3
1 Ko e feilaulau fakalelei mei he fanga manu lalahi, 6 ʻOe fanga manu siʻi, 7 ʻAe lami, 12 Pe ko e kosi.
Pea kapau ko ʻene feilaulau ko e feilaulau fakalelei, pea kapau ʻoku ʻatu ia mei he fanga manu lalahi; kapau ko ha tangata pe ha fefine, ʻe ʻatu ia, ʻi he ʻao ʻo Sihova taʻehanomele. Pea ʻe hilifaki ʻe ia hono nima ki he ʻulu ʻo ʻene feilaulau, pea ʻe tāmateʻi ia ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai; pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElone ko e kau taulaʻeiki tenau luluku fakatakamilo ʻae feilaulauʻanga ʻaki ʻae toto. Pea ʻe ʻatu ʻe ia ʻi he feilaulau ʻoe feilaulau fakalelei ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova; ʻae punukete, mo e ngako kotoa pē ʻoku ʻi loto, Pea mo e kofuua ʻe ua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻaia ʻoku ʻi he ngutukete; pea ko e ʻahu ʻi ʻolunga ʻi he ʻate, mo e kofuua, ʻe toʻo ia ʻo ʻave. Pea ʻe tutu ia ʻe he ngaahi foha ʻo ʻElone, ʻi he funga feilaulauʻanga mo e feilaulau tutu, ʻaia kuo hili ki he fefie ʻoku ʻi he afi; ko e feilaulau ia kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.
¶ Pea kapau ko ʻene feilaulau ko e feilaulau fakalelei kia Sihova, mei he fanga manu siʻi, ko e tangata pe ko e fefine, ʻe ʻatu ia taʻehanomele. Kapau ʻoku ne ʻatu ha lami ko ʻene feilaulau, pehē te ne ʻatu ia ʻi he ʻao ʻo Sihova. Pea ʻe hili ʻe ia hono nima ki he ʻulu ʻo ʻene feilaulau, pea ʻe tāmateʻi ia ʻi he mata fale fehikitaki ʻoe kakai, pea ʻe luluku takatakai ʻaki hono toto ʻae funga feilaulauʻanga ʻe he ngaahi foha ʻo ʻElone. Pea ʻe ʻatu ʻe ia ʻi he feilaulau ʻoe fakalelei ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova: ko hono ngako ʻo ia, mo hono iku kotoa ʻe toʻo ʻo motuhi mei he tuʻungaiku: mo e punukete, mo e ngako kotoa pē ʻoku ʻi loto, 10 Mo e kofuua ʻe ua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻaia ʻoku ʻi he ngutukete, mo e ʻahu ʻi ʻolunga ʻi he ʻate, mo e kofuua, ʻe toʻo ia ʻo ʻave. 11 Pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he funga feilaulauʻanga: ko e meʻakai ia ʻoe feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.
12 ¶ Pea kapau ko e kosi ʻa ʻene feilaulau, pea ʻe ʻatu ia ʻi he ʻao ʻo Sihova. 13 Pea ʻe hili ʻe ia hono nima ki hono ʻulu, ʻo tāmateʻi ia ʻi he mata fale fehikitaki ʻoe kakai: pea ʻe luluku takatakai ʻaki hono toto ʻo ia ʻe he ngaahi foha ʻo ʻElone ʻae funga feilaulauʻanga. 14 Pea ʻe ʻatu ʻe ia mei ai ʻa ʻene feilaulau, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova; ko e punukete, mo e ngako kotoa pē ʻoku ʻi loto, 15 Mo e kofuua ʻe ua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻaia ʻoku ʻi he ngutukete, mo e ʻahu ʻi ʻolunga ʻi he ʻate, mo e kofuua, ʻe toʻo ia ʻo ʻave. 16 Pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ki he funga ʻoe feilaulauʻanga: ko e meʻakai ia ʻoe feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala: ʻoku ʻa Sihova ʻae ngako kotoa pē. 17 Ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia ki homou ngaahi toʻutangata ʻi homou ngaahi nofoʻanga, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mou kai ngako pe ko e toto.