ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Борис Арнаудов

Полупроводниците – един поглед към електроните

Развитието на наноелектрониката и оптоелектрониката е невъзможно без идеите, описващи основните явления и свойства на електроните в кондензирани и проственствено подредени тела, които са началото на съвременната физика на полупроводниците. Целта на статията е това описание да стане достъпно, като едновременно с това остане верно и точно поне в границите на нашите представи за електроните и техните взаимодействия.

том 2, книжка 4, стр. 219-230 (2014), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Христо Попов

Количествени резултати чрез качествени разглеждания

Обсъждат се решенията на известна задача, изискваща студена вода да се нагрее за сметка на топлина от гореща вода, така че температурата на студената да стане по-висока от тази на горещата. Показано е как с качествени разглеждания може да се получат количествени резултати.

том 2, книжка 4, стр. 231-240 (2014), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Виктория Г. Георгиева

Инфразвук – опасности и начини за защита

Тази статия разглежда основните свойства на инфразвука, както и източниците, които го генерират. Описани са ефектите, които той има върху човешкия и животинския организъм, а също така и мерките за профилактика.

том 2, книжка 4, стр. 241-248 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Тонка К. Иванова

До “Швейцария и обратно” в обучението по физика и астрономия 8., 9. и 10. клас

От 21.07. до 28.07.2013 г. участвах в шестата Национална учителска програма в ЦЕРН. Имах шанса да се докосна до последните новости и открития на в областта на физиката на елементарните частици. Тук дискутирам как може да направим физиката по-достъпна и разбираема за нашите ученици, как да представим пред учениците ни видяното и наученото от тези уникални проекти, как да приложим лекциите от ЦЕРН в обучението по физика и астрономия.

том 2, книжка 4, стр. 249-253 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Тодорка Л. Димитрова

Обучението по медицинска физика в Европа — модерно и актуално

Медицинската физика e една от най-новите световни професии. Наскоро професиите медицински физик и биомедицински инженер бяха признати като отделни единици в Международната стандартна класификация на професиите (ICSO-08). Това беше публикувано през 2012 г. от Международната организация на труда (ILO) и одобрено от Експертната група по Международна икономика и социална класификация на Организацията на обединените нации (ООН). Двете професии са между малкото, признати в две категории - физика или инжинерство и здравеопазване. Този успех се дължи на установените дълготрайни традиции за прилагане на физични методи и техники в медицината, както и на усилията за преговори на няколко международни организации на медицинските физици.
Образованието по медицинска физика в Европа е сравнително ново и модерно. То претърпя процес на международна правна хармонизация. Днес професията медицински физик се превръща в една от най-привлекателните и перспективни професии с обещаваща практическа реализация.

том 2, книжка 4, стр. 254-261 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Любомир Лазов, Христина Денева

Физиката и съвременната техника. Иновативна бакалавърска програма по “Инженерна физика”на Висшето училище в Аахен, Германия

Днес светът се развива с невероятни бързи темпове. Непрекъснато възникват нови технологии, които доскоро се смятаха за невъзможни. Скоростта, с която иновациите се реализират, нараства от година на година. Това налага нови изисквания към учебните планове и програми във Висшите училища за обучение на инженери. Интегрирайки се в Европейското образователно пространство за нашите академични среди и реформираща се образователна система е важно да познават положителните практики и тенденции в областта на новите инженерни образователни програми, които Висшите училища предлагат в една водеща в индустриално отношение държава, каквато е Ф.Р. Германия. Приоритет за Германия и ЕС е през следващите 10–15 години да се подготвят инженерни кадри, отговарящи на съвременните високо технологични предизвикателства на 21-ви век.
Европейската програма “ЕРАЗЪМ+” открива широки възможности за преподавателски и студентски обмен, и за създаването на мултинационални бакалавърски и магистърски програми. Изследването разглежда и дискутира успешна бакалавърска програма по специалността “Инженерна физика”, която се реализира от Висшето училище в Аахен, Германия. Показани са и възможностите за кариерно развитие, както и областите на приложение на завършилите специалността бакалаври.

том 2, книжка 4, стр. 262-271 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Иво Джокин

Проектът Go-Lab и изследователският подход в образованието

В описанието на работата съм представил своя опит в организиране и провеждане на образователните дейности с ученици и учители, посещаващи базата на Общински център за извънучилищни дейности – “зелени училища”, научни лагери чрез изследователския подход в образованието и участието ми в лятното училище по проекта Go-Lab в Маратон, Гърция през 2014 г.

том 2, книжка 4, стр. 272-278 (2014), Пълен текст