</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3/GM-HĐND Châu Thành, ngày 3 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

(Thay thế Giấy mời số 02/GM-HĐND ngày 30/3/2018)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện;

Thường trực HĐND huyện kính mời quý đại biểu đến dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ I năm 2018 và sơ kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện năm 2018.

* Thành phần tham dự kính mời:

+ Cấp tỉnh:

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh.

+ Cấp huyện:

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Trưởng, Phó hai Ban HĐND; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng UBMTTQVN, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh huyện.

+ Xã, thị trấn:

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng 02 Ban HĐND và Công chức Văn phòng - Thống kê.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 05/4/2018 (thứ Năm).

* Địa điểm: Hội trường I-UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

* Ghi chú: Giấy mời này thay thế Giấy mời số 02/GM-HĐND ngày 30/3/2018 của Thường trực HĐND huyện. Có mời bổ sung Trưởng 02 Ban HĐND các xã, thị trấn. Điều chỉnh địa điểm Hội nghị tại Hội Trường I-UBND huyện.

                                                         

 

Nơi nhận:     

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH