ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 631/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 7 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 50 cá nhân

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho 07 tập thể và 50 cá nhân, kèm theo tiền thưởng 1.460.000 đồng cho mỗi tập thể và 730.000 đồng cho mỗi cá nhân (có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

          (Kinh phí khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc: Ban Quản lý chợ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: trích quỹ thưởng của đơn vị).

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu VT, NCTH.VTH

D:\Nam 2011\QĐ\TDKT\TP. Vi Thanh\

Tang BKcho 07TT, 50CN thanh tich nam 2010.doc

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

             Trần Thành Lập


DANH SÁCH 07 TẬP THỂ, 50 CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày       tháng 4  năm 2011

của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

 


          Tập thể:

1.         Ban Tổ chức Thành uỷ Vị Thanh.

2.         Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh.

3.         Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh.

4.         Hội Cựu chiến binh thành phố Vị Thanh.

5.         Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh.

6.         Thanh tra thành phố Vị Thanh.

7.         Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vị Thanh.

          Cá nhân:

1.         Ông Huỳnh Văn Thảnh, Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Vị Thanh.

2.         Ông Lâm Quang Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

3.                    Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

4.                    Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

5.         Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

6.         Ông Lưu Văn Dũ, Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ, thành phố Vị Thanh.

7.         Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, thành phố Vị Thanh.

8.         Bà Trần Hoa Phượng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, thành phố Vị Thanh.

9.         Ông Trần Quang Minh, Trưởng ban Ban Dân vận Thành uỷ, thành phố Vị Thanh.

10.     Ông Trần Quốc Khởi, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành uỷ thành phố Vị Thanh..

11.     Ông Lê Văn Võng, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh.

12.     Trần Thị Thu Diền, Cán sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

13.     Bà Trần Thị Thu Nhành, Cán sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

14.     Ông Kim Trung Dũng, Cán sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

15.     Ông Trần Hoàng Khải, Cán sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

16.     Ông Lê Văn Đồ, Tài xế Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

17.     Bà Mã Thị Ngọc Thuý, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Vị Thanh.

18.            Ông Đàm Văn Xám, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh.

19.     Ông Nguyễn Khoa Nam, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh.

20.     Bà Đoàn Thị Vinh, Kế toán Hành chính sự nghiệp, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh.

21.     Ông Lý Kim Trọng, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh.

22.            Ông Huỳnh Kỳ Toàn, Chuyên viên Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh.

23.            Ông Phạm Mạnh Phương, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường  thành phố Vị Thanh.

24.            Ông Võ Thanh Hải, Chuyên viên Đài Truyền thanh thành phố Vị Thanh.

25.     Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh.

26.     Ông Nguyễn Phi Hùng, Cán sự Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh.

27.     Ông Trần Ngọc Phúc, Cán sự Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh.

28.     Ông Nguyễn Thành Sự, Nhân viên Thanh tra thành phố Vị Thanh.

29.     Ông Trần Minh Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vị Thanh.

30.     Ông Lê Hoàng Quân, cán sự Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vị Thanh.

31.     Ông Trần Võ Trạng, Trưởng ban Ban Quản lý chợ thành phố Vị Thanh.

32.            Ông Phạm Nam Tùng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý chợ thành phố Vị Thanh.

33.     Ông Lê Văn Út, Giám đốc Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp thành phố Vị Thanh.

34.     Ông Lê Vũ Kha, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thành phố Vị Thanh.

35.     Bà Ung Ngọc Trinh, Chuyên viên Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thành phố Vị Thanh.

36.     Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Vị Thanh.

37.     Ông Phan Văn Liệt, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Vị Thanh.

38.            Ông Phan Văn Vui, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Vị Thanh.

39.     Bà Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường I, thành phố Vị Thanh.

40.            Ông Bùi Bình Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường I, thành phố Vị Thanh.

41.     Ông Dương Minh Tuấn, Cán sự Lao động Thương binh và xã hội phường I, thành phố Vị Thanh.

42.            Ông Nguyễn Hoà Ắt, Nguyên Bí thư Đảng uỷ phường III, thành phố Vị Thanh.

43.     Ông Khưu Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường III, thành phố Vị Thanh.

44.     Bà Huỳnh Thị Ngọc Hường, Bí thư Đảng uỷ phường V, thành phố Vị Thanh.

45.     Ông Thái Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Phường V, thành phố Vị Thanh.

46.            Bà Nguyễn Thuý Ái, Phó Bí thư Đảng uỷ phường VII, thành phố Vị Thanh.

47.     Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh.

48.     Ông Hồ Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh.

49.            Ông Lê Hoàng Khiêm, Bí thư Đảng uỷ xã Hoả Tiến, thành phố Vị Thanh.

50.     Ông Huỳnh Văn Hưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hoả Tiến, thành phố Vị Thanh./.

 

;