طبقهی كارگر و انقلاب اجتماعى

 

دفتر سيزدهم 

 

   

جلد دفتر سیزدهم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

طبقهی كارگر و تحولات اجتماعى - بيژن هدايت

تجربهی شوراهای کارگری:

 گفت و گوی نگاه با آصف بيات

 

جنبش كارگرى ايران: تاريخ بى تشكيلاتى و نقش كمونيسم بورژوايى - ناصر پايدار

بردگى زنانهی خانه دارى - پروين اشرفى

سنديكاليسم و جنبش اتحاديه گرايى در بن بست: يك بررسى موردى - جمشيد كارگر

طبقه ى كارگر و رهايى زنان - نورا كارلين - برگردان: پروين اشرفى

اعتصابات توده اى و انقلاب - تونى كليف - برگردان: سروش محبى

برگى از تاريخ: شركت ايرانيان در انقلاب اكتبر - و. ن. پلاستون

دوباره آزمودن آزموده ها: پيامدهاى برنامهی تعديل ساختارى بر زندگى زحمت كشان - احمد سيف

واقعيت هاى سه گانهی افول آمريكا - امانويل والرشتاين - برگردان: پوران نوايى

زر در كف، زور در بازو - مزدك فرهت

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر سیزدهم نگاه در یک فایل

   

Home