8
1 Ko e ngaahi fale ʻo Solomone. 7 Ko e fai kehekehe ʻae nofo ʻae kakai muʻa ʻoe fonua mo e kakai ʻIsileli. 11 Ko e ʻalu ʻae ʻofefine ʻo Felo ke nofo ʻi hono fale ʻoʻona. 12 Ko e ngaahi feilaulau ʻa Solomone ʻi he taʻu kotoa pē. 14 Ko e tuku ʻae kau taulaʻeiki mo e kau Livai ki honau potu ngāue. 17 Ko e ʻalu ʻae folau ke ʻomi ʻae koula mei Ofeli.
Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ngataʻanga ʻoe taʻu ʻe uofulu ʻaia naʻe langa ai ʻe Solomone ʻae fale ʻo Sihova, pea mo hono fale ʻoʻona, Naʻe langa ʻe Solomone ʻae ngaahi kolo ʻaia naʻe toe ʻomi ʻe Helami kia Solomone, pea naʻa ne fakakakai ia ʻe he fānau ʻa ʻIsileli. Pea naʻe ʻalu ʻa Solomone ki Hamatisopa, mo ne ikuna ia. Pea naʻa ne langa ʻa Tatimoa ʻi he toafa, pea mo e ngaahi kolo tukunga meʻa, ʻaia naʻa ne langa ʻi Hamati. Naʻa ne langa foki ʻa Pete-holoni ki ʻolunga, mo Pete-Holoni ki lalo, ko e ongo kolo tau, naʻe ai hono ngaahi ʻā, mo e ngaahi matapā, mo e ngaahi songo: Mo Pealati, pea mo e ngaahi kolo tukunga meʻa ʻaia naʻe ʻia Solomone, pea mo e ngaahi kolo naʻe ʻi ai ʻae ngaahi saliote, mo e ngaahi kolo naʻe nofo ai ʻae kau heka hoosi, pea mo ia kotoa pē naʻe fie langa ʻe Solomone ʻi Selūsalema, pea ʻi Lepanoni, pea ʻi he potu kotoa pē ʻa hono puleʻanga.
¶ Pea ʻilonga ʻae kakai kotoa pē naʻe kei toe ʻoe kakai Heti, mo e kakai ʻAmoli, mo e kakai Pelesi, mo e kakai Hevi, mo e kakai Sepusi, ʻakinautolu naʻe ʻikai ʻo ʻIsileli, Ko ʻenau fānau, ʻaia naʻe tupu ki mui ʻiate kinautolu ʻi he fonua, ʻakinautolu naʻe ʻikai fakaʻauha ʻe he fānau ʻa ʻIsileli, ko kinautolu ia naʻe puleʻi ʻe Solomone ke fai ʻae tukuhau ʻo aʻu mai ki he ʻaho ni. Ka naʻe ʻikai ngaohi ʻe Solomone ha taha ʻi he fānau ʻa ʻIsileli ke tamaioʻeiki ke fai ʻene ngāue: ka ko e kau tangata ki he tau, mo e houʻeiki ʻo ʻene kau matāpule, mo e kau pule ki heʻene ngaahi saliote mo ʻene kakai heka hoosi. 10 Pea ko kinautolu ni naʻe ʻeiki hake ʻi he kau matāpule ʻo Solomone ko e tuʻi, ʻio, ʻae toko uangeau ma nimangofulu, naʻe fai ʻae pule ki he kakai.
11 ¶ Pea naʻe ʻohake ʻe Solomone ʻae ʻofefine ʻo Felo mei he Kolo ʻo Tevita ki he fale naʻa ne langa moʻona: he naʻa ne pehē, “ʻE ʻikai nofo ʻa hoku ʻunoho ʻi he fale ʻo Tevita ko e tuʻi ʻo ʻIsileli, koeʻuhi ʻoku tapu ʻae ngaahi potu kuo hoko ki ai ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova.”
12 ¶ Pea naʻe toki ʻatu ʻe Solomone ʻae ngaahi feilaulau tutu kia Sihova ʻi he feilaulauʻanga ʻo Sihova, ʻaia naʻa ne fokotuʻu ʻi he ʻao ʻoe hūʻanga fale fakamalumalu, 13 ‌ʻo hangē ko e lau naʻe fai ki he ʻaho taki taha, ko e feilaulau ʻo hangē ko e fekau ʻa Mōsese, ʻi he ngaahi ʻaho tapu, pea ʻi he ngaahi māhina foʻou, pea ʻi he ngaahi kātoanga molumalu, ke liunga tolu ʻi he taʻu ʻi he kātoanga ʻoe mā taʻefakalēvani, pea ʻi he kātoanga ʻoe ngaahi uike, pea ʻi he kātoanga ʻoe ngaahi fale fehikitaki. 14 Pea hangē ko e fekau ʻa ʻene tamai ko Tevita, naʻa ne tuʻutuʻuni ʻae ngaahi lakanga ʻoe kau taulaʻeiki ki heʻenau ngāue, mo e kau Livai ki heʻenau ngāue ʻanautolu, ke hiva mo tauhi ʻi he ʻao ʻoe kau taulaʻeiki, ʻo hangē ko ia naʻe totonu ke fai ʻi he ʻaho kotoa pē: ko e kau leʻo matapā foki ʻi honau ngaahi lakanga ki he matapā kotoa pē: he naʻe pehē ʻae fekau ʻa Tevita ko e tangata ʻae ʻOtua. 15 Pea naʻe ʻikai fai kehe ʻakinautolu mo e fekau ʻae tuʻi ki he kau taulaʻeiki mo e kau Livai ʻi ha meʻa ʻe taha, pe ʻi he meʻa ki he ngaahi koloa. 16 He naʻe fai ʻae tokonaki ki he ngāue ʻa Solomone ki he ʻaho naʻe ʻai ʻae tuʻunga ʻoe fale ʻo Sihova, ʻo fai ʻo aʻu ki hono fakaʻosi. Pea naʻe fakaʻosi lelei ʻae fale ʻo Sihova.
17 ¶ Pea naʻe toki ʻalu ʻa Solomone ki Esioni kepa, pea mo ʻEloti, ʻi he matātahi ʻoe fonua ʻo ʻItomi. 18 Pea naʻe ʻatu ʻe Helami ʻae ngaahi vaka kiate ia ʻi heʻene kau tamaioʻeiki, mo e kau tamaioʻeiki naʻe poto ʻi he folau: pea naʻa nau ʻalu fakataha mo e kau tamaioʻeiki ʻa Solomone ki Ofeli, pea naʻa nau ʻave mei ai ʻae koula ko e taleniti ʻe fāngeau mo e nimangofulu, mo nau ʻomi ia ki he tuʻi ko Solomone.