8 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 8


תיתרכוס היתפוניטרו D ןימטיו
ןויריה תעינמו D ןימטיו ןיב רשקה
םיטלתאב ץופנ D ןימטיוב רוסחמ
ןילוסניאה תוליעפ רפשמ D ןימטיו
הדימל תויוקלו ןויריהב D ןימטיו
המתסא יפקתה תיחפמ D ןימטיו
תויטוכיספ תוערפהב ךומנ D ןימטיו
ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיסו D 'טיו
דשה ןטרסב תודירשו D ןימטיו
(1) המישנה יכרדב םימוהיזו D 'טיו
םזיטוא ינימס רפשמ D3 ןימטיו
שאר באכל ןוכיסו D ןימטיוב רוסחמ
(2) יעמה יקדייחו D ןימטיו
תויתקלד יעמ תולחמב לופיטל D 'טיו
םזידיאוריתרפופיהב הימצלקופיהו D2 'טיו
םירמולטה תא ךיראמ הובג D ןימטיו
(2) המישנה יכרדב םימוהיזו D 'טיו
(2) רירש קזוח רפשמ הובג D ןימטיו
תפחשל ןוכיסו ךומנ D ןימטיו
סיטילוק תרזחו הגופהב ךומנ D ןימטיו
הליפנב ןכסמ D ןימטיו רתוי
(1) הצופנ תשרט D ןימטיו
ץמאמ ירבשו D ןימטיוב רוסחמ
םיירטאירב םיחותינו D ןימטיו
הנישב המישנ םודו D ןימטיו
שיגרה יעמה תנומסתו D 'טיו
הימקולו D ןימטיוב רוסחמ
(1) המתסאו ןויריהב D 'טיו
היגרלאו ןויריהב D 'טיו ,ןוזמ
ףרוחה תוקוניתל ןויריהב D 'טיו
תינומרעה ןטרסו D ןימטיו
D ןימטיו תמר תאלעהל הטיש
ירלוקסו-וידרק ןוכיסו D ןימטיו
(2) המתסאו ןויריהב D 'טיו
בל תקיפס-יא דגנ D3 ןימטיו
ןטרסל ןוכיסו ךומנ D ןימטיו
תירלוקאמ תונוונתהו D ןימטיו
ינטרס-יטנא D ןימטיו תובוכרת
(1) רירש תסמל תוקוניתל D 'טיו
(2) הצופנ תשרטו D ןימטיו
(1) יעמה יקדייחו D ןימטיו


...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...2 תושדח - D ןימטיו ואר
...3 תושדח - D ןימטיו ואר
...4 תושדח - D ןימטיו ואר
...5 תושדח - D ןימטיו ואר
...6 תושדח - D ןימטיו ואר
...7 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר

 
2016 ראוני
תוליפנל ןוכיס לידגת D ןימטיו ןונימ תלדגה
...רקחמ


2016 ראוני
(1) D3 ןימטיו ףסותו הצופנ תשרט
Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
ילוח לע D ןימטיו יפסות תעפשה תא וקדב ב"הרא רומיטלוב
.(Multiple Sclerosis/MS) הצופנ תשרט
18 ינב םילפוטמ 40 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
.םויב 'חי 10,400 וא 800 ןב ימוי ןונימ ולביקש 55 דע
וארה (T cells/T יאת) הלחמה תוליעפ יבגל םדה תוקידב
,ההובג התייה (18 ng/ml לעמ) םדב D ןימטיו תמרש לככש
.הלחמה בצמב רופיש לח

Neurology


2015 רבמצד
ץמאמ ירבשל ןוכיס הלידגמ הכומנ D ןימטיו תמר
Premier Orthopaedic and Sports Medicine ירקוח
ןיגב םילפוטמהמ 50%-כ יכ םיחוודמ ב"הרא הינבליסנפ
.הכומנ D ןימטיו תמר ילעב ואצמנ ץמאמ ירבש

תינפוג העיצפ םה (Stress Fractures) ץמאמ ירבש
חוכהשכ תשחרתמ רשא טרופסה םלועב הצופנה
.וב דומעל התלוכי לע הלוע םצעה לע לעופה

עגרמ םישדוח 3 ךותב םילפוטמ 53-ב וקדבנ D ןימטיו תומר
>D ןימטיו תמר ילעב ואצמנ (83%) םהמ 44 .העיצפה תורק
.40 ng/mL-מ הכומנ

Ankle Surgery & Journal of Foot


2015 רבמצד
D ןימטיו תומרמ םיעפשומ םיירטאירב םיחותינ תואצות
ןוטסוב Johns Hopkins University-ב ךרענ רשא רקחמ
ויתואצות תא ערת הכומנ D ןימטיו תמר יכ הליג ב"הרא
.(Bariatric Surgery) היזרה חותינ/ירטאירב חותינ לש
ךשוממ זופשיאו םימוהיז וללכש ,ולא םיחותינב םיכוביסה
הפוקת (ץיקה תמועל) ףרוחב דחוימב וטלב םילוחה-תיבב
םירקוחה .הכומנ (Sunshine) שמשה רואל הפישחה הב
.םילפוטמ 932,091 ורבעש םיחותינ 932,091 יאצממ וחתינ

Practice & Obesity Science


2015 רבמצד
הנישב יתמיסח המישנ םודל ןוכיס לידגמ וניא D 'טיוב רוסחמ
ופתתשה וב ,ב"הרא University of Minnesota-ב רקחמ
החכוה אצמ אל ,76.4 עצוממ ליג ינב ,םישישק םירבג 2,827
(Obstructive Sleep Apnea) הנישב יתמיסח המישנ םודש ךכל
.D ןימטיוב רוסחממ עפשומ

University of Minnesota


2015 רבמצד
שיגרה יעמה תנומסתל הרושק D ןימטיו לש הכומנ המר
זיגרה/שיגרה יעמה תנומסתמ םילבוס רשא םיבר םישנא
הכומנ המר ילעב םה (Irritable Bowel Syndrome/IBS)
.D ןימטיו לש
רשקה תא ונחב הינטירב University of Sheffield ירקוח
תא דחוימבו תנומסתה תרמוחו םדב D ןימטיו תומר ןיבש
.םילפוטמה לש םהייח תוכיא לע העפשהה
המר 82% ומיגדה רקחמב ופתתשהש םילפוטמה 51 ןיבמ
ךשמב הלבסש ,תולפוטמה תחא .D ןימטיו לש ידמ הכומנ
D ןימטיו ףסות תליטנ תובקעבש הדיעה ,הייעבהמ הנש 30
.הלצא הייעבה ינימסת דאמ ורפתשה הובג ןונימב

BMJ Open Gastroenterology


2016 ראוני
הימקולו D ןימטיוב רוסחמ
הכומנ המרל סחייל ןתינ םיבר (Leukemia) הימקול ירקמ
.שמשה רואל ידמ הטעומ הפישחמ האצותכ D ןימטיו לש
.(Sunlight) שמשה
ב"הרא University of California-San Diego ירקוח
הפישחו הימקולב תוקלל ןוכיסה ןיב רשק ונשי םא וקדב
םינותנב ורזענ םירקוחה .שמשהמ UVB תנירקל הטעומ
.םלועה יבחרב תונידמ 172-ב ופסאנש
,ב"הרא ומכ ,הוושמה-וקמ קחרה םייחה םישנאש ררבתה
האוושהב ,הלחמל ןוכיס לפכב םינותנ ,הילרטסואו הדנק
.הירגינו היבילוב ומכ ,וילא בורק םייחה ולאל

PLoS One


2016 ראוני
(1) אצאצב םיפוצפיצו המתסאל ןוכיסו ןויריהב D ןימטיו
ןויריהה ךלהמב D ןימטיו םא וקדב םייארקא םירקחמ ינש
םיפוצפיצל וא (Asthma) המתסאל ןוכיס ןיטקהל םייושע
.(Persistent Wheezing) םיידימת
תאז קדב ,קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ
ךישמהו םישנ 623-ב D ןימטיו 'חי 400 ןב ימוי ןונימ יבגל
.3 ליג דע םיאצאצה רחא בקעמ
ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב ףסונ רקחמ
,ןויריהל תועובש 10 ליגמ לחה םישנ 881-ב תאז קדב ב"הרא
,םינש 3 ךשמנש ,רקחמב .םויב D ןימטיו 'חי 4,000 יבגל
.תוקונית 806 ופתתשה
.תיטסיטטס הניחבמ םיקהבומ ויה אל םירקחמה יאצממ

JAMA


2016 ראורבפ
םידליב היגרלאל ןוכיס תיחפמ ןויריהב D ןימטיוב רישע ןוזמ
קרוי-וינ Icahn School of Med. at Mount Sinai-ב רקחמ
D ןימטיו יריתע םילכאמ לש ההובג הכירצ יכ חוודמ ב"הרא
הרושק האצמנ (D ןימטיו יפסות אל ךא) ןויריהה ךלהמב
1,248 ופתתשה רקחמב .םידליב תויגרלאל ןוכיסה תתחפהל
ןושארה רטסמירטהמ לחה ךשמנ בקעמה .םהיתומיאו םידלי
בלח ל"מ 250 תכירצל ךרע הוושב רבודמ .7 ליג דעו ןויריהל
.םויב
רפסה תיב ליגב (Hay Fever) תחשה תחדק ינימסת םוצמיצ
.המוד העפשה התייה אל ףסות תליטנל .20%-ב דמענ

The Journal of Allergy and Clinical Immunology


2016 סרמ
ףרוחב םידלונה תוקוניתל ןויריהב D ןימטיו ףסות
רוא תגיפסמ םינהנ םניא בורל ףרוחב םידלונ רשא תוקונית
םייושע ףרוחה תוקונית יכ אצמ רקחמ .םמיא ידי-לע שמשה
תנירקל ףליחתכ םמיא תלטונש D 'טיו ףסותמ תלעות קיפהל
(Bone Health) םצעה תואירב תא רפשל ידכ תאז ,שמשה
.(Osteoporosis) סיזורופואטסואה תלחממ דיתעב ענמיהלו

תמדקומה תוקניה ליגב תומצע תשלוח םירקוחה ירבדל
לש אישבו ךוראה-חווטל דלשה תוחתפתהב עוגפל הלולע
.םצעה תסמ
םיפיסומ הינטירב University of Southampton ירקוח
ידי-לע ההובג D ןימטיו תכירצש וארה םימדוק םירקחמש
תרבגומ םצע תסמל המרג ןויריהה ךלהמב םאה
.םיאצאצב (Increased Bone Mass)

Endocrinology & The Lancet Diabetes


2016 סרמ
םילא תינומרעה ןטרס אבנמ D ןימטיוב רוסחמ
תתירכל (Surgery) חותינ ורבעש םירבגב הכרענש הקידב
האצמ םפוגמ (Cancerous Prostate) תינטרס תינומרע
תויביסרגאה תדימו םדב תוכומנ D ןימטיו תומר ןיב רשק
.הלחמה לש (Aggressiveness)
ןוטסנבא Northwestern University-ב ךרענ רקחמה
"התע תעל הנתמה" לש תורשפאה ונממ הלועו ב"הרא
לופיטל תורשפאה תקידבו תינומרעה תטולב תתירכ ינפל
.יביטנרטלא
תא תוחפ גפוסה ,ההכ רוע ילעב םירבגב רקיעב רבודמ
רקחמב .ההובג PSA תמר האצמנ םלצא ,שמשה תנירק
.64 עצוממ ליג ינב םירבג 190 ופתתשה

Journal of Clinical Oncology


2016 סרמ
D ןימטיו תמר תאלעהל השידח UV תייגולונכט
השידח היגולונכט החתיפ ב"הרא הדבנ SurePure Inc תרבח
לש ותכירצ תרבגהל Treatment Ultra-Violet (UV) היורקה
EFSA - ןוזמה תוחיטבל תיפוריאה תושרה .D ןימטיו
בלחב לופיט הרשיא (European Food Safety Authority)
,(Shelf Life) ףדמה ייח תא הכיראמה ,וז היגולונכטב (Milk)
זוכיר תלדגה ךות ,םוי 21-ל ,םוי 12 לע עגרכ םידמועה
.וב D3 ןימטיו

EFSA


2016 לירפא
ירלוקסו-וידרק ןוכיס תאבנמ D ןימטיו תמר
Intermountain Medical Center Heart Institute-ב םירקוח
D ןימטיו תקידב יגוס ינש תומר תדידמש םירסומ ב"הרא הטוי
,(Stroke) ץבש ,(Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיס אבנל היושע
(Cardiac Events) בל יעוריאו (Heart Failure) בל תקיפס-יא
.םירחא
ללוכה D ןימטיו לש הכומנ המר ןה הדדמנ םלצא רשא ולא
(Bioavailable) תיגולויב ןימזה D ןימטיוו (Total Vitamin D)
4,200 ופתתשה רקחמב .תיבבל הייעבל ןוכיס רתיב םיאצמנ
.76 דע 52 ינב שיא

Am. College of Cardiology Scien. Sessions. Chicago


2016 לירפא
(2) אצאצב םיפוצפיצלו המתסאל ןוכיסהו ןויריהב D ןימטיו
22-ה עובשב ,32 עצוממ ליג תונב ,םישנ רטינ ינד רקחמ
.3 ליג דע םהיאצאצ 295 תא ךשמהבו ןויריהל 26-ה דע
םישנהמ קלח .המישנה תכרעמב תויעבו רוע תויעב ורטונ
-יטלומב 'חי 400 תפסותב 'חי 2,400) D ןימטיו ףסות ולביק
D ןימטיו 'חי 400 קר הלביק (המד) ובצלפה תצובקו (ןימטיו
.ןימטיו-יטלומב
םיפוצפיצל ןוכיסה תחפ ,לדג D ןימטיו ףסותש לככש אצמנ
.תיתועמשמ אצאצב (Wheeze)


2016 לירפא
בל תקיפס-יא ילפוטמל ליעומ ימוי D3 ןימטיו
היושע (Cholecalciferol/לורפיצלקלוכ) D3 ןימטיו תליטנ
תינורכ בל תקיפס-יא ילוח לש םביל דוקפית תא רפשל
.(Chronic Heart Failure)
הינטירב Uni. of Leeds School of Medicine ירקוח
D ןימטיו תוחפ רציימ ולא םילוח לש םפוג יכ םיריבסמ
,םילפוטמ 160 ופתתשה רקחמב .שמשה רואל הבוגתב
ימוי סיסב לע D3 ןימטיו ףסות שיא 80 ולביק םכותמ
.ובצלפ ולביק ראשהו תחא הנש ךשמב

American College of Cardiology 65th Annual
Scientific Session & Expo in Chicago


2016 לירפא
ןטרסל ןוכיס תולידגמ תוכומנ D ןימטיו תומר
וליג ב"הרא University of California, San Diego ירקוח
ןוכיסה תא תולידגמ םדב D ןימטיו לש ידמ תוכומנ תומר יכ
.(Cancer) ןטרס תולחמב תוקלל
םימדוק םירקחמ ינשב ופסאנש םינותנב ושמתשה םירקוחה
.םישנ 1,135 ינשבו םישנ 1,169 ןושארב ,ופתתשה םהב

PLoS One


2016 לירפא
תירלוקאמ תונוונתהל תורושק תוכומנ D ןימטיו תומר
Angers Uni. Hospital ירקוח וכרעש םירקחמ 11 תריקס
תונוונתהל הרושק םדב הכומנ D ןימטיו תמרש האצמ תפרצ
,(Age-Related Macular Degeneration/AMD) תירלוקאמ
ןכתי םירקוחה ירבדל .םירחואמה הלחמה יבלשב רקיעב
.הלחמה תיזחת תא רפשי D ןימטיוב רוסחמה ןוקית יכ

Maturitas


2016 לירפא
D ןימטיו לש תינטרס-יטנאה ותוליעפ תא תורפשמה תובוכרת
ב"הרא ולפאב Roswell Park Cancer Institute/RPCI ירקוח
תרכומה D, ןימטיו לש רתויב תיטנטופה הרוצה תא ונחבש
רשפאתש השדח הנבות םיעיצמ ,(Calcitriol) לוירטיצלק םשב
(Antitumor Activity) תינטרס יטנאה התוליעפ תא ריבגהל
.CYP24A1 םיזנאה יבכעמ תועצמאב
לוירטיצלקה תא תובכעמה תובוכרת עברא ואצמ םה וז ךרדב
בכעל רזועה חתפמ ןובלח לש ותואטבתה תא תולידגמ ןה ןכו
.ינטרס לודיג

Annual Meeting 2016, New Orleans (AACR) American Association for Cancer Research


2016 יאמ
3 ליגב רירש תסמ לידגמ תוקוניתל D ןימטיו ףסות
תוקוניתש ואצמ הדנק לואירטנומ McGill University ירקוח
םינושארה םישדוחב 12-ב D ןימטיו לש האירב תומכ םיכרוצה
תוחפו (Muscle Mass) רירש תסמ רתוי ילעב םניה םהייחל
>.םינש 3 ליגל םעיגה תעב (Body Fat) ףוג ןמוש
םצעה תופיפצ לע D ןימטיו תעפשה תא קודבל דעונש ,רקחמב
שדוח ליג ןיב) ולביקש תוקונית 132 ופתתשה (Bone Density)
.םינוש םינונימב D ןימטיו (םישדוח 12-ל דחא
תניחבמ ףסונ ןורתי ןיא D ןימטיו ןונימ תלדגהל יכ אצמנ
לע ותעפשה תא תולגל ועתפוה םה ךא ,םצעה תוחתפתה
.ףוגה ןמוש לעו םירירשה

Pediatric Obesity


2016 יאמ
(2) אצאצב הצופנ תשרטו D ןימטיו
בלשב השיאב D ןימטיו תמר תעפשה תא קדב יניפ רקחמ
הצופנ תשרטל אצאצה לש ןוכיסה לע ןויריהה לש םדקומ
רקחמ ינותנב ושמתשה םירקוחה .(Multiple Sclerosis)
193 והוז םכותמ Finnish Maternity Cohort םדוק לודג
.אצאצב הצופנ תשרט לש םירקמ
ויה הכומנ D ןימטיו תמר םע תוהמיא לש ןקונית יכ אצמנ
.הצופנ תשרטב תוקלל לופכ ןוכיסב

JAMA Neurology


2016 יאמ
(1) יעמה יקדייחב ןוויג ריבגמ הובג ןונימב D ןימטיו
(Bacterial Richness) יקדייח רשוע ריבגהל יושע D3 ןימטיו
(Upper Gastrointestinal Tract) הנוילעה לוכיעה תכרעמב
.םיטסינוטרופוא (הלחמ ימרוג) םינגותפ לש תוחכונ םצמצלו

םיחוודמ הירטסוא Medical University of Graz ירקוח
המרג תועובש 5 ךשמב הובג ןונימב ימוי D3 ןימטיו תכירצש
סנומודיוספ ומכ ,םיקדייחה תומכב תיתועמשמ הנטקהל
.(Shigella spp) הלגישה קדייחו (Pseudomonas spp)
.םיאירב םישנא 16 ופתתשה םידקמה רקחמב

European Journal of Nutrition


2016 יאמ
תיתרכוס היתפוניטרל רושק D ןימטיוב רוסחמ
Bassett Med. Cent.-ב םימדוק םירקחמ לש תיתטיש הריקס
סנכב הגצוה רשא ב"הרא ןואטסרפוק
American Association of Clinical Endocrinologists
תיתרכוס היתפוניטר יכ הארמ 2016 Annual Meeting
.D ןימטיוב רוסחמל הרושק (Diabetic Retinopathy)
הכומנ D ןימטיו תמר ילעב תרכוס ילוח םירקוחה ירבדל
םדקומ תיתרכוס היתפוניטר ךכ בקע חתפל םילולע םמדב
.רתוי הרומח הלחמ וא רתוי

Endocrine Practice


2016 טסוגוא
ןויריה תעינמו D ןימטיו ןיב רשקה
תינופצה הניילורק Research Triangle Park-ב םירקוח
םיססובמה העינמ יעצמאב תושמתשמה םישנש וליג ב"הרא
(Estrogen-Based Birth Control Pills) ןגורטסא לע
ישפוח D ןימטיו לש רתוי ההובג המר תולעב ןה
ולא לש ןמדב D ןימטיו תמרו (Circulating Vitamin D)
(Contraceptives) העינמ יעצמאב שומיש תוקיספמה
.םישנ 1,662 ופתתשה רקחמב .תיתועמשמ תדרוי

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2016 טסוגוא
םיטלתא ברקב ץופנ D ןימטיוב רוסחמ
בורקש הליג דנלוה Wageningen University-ב רקחמ
D ןימטיו תמר ילעב םה םידנלוהה םיאטרופסהמ 70%-ל
םיאצממ ואצמנ רבעב םירקוחה ירבדל .םמדב הכומנ
רבדה יכו הינטירבבו ב"הראב וכרענש םירקחמב םימוד
תחפומ (Muscle Strength) םירירש חוכל םורגל לולע
.םיאטרופסה לש םהיעוציב לע עיפשהלו
יביטקפא וניה םויב D ןימטיו 'חי 2,200 ןב ףסות יכ אצמנ
.הלוכ הנשה ךשמב D ןימטיוב רוסחמ תעינמל

European Journal of Clinical Nutrition


2016 טסוגוא
םיאירב םירגובמב ןילוסניאה תוליעפ תא רפשמ D ןימטיו
ופתתשה וב ,הנש ךשמנש ,ןפי Waseda Uni.-ב רקחמ
םויב 'חי 420 ןב D3 ןימטיו ףסות יכ אצמ ,םיאירב םירבג 96
תאו (Fasting Glucose) םוצב רכוסה תומר תא רפשל יושע
.םיאירב םירגובמב (Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנתה

Nutrition Research


2016 טסוגוא
הדימל תויוקלל רושק ןויריהה ךלהמב D ןימטיוב רוסחמ
הרושק תויהל הלולע תורה םישנב הכומנ D ןימטיו תמר
.םידליב תומיוסמ (Learning Disabilities) הדימל תויוקלל
ןיב התרה םמיאש ולא ןיבמ 8.9% יכ םיארמ םיאצממה
תויוקלמ ולבס (ףרוחה ישדוח) סרמו ראוני םישדוחה
,רבמטפסו ילוי םישדוחה ןיב 7.6%-ל האוושהב הדימל
.ץיקה ישדוח
לע םיעיבצמ הינטירב Universities of Glasgow ירקוח
D ןימטיו תרצויה שמשה תנירקו הנשה תנוע ןיב רשקה
.הרהה השיאה ףוגב

American Journal of Epidemiology


2016 רבמטפס
המתסא יפקתה תיחפמ D ןימטיוש ךכל הקצומ תודע
2-בו םידלי 435 ופתתשה םהמ 7-ב) םירקחמ 9 תריקס
Cochrane ןוגריא ידי-לע הכרענש (םירגובמ 658 ופתתשה
תופורתה םע דבב דב D ןימטיו ףסות תליטנש האצמ הדנק
םיפקתהה תרמוח תא הניטקמ (Asthma) המתסאב לופיטל
.3%-ל 6%-מ זופשיאב ךרוצה תא הניטקמו
.אוה םג דאמ תחפ (Steroids) םידיאורטסב שומישב ךרוצה
המתסאה ינימסתבו תואירה דוקפיתב רופיש לח אל תאז םע
.םיימוימויה

Cochrane Database of Systematic Reviews


2016 רבוטקוא
םיילילש םינימסתו תויטוכיספ תוערפהב ךומנ D ןימטיו
םיינואכידו
תומר יכ אצמ היגברונ University of Oslo-ב רקחמ
תויטוכיספ תוערפהמ םילבוסב D ןימטיו לש תוכומנ
םיילילש םינימסתל רושק (Psychotic Disorders)
םילפוטמ ופתתשה רקחמב .םירבגומ ןואכיד ינימסתלו
.תרוקיבכ םיאירב םישנאו םינפו ץוח תואפרממ

International Early Psychosis Association (IEPA)
meeting in Milan, Italy


2016 רבמבונ
ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
הריקסב ,הינטירב ירטנבוק University of Warwick ירקוח
לידגהל לולע D ןימטיוב רוסחמ יכ וליג ,םירקחמ 7 הללכש
.(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס
תודרשיהל תורושק D ןימטיו לש תותואנ תומרש םג אצמנ
.הז ןטרסב לופיטה לש רתוי תובוט תואצותלו
ןתשה תיחופלש תא םיפצמ רשא םיאתה יכ םג אצמנ
םיביגמו הלעפהל םינתינ (Transitional Epithelial Cells)
ידכ D ןימטיו יד זטנסל םילגוסמ ולא םיאת .D ןימטיול
.תימוקמ תינוסיח הבוגת ליעפהל

Society for Endocrinology conference UK


2016 רבמבונ
דשה ןטרסב תולפוטמב תודירש לידגמ D ןימטיו
ב"הרא ולפאב Roswell Park Cancer Institute-ב םירקוח
ונחבואש םינש 58.7 עצוממ ליג תונב םישנ 1,666 ינותנ וחתינ
תא ונחב םירקוחה .(Breast Cancer) דשה ןטרסב תולוחכ
הז עדימ וושיהו הלחמה ןוחביא תעב D ןימטיו תומר תא
.תחא הנש ךשמנ רוטינה .(Survival) תודרשיהה תזונגורפל
D ןימטיו תומר ואצמנ םדקתמ בלשב לודיג םע תולוחב
תומדקתה תיזחתו D 'טיו תמר ןיב ךופה סחי אצמנ .תוכומנ
.התומתה ירועישו הלחמה

JAMA Oncology


2016 רבמבונ
(1) המישנה יכרדב םימוהיז תיחפמ D ןימטיו
Uni. of Colorado Anschutz Medical Campus-ב רקחמ
לש תוחיכש ןיטקמ D ןימטיו לש הובג ןונימ יכ הליג ב"הרא
(Acute Respiratory Illness) הפירח תיתמישנ הלחמ
תובא-יתבב ךשוממ ןמז םיררוגתמה םישישק ברקב
תוחקלתה עונמל םג יושע רבדה .40%-ב (Nursing Homes)
(COPD) תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ לש הרמחה ןכו
.(Emphysema) תחפנ/המזיפמא לשו

Journal of the American Geriatrics Society


2016 רבמבונ
םזיטוא ינימסת תיתועמשמ רפשמ D3 ןימטיו ףסות
(Autism) םזיטוא נימסת רפשל יושע D3 ןימטיו ףסות תליטנ
רחאלש םיחוודמ םירצמ Assiut University ירקוח .םידליב
התפצנ אלש העפשה ,יתועמשמ רופיש םהב לח םישדוח 4
3 ינב םידלי 109 וב ופתתשה רקחמב .ובצלפה תצובקב
דלי לקשמ ג"ק 1 לכל D ןימטיו 'חי 300 ולביקש 10 דע
.'חי 5,000-מ רתוי אל לכה-ךסו
תוחירפ וללכש תולק יאוול תועפותמ ולבס םידליהמ 8.3%
.לושלישו דרג ,רוע

Journal of Child Psychology and Psychiatry


2017 ראוני
ינורכ שאר באכל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
University of Eastern Finland-ב רקחמ יאצמל םאתהב
ינורכ שאר באכל ןוכיס לידגהל לולע D ןימטיוב רוסחמ דנליפ
ינב םירבג 2,601 ופתתשה רקחמב .(Chronic Headache)
וארה םימדוק םינטק םירקחמ םירקוחה ירבדל .60 דע 42
.שאר באכו D ןימטיוב רוסחמ ןיב רשק

Scientific Reports


2017 ראוני
(2) תילובטמ 'סת ענומו יעמה יקדייח תייסולכוא רפשמ D 'טיו
רשא ב"הרא Cedars-Sinai Medical Center-ב רקחמ
ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ יכ הליג םירבכעב השענ
הרוקמש (Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסתל
.(High-Fat Diet) ןמוש תריתע הנוזתב
ןוזיאב תעגופ םירבכעב ביוקל D ןימטיו תקפסאש אצמנ
.ןמוש ריתע טירפתמ ונוזינש (Gut Flora) יעמה יקדייח

Frontiers in Physiology


2017 ראוני
תויתקלד יעמ תולחמב לופיט תאצות רפשמ D ןימטיו
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women’s Hospital ירקוח
יכ ,םילפוטמ 173 ופתתשה וב רקחמ תובקעב ,םיחוודמ
לופיט תחלצה ייוכיס ןיטקהל לולע D ןימטיוב רוסחמ
(Inf. Bowel Diseases/IBD) תיתקלד יעמ תולחמב
.(Crohn's Disease) ןורק תלחמו (Colitis) סיטילוק ומכ
D ןימטיו תמר ןיב רורב רשק ואצמנ םירקוחה ירבדל
.ולא תולחמב (Remission) היסימר/הגופהו םדב

Therapeutics & Alimentary Pharmacology


2017 ראורבפ
םזידיאוריתרפופיה ילוחב הימצלקופיה ןיטקמ D2 ןימטיו
רומיטלוב Uni. of Maryland Medical Center ירקוח
תת/םזידיאוריתאראפופיה םע םילפוטמ יכ םירסומ ב"הרא
(Hypoparathyroidism) סירתה תטולב תרתוי תוליעפ-
רתוי ןטק ןוכיסב םינותנ D2 ןימטיוב םילפוטמ רשא
ןדיס תמר) םדב ןדיס-תת :(Hypocalcemia) הימצלקופיהל
םניאו D3 ןימטיוב םילפוטמה ולא תמועל (םדב הכומנ
.(Renal Dysfunction) תוילכ תקיפס-יאל ןוכיסב םינותנ
םזידיאוריתאראפופיה םע םילפוטמ 30 ופתתשה רקחמב
ראשו D2 ןימטיוב ולפוט םהמ 16 .םינש 4 תוחפל הזמ
.D3 ןימטיוב ולפוט 14-ה

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2017 ראורבפ
םירמולטה תא תוכיראמ תוהובג D ןימטיו תומר
Harvard T.H. Chan School of Public Health-ב רקחמ
20 ינב םיריעצ םירגובמ 1,542 ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב
םירגובמ 1,382-ו 59 דע 40 ינב הדימעה ליג ינב 1,336 ,39 דע
ינותנ יכ חוודמ הלעמו 60 ינב
National Health and Nutrition Examination Survey
<םירמולטל תורושק תוהובג D ןימטיו תומר יכ םיארמ
תונקדזהל דדמ הווהמה םרוג ,רתוי םיכורא (Telomeres)
ולא םינותנ םהירבדל .(Biological Aging) תיגולויב
.תויתביס לע אלו היצלרוק לע םיעיבצמ

Journal of Nutrition


2017 ראורבפ
(2) המישנה יכרדב םימוהיז ענומ D ןימטיו
25 הללכ רשא (דחי םירקחמ רפסמ תריקס) הזילנא-הטמ
הכרענש ,םילפוטמ 11,321 ופתתשה הב ,םייארקא םירקחמ
הנקסמל עיגה ,דנליז-וינ University of Auckland-ב
יכרדב םיפירח םימוהיז עונמל יושע D ןימטיו ףסותש
גשומ ,(Acute Respiratory Tract Infections) המישנה
תקלדב הלכו (Common Cold) תוננטצהמ לחה ללוכה
.(Bronchitis) טיכנורבו (Pneumonia) תואיר

BMJ


2017 ראורבפ
(2) רירש קזוח רפשמ הובג ןונימב D ןימטיו
יכ הליג הינטירב University of Birmingham-ב רקחמ
.(Muscle Strength) רירשה קזוחל םג יארחא D ןימטיו
ומצעשכל D3 וא D2 םא ןיב ,D ןימטיו םירקוחה ירבדל
יתש ידי-לע לעפוה אוהש רחאל קר אלא ,ליעפ וניא
הילכב הינשהו (Liver) דבכב תחאה :תויטמיזנא תובוגת
37-ו םישנ 79 :שיא 116 ופתתשה רקחמב .(Kidney)
.74 דע 20 ינב םיאירב םירבג

PLoS One


2017 ראורבפ
תפחשל ןוכיס םרוג הווהמ D ןימטיוב רוסחמ
רשא םינותנ דוחיא ונייהד ,(Meta-Analysis) הזילנא-הטמ
ירקוח וכרע התוא ,דחא רקחמכ םירקחמ 38-מ ופסאנ
D ןימטיוב רוסחמש האצמ ןיס Beijing Chest Hospital
(Tuberculosis/TB) תפחשה תלחמל ןוכיס םרוג וניה
לש האצות וניא D ןימטיוב רוסחמה רמולכ ,ךפהה אלו
תפחש ילוח שיא 3,599 וללכנ הזילנא-הטמב .הלחמה
.תרוקיב תצובקכ שיא 3,063-ו

Drug Design, Development and Therapy


2017 ראורבפ
סיטילוק תרזחל םרות הגופה ךלהמב ךומנ D ןימטיו
ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center-ב רקחמ
לש הכומנ המר יכ אצמ ,םילפוטמ 70 ופתתשה וב ,ב"הרא
תלחמ לש שדחמ ץורפל ןוכיסה תא הלידגמ םדב D ןימטיו
.(Ulcerative Colitis) סיטילוק/סגה יעמה לש תיביכה תקלדה
.םישדוח 12 ךשמב םילפוטמה תא ורטינ םירקוחה

Clinical Gastroenterology and Hepatology