ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

            Dhammayamakaṃ
            paṇṇattivāro
            uddesavāro
   [78]  Kusalā  kusalā  dhammā  kusalā  dhammā  kusalā .
Akusalā  akusalā  dhammā  akusalā  dhammā  akusalā . abyākatā
abyākatā dhammā abyākatā dhammā abyākatā.
   [79] Na kusalā na kusalā dhammā na kusalā dhammā na kusalā.
Na  akusalā  na akusalā dhammā na akusalā dhammā na akusalā .
Na abyākatā na abyākatā dhammā na abyākatā dhammā na abyākatā.
            ----------
   [80] Kusalā kusalā dhammā dhammā akusalā dhammā . kusalā
kusalā  dhammā dhammā abyākatā dhammā . akusalā akusalā dhammā
dhammā  kusalā dhammā . akusalā akusalā dhammā dhammā abyākatā
dhammā  .  abyākatā  abyākatā dhammā dhammā kusalā dhammā .
Abyākatā abyākatā dhammā dhammā akusalā dhammā.
   [81] Na kusalā na kusalā dhammā na dhammā na akusalā dhammā.
Na  kusalā  na  kusalā dhammā na dhammā na abyākatā dhammā .
Na  akusalā  na  akusalā  dhammā na dhammā na kusalā dhammā .
Na  akusalā na akusalā dhammā na dhammā na abyākatā dhammā .
Na abyākatā na abyākatā dhammā na dhammā na kusalā dhammā .
Na abyākatā na abyākatā dhammā na dhammā na akusalā dhammā.
           -----------
   [82]  Kusalā  dhammā  dhammā  kusalā  .  akusalā dhammā
dhammā akusalā. Abyākatā dhammā dhammā abyākatā.
   [83] Na kusalā na dhammā na dhammā na kusalā. Na akusalā
na dhammā na dhammā na akusalā . na abyākatā na dhammā na dhammā
na abyākatā.
          ---------------
   [84]  Kusalā  dhammā  dhammā  akusalā  .  kusalā dhammā
dhammā  abyākatā  .  akusalā  dhammā dhammā kusalā . akusalā
dhammā  dhammā  abyākatā  . abyākatā dhammā dhammā kusalā .
Abyākatā dhammā dhammā akusalā.
   [85] Na kusalā na dhammā na dhammā na akusalā. Na kusalā
na dhammā na dhammā na abyākatā . na akusalā na dhammā na dhammā
na  kusalā  . na akusalā na dhammā na dhammā na abyākatā .
Na abyākatā na dhammā na dhammā na kusalā. Na abyākatā na dhammā
na dhammā na akusalā.
           Uddesavāro.
             -----------
            Niddesavāro
   [86]  Kusalā  kusalā  dhammāti: āmantā . kusalā dhammā
kusalāti:  āmantā  .  akusalā  akusalā  dhammāti: āmantā .
Akusalā  dhammā  akusalāti:  āmantā  .  abyākatā  abyākatā
dhammāti: āmantā. Abyākatā dhammā abyākatāti: āmantā.
   [87] Na kusalā na kusalā dhammāti: āmantā . na kusalā
dhammā  na kusalāti: āmantā . na akusalā na akusalā dhammāti:
āmantā  .  na  akusalā  dhammā  na  akusalāti:  āmantā .
Na  abyākatā  na abyākatā dhammāti: āmantā . na abyākatā
Dhammā na abyākatāti: āmantā.
           -------------
   [88]  Kusalā  kusalā dhammāti: āmantā . dhammā akusalā
dhammāti:  akusalā dhammā dhammā ceva akusalā dhammā ca avasesā
dhammā  na akusalā dhammā . kusalā kusalā dhammāti: āmantā .
Dhammā  abyākatā  dhammāti:  abyākatā  dhammā  dhammā  ceva
abyākatā dhammā ca avasesā dhammā na abyākatā dhammā.
   {88.1} Akusalā akusalā dhammāti: āmantā . dhammā kusalā
dhammāti: kusalā dhammā dhammā ceva kusalā dhammā ca avasesā dhammā
na kusalā dhammā . akusalā akusalā dhammāti: āmantā . dhammā
abyākatā  dhammāti:  abyākatā  dhammā  dhammā  ceva abyākatā
dhammā ca avasesā dhammā na abyākatā dhammā.
   {88.2}  Abyākatā abyākatā dhammāti: āmantā . dhammā
kusalā dhammāti: kusalā dhammā dhammā ceva kusalā dhammā ca avasesā
dhammā na kusalā dhammā . abyākatā abyākatā dhammāti: āmantā.
Dhammā  akusalā  dhammāti:  akusalā  dhammā  dhammā ceva akusalā
dhammā ca avasesā dhammā na akusalā dhammā.
   [89] Na kusalā na kusalā dhammāti: āmantā . Na dhammā na
akusalā dhammāti: āmantā . na kusalā na kusalā dhammāti: āmantā.
Na  dhammā  na  abyākatā  dhammāti:  āmantā  .  na akusalā
Na  akusalā  dhammāti: āmantā . na dhammā na kusalā dhammāti:
āmantā . na akusalā na akusalā dhammāti: āmantā . Na dhammā
na  abyākatā  dhammāti: āmantā . na abyākatā na abyākatā
dhammāti: āmantā . na dhammā na kusalā dhammāti: āmantā. Na
abyākatā na abyākatā dhammāti: āmantā . na dhammā na akusalā
dhammāti: āmantā.
           ------------
   [90]  Kusalā dhammāti: āmantā . dhammā kusalā dhammāti:
kusalā  dhammā  dhammā  ceva  kusalā  dhammā ca avasesā dhammā
na kusalā dhammā . akusalā dhammāti: āmantā . dhammā akusalā
dhammāti:  akusalā dhammā dhammā ceva akusalā dhammā ca avasesā
dhammā  na  akusalā  dhammā  . abyākatā dhammāti: āmantā .
Dhammā  abyākatā  dhammāti:  abyākatā  dhammā  dhammā  ceva
abyākatā dhammā ca avasesā dhammā na abyākatā dhammā.
   [91] Na kusalā na dhammāti: kusalaṃ ṭhapetvā avasesā dhammā
na kusalā dhammā kusalañca dhamme ca ṭhapetvā avasesā na ceva kusalā
na ca dhammā . na dhammā na kusalā dhammāti: āmantā. Na akusalā
na  dhammāti:  akusalaṃ ṭhapetvā avasesā dhammā na akusalā dhammā
akusalañca dhamme ca ṭhapetvā avasesā na ceva akusalā na ca dhammā.
Na dhammā na akusalā dhammāti: āmantā . Na abyākatā na dhammāti:
Abyākataṃ ṭhapetvā avasesā dhammā na abyākatā dhammā abyākatañca
dhamme ca ṭhapetvā avasesā na ceva abyākatā na ca dhammā .
Na dhammā na abyākatā dhammāti: āmantā.
          --------------
   [92] Kusalā dhammāti: āmantā . dhammā akusalā dhammāti:
akusalā  dhammā  dhammā  ceva akusalā dhammā ca avasesā dhammā
na akusalā dhammā . kusalā dhammāti: āmantā . Dhammā abyākatā
dhammāti:  abyākatā  dhammā  dhammā  ceva  abyākatā dhammā ca
avasesā dhammā na abyākatā dhammā.
   {92.1} Akusalā dhammāti: āmantā . dhammā kusalā dhammāti:
kusalā dhammā dhammā ceva kusalā dhammā ca avasesā dhammā na kusalā
dhammā . akusalā dhammāti: āmantā . dhammā abyākatā dhammāti:
abyākatā  dhammā  dhammā  ceva  abyākatā  dhammā ca avasesā
dhammā na abyākatā dhammā.
   {92.2} Abyākatā dhammāti: āmantā. Dhammā kusalā dhammāti:
kusalā dhammā dhammā ceva kusalā dhammā ca avasesā dhammā na kusalā
dhammā . abyākatā dhammāti: āmantā . dhammā akusalā dhammāti:
akusalā dhammā dhammā ceva akusalā dhammā ca avasesā dhammā na akusalā
dhammā.
   [93] Na kusalā na dhammāti:  kusalaṃ ṭhapetvā avasesā dhammā
na  kusalā  dhammā kusalañca dhamme ca ṭhapetvā avasesā na ceva
Kusalā na ca dhammā . na dhammā na akusalā dhammāti: āmantā.
Na  kusalā na dhammāti: kusalaṃ ṭhapetvā avasesā dhammā na kusalā
dhammā kusalañca dhamme ca ṭhapetvā avasesā na ceva kusalā na ca
dhammā.
   {93.1} Na dhammā na abyākatā dhammāti: āmantā. Na akusalā
na  dhammāti:  akusalaṃ ṭhapetvā avasesā dhammā na akusalā dhammā
akusalañca  dhamme  ca  ṭhapetvā avasesā na ceva akusalā na ca
dhammā  . na dhammā na kusalā dhammāti: āmantā . na akusalā
na  dhammāti:  akusalaṃ ṭhapetvā avasesā dhammā na akusalā dhammā
akusalañca  dhamme  ca  ṭhapetvā avasesā na ceva akusalā na ca
dhammā.
   {93.2} Na dhammā na abyākatā dhammāti: āmantā. Na abyākatā
na  dhammāti:  abyākataṃ  ṭhapetvā  avasesā dhammā na abyākatā
dhammā abyākatañca dhamme ca ṭhapetvā avasesā na ceva abyākatā
na ca dhammā . na dhammā na kusalā dhammāti: āmantā. Na abyākatā
na  dhammāti:  abyākataṃ  ṭhapetvā  avasesā dhammā na abyākatā
dhammā abyākatañca dhamme ca ṭhapetvā avasesā na ceva abyākatā
na ca dhammā. Na dhammā na akusalā dhammāti: āmantā.
            Niddesavāro.
          Paṇṇattivāraṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 35-41. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=700              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=700              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=78&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=78              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8662              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8662              Contents of The Tipitaka Volume 39 http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com