ΓΡΑΨΤΕ ΣΤΟ KTDRUS.GR

                                                                                                                                image003.png  image011.gif  b-mail-icon_lang-uk.gif  ENG.png  germany_flag1.jpg  

all_steps.gif

 

                                  Lindos_Rodos.jpg

Ρόδος. Η ακρόπολη  της  Λίνδου.

all_steps.gif

 

Λίγα λόγια για το  KTDRUS.GR

Το KTDRUS.GR έκανε τα πρώτα του βήματα το 2009. Ανανεώθηκε ριζικά το 2011 και ξεκίνησε με γνώμονα την ανάδειξη και την αξιοποίηση  της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της νότιας Ρωσίας και της νότιας Ουκρανίας. Μαζί με την έγνοια της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας αναδεικνύονται μέσω αυτού και όλα τα σημαντικά στοιχεία της ελληνικής τέχνης, όπως είναι η μουσική, ο χορός και το θέατρο.  Περιλαμβάνονται κείμενα,κυρίως ιστορικά και λογοτεχνικά,οπτικοακουστικό υλικό και αφιερώματα σε δημιουργούς που διακρίθηκαν στην αρχαία και τη σύγχρονη τέχνη και την επιστήμη, ελληνική και ρωσική ποίηση και πεζογραφία, μεταφράσεις από και προς τα ρωσικά,,στοιχεία της λαογραφίας και της γλωσσολογίας καθώς και συνεντεύξεις στον τομέα του πολιτισμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αρχαιότητα - πρώτος και δεύτερος ελληνικός αποικισμός -και τη σύνδεσή της με τις αποικίες των Ελλήνων στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου και τις αποικίες στην Κάτω Ιταλία. Επίσης, στις σχέσεις του Βυζαντίου με τη Ρωσία του Κιέβου και τις σχέσεις των Ελλήνων με τη Ρωσία στα χρόνια της Μεγάλης Εκατερίνης. Αφιερώματα, πορτραίτα και συνεντεύξεις ελλήνων συνθετών, στιχουργών και ερμηνευτών για την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τέλος αναδεικνύονται οι παραδόσεις της ορθοδοξίας με αναφορά στους διδασκάλους του Γένους και  τους Αγίους πατέρες των Σλάβων. Προβάλλεται η βυζαντινή αγιογραφία και τέχνη και οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Το KTDRUS.GR  θα συνεχίσει να παρέχει στους αναγνώστες του ενδιαφέρον υλικό : ιστορικό, λογοτεχνικό, πολιτιστικό,θεολογικό, κ.λ.π.

 

Your opinion ... Add comment

 

E-mail : django-rus@yandex.ru

 

 

Ellada_7.jpg

Το  αρχαίο  θέατρο  της  Επιδαύρου.

 

Несколько слов о KTDRUS.GR

KTDRUS.GR стал делать свои первые шаги в 2009 году. Радикально обновлён в 2011. Начальные статьи были посвящены вопросам состояния и развития греческого языка и греческой культуры в южных регионах России и Украины. По мере становления сайта появлялись материалы по проблемам преподавания новогреческого языка в учебных заведениях, а также приобщения обучающихся к важным элементам греческой культуры: музыке, танцу, театру. В настоящее время сайт включает в себя в основном исторические, искусствоведческие и литературные тексты, аудиовизуальные материалы по этим трём направлениям. В общем, сайт отдаёт дань уважения и почтения прежде всего тем, кто преуспел в древней и современной науке и искусстве, греческой и русской поэзии и прозе. На страницах сайта вы сможете найти переводы текстов, произведения фольклора и сведения по лингвистике, а также интервью по вопросам культуры. Особо упоминается здесь древнейшая история, а именно: первая и вторая греческие колонизации и их связь с греческими колониями на северном побережье Чёрного моря и юге Италии. Кроме того, вы ознакомитесь с эссе, освещающими вопросы отношений между Византией и Киевской Русью, Грецией и Россией времён Екатерины Великой. Привлечь ваше внимание смогут также портреты и интервью греческих композиторов, поэтов и исполнителей греческой народной песни. Наконец, представлены традиции православия с обширными ссылками на учителя греческого народа и святых отцов славян. Есть данные по византийской иконографии и искусству, сокровищам горы Афон. KTDRUS.GR будет и в дальнейшем предлагать своим читателям интересные материалы: исторические, литературные, культурные, богословские и т.д.

 

Ellada_1.jpg

Ο  χάλκινος  «Μικρός  Ιππέας»  του  Αρτεμισίου.

 

Few words about KTDRUS.GR

The KTDRUS.GR took its first steps in 2009. Radically renewed in 2011 and started with the light on the emergence and development of the Greek language and Greek culture in the southern region of southern Russia and Ukraine. Along with concern the teaching of Modern Greek emerge through this and all the important elements of Greek art, such as music, dance and theater. Includes texts, mainly historical and literary, audiovisual material and tributes to artists who have excelled in the ancient and modern art and science, Greek and Russian poetry and prose, translations from and into Russian,, elements of folklore and linguistics as well as interviews in the field of culture. Particular reference is made in antiquity - the first and second-Greek colonization and its association with the Greek colonies on the northern coast of the Black Sea and the colonies in southern Italy. Also the relations between Byzantium and Kievan Rus and relations between the Greeks and Russia during the Great Ekaterina. Tributes, portraits and interviews of Greek composers, lyricists and performers on the course of Greek folk song. Finally the website presents the traditions of Orthodoxy with extensive reference to Teachers of Greek nation and the Holy fathers of the Slavs. Displays the Byzantine iconography and art and treasures of Athos monasteries. The website KTDRUS.GR will continue to offer its readers interesting material : historical, literary, cultural, theological, etc.

 

Ellada_4.jpg

Η  χρυσή  μάσκα  του  Αγαμέμνονα.

 

Ein paar Worte über  KTDRUS.GR

Die KTDRUS.GR unternahm die ersten Schritte in 2009. Radikal im Jahr 2011 erneuert und begann mit dem Licht auf die Entstehung und Entwicklung der griechischen Sprache und der griechischen Kultur in der südlichen Region des südlichen Russland und der Ukraine. Zusammen mit Besorgnis die Lehre Neugriechisch durch diese und alle wichtigen Elemente der griechischen Kunst, wie Musik, Tanz und Theater entstehen. Enthält Texte, vor allem historische und literarische, audiovisuelles Material und Hommagen an Künstler, die in der antiken und modernen Kunst und Wissenschaft, Griechisch und Russisch Poesie und Prosa, Übersetzungen aus und in Russisch,, Elemente der Folklore-und Sprachwissenschaft sowie Interviews in hervorgetan haben auf dem Gebiet der Kultur. Insbesondere wird in der Antike gemacht - die ersten und zweiten griechischen Kolonisation und seine Verbindung mit den griechischen Kolonien an der Nordküste des Schwarzen Meeres und den Kolonien in Süditalien. Auch die Beziehungen zwischen Byzanz und Kiewer Russland und die Beziehungen zwischen den Griechen und Russland während der Großen Ekaterina. Tributes, Porträts und Interviews der griechischen Komponisten, Textdichter und Interpreten auf den Verlauf der griechischen Volkslied. Schließlich wird die Website präsentiert die Traditionen der Orthodoxie mit umfangreichen Bezug auf Lehrer der griechischen Nation und der Heiligen Väter der Slawen. Zeigt die byzantinische Ikonographie und Kunstwerken und Schätzen der Athos-Klöster. Die Website KTDRUS.GR wird weiterhin seine Leser interessantes Material bieten: historische, literarische, kulturelle, theologische, etc.

 

Ellada_9.jpg

Πήλινο  αγγείο  με  σκηνή  από  τον  Τρωϊκό  πόλεμο.

 

| All information on this site by Policanno | © 2014 | Все права защищены | All rights reserved | Use material only with the precondition for the site www.ktdrus.gr

 

blue-bar.gif  BACK TO INDEX PAGE