...altyd nijsgjirrich!

“Nei dizze pasjint is it feest”

Feest bij tandartspraktijk Oentsjerk. Al 25 jaar rijdt tandarts Dionne Jansma-Vd Meulen naar Oentsjerk om daar vol enthousiasme te gaan werken. 

Om dit heugelijke feit te vieren ging het hele team, na een drukke werkdag, aan de tapas bij de Klinze te Aldtsjerk. 
Dit alles werd extra feestelijk door de aanwezige band Jilt, waarbij naast Jilt en Harry, ook de stichter van de praktijk, Leo Roodhof op de drums speelt. 

Nei it ynspieljen fan de band Jilt kaam Elisabeth al rille gau mei in goed bierke op it terras. Youseff fan de Klinze hie wer in hearlik tapas buffet klear setten, wat der fansels goed ynfoel. Dionne, Leo en Margit waarden troch de assistentes en oare oanwêzigen noflik tasprutsen.
Op de groepsfoto misse troch oare drokte Hinke en Afke.
De âlde toskedokter fielde him efter syn drumstel noch in jong keardel en mei syn twa maten kaam der in gesellich sfearke.  https://youtu.be/geKss6Rl03k
 
Dionne en Johan mei in blomke werom nei Haren; Leo wat in leuk feest, wat heb ik genoten, dankjewel. Dionne je hebt het verdiend…. en sa kaam der in ein oan dizze 16e juny.