Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

68) Sūrat Al-Qalam

Printed format

68)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Нӱн Ұа ۚ Ал-Қалами Ұа Мӓ Йасҭурӱна 068-001 Нуун. Қалам билан ва сатрларга ёзадиган нарсалар билан қасам. (Оятда қасам қалам билан чекланмади, балки Аллоҳ сатрларга ёзилажак нарсалар билан ҳам қасам ичди. Бизнинг замонамизда қаламдан бошқа ёзув қўлланмалари ҳам чиқди. Қалам ва ёзиш билан қасам ичилиши мусулмонлар учун ўқиш-ёзиш, илм-маърифатга катта эътибор беришга чақириқдур.) ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Мӓнта Бини`мати Раббика Бимаҗнӱнин 068-002 Сен Роббинг неъмати ила мажнун эмассан. ‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Ұа 'Инна Лака Ла'аҗрӓан Ғайра Мамнӱнин 068-003 Ва албатта, сенга миннат қилинмайдиган ажр бордур. ‍‌‌ ‍‍
Ұа 'Иннака Ла`алá Ҳулуқин `Аžӥмин 068-004 Ва албатта, сен улкан хулқдасан. ‍ ‌ ‍‍‍‍
Фасатубҫиру Ұа Йубҫирӱна 068-005 Бас, тезда кўрурсан ва улар ҳам кўрурлар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Би'айййикуму Ал-Мафтӱну 068-006 Сизлардан кимда жунунлик борлигини.
нна Раббака Һуұа 'А`ламу Биман Đалла `Ан Сабӥлиһи Ұа Һуұа 'А`ламу Бил-Муһтадӥна 068-007 Албатта, Роббинг Ўзи, ким Унинг йўлидан адашганини билувчидур ва У ҳидоятда юрувчиларни ҳам билувчидур. ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍
Фалӓ Туҭи`и Ал-Мукаҙҙибӥна 068-008 Бас, ёлғонга чиқарувчиларга итоат қилма. ‌ ‍‍‍
Ұаддӱ Лаұ Туд/һину Файуд/һинӱна 068-009 Агар сен муроса қилсанг, улар ҳам муроса қилишни орзу қиларлар. ‌‌‌ ‌ ‍
Ұа Лӓ Туҭи` Кулла Халлӓфин Маһӥнин 068-010 Итоат қилма! Ҳар бир қасамхўр, пасткашга. ‌ ‍‍‍
Һаммӓзин Машшӓн Бинамӥмин 068-011 Кишиларни айбловчи, чақимчилик қилиб юрувчига. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Маннӓн Лилҳайри Му`тадин 'Аćӥмин 068-012 яхшиликни ман қилувчи, тажавузкор, сергуноҳга. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
`Утуллин Ба`да Ҙӓлика Занӥмин 068-013 Қўпол, ундан сўнг отасининг таъйини йўққа. ‌ ‌ ‌ ‌
н Кӓна Ҙӓ Мӓлин Ұа Банӥна 068-014 Моли ва ўғиллари кўп бўлганидан. ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌
'Иҙӓ Тутлá `Алайһи 'Ӓйӓтунӓ Қӓла 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 068-015 Бизнинг оятларимиз Унгаўқилган пайтда, аввалгиларнинг афсоналари, деганга. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌
Санасимуһу `Алá Ал-Ҳурҭӱми 068-016 Тезда унинг тумшуғига белги қўямиз. ‍‍‍‍
ннӓ Балаұнӓһум Камӓ Балаұнӓҫхӓба Ал-Җаннати 'Иҙ 'Ақсамӱ Лайаҫримуннаһӓ Муҫбихӥна 068-017 Албатта, Биз уларини боғ эгаларини синаганимиздек синаб кўрдик. Вақтики, эрта тонгада териб оламиз, деб қасам ичдилар. ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Йастаćнӱна 068-018 Ва истисно қилмадилар.
Фаҭӓфа `Алайһӓ Ҭӓ'ифун Мин Раббика Ұа Һум Нӓ'имӱна 068-019 Улар ухлаб ётганда, боғ устидан Роббингдан бўлган айланувчи айланиб чиқди. ‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Фа'аҫбахат Кӓлҫҫарӥми 068-020 Бас, у худди меваси териб олинганга ўхшаб қолди. ‍‍
Фатанӓдаұ Муҫбихӥна 068-021 Улар, тонг-саҳарда бир-бирларини чақирдилар: ‌‌‌‌ ‍‍‍
'Ани Ағдӱ `Алá Харćикумн Кунтум Ҫӓримӥна 068-022 Агар терадиган бўлсангиз, экинзорингизга эртароқ боринг, деб. ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Фӓнҭалақӱ Ұа Һум Йатаҳӓфатӱна 068-023 Бас, паст овозла гаплашиб, юриб кетдилар. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
н Лӓ Йадҳуланнаһӓ Ал-Йаұма `Алайкум Мискӥнун 068-024 Бугун сиз борингизда у боғга мискин кира кўрмасин, деб. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұағадаұ `Алá Хардин Қӓдирӥна 068-025 Ва эрталабда қасдла, ўзларини қодир сезиб, бордилар. ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‌‍‌
Фаламмӓ Ра'аұһӓ Қӓлӱннӓ Лаđӓллӱна 068-026 Уни кўрганларида, биз адашибмиз, дедилар. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Бал Нахну Махрӱмӱна 068-027 Балки биз маҳрум бўлгандиримиз, дедилар.
Қӓла 'Аұсаҭуһум 'Аламқул Лакум Лаұлӓ Тусаббихӱна 068-028 Уларнинг энг яхши ва адолатлиси, Сизларга тасбиҳ айтсаларингиз-чи, демабмидим?!, деди. ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌
Қӓлӱ Субхӓна Раббинӓннӓ Куннӓ Žӓлимӥна 068-029 Роббимиз айблардан пок бўлди, албатта биз золимлардан эдик, дедилар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Фа'ақбала Ба`đуһум `Алá Ба`đин Йаталӓұамӱна 068-030 Бас, баъзилари баъзиларни маломат қила бошладилар. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Қӓлӱ Йӓ Ұайланӓннӓ Куннӓ Ҭӓғӥна 068-031 Вой, шўримиз қурсин, туғёнга кетган эканмиз. ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
`Асá Раббунӓн Йубдиланӓ Ҳайрӓан Минһӓннӓ 'Илá Раббинӓ Рӓғибӱна 068-032 Шояд Роббимиз унинг ўрнига ундан кўра яхшироғини берса. Биз ўз Роббимизга рағбатлимиз, дедилар. ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍
Каҙӓлика Ал-`Аҙӓбу ۖ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Акбару ۚ Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна 068-033 Азоб шундоқ бўлур ва агар билсалар, албатта охират азоби бундан катта бўладир. ‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ
нна Лилмуттақӥна `Инда Раббиһим Җаннӓти Ан-На`ӥми 068-034 Албатта, тақводорлар учун Роббилари ҳузурида наъийм жаннатлари бордур. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
'Афанаҗ`алу Ал-Муслимӥна Кӓлмуҗримӥна 068-035 Мусулмонларни жинояткорларга ўхшатиб қўярмидик?! ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Мӓ Лакум Кайфа Тахкумӱна 068-036 Сизларга нима бўлди, қандай ҳукм чиқаряпсизлар?! ‌ ‍‍‍
м Лакум Китӓбун Фӥһи Тадрусӱна 068-037 Ёки сизларнинг китобингиз бор-у, ундан ўқидингизми? ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍
нна Лакум Фӥһи Ламӓ Таҳаййарӱна 068-038 Унда сизларга нимани ихтиёр қилсангиз, албатта, (бўлаверади) дейилганми?! ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
м Лакум 'Аймӓнун `Алайнӓ Бӓлиғатун 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати ۙнна Лакум Ламӓ Тахкумӱна 068-039 Ёки сизларга Бизнинг қиёмат кунигача етадиган ваъдаларимиз бўлиб, унда, албатта, сиз нима ҳукм қилсангиз шу бўлади, дейилганми?! ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍ۙ
Салһум 'Аййуһум Биҙӓлика За`ӥмун 068-040 Сўра улардан, қай бирлари бу нарсага кафил экан? ‌ ‌
м Лаһум Шуракӓ'у Фалйа'тӱ Бишуракӓ'иһимн Кӓнӱ Ҫӓдиқӥна 068-041 Ёки уларнинг шериклари бормикин, агар ростгўй бўлсалар, ўша шерикларини ҳам олиб келсинлар. ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Йаұма Йукшафу `Ан Сӓқин Ұа Йудұна 'Илá Ас-Суҗӱди Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна 068-042 Болдирлар шимарилган кунида ва улар саждага чақирилганда, қодир бўлмаслар. (Бу, қиёмат кунидир. Оғир ҳолатда қолиб қочишга уринган одам ҳалақит бермасин, деб иштонини шимариб, болдирини очиб олади. ‍‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ҳӓши`атан 'Абҫӓруһум Тарһақуһум Ҙиллатун ۖ Ұа Қад Кӓнӱ Йудұна 'Илá Ас-Суҗӱди Ұа Һум Сӓлимӱна 068-043 Уларнинг кўзлари қўрқинчга тўла, хорлик ўраб олган. Ва дарҳақиқат, улар саломатлик ҳолларида сажда қилишга чақирилган эдилар. ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Фаҙарнӥ Ұа Ман Йукаҙҙибу Биһаҙӓ Ал-Хадӥćи ۖ Санастадриҗуһум Мин Хайćу Лӓ Йа`ламӱна 068-044 Бу гапни ёлғонга чиқарувчиларни Менинг Ўзимга қўйиб қўй. Биз уларни ўзлари билмаган тарафдан аста-секин оламиз. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‌
Ұа 'Умлӥ Лаһум ۚнна Кайдӥ Матӥнун 068-045 Ва уларга муҳлат бераман, албатта, Менинг ҳийлам метиндир. ۚ
м Тас'алуһумҗрӓан Фаһум Мин Мағрамин Муćқалӱна 068-046 Ёки сен улардан ҳақ сўраяпсану, улар қарзга ботиб қолдиларми? ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
мндаһуму Ал-Ғайбу Фаһум Йактубӱна 068-047 Ёки ҳузурларида ғойиб илми бору, улар ёзиб оладиларми? ‍‌‍‍‍‍‍‍
Фӓҫбир Лихукми Раббика Ұа Лӓ Такун Каҫӓхиби Ал-Хӱти 'Иҙ Нӓдá Ұа Һуұа Макžӱмун 068-048 Роббинг ҳукмига сабр қил ва бир вақтлар ғамга тўлган ҳолда нидо қилган балиқ соҳибига ўхшама. ‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Лаұлӓн Тадӓракаһу Ни`матун Мин Раббиһи Ланубиҙа Бил-`Арӓ'и Ұа Һуұа Маҙмӱмун 068-049 Агар уни Роббисининг неъмати топмаганда, очиқ саҳро жойга, мазамматга қолган ҳолда ташланган бўларди. ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌
Фӓҗтабӓһу Раббуһу Фаҗа`алаһу Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 068-050 Бас, уни Роббиси танлаб олди ва солиҳ бандаларидан қилди. ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍
Ұа 'Ин Йакӓду Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лайузлиқӱнака Би'абҫӓриһим Ламмӓ Сами`ӱ Аҙ-Ҙикра Ұа Йақӱлӱна 'Иннаһу Ламаҗнӱнун 068-051 Ва кофирлар зикрни эшитаётганларида сени кўзлари билан тойдирмоқчи бўлдилар ва, албатта, у жиннидур, дерлар. ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Һуұа 'Иллӓ Ҙикрун Лил`ӓламӥна 068-052 Ҳолбуки, у бутун одамларга эслатмадан ўзга нарса эмас. ‌ ‌ ‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah