Ana səhifə English    Azeri
Mqəddəslik
Ziyarətə hazırlıq mərhələsi

            Əshabi-Kəhflə bağlı uzun illərdən bəri mxtəlif istiqamətli kitablar, məqalələr yazılmış, filmlər əkilmişdir. Qeyd edək ki, qaynaqlarda daha ox Trkiyədəki yeddi yatmış və onlarla bağlı rəvayətlərdən bəhs edilmişdir. Azsaylı məlliflər istisna olmaqla, Naxıvandakı Əshabi-Kəhf və onunla bağlı hadisələr lazımınca araşdırılmamışdır. ap olunan materiallar isə daha ox rəvayəti, dini və mifik mətnləri əhatə edir.

Azərbaycanın mummilli lideri Heydər Əliyev hələ Sovet hakimiyyəti illərində xalqımızın dininə, inanclarına hrmət bəsləmiş və mqəddəs yerlərə qayğı gstərmişdir. Bu qayğı, mstəqillik dvrmzdə də davam etmişdir. Onun 1998-cu ildə  Əshabi-Kəhfin abadlaşdırılması və bərpa edilməsi barədə gstəriş verməsi, xalqımızın dininə və tarixinə gstərilən qayğının bariz nmunəsidir.  Bu gn Əshabi-Kəhf tarixi abidəsi və ziyarətgahı yenidən qurulmuş, burada məscid tikilmiş, yol əkilmiş, zəvvarlar n hər cr şərait yaradılmışdır.

Bu saytda başlıca diqqət Əshabi-Kəhf tarixinə, Qurani-Kərimdə adı əkilən ziyarətgahın Naxıvana aid olmasına ynəldilmişdir.  Aparılmış hərtərəfli araşdırmalardan aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar:

1. Əshabi-Kəhflə bağlı rəvayət Naxıvanda formalaşmaqla, əvvəlcə trk xalqları, sonra digər xalqlar arasında yayılmışdır.

2. “Qurani Kərim”də adı əkilən Əshabi-Kəhf btn əlamətləri ilə Naxıvandakı Əshabi-Kəhflə uyğun gəlir.

3. Mağara qədim ata ocağı, yaşayış məskəni kimi Əshabi-Kəhf hadisəsindən əvvəl mvcud olmaqla mqəddəs hesab olunmuşdur.

4. Buradakı inanclar he bir dinə deyil, qədim trklərin inanclar sisteminə, təbiət kultuna aiddir.

5. Əshabi-Kəhf fiziki təmizlik, ruhu paklıq halında olan qulun Tanrıya ynəldiyi Ali məqamdır.

6. Əshabi-Kəhf Azərbaycan trknn qədim ata yurdu, Naxıvanda min illər boyu tapındığı mağaranın daşlarına hopmuş mənəvi, tarixi kimlik vəsiqəsidir.

İnanırıq ki, Əshabi-Kəhflə bağlı mvzulara dnə-dnə qayıdılacaq, qulu Rəbbinə yaxınlaşdıran, oxları n tvbə qapısı sayılan bu Ali Məqama zəvvarlarla bərabər, hələ ox araşdırıcılar gələcəkdir.

          Əshabi-Kəhfi tədqiq məqsədi ilə gələnlər! Zahiri təmizlənmə ilə bərabər, mənəvi təmizliyi qoruyun! Unutmayın! Allah hər şeyi olduğu kimi biləndir.

İnanclar sistemi - dağ-daş kultu.
İnanclar sistemi - su kultu.
İnanclar sistemi - ağac kultu.
"Əshabi-kəhf"lə bağlı yazılı ədəbiyyat
"Əshabi-kəhf"lə bağlı foto materiallar

 

 

 

Ə S H A B İ  -  K Ə H F