wz

Murgazeto 2012

Deziro kun esperato-kanto pri Kristnasko

21.12.2012 Jesueto

25a internacia konferenco OSIEK Svitavy

 • Artikoloj en gazetaro...
 • Videoj...
 • Fotoj...
 • Pri konferenco sube...
 • Teatraĵo R.U.R. aŭ Terura sonĝo

 • Artikolo en gazetaro...
 • Video...
 • Fotoj...
 • Pri teatraĵo sube
 • 25.8.

  Sciencfikcio kaj robotoj en Svitavy

  De la 14-a ĝis la 20-a de julio 2012 okazis la 25-a Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK en Svitavy en la ĉambro de Esperanto-muzeo kiel la ĉefa konferencejo. Temo estis Sciencfikcio kaj robotoj.

  La konferencon partoprenis sesdeko da partoprenantoj el 13 landoj. Paralele okazis konversacia kurso por komencintoj sub la gvido de Stano Marček kun 22 lernantoj el 5 landoj. Ĉiun antaŭtagmezon ili lernis, sed posttagmeze kaj vespere ili povis ĝui la komunan programon kun la konferencanoj.

  La oficialan malfermon de la konferenco ĉeestis ankaŭ la urbestro de Svitavy David Šimek kaj ano de la regiona konsilio Jana Pernicová, kiuj transprenis la aŭspiciojn super la konferenco. Miroslav Smyčka komence kantis la ĉeĥan himnon kaj gvidis la komunan kantadon de la Eŭropa kaj Esperanta himnoj, ĉiujn kompreneble en Esperanto.

  Al la laŭtema programo „Sciencfikcio kaj robotoj“ kontribuis Miguel Gutiérez Adúriz (Liven Dek, ES) per du prelegoj, Mikaelo Bronŝtejn (RU), Petro Chrdle, Mélanie Maradan (CH), István Nemere (HU) kaj Toon Witkam (NL) per du prelegoj. Kroma faka programero estis la seminario „Esperanto-bibliotekoj kaj arĥivoj“, gvidata de Detlev Blanke (DE) kun la dua ĉefa kontribuanto Miroslav Malovec. Per prelego pri la urbo Svitavy kaj ties regiono kontribuis la prezidantino de la loka klubo Libuše Dvořáková.

  Oni ĝuis ankaŭ riĉan kulturan programon, al kiu kontribuis Elena Puchova kun Dmitrij Dovĵik, Mikaelo Bronŝtejn, Pavla Dvořáková, Gerrit Berveling (NL), Margit Turková kaj Miroslav Smyčka.

  Menciindas ankaŭ tri interesaj posttagmezaj ekskursoj. Dum tiu al Litomiŝlo la prezidantino de OSIEK Anne Jausions metis nome de la partprenantoj florbukedon al la tombo de la Esperanto-verkisto Karolo Píč famiĝinta i.a. pro sia romano „La Litomiŝla Tombejo“. En la urbo Moravská Třebová la ekskursantoj vizitis egiptologian muzeon kaj urbodomon, kie ilin akceptis la vicurbestro, ankau loka kastelo estis interesa.

  25.8.2012  Malovec

  Teatraĵo R.U.R. aŭ Terura sonĝo

  Kulmino de la kultura programo estis prezento de la aparte prilaborita dramo de Karel Čapek R.U.R. (Rossumaj Universalaj Robotoj) kun la titolo „R.U.R. aŭ Terura sonĝo“. Ĝi konsistis el la prezento de fragmentoj el la dramo de Ĉapek kunigitaj kun dialogo, en kiu la aŭtoro Karel Čapek (Jan Fidel Řepa) klarigas al sia amiko (Ján Bobrik) siajn zorgojn. La personojn en la fragmentoj de la dramo mem plenumis la membroj de la studenta teatra grupo DOMA (DOcela MAlé divadlo), inter kiuj nur unu "roboto" estis esperantisto (Matěj Nárožný). Tamen, la prononco de ĉiuj plenumantoj estis tre bona. Estis vera majstroverko de la reĝisorino Radka Oblouková kaj la ensemblo.
  25.8.2012  Malovec

  Kia estis muzea nokto...

  125logo.png, 165kB

  Jam la kvaran fojon okazis en Svitavy „Muzea nokto“ kun bunta programo, al kiu kontribuis ankau nia muzeo. Ni invitas vin al retrospektivo de la arango, ec kun ligiloj al kelkaj filmetoj kaj muzikajoj prezentitaj.La arango okazis sabate la 2-an de junio kaj vizitis gin c. kvardeko da esperantistoj, inkluzive kelkajn gastojn el Slovakio. La ekspozicion kaj vesperan filmprojekciadon venis rigardi ankau la loka publiko neesperantista.Kadre de la ci-jara ceftemo „La muzeo vojaganta“ oni povis kune vojagadi kaj tra la spaco, kaj tra la tempo, car nomo de la nova tutjara tema ekspozicio estis „125 jaroj de Esperanto“. La unuan fojon la arango komencigis jam tagmeze kaj jam antau la oficiala inauguro okazis speciala kleriga programo en Esperanto.

 • Legu pli...
 • Fotoj...
 • 21.6.2012  Dvořáková

  Infanaj esperantistoj ĝuis Esperanto-tagon en Svitavy

  Post unujara paŭzo la esperantistoj en Svitavy decidis okazigi novan „Esperanto-tagon“. La aranĝon ili organizas jam plurajn jarojn por infanoj, kiuj lernas Esperanton. La ĉijara infana tago okazis sabate la 19-an de majo 2012 sub belega vetero kaj etoso. Alveturis 24 partoprenantoj el 6 lokoj de la respubliko. La plej longan vojon faris infanoj el Ratíškovice apud Hodonín. Verŝajne la plej granda travivaĵo por la infanoj estis vizito de la stadiono de Svitavy. Ili enrigardis en la rilaksan centron kun kirlokuvoj kaj ŝvitĉambro, en la vestejojn de sportistoj kaj en muskolfortigejon, kie ili elprovis kelkajn ekipaĵojn. Tamen la plej belan panoramon donis la tribuno, kien ili ascendis fine de la vizito. En la arearo de la stadiono estis ankaŭ preparita konkurso: la infanoj serĉis literojn, el kiuj ili povis kunmeti vortojn en Esperanto. Poste ili povis ĝissate petoli sur diversaj ludo-ekipaĵoj. Sekva programo kun manĜeto estis preparita en la Esperanto-muzeo. Ĉi tie ili konkursis ne nur en scioj de Esperanto, sed ankaŭ en lerteco kaj simplaj sportdisciplinoj. Ĉiu venkinto ricevis diplomon, kiu memorigos lin pri liaj komencoj en esperanto. Plenaj de novaj travivaĵoj la infanoj forveturis hejmen kaj jam nun ili ĝojas atendante la infanan tagon en la venonta jaro. Por la organizantoj la brilantaj kaj kontentaj vizaĝoj de etaj esperantistoj estis la plej granda rekompenco. Fotoj...
  20.5.2012  Dvořáková
  osiek.bmp, 633kB

  Pri esperanto-konferenco de OSIEK en pola radio

  En elsendo de pola radio, kiu elsendas en tuta mondo, estis invitita je 15-an de majo samideano Petr Chrdle. Li nformaskaj invitas en ĝi je konefrencon de OSIEK en Svitavi. Raportas pri esperanto muzeo en SVitavy, pri eldono de libro R.U.R. kaj pri teatra prezento R.U.R. en esperanto, pri plantita E-arbo ĉe tiu okazo. Plue pri vojaĝekskurzo en Litomyšl kaj pri aliaj kulturaj aranĝoj. Noto de ĝi komencas ĝis de 13-an minuto kaj ni povas aŭskulti ĝin je http://retradio.posterous.com/.
  16.5.2012  Minářová

  Postřelmov nin suprizis agrable

  Sabate la 12-an de majo 2012 kvin membroj de Klubo de Esperanto-Amikoj en Svitavy partoprenis en renkontiĝo de esperantistoj en Postřelmov, kiun organizis la klubo de Šumperk. Tra Postřelmov ĉiĉeronis por ni nova membrino de la ŝumperka klubo Blanka Mohelová, kiu laboras en la uzino MEP Postřelmov - Carsin. Ĉi tie nia antaŭ tagmeza programo komenciĝis. Ni rigardis produktejon de formujoj por aŭtomobilaj vicpartoj, akrigejon, kontrolan mezurejon. La estro de produktado prezentis al ni malnovajn maŝinojn kaj ankaŭ novajn, regatajn de komputilo, ekz. drattranĉilon, kiu per elektra malŝarĝo tranĉas el ŝtalpeco tre precizajn konturojn de instrumentoj. Ni trairis la civiton, kiu surprizis nin per siaj novaj stratoj, aranĝitaj ĝardenoj kun florantaj arboj, riparita elementa lernejo, infanĝardeno, kulturdomo, bela eta parko. Multaj civitoj povus envii! Nia promeno celis al renesanca kripto de nobela familo Bukůvka el Bukůvka konstruita en 1592. Bukůvka estis moravia kavalira familio, kleraj reprezentantoj de nobelaro antaŭla fatala batalo apud Prago (1620), ankaĈili partoprenis en rezistado kontraĈ Habsburgoj. La kripta enirejo kun forĝita rozo estas riĉe ornamita. La subterejo protektas mumiigitajn korpojn de kvar personoj: Zikmund (Sigismondo) Bukůvka, lia edzino Barbora, filo Bernard kaj juna knabino Eliška (Elizabeta). La korpoj troviĝas en travideblajĉerkoj. Laŭ speciala kontrakto el 1612 la civito Postřelmov zorgas pri la kripto, kiu estas protektata kultura memoraĵo. estoracio „U Kelvína“ (Ĉe Kelvino). Kunvenis 28 partoprenantoj el 13 lokoj de la respubliko. Venis ankaŭdenaska svedo, kies edzino estas filino de esperantisto el Šumperk. Danke tion li parolas ankaŭ ĉeĥe kaj aliajn lingvojn. Kiel kutime la programo prezentis invitojn por aliaj renkontoj. Per plej multaj planataj aranĝoj povis fieri esperantistoj el Svitavy: sabate la 19-an de majo Infana Esperanto-Tago, la 26-an de majo en Esperanto-Muzeo prelego pri Bahaa kredo, la 2-an de junio Muzea Nokto kaj inter 14-a kaj 20-a de julio Internacia Konferenco de OSIEK. Fotoj...
  21.4.2012  Dvořáková
  set-plagat.jpg, 141kB

  Somera esperanto-tendaro en Lančov

  Kiel ĉiujare ankaŭ en tiu ĉi jaro estos aranĝita somera lingva tendaro en Lančov. Kiu havas intereson povas aliĝi je unu el tri etapoj de ĝi kaj instruitaj estos kvin mondaj lingvoj inkluzive de esperanto. Ĝuu al vi someron en bala pejraĝo de Vranov baraĵo kaj ekzercu viajn lingvajn sciojn. Informoj kaj aliĝilo estas ĉi tie.
  13.5.2012  Minářová
  izrael.png, 10kB

  132a vojaĝanta vespero

  En la muzeo de esperanto la 19a de aprilo okazis parolado kun temo "Izraelo je la sejlo de milito". Prelegis pri ĝi Libor Lněnička kaj fotoj estas ĉi tie.
  21.4.2012  Nárožný

  Renkontiĝo de esperantistoj

  Sabate la 14-an de aprilo 2012 okazis renkontiĝo de esperantistoj en Svitavy. Alveturis 33 partoprenantoj el 21 lokoj de la respubliko (ekz. el Prago, Dobřichovice, Písek, České Budějovice, Ratíškovice apud Hodonín, Žamberk, Brno, Přerov, Prostějov, Chropyně, Moravské Budějovice kaj aliaj lokoj). Rilate al la fakto, ke ĉi tie inter la tagoj 14-a kaj 20-a de julio 2012 okazos Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK, membroj de la loka klubo decidiĝis planti arbon kaj kadre de la konferenco senvualigi memortabulon. Ili elektis tilion, ĉar ĝi estas nacia arbo, kaj plantis ĝin sur la plej antikva loko de Svitavy. La posttagmeza programo komenciĝis per vizito de renovigita urba stadiono, kiu ĉiujn ravis same per internaj ekipaĵoj kiel per eksteraj sportejoj. En muskoligejo ili ĝoje elprovis siajn fortojn. Ekstere kaptis ilian atenton ekzercejo por emeritoj, ludejo por infanoj, bela futbalejo kun ĉirkaŭaj sprintvegoj, lumanta informtabulo kaj statuoj ĉizitaj el arbotrunkoj post forhakitaj branĉoj. En Esperanto-Muzeo la programo estis dediĉita al 95-a datreveno de morto de iniciatinto de Esperanto, d-ro Ludvík Lazar Zamenhof (14.4.1917). Enkonduke eksonis eseo pri liaj personeco kaj misio el la libro „Homo kontraŭ Babilono“ voĉlegita de Miroslav Malovec el Brno. Pavla Dvořáková el Písek prezentis muzikigitan poemon de d-ro Zamenhof „Ho mia kor'“ kaj Zamenhofecan baladon de la hungara poeto Kálmán Kalocsay. La ĉeestantoj povis vidi parton de dokumentara filmo de Djalma Pessaty el Brazílo "Zamenhof-mondcivitano". Post alparoloj de klubaj reprezentantoj el ĉirkaŭaj urboj eldonisto d-ro Petr Chrdle prezentis sian freŝe novan eldonon de ilustrita Esperanto-traduko de dramo R.U.R., verkita de Karel Čapek, okaze de la jam menciita konferenco OSIEK, kies ĉefa temo estos "Sci-fi kaj robotoj". Antaŭ fermo de la programo estis inaŭgurita la unua parto de nove preparata tutjara ekspozicio laŭ temo "125 jaroj de Esperanto". Gastoj povis partopreni en preparita kvizo lak en lotumado pri valoraj premioj.
  21.4.2012  Dvořáková
  schuze.png, 26kB

  Kunveno de anoj

  Le 8-an de la mardo estis realigita ankuveno de nia klubo. Dum ĝi estis elektita nova estraro kaj aprobilitaj novaj statutoj. Pli vi sciigos el protokolo el tio ankunveno ĉi tie.
  14.4.2012  Nárožný


    

  © 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz