Sofinanciranje manjših začetnih naložb na območju Podravja in Koroške

Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb 

 

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Datum objave: 28.04.2017

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja (Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi), ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami, na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem.

Namen: Namen javnega razpisa je podpora podjetjem, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto na upravičenem območju.

 

Upravičeni stroški so:

 • stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
 • stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja .

 

Upravičen namen investicije:

 • vzpostavitev nove poslovne enote,
 • razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacija proizvodnje PE na proizovde in storitve,
 • bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstojočei PE.

 

Dodatni pogoji:

 • Projekt mora biti zaključen najkasneje do 01.10.2017
 • Investicija mora ostati v regiji najmanj 3 leta.
 • Za nepovratna sredstva lahko upravičenci kandidirajo samo v kombinaciji z ugodnim kreditom.

Kreditni in garancijski pogoji:  Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. na območju Podravja in Koroške z izbranimi bankami.

Pogoji dolgoročnega kredita so sledeči:

 • najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji 500.000 EUR;
 • garancija znaša od 50-80% odobrenega kredita;
 • doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preeči 22.05.2025;
 • možnost moratorija do 12 mesecev.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:

 • 1.030.000 EUR nepovratnih sredstev

Višina sofinanciranja: Skupna višina subvencije je lahko 35%  za mikro in mala podjetja ter 25% za srednje velika podjetja, vendar ne več kot 50.000 eur.

Podjetje mora zagotoviti najmanj 25% upravičenih stroškov iz lastnih virov. Bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratan sredstva lahko znašajo skupaj le 75% upravičenih stroškov.

Projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo ob upoštevanju sledečih pogojev:

 

Roki za oddajo: Rok za prijavo je  od 22.05.2017 do 31.05.2017