no­fo­bi­ja, ho­mo­fo­bi­ja i dru­gi obi­li­ci ne­to­le­ran­ci­je – lek­ci­je za sa­vre­me­ni tre­nu­tak i ko­me­mo­ra­ci­ja i obi­lje­ža­va­nje zna­čaj­nih isto­rij­skih do­ga­đa­ja iz sko­ra­šnje evrop­ske isto­ri­je.M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"