પ્રથમ પાનુ » વિશિષ્ટતાઓ / વિશેષ સેવાઓ    
વિશિષ્ટતાઓ / વિશેષ સેવાઓ:

આ સંસ્થામાં વાચકોની વિનંતીથી સંસ્થામાં ન હોય તેવાં પુસ્તકો તરત જ મંગાવી લેવાં આવે છે.

વાચકોને જોઇતું પુસ્તક તરત જ મળી રહે તે માટે પુસ્તક રીઝર્વેશન પધ્ધતિનો પણ અમલ થાય છે.

ફોટો કોપી સેવા:

કોઇપણ વાચકને પુસ્તકાલયના કોઇપણ પુસ્તક કે સામયિકના કોઇપણ ભાગની ફોટો કોપી જોઇતી હોય તો તે યોગ્ય કિંમતે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે.

ટેલીફોન રીન્યુઅલ:

વાચકો ટેલીફોન પર જ પુસ્તકો રીન્યુ કરાવી શકે છે.

પુસ્તકાલયમાં ઉત્તમગ્રંથોનો 'Best of Library' જુદો કબાટ રાખ્યો છે.