Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-12 MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA ANGAŽOVALO RZUP ZA POTREBE IZGRADNJE MUZIČKOG CENTRA
Acu za konsultantske usluge dali 45.000
Đukanović Acu za konsultantske usluge dali 45.000 RZUP je ovaj novac dobio po osnovu dva plaćanja izvršena 21. decembra prošle godine. Radi se o jednoj uplati od 670,93 i drugoj od 44.329,16 eura
Re­pu­blič­kom za­vo­du za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje (RZUP), či­ji je ve­ćin­ski vla­snik Aco Đu­ka­no­vić, pla­će­no je sa glav­nog ra­ču­na dr­žav­nog tre­zo­ra 44.999 eura na ime kon­sul­tant­skih uslu­ga. Uslu­ge su pru­že­ne Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma (MORT).
Da je Mi­ni­star­stvo pla­ti­lo kon­sul­tant­ske uslu­ge RZUP-u po­ka­zu­je pre­gled pla­ća­nja sa glav­nog ra­ču­na dr­žav­nog tre­zo­ra za pe­ri­od od 21. de­cem­bra 2017. do 5. ja­nu­a­ra ove go­di­ne.
RZUP je ovaj iz­nos do­bio po osno­vu dva pla­ća­nja iz­vr­še­na 21. de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Ra­di se o jed­noj upla­ti od 670,93 eura i dru­goj od 44.329,16 eura.
„Dan” je 12. fe­bru­a­ra pi­tao u mi­ni­star­stvu, na či­jem je če­lu Pa­vle Ra­du­lo­vić, o ka­kvim se kon­sul­tant­skim uslu­ga­ma ra­di i na ko­ji na­čin je do­go­vo­ren ovaj vid po­slov­nog od­no­sa sa RZUP-om. Iz tog re­so­ra su na­kon 20 da­na, odnosno 5. marta od­go­vo­ri­li da je Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje, za po­tre­be Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, or­ga­na u sa­sta­vu Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, oba­vljao po­slo­ve stal­nog struč­nog nad­zo­ra u to­ku iz­ra­de en­te­ri­je­ra, scen­ske audio-vi­deo teh­ni­ke i opre­ma­nja objek­ta Mu­zič­kog cen­tra i Cr­no­gor­ske ki­no­te­ke u Pod­go­ri­ci.
– Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma – Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va ob­ja­vi­la je ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju br. 01-35/16 od 30.05.2016. go­di­ne, za iz­bor naj­po­volj­ni­je po­nu­de za na­bav­ku uslu­ga stal­nog struč­nog nad­zo­ra u to­ku iz­vo­đe­nja ra­do­va na iz­ra­di en­te­ri­je­ra, scen­ske audio-vi­deo teh­ni­ke i opre­ma­nja objek­ta Mu­zič­kog cen­tra i Cr­no­gor­ske ki­no­te­ke u Pod­go­ri­ci. Na­kon spro­ve­de­ne pro­ce­du­re u skla­du sa Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma, za­klju­čen je ugo­vor br. 19/2-01-2079/1 od 18.5.2017. go­di­ne sa kon­zor­ci­ju­mom Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje AD Pod­go­ri­ca i De­COM Mon­te­ne­gro DOO Pod­go­ri­ca – ka­za­li su iz mi­ni­star­stva.
Iz RZUP-a ni­je­su od­go­va­ra­li na na­ša pi­ta­nja.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja sa­ra­đu­je sa RZUP-om u vi­še po­slo­va, ko­ji se uglav­nom od­no­se na iz­ra­du plan­skih do­ku­me­na­ta. Te po­slo­ve RZUP je do­bio do­bio pu­tem jav­nih nad­me­ta­nja, od­no­sno ten­de­ra i kao naj­po­volj­ni­ji po­nu­đač iza­bran je u pre­ko 60 ta­kvih po­slo­va.
RZUP je, u okvi­ru kon­zor­ci­ju­ma kom­pa­ni­ja, an­ga­žo­van na iz­ra­di pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne (PPPN) za obal­no pod­ruč­je Cr­ne Go­re. Nje­mu je do­sad is­pla­će­no 1,3 mi­li­o­na eura, iako je iz­ra­da tog pla­na pro­bi­la pro­pi­sa­ne ro­ko­ve. Upit­no je da li će plan uop­šte bi­ti usvo­jen do 15. ju­la, na­kon ko­jeg pe­ri­o­da ne­će bi­ti mo­gu­će nje­go­vo do­no­še­nje.
Ugo­vor o iz­ra­di pla­na sklo­pljen je 15. de­cem­bra 2011. go­di­ne sa kon­zor­ci­ju­mom ko­ji či­ne RZUP iz Pod­go­ri­ce, Hor­wath i Hor­wath Con­sul­ting iz Za­gre­ba i Mon­te­Cep iz Ko­to­ra.
Plan za obal­no pod­ruč­je ob­u­hva­ta oko 2.540 ki­lo­me­ta­ra kva­drat­nih mor­skog akva­to­ri­ju­ma, 1.591 ki­lo­me­ta­ra kva­drat­nih ad­mi­ni­stra­tiv­ne gra­ni­ce pri­mor­skih op­šti­na, iz­u­zev di­je­lo­va NP Ska­dar­sko je­ze­ro i Lov­ćen.
Đu­ka­no­vi­ćev RZUP ra­dio je i na pro­stor­nim pla­no­vi­ma za na­ci­o­nal­ne par­ko­ve Pro­kle­ti­je i Ska­dar­sko je­ze­ro.
Za iz­ra­du pro­stor­nog pla­na za NP Ska­dar­sko je­ze­ro pla­će­no je 400.000 eura. Ob­ra­đi­vač pro­stor­nog pla­na za NP Pro­kle­ti­je bio je kon­zor­ci­jum ko­ji či­ne Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje, CAU – Cen­tar za ar­hi­tek­tu­ru i ur­ba­ni­zam i Mon­te­CEP. Za iz­ra­du PPPN za Pro­kle­ti­je opre­di­je­lje­no je 319.515 eura.
Pi­ta­nje iz­ra­de PPPN za Pro­kle­ti­je po­seb­no je pro­ble­ma­ti­zi­va­no po­sled­njih ne­dje­lja zbog sum­nji u po­sto­ja­nje su­ko­ba in­te­re­sa biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ak­no­vi­ća, ko­ji je bio na če­lu Vla­de ka­da je do­ni­je­ta od­lu­ka da se ra­di PPPN za ovo pod­ruč­je. Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ne­dav­no je Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pro­sli­je­di­la pri­ja­vu NVO „Kod” da pre­i­spi­ta te na­vo­de.
Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma ta­da je ru­ko­vo­dio Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić. U iz­ra­du tog pla­na, kao po­di­zvo­đač, ka­sni­je je uklju­če­na i fir­ma Ka­pi­tal in­vest, či­ji je vla­snik Mi­lo Đu­ka­no­vić.
A.O.


An­ga­žo­van na broj­nim pro­jek­ti­ma

RZUP je pro­te­klih go­di­na ra­dio na vi­še pro­je­ka­ta sa dr­žav­nim i lo­kal­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Uče­stvo­vao je u pro­jek­ti­ma iz­grad­nje bi­ci­kli­stič­kih sta­za, pro­jek­ta za obje­kat Do­ma mla­dih Gor­štak, pje­šač­kih sta­za, re­kon­struk­ci­ji pu­te­va...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"