The Way 2 Life
  GIHIGUGMA KA BA SA DIOS?
 

P. Makapanghinoklog ko sa akong kaugalingon kung gihigugma ba ako sa Dios. Kung tinuod ako nga gihigugma Niya, ngano nga naghari kanako ang kadautan ug kasakit?

T. Sa Iyang Balaan Nga Kasulatan, ang Bibliya, gipadayag Niya sa Iyang Pulong nga ang atong pagkamakasasala dulumtanan sa Dios ug mao ang hinungdan sa atong pagantos, kasakit ug kadautan.

Tinood nga gihalad sa Dios ang Iyang gugma sa kalibutan, sigon sa atong mabasa sa pinakagamit nga bersikolo sa Bibliya:

Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagpaagi nga gihatag niya ang iyang Anak nga bugtong aron ang tanan nga moto'o kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16

Apan ang gugma sa Dios adunay bili. Sigon sa Bibliya nga:

Ang dalan sa dautan maoy usa ka dulumtanan sa Dios; Apan iyang gihigugma kadtong nagasunod sa pagkamatarung. Proverbio 15:9

Kay naila sa Dios ang Dalan sa mga matarung; apan ang dalan sa mga dautan mawala. Salmo 1:6


P.
Dili ako dautan. Limpiyo ug dungganan ang akong pagkatawo. Masdaghan ang kaayuhan nga akong nabuhat kaysa dautan. Masukod ba ang akong pagkatawo pinaagi sa Bibliya?

T. Sa mata sa Dios, bisan ang pinakamatarung makasasala nga maghatud kaniya sa impierno. 	Ginatudlo sa Bibliya nga walay bisan usa kamatarung nga makasulod sa langit.

Kitang tanan makasasala, ug adunay tulubagon sa Dios.

Ingon sa nahasulat na: Walay bisan kinsa nga nakasabut; walay bisan kinsa nga matarung; bisan usa lamang. Walay bisan kinsa nga nakasabut; walay bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Roma 3:10-11

Ang kasingkasing malimbongon labaw sa tanang mga butang, ug hilabihan gayod pagkadautan; kinsay makasusi niini? Jeremias 17:9


P.
Kay ako makasasala, unsa man ang himuon sa Dios kanako?

T. Gitudlo sa Bibliya nga sa katapusan sa kalibutan ang makasasala Iyang husgahan ug isugba Niya sa nagadilaab nga kalayo sa lugar nga walay katapusan nga pagantos didto sa impierno.

Kay may kalayo nga magadilaab sa akong kapungot, Ug magadilaab hangtud sa kahiladman sa Sheol; Ug magalamoy sa yuta ug sa iyang mga bunga. Ug pagasunogon ang mga patukoranan sa mga bukid Ako magapundok ug mga kadautan sa ibabaw nila; Igabutang ko kanila ang akong mga udyong. Pagaut-uton sila sa gutom, ug pagalamyon sila sa nagadilaab nga kainit, Ug sa mapait nga pagkalaglag; Ug ang mga ngipon sa mga mananap igapadala ko kanila. Uban ang kalala sa mga butang nga nagakamang sa yuta. Deuteronomio 32:22-24


P.
Ayaw ako ug tiawi. Dili tinuod nga adunay impierno, dili ba?

T. Dili kini katiaw-tiawan, tinuod nga adunay impierno. Kanunay nga gipadayag ang impierno sa Bibliya ug gipahibalo nga walay katapusan ang pag-antos.

Ug kong may bisan kinsa nga wala hikit-i nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambug siya ngadto sa linaw nga kalayo. Ang Bunga 20:15

Maingon usab niana ang katapusan sa kalibutan; manggula ang mga manolonda, ug pagapinigon nila ang mga dautan gikan sa mga matarung.

Ug igasalibay sila sa hudno sa kalayo; didto mahitabo ang paghilak ug pagkagut sa mga ngipon. Mateo 13:49-50

Ug kaninyo nga ginapaguol pahulay uban kanamo sa pagpadayag sa Ginoong Jesus gikan sa langit uban sa mga manolonda sa iyang gahum. Nga sa siga sa kalayo magahatag sa panimalus sa mga wala makaila sa Dios, ug sa mga wala magtuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesucristo: Nga manag-antus sila ug silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa nawong sa Ginoo, ug sa himaya sa iyang gahum. II Tesalonica 1:7-9


P.
Makalilisang kaayo na! Ngano man nga naghimo ug impierno ang Dios?

T. Makalilisang ang impierno, ug kini ang kabayaran sa sala. Ang kahingpit sa hustisya sa Dios nagasingil ug kabayaran sa atong mga kasalanan.

Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23

Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Cristo, aron ang tagsatagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa iyang paggawi kong maayo ba, kung dautan. II Corinto 5:10

Ug nagaingon ako kaninyo nga sa tanang pulong walay pulos nga ginapamulong sa mga tawo, magahatag sila ug husay sa adlaw sa paghukom. Mateo 12:36


P.
Ang buot ipasabot ba niana nga sa katapusan sa kalibutan usag-usa kanato husgahan ug ipadala sa impierno tungod sa sala?

T. Kana ang kamatuoran. Apan kung makaplagan nato ang manunubos nga magpas-an sa atong silot tungod sa atong kasalanan, maluwas kita sa makalilisang nga impierno. Ang atong manunubos walay lain kung dili ang atong Ginoong Jesucristo.

Kitang tanan sama sa mga carnero nanghisalaag; ang tagsatagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan; ug gibutang sa Dios diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Isaias 53:6

Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasalanan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya; ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Isaias 53:5

Kay una sa tanan gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab, nga si Cristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga Kasulatan; Ug nga gilubong siya ug nga nabanhaw sa ikatolo ka adlaw, sumala sa mga Kasulatan. I Corinto 15:3-4

Siya nga wala makaila ug sala, gipakasalaan Siya tungod kanato, aron kita diha kaniya mamahimong pagkamatarung sa Dios. II Corinto 5:21


P.
Kung hingpit ang akong pagtuo kang Jesucristo nga siya ang manunubos, mao ang gikastigo tungod sa akong sala, unya dili na ba ako angay mabalaka bahin sa impierno?

T. Oo, kini ang kamatuoran! Kung hingpit ang pagtuo kang Jesucristo nga Siya ang manunubos dili na kita magtindog sa Hustisyang Trono sa Dios. Si Jesucristo nga manunubos ang nagbayad sa atong mga kasalanan.

Ang motoo sa Anak may kinabuhi nga walay katapusan, apan ang dili magatuman sa Anak dili makakaplag sa kinabuhi, kondili ang kaligutgut sa Dios pabilin sa ibabaw niya. Juan 3:36


P.
Unsa man ang imong buot ipasabot sa mangayupo Kaniya? Kung ako motuman sa tanan nga gisulti saBibliya bahin kang Jesucristo nga Mangluluwas, dili ba maluwas ako sa impierno?

T. Ang pagpangayupo kang Jesucristo mao ang pagtuman sigon sa gisulti sa Bibliya bahin Kaniya, kini ang hugot nga pagsalig Kaniya. Nagpasabot kini nga gihalad nato ang atong kinabuhi Kaniya ug gitalikdan nato ang sala.

Walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka agalon, kay magadumot siya sa usa, ug mahigugma sa usa; kung magadapig ba hinoon sa usa, ug magatamay sa usa; dili kamo makahimo sa pag-alagad sa Dios ug sa mga bahandi. Mateo 6:24

Busa, managhinulsol kamo, ug managbalik kamo, aron pagapalaon ang inyong mga sala, kay sa ingon niana moabut ang mga panahon sa kahamugaway gikan sa atubangan sa Ginoo. Mga Buhat 3:19


P.
Ang imong buot ipasabot nga walay laing paagi para makaikyas sa impierno kung dili gumikan kang Jesucristo? Bahin sa relihiyon? Ang ila bang mga magtotoo mahulog ba usab sa impierno?

T. Oo, tinuod gayod. Dili kita makaikyas, manubag kita sa Dios sa atong sala. Gi mando sa Dios nga atong pagabayaran ang sala. Walay ikahatag ang relihiyon sa kaluwasan nga mao ang magbayad sa sala. Si Cristo lamang ang bugtong magpas-an sa atong sala para kita maluwas.

Ug diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalum sa langit, nga nahatag sa taliwala sa mga tawo, nga diha kaniya mangaluwas kita. Mga Buhat 4:12

Si Jesus miingon kaniya: Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaabut sa Amahan kondili pinaagi kanako. Juan 14:6

Kong igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarung siya aron pasayloon kita Niya sa atong mga sala, ug pagahinloan kita niya gikan sa tanang kadautan. I Juan 1:9

P. Nabalaka ako. Dili ko gusto nga moadto sa impierno. Unsa ang angay kong buhaton?

T. Hinumduma nga ang Dios lang ang bugtong makatabang kanimo. Ihatag ang imong tibuok kaugalingon ug mangayupo ka sa kaluoy sa Dios. Nakita nimo nga usa ka kamakasasala, kinasing-kasing kang magahilak ug tawagon mo ang atong makagagahom nga Dios para luwason ka Niya.

Apan ang maniningil sa buhis nga nagatindog sa halayo dili ngani buot bisan lamang sa pagyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit; kondili hinonoa nagapamukpok sa iyang dughan nga nagaingon: O, Dios! malooy ka kanako nga usa ka makasasala. Lucas 18:13

Ug iyang gidala sila sa gawas ug miingon kanila: Mga ginoo, unsay kinahanglan ko nga pagabuhaton, aron maluwas ako? Ug sila miingon: Tumuo ka sa Ginoong Jesucristo ug mamaluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Mga Buhat 16:30-31

Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas siya. Mga Taga-Roma 10:13


P.
Unsaon nako pagtuo sa Dios kung diutay lang ang akong nahibaluan bahin Kaniya?

T. Katingalahan, ang Dios lamang ang bugtong tagapagluwas kanato gumikan kang Jesucristo ug gihatagan kita ug pagsalig para motoo Kaniya. Mangayupo ka sa Dios nga hatagan ka Niya ug hingpit nga pagsalig kang Jesucristo nga imong mangluluwas.

Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon; kini hatag sa Dios. Efeso 2:8

Pinaagi sa Bibliya lamang ang gigamit sa Dios aron mahatagan kita ug hingpit nga pagsalig. Sa pagkamatood ang Dios ang makaluwas kanimo. Tumanon mo ang Bibliya, ang bugtong Pulong sa Dios. Ang tanan nga nakasulat nga mga bersikulo sa Bibliya nakasulat sa "italics." Hatagi ug hugot nga pagpatalinghug ang gibasihan niini, hugot sa imong kasingkasing.

Sa ingon niini, ang pagtoo nagagikan sa pagpatalinghug; ug ang pagpatalinghug sa pulong ni Cristo. Roma 10:17


P.
Ang buot ipasabot ba niini nga ihalad ko ang tanan-tanan sa Dios?

T. Oo, ang pagbuot sa Dios nga moduol kita Kaniya nga hingpit sa pagpahiubos ug nga gidawat nato ang atong pagkamakasasala, nga wala kita'y gahum, nga mosalig Kaniya.

Nag-ingon ang Dios: apan niining tawohana motan-aw ako, bisan pa kaniya nga kabus ug adunay espiritu nga mahinulsolon, ug nga nagapangurog tungod sa akong pulong. Isaias 66:2b

Kay tungod kitang tanan makasasala ug gihigugma nato ang sala, sa ato pa, gikinahanglan nato nga manghinulsol ug mag-ampo sa Dios nga hatagan kita ug hingpit nga pagdumot sa sala. Kung tinuod nga nanginahanglan kita ug mangluluwas, atong talikdan ang sala, pinaagi lamang sa gahum sa Dios. Nakahibalo kita nga gumikan sa sala maoy magdala kanato sa impierno.

Kaninyo gayud una ang Dios, sa gibanhaw niya ang iyang Ulipon nga si Jesus, iyang gisugo, aron kamo pagapanalanginan niya, sa pagpabulag sa tagsatagsa kaninyo gikan sa iyang mga kadautan. Mga Buhat 3:26


P.
Dili pa ako andam sa akong kaugalingon nga magbuhat sa ingon niana. Nanginahanglan pa ako ug diutay nga panahon para akong huna-hunaon kini.

T. Basi wala ka nay panahon. Basi dili ka na buhi para makita nimo ang ugma. Ang ingon sa Dios sa tawo nga ningsalig sa iyang kaugalingon ug sa butang sa kalibutan, kini mao usab ang Iyang isulti kanimo.

Apan ang Dios miingon kaniya. Buangbuang ka, karong gabii pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi; ug ang mga butang nga imong gitagana, kang kinsa na man sila? Lucas 12:20

Usa pa, gisulti sa Bibliya nga ang katapusan sa kalibutan duol na.

Ang dakung adlaw ni Jehova haduol na, kini nagakahaduol na ug nagadali sa hilabihan gayud, bisan ang tingog sa adlaw ni Jehova: ang makusganong tawo nagasinggit didto sa mapait gayud. Kanang adlawa mao ang adlaw sa kaligutgut ... Safonias 1:14-15a

Magpailub usab kamo; lig-ona ang inyong mga kasingkasing; kay ang pagabut sa Ginoo haduol na. Jacobo 5:8


P.
Ang adlaw ba sa paghukom tinuod nga duol na? Mahimo ba natong mahibaluan kung unsa kaduol ang katapusan sa kalibutan?

T.  Naghatag ang Dios sa Bibliya ug pahimatngon bahin sa mga kapanahunan ug ang lagda sa kalibutan nga ginasubayan apil usab niini gisulti nga ang Adlaw sa Dios moabot sama sa kawatan sa kagabhion para ngadto sa makasasala.

Ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw ... Ug igawali kining Maayong Balita sa gingharian sa tibook nga kalibutan, aron sa pagmatuod sa tanang mga nasud, ug unya magaabut ang katapusan. Mateo 24:12,14

Kay may manindog nga mga bakakong Cristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita ug dagkung mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong kong arang mahimo, bisan sa mga pinili. Mateo 24:24


P.
Labot pa sa oras ug sa Adlaw sa Paghukom, unsa pa ang uban nga panghitabo sa katapusan sa kalibutan?

T. Kadtong nagsalig kang Jesucristo nga ilang manluluwas magbag-o ang ilang lawas ug sul-uban sa balaan nga lawas nga walay kamatayon. Ug sila iuban ni Jesucristo hangtod sa kahangturan.

Kay ang mao nga Ginoo, sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punoan sa mga manolonda, ug sa budyong sa Dios, manaug gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Cristo mangabanhaw pag-una Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin, pagalalinon kita pagtingub ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod, sa pagsugat sa Ginoo; ug ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. I Tesalonica 4:16-17

Usa pa, tunawon sa Ginoo ang tibuok kalibutan pinaagi sa kalayo ug magahimo ug bag-ong langit ug bag-ong yuta diin si Cristo magahari kauban ang Iyang mga alagad hangtud sa kahangturan.

Apan ang adlaw sa Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan; nga unya ang mga langit moagi sa daku gayud nga dinagook; ug ang mga butang sa kalangitan mangatunaw sa hilabihang kainit sa siga, ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini ... Apan, sumala sa iyang saad, nagapaabut kita sa bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta, nga niini nagapabilin ang pagkamatarung. II Pedro 3:10,13


P.
Ngano man nga gihatagan kita sa Dios ug ingon niing pahimangno?

T. Kung giunsa sa Dios ug pagpahimangno sa karaang Nineveh nga Iyang gub-on ang dakung nasud, gihatagan sila ug kap-atan ka adlaw nga pahimatngon. Ang Bibliya usab naghatag ug pahimatngon nga duol na ang katapusan.

Ug si Jonas misugod sa pagsulod sa ciudad sa usa ka adlaw mga pagpanaw, ug siya misinggit, ug miingon: Kap-atan na lamang ka adlaw, ug ang Nineveh pagalaglagon. Jonas 3:4


P.
Unsa ang gibuhat sa mga taga-Nineveh?

T. Gikan sa hari ang tanan nagpahiubos sa atubangan sa Dios, nanagbasul sa ilang kasalanan, nangayupo ug nangayo sa kaluoy sa Dios. Ang gisulti sa hari:

Hinonoa bistihan ninyo sila sa sako, lakip ang tawo ug ang mananap, ug pasinggita sila sa makusog gayud nga pagsinggit ngadto sa Dios; Oo, pabiyaa sila ang tagsatagsa gikan sa iyang dautan nga dalan, ug gikan sa pagpanlupig nga anaa sa iyang mga kamot. Kinsa ang nasayud kong ang Dios dili ba motalikod ug magbasul, ug mobiya sa iyang mabangis nga kasuko, aron kita dili mangamatay? Jonas 3:8-9


P.
Gidungog ba sa Dios ang ilang pag-ampu?

T. Oo, Giluwas sa Dios ang mga tawo sa Nineveh.


P.
Mahimo pa ba ako maggahilak ug magtawag sa Dios para dili na ako hukman?

T. Oo, Ana-a pay panahon nga maluwas ka apan diutay na lamang ang panahon nga nahibilin.

Pangitaa ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa; sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol: Isaias 55:6

Unsaon ta sa paglikay, kong talikdan ta ang ingon nga pagkadaku nga kaluwasan? nga sa sinugdan gisulti pinaagi sa Ginoo, gipamatud-an kanako pinaagi kanila nga mga nagpakadungog. Hebreohanon 2:3

Sa Dios anaa ang akong kaluwasan ug ang akong himaya: Ang bato sa akong kalig-on, ug ang akong dalangpanan, anaa sa Dios. Sumalig kamo Kaniya sa tanan nga panahon, kamo nga katawohan; Ibubo ninyo ang inyong kasingkasing sa atubangan Niya: Ang Dios mao ang dalangpanan alang kanato. Selah. Salmo 62: 7-8

 
  Visitors 12 visitors (106 hits)