search
Sök
menu
Meny

Grundskola

I de kommunala grundskolorna i Jönköping står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar.

På några sidor här kan du läsa mer om grundskolan, fritidshemmet, grundsärskolan och förskoleklassen.

Vi har en hög lärartäthet och hög kompetens bland våra lärare. Deras viktigaste uppgift är att inspirera eleverna att lära, ta vara på deras egen lust och nyfikenhet och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla.

Att känna sig trygg är en förutsättning för att lära sig, och vårt mål är att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg. Respekten för allas lika värde ska genomsyra vardagen.

Skolan har också en viktig roll i att främja elevernas hälsa. Eleverna tillbringar så stor del av sin tid här, att rutinerna i skolan kring rörelse, kost m.m. spelar roll för deras livsstil även utanför skolan.

Genom den kommunala skolans innehåll och olika arbetssätt i lärandet kännetecknas erbjuder bredd, mångfald och kvalitet. 

Varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt, utifrån läroplanens mål. Elever och vårdnadshavare ska kunna förstå och se en tydlig koppling mellan det som händer i klassrummet, läroplanens mål och lärarens bedömning.

Skolans lärare planerar sin undervisning utifrån läroplanens mål.

Eleven har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, och få återkommande avstämningar.

IUP, bedömningar och åtgärdsprogram

Under hela skoltiden ska läraren kontinuerligt informera sina elever och deras vårdnadshavare om hur eleven lär sig och utvecklas. Det sker både muntligt och skriftligt på olika sätt. Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. IUP:n ska innehålla skriftliga omdömen som visar kunskapsutvecklingen i alla ämnen och en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

De skriftliga omdömena i IUP ska vara tydliga och lätta att förstå, och de ska ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå målen. Den framåtsyftande planeringen i IUP ska innehålla realistiska målsättningar för eleven och konkret beskriva vad skolan, eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. Planeringen ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor.

Elever som behöver särskilt stöd i skolan har rätt att få det. Om någon (du som förälder, eleven själv, lärare eller annan personal i skolan) befarar att en elev inte kommer att nå målen, så ska rektor snabbt utreda elevens behov av särskilt stöd. Om man konstaterar ett behov, så ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Utvecklingssamtalet

Eleven kan dokumentera sitt lärande på andra sätt, till exempel i en portfolio eller loggbok, där eleven och vårdnadshavare kan följa utvecklingen. Läraren dokumenterar också fortlöpande hur elevens lärande utvecklas. Den här samlade dokumentationen blir sedan underlag till det utvecklingssamtal som läraren har med eleven och vårdnadshavare minst en gång per termin.

På utvecklingssamtalet talar man om hur det går i skolan och hur eleven trivs. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. På utvecklingssamtalet talar man om IUP:n och skriver in det man kommer överens om. Läraren följer sedan upp IUP:n med jämna mellanrum och vid nästa utvecklingssamtal utvärderas och revideras den.

Betyg i grundskolan

Elever får betyg i årskurs 6, 7, 8 och 9. I årskurs 6-8 får man ett terminsbetyg efter varje termin. I årskurs 9 får man terminsbetyg efter höstterminen, och ett slutbetyg när man slutar grundskolan. Det är med slutbetyget som man söker in till gymnasieskolan.

Betygsstegen har sex steg A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas, för att det inte går att bedöma elevens kunskaper, så sätts ett streck (-). Betyget F och streck ska inte användas i grundsärskolan.