ISRAEL613.COM

בס"ד

 

ציצית

TZITZIT

PAGE 1

1       2

HOME        ראשי

 

בו יבואר השכר והעונש במצות ציצית

מעלותיה

א. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורה (נדרים כה.).

ב. אם לובשין ישראל ציצית ותכלת לא היו עכורין שאם היו מסתכלין באותן הציצית כאילו שכינה שרוי' ביניהם וכאילו עסוקין בכל המצות (מדרש שוחר טוב תהלים מזמור צ).

ג. וראיתם אותה אין כתיב כאן אלא וראיתם אותו מגיד שכל המקיים מצות ציצית כאלו מקבל פני שכינה (ירושלמי ברכות פרק ? הלכה ב. ועיין רש"י בסוטה יז. ד"ה שהתכלת דומה לים ומדרש שוחר טוב תהלים מזמור צ).

ד. כל הזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד (מנחות מג:).

ה. והייתם קדושים זו קדושת ציצית מגיד שהציצית מוספת קדושה לישראל (ספרי שלח לך (אות עב), ועיין ספר מנורת המאור (נר ג כלל ג חלק ג פרק ד).

שכרה

א. מצוה אחת ציונו ה' אלקינו וציצית שמה וכתיב בה אני ה' אלקיכם ב' פעמים אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר (מנחות מד.).

ב. אין לך כל מצוה קלה שכתובה בתורה שאין מתן שכרה בעולם הזה ולעולם הבא איני יודע כמה? צא ולמד ממצות ציצית. מעשה באדם אחד שהי' זהיר במצות ציצית וכו' עיין שם באריכות. (מנחות מד.).

ג. כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים (שבת לב:).

ג. הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה (שבת כג:).

ד. גדילים תעשה לך תזכה למצות ציצית תזכה לאשה ולבנים (תנחומא תצא א).

עונשה

א. כל שאין לו ציצית בבגד עובר בחמשה עשה (מנחות מד.) וכן כל שאר פסולים (פרי מגדים אורח-חיים סימן יג בשם רש"י).

ב. גדול עונש המבטל מצות ציצית ועליו נאמר לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה (ספרי שלח לך אות סח).

ג. בעון ציצית בנים מתים רחמנא ליצלן (שבת ל:).

ד. ז' מנודין לשמים ואחת מהם מי שאין לו ציצית בבגדו (פסחים קיג.).

ה. ויך לב דוד אותו על אשר סרת את כנף אשר לשאול (שמואל א כד) מה כתיב ויך לב דוד אותו, ר' יהודה אמר דוד מה בין קטע ציציתא לקטע רישא, ורב נחמי' אמר שביטלו ממצות ציצית שעה אחת (מדרש שוחר טוב תהלים מזמור ו).

ו. הקורא קריאת שמע בלא ציצית מעיד עדות שקר בעצמו (זוהר פרשת שלח לך).

ז. איזהו עם הארץ בן עזאי אומר כל מי שאין לו ציצית בבגדו (ברכות מז:).

סגולתה

א. הרגיל בציצית זוכה למעלות גופניות ומעלות שכליות (א"ר או"ח סימן כד).

ב. כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא (מנחות מג:).

ג. מצות ציצית מצילה האדם מן החטא דכתיב ולא תתורו אחרי לבבכם וגו' והייתם קדושים, אף דכל שאר מצות אין בהם זאת הסגולה להצילה מיצר הרע ציצית עדיף כדאיתא במנחות מד. מעשה באדם אחד כו' (אליהו רבה אורח-חיים סימן כד).

ד. כשאדם מתעטף בציצית ויוצא לפתח דירתו הוא שלם וניצל מכל נזק ומכל משחית (זוהר ויקרא ס) ובזכות הציצית נצולו חנני' מישאל ועזרי' מתוך כבשן האש דכתיב: באדין גובריא אילך כפיתו בסרבליהון פטישיהון וכרבלתהון ולבושיהון ורמיו לגו אתון גירא יקידתא (דניאל ג), ופירוש לבושיהון אלו טליתות המצויצות שלהן (מנורת המאור נר ג כלל ? חלק ד פרק א בשם המדרש).

ה. כל המעביר ציצית על עיניו כשקורא פרשת ציצית יהא מובטח שלא יבא לידי סמוי עינים (בית-יוסף אורח-חיים סימן כד בשם הקדמונים).

ו. סגולת ציצית שלא יהא לו כאב שינים (כף החיים אורח-חיים סימן יא ס"ק יז).

ז. הסתכלות בכנף של ציצית טוב להסיר כעס (אליהו רבה אורח-חיים סימן כד, מובא גם בשל"ה מסכת יומא בשם האריז"ל וכן במדרש תלפיות ענף כעס).

קדושתה

על ידי מצוה קלה של ציצית אדם ישר
יחזה פני שכינה

עובדא מפורסמת היא (הובא בספר עליות אליהו), שהגר"א זצ"ל לפני פטירתו אחז בציציותיו ואמר בבכי', כמה קשה להפרד מעולם המעשה הזה אשר על ידי מצוה קלה של ציצית אדם ישר יחזה פני שכינה ואיפוא נוכל למצוא זאת בעולם הנשמות אף אם יתנו כל כחותיו עבורו.

נתן לנו הקב"ה מצוה אחת וציצית שמה ומעלה עלינו כאילו עשינו את כולם יום יום

איתא במסכת שבת דף קיח: אמר ר' נחמן תיתי לי (ישולם שכרי) דקיימית מצות ציצית אמר לי' רב יוסף לרב יוסף ברי' דרבה אביך במאי זהיר טפי, אמר לי' בציצית, יומא חד הוה קא סליק בדרגא איפסיק לי' דוטא, ולא נחית ואתא כמה דלא רמי'.

והר"ן בחידושיו מפרש ענין במאי דהוה זהיר טפי וז"ל כל תלמיד חכם ראוי לו לקבוע לעצמו מצוה אחת לקיימה כהלכתה עד כאן לשונו. וכן הובא בספרים הקדושים שכל אדם ישתדל לעשות לכל הפחות מצוה אחת בשלימות. והאלשיך הקדוש (שהעיד עליו האר"י ז"ל שכיון אל האמת בדרשותיו, שם הגדולים) כתב שרצה הקב"ה לזכות את ישראל ולקדשו עד שיהיו כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו לה', וזה על ידי מצותיו רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה (מכות כג:) כי יגיעת שניהם יקדשו את האדם, והנה אי אפשר לאדם לקיים כל התרי"ג מצות למען יקדש על ידם כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, על כן נתן לנו הקב"ה מצוה אחת וציצית שמה שבה נזכיר בכל יום כל מצותיו ומעלה עלינו כאילו עשינו את כולם יום יום. וכדבריו מובא במדרש שוחר טוב תהלים מזמור צ.

היהודים שישארו לעת קץ יהיו מצויינים
במצות ציצית

במשנה ברורה סימן ת' מובא, שמשמע מן הכתובים דהיהודים שישארו לעת קץ, יהיו מצויינים במצות ציצית, כמה דכתיב, ובאו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי וגו' (זכרי' ח).

תשובה

יראתי כיום הדין ואחת, שטח חלקי בידי נשחת, ואקרב בפסיעות מדודות, הליכותי אשים כמידות, ולא אדע נפשי מפחד פתאום, למולי, לרגלי נפערה תהום, ידי ריקות, לכי שמטה על מי בריני ארכיב האשמה?

חפשתי דרכים יום הדין להקיף, כל תפילותי בבקשות ארעיף, בטוחי עצות למשפט ארקום, תשובותי להשיב ומעט לרום, חפשתי יועץ, תרתי אחר מליץ, כל זכיותי בקשתי להריץ, עשיתי הכל, אך נשארתי כחובה, כי הכל עשיתי פרט לתשובה.

 

 

מי הוא גנב ומחטיא את הרבים ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה?

מי אשם בזה שישנם כמה רבבות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון?

במשנת הסופר וז"ל: דהלא כל מה שמשלים להם הקונים אדעתא דסת"ם כשרים משלמים, וכיון שנותנים להם סת"ם פסולים הרי המעות גנובים בידם, עיי"ש באריכות] וגם מחטיאם ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה. ועליו הכתוב אומר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ונאמר ארור עושה מלאכת ה' רמיה. על כן הוא מן הראוי למי שיש כח בידו למנות סופרים מהוגנים, אנשי אמת, שונאי בצע, בעלי תורה, יראי אלוקים וחרדים על דברו, בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך כמו שממנים שוחטים ובודקים, וכל מי שכותב ספר תורה תפילין ומזוזות טובים וכשרים כפי יכלתו, שכרו כפול ומכופל וניצול מדינה של גיהנום (בדיני כתיבת תפילין מהר"א מזונשהיים ובלבוש). ועיין בליקוטי שו"ת חת"ס סוף סימן פ"ג: ומכל שכן דבתפילין סופרי זמנינו בקיאים, לא היה ולא נברא, כי בעוונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים, ויש כמה מאות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון, (ילקוט הסופר).

 

 

  ALL THAT FOLLOWS ABOUT THE GREAT MITZVAH OF TZITZIT APPLIES ONLY IF WE WEAR KOSHER TZITZIT. IF WE ARE LAX ABOUT THIS, AND WE USE NON KOSHER TZITZIT, THEN WE ARE NOT ONLY NOT ACCOMPLISHING A GREAT MITZVAH BUT WE ARE ALSO TRANSGRESSING BY SAYING BLESSINGS IN VAIN. SO PLEASE BE CAREFUL AND DILIGENT IN PROCURING FOR YOURSELF KOSHER TZITZIT

"Looking at the Tzitzit is one method of rectifying sexual sins." (Karnot Tzaddik)

 If one fulfills this mitzvah as it should be fulfilled, it is as though he fulfilled the entire Torah. (Menachot 43)

Sexual desire is subject to the eyes: when the eyes wander, desire is aroused. The mitzvah of tzitzit, the fringes on the garment, is a protection against this. It also gives protection against the influence of those who are enemies of the truth. Be very careful to fulfill this mitzvah properly. If you do this you will begin to understand the meaning of the teachings of the Tzaddikim and to follow their ways. When you wrap yourself in the tzitzit and recite the blessing, concentrate on the thought that you desire a life of purity governed by the Holy Covenant and by the advice and counsel of the Tzaddikim. This is the foundation of true faith. You will be worthy of coming to the Land of Israel, and bringing the era of Mashiach closer. You will attain true prayer, and with it the power to bring about miracles. Your livelihood will be sent without difficulties - because a person's livelihood is governed by the purity with which he leads his life. In the end you will learn to find wisdom wherever you are: you will see the teachings which are contained in all the things around you. All the wisdom of the world will be revealed to you like a table spread with delights (Likute Etzot. 4).

 

ONE IS SAVED FROM ALL MISFORTUNE

1) "He who fulfills the mitzvah of Tzitzit, is privileged to be able to welcome the Shechina  (Menachot 43)

2) "When we wear Tzitzit and we go out of the house, the Creator rejoices, and the evil angel who destroys, must withdraw from there. Therefore, the person is saved from all misfortunes. (Zohar brought in Yalkut Reuveni)

3) Because of the sin of (neglecting) Tzitzit, young children die. (Shabbat 32)

4) "He who wears Tzitzit, the angels announce before him, 'Give honor to the King's son." (Zohar brought in Yalkut Reuveni)

 

TZITZIT SAVES A PERSON FROM SIN

5) "The mitzvah of Tzitzit saves a person from grave sins, even intentional ones." (Menachot 44)

6) The mitzvah of Tzitzit saves from anger. Should one become angry, he should grab hold of his Tzitzit. As he looks at the Tzitzit his anger will subside." (Kitzur Shne Luchot Ha Brit, hilchot Tzitzit)

7) Tzitzit has a property to conceal one from the destructive angels and demons." (Zohar, Shlach)

8) Through Tzitzit one can be saved from the evil eye. (Devash lefi)

9) The mitzvah of Tzitzit alludes to the resurrection of the dead.(Rabbenu Bachye).Consequently, one who is careful in his observance of the mitzvah of Tzitzit as it should be observed, is privileged to be present in the resurrection. (Kaf ha Chayim)

10) "One who passes the Tzitzit over his eyes when he recites the section relating to Tzitzit may be rest assured that he will never be blind." (Kitzur Shne Luchot Ha Brit, 54)

11) "One of the seven who are excommunicated is one who goes without Tzitzit.  (Arve Pesachim 113) 0ne should, therefore, by all means, buy a garment and attach Tzitzit to it as it should be done." (Tosafot, there)

 

G-D CARES FOR THE ONE WHO WEARS TZITZIT

12) "He who wears Tzitzit, is called "one" just as the Creator Himself is called "One." Therefore, G-d Himself cares for him." (Zohar brought in Yalkut Reuveni)

13) "Through the mitzvah of Tzitzit, one is surrounded by the brilliance of the Creator, from head to toe, and through this, he will be able to look at the hidden light created on the first day of creation." (Beit Aharon)

14) "A tallit is the garment of the shechinah."(The Holy ARI ztíl, Taame ha Mitzvot)

15) "White Tzitzit is a sign of forgiveness and atonement." (Rabbenu Bachye Schlach)

 

IT IS AS IF HE OBSERVED ALL THE TORAH

16) If one fulfills this mitzvah as it should be fulfilled, it is as though he fulfilled the entire Torah." (Menachot 43)

17) "The mitzvah of Tzitzit is practiced on the Shabbat and festivals to protect one from sin." (Tanna deve Eliyahu Rabba)

18) "It also helps one to earn a livelihood." (Zichron Tov)

19) "The mitzvah of Tzitzit has the property of hallowing one's thoughts when he performs it properly." (Sifri)

20) "We should look at the Tzitzit in the following manner. We take all four Tzitzit in hand, and we look at them twice. Then we say, "As if this had techeles, blue wool." Where we are not allowed to talk, we should have this thought in mind. This helps one to pray with love and awe." (Zichron Tov)

21) It is said in the name of the saintly Neshchizer Rebbe, that one should not go even one step without Tzitzit." (Derech Yeshara)

 

IT BRINGS THE PERSON TO FEAR G-D

22) "It brings one to an elevated level of fear of G-d. (Zichron Tov)

23) "Should one encounter anything that is contrary to the Creator's honor, he should look at his Tzitzit, and he will be saved. (Azharot Baal Bne Yssachar)

24) "Looking at the Tzitzit is one method of rectifying sexual sins." (Karnot Tzaddik)

25) "Should someone be sitting among people, who are likely to brings him to talking lashon hara, slander, ridicule, etc., he should look at his Tzitzit, and he will be saved." (Siddur Yeshuot Israel)

26) "One should continuously look at the Tzitzit. Thus he will fulfill a mitzvah of the Torah.  This is a marvelous benefit for the soul, that he should not come to sin, and it enables him to attain exalted matters. To accomplish this, we must look twice in successions (Peri Etz Chayim)

27) If one does not fulfill all 613 commandments, he must be reincarnated. (Sefer Ha Mitzvot) Since this is impossible for anyone, especially nowadays, when, according to the Chofetz Chaim, there are no more than several hundred Mitzvot that one can observe. It is very important, therefore, to observe strictly a mitzvah that is equal to all Mitzvot, e.g. Tzitzit."

 ACCUSTOM THE CHILDREN TO WEAR TZITZIT

28)"We must educate small children to fulfill the mitzvah of Tzitzit, because, through that, they will attain sanctity, which will benefit them greatly in their study of Torah and in the service of the Creator." (Pele Yoetz, Tzitzit)

29) In the home of the saintly Grand Rabbi of Rizhin o.b.m., they would put talleitim ketannim on the children as soon as they were a month old. (Eser Orot)

30) "It is beneficial to hold the Tzitzit during learning, or during free time. Through this, we are reminded to look at the Tzitzit constantly." This was the practice of the noted saint and sage, Rabbi Yehudah Greenwald, rabbi of Satmar, during his studies. Also when he sat with people, he would take one of the Tzitzit in his hand and look at it. (Keter Torah)

 ONE CAN PURCHASE SUCH A PRECIOUS
MITZVAH FOR A FEW COINS

31) "The Gaon, Rabbi Eliyahu of Vilna, before his demise, took the Tzitzit in his hand, kissed them affectionately and cried, "It is unfortunate that I must leave such a beautiful world where one can purchase such a precious mitzvah so cheaply." (Keter Torah)

32) "The custom is to make Tzitzit for small children before they are accustomed to performing other mitzvot, and as the child grows the mitzvah grows with him, because he feels the sweetness of the mitzvah more and more.'(Korban He Ani, Tetze)

33) "When enwrapping oneself, one throws the four Tzitzit over the left shoulder to rectify the evil inclination." (Sheelot u Tshuvot ha Ridbaz)

34) If one fulfills the mitzvah of Tzitzit properly, the Creator behaves with him over and above what the strict line of justice calls for (leniently) (Torat Moshe le Chatam Sofer) 

35) "One who fulfills the mitzvah of Tzitzit is assured that he will not suffer toothaches." (Derech Yeshara)

36) "One who conscientiously observes the mitzvah of Tzitzit, is saved from robbery, immorality, and bloodshed.(Maamar Mordechai)

 EVIL THOUGHTS LEAVE THE PERSON

37) "By looking at the Tzitzit, one is assured that all evil thoughts will leave him."  (Ginze Yoseph)

38) "A small child who commences to talk, should immediately be clothed with a tallit katan, since, thereby he will attain an exalted soul, and a holy spirit will rest upon him. The latest should be at age of three. Should the tallit katan be put on him later, an unclean spirit will rest upon him and will clog-up his brain, preventing him from understanding the Torah. (Kitzur Shne Luchot Ha Brit, Hilchot Tzitzit). It is self-understood that this includes putting an invalid tallit katan on the child, or on himself, for that matter. Others recommend putting a tallit katan on a child as soon as he is one half year old. Then he will be protected from all evil. "

 

החפץ חיים

ברצוננו לצטט את המכשולים אחד לאחד. דברים אקטואלים אשר בחלקם נתונים לפיקוח כל אד ובחלקם צריך לפנות לסופר מומחה וירא שמים.     בעיה: התפילין לפעמים אינם מרובעים. עצה: יש למדוד את כל הקצוות במד מילימטר או אפילו עם פיסת ניר ולודא שכולם שוים. (כמבואר במשנה ברורה סימן ל"ה)
  בעיה: התיתורה, כלומר הבסיס התחתון של התפילין אינה מרובעתעצה: כנ"ל
  בעיה: התפירה, (החוט אשר אתו תופרים את התפילין) גם צריך להיות ממוקם בצורה מרובעת. עצה: כנ"ל (החיי אדם אומר שזה יכול לקרות גם אצל סופרים מומחים).  בעיה: גם הריבוע של התיתורה וגם הריבוע של התפירה צריכים להיות מדוייקים מלמעלה ולמטה  במשנה ברורה (סימן ל"ב ס"ק קע"ז) מובא שבעוה"ר הרבה אנשים אינם מקפידים ושמים לב לתפילין שיהיו מרובעים בצורה מדוייקת ואפילו בין המדקדקים ישנם כאלה אשר שמים לב רק לחלק העליון של הבתים ואינם שמים לב לחלקם התחתון, כלומר לתיתורה ולתפירות שגם זה מעיקר הדין וניתן לתקן זאת בקלות.  .   בעיה: אפילו תפילין שכשהיו החדשים הם היו מרובעים  יש לשים לב לכל שינוי, כגון: פינות קטועות, בתים שנתעקמו, תיתורא שהתעקמה, תפירות שנתקלקלו, וצריך מיד לתקנן (מ"ב שם קפ"א).      בעיה: לפעמים קורה שהבתים בעצמם אינם מרובעים והסופרים מיישרים אותם על ידי הדבקת סיד אשר משוה לבית צורת ריבוע, (שו"ת נו"ב סימן אí, חיי אדם כלל י"ד אות ב). עצה: רצוי לקנות את התפילין לבנים. כלומר לפני שהשחירו אותם, ובכדי לוודא שאכן הם מרובעים אפשר לפנות לסופר אחר בכדי לבדןן. ישנם אנשים החוששים לקנות בתים לבנים המיובאים מארץ ישראל מחשש שמא לא יוכלו להשחירם פה בארה"ב. זאת יש לדעת שכל סופר מקבל תפילין לצביעהבעיה: לעתים קרובות קורה שהחריצים שבין הבתים בתפילין של ראש מזוייפים, כלומר, מעיקר ההלכה צריך כל בית להיות נפרד מחבירו באופן שיכירו היטב. ישנם הרבה סופרים אשר מועלים בתפקידם ומדביקים את החריצים המקוריים ומציירים חריצים חדשים על הדבק כדי שיראה יפה. תפילין כאלו  פסולין (חיי"א הí תפילין, בה"ל סימן ל"ב, מ') כמו"כ ישנם עשרות בעיות. לכן, העצה היא לקנות תפילין אך ורק אצל סופר מומחה וירא שמים ולאחר מכן למסרם לבדיקה לאחר המבין ומכיר את נושא התפילין

הדרכה לקנית תפילין ומזוזות מספר משנה ברורה (סימן ל"ז סעיף קטן ד')

"ויען כי גדול כח המצוה כל כך ולהפך העונש רחמנא ליצלן, לכן, יזהר כל אדם לקנות תפילין מסופר מומחה וירא-שמים ובעל - תורה. וכן רצועות יקנה מאיש נאמן. כדי שיהיה בטוח שנעבדו לשמן מעורות טהורות. ובעונותינו הרבים, רבה המכשלה במה שקונים תפילין ורצועות ממאן דהוא לפי שמוכרם בזול, ורובן אינם מרובעים ועוד יותר קלקולים שמצוי בהם בעת כתיבתן".

הדרכה לירא שמים מספר משנה ברורה (סימן ל"ז סעיף קטן ד')

וכל ירא שמים ישים אל לבו  (וזה לשון הטור סימן ל"ז: ואמר רבא כל המניח תפילין מתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן עולם הבא), אם על מלבושיו וכליו הוא מהדר שיהיו כתיקונם, מכל שכן בחפצי שמים, שלא יצמצם ויחוס על הכסף, אלא יהדר לקנות אותן שהם בודאי כשרים, אף שמחירם רב".

 

קריאה לראשי ישיבות ומנהלים בדבר מכשולות חדשים

  לצערנו צצים מדי יום מכשולות חדשים ויחד עם זאת גדלה והולכת העבירות והעם הארצות במלוא הקצב דבר זה גורם לעליה מסחררת בהפצת תפילין ומזוזות לא כשרים. עם ישראל נזקק לישועה דחופה בכדי לצאת מהסבך אליו נקלע עם סופרים קלים המפיצים תפילין ומזוזות פסולין. מוטלת החובה על כל בן-תורה לנסות ולחפש דרך איך לבער את כל התפילין והמזוזות הפסולים ואיך למנוע כשלונות בעתיד. עצה אחת שאנו חושבים כעילה שינהיגו בכל הישיבות ללמוד עם הבחורים בצד החומר הנלמד, גם הלכות סת"ם בגמרא מנחות, טור או"ח, שו"ע סימן ל"ב עד סימן ל"ז ביסודיות. יש ללמוד את צורת האותיות על ידי סופר מומחה שכאשר קונים זוג תפילין או מזוזות אפשר יהיה, פחות או יותר, לשים לב לכשרותם וזה יכול להיות הישג כביר לעתיד

  לגבי העבר ברצוני להציע הצעה שהיא מעין הצלה פורתא שבכל ביה"כ יקחו על עצמם כמה מתפללים לשם מצוה בכדי לזכות את הרבים, לאסוף כסף מהציבור ולהזמין סופר שיבא לביה"כ לתקופה של שבוע או יותר כפי הנדרש וכל המתפללים שיביאו את התפילין או המזוזות שלהם בכדי שהוא יבדוק אותם. חובה מיוחדת מוטלת על הרב שייארגן את העסקנים

 

גודל השכר של המקיים מצות תפילין וציצית

ראה רש"י במדבר (פרק טו פסוק לט) וזכרתם את כל מצות ה' - שמנין גימטריא של ציצית שש מאות, ושמונה חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג. ולא תתורו אחרי לבבכם - כמו (לעיל יג כה) מתור הארץ. הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות.

            ואיתא בספרי (במדבר פיסקא קטו ד"ה למען תזכרו): למען תזכרו ועשיתם, לעשות זכרון כמעשה: והייתם קדושים לאלהיכם זו קדושת כל המצות אתה אומר זו קדושת כל המצות או אינו אלא קדושת ציצית אמרת במה ענין מדבר בקדושת כל המצות. רבי אומר זו קדושת ציצית אתה אומר זו קדושת ציצית או אינו אלא קדושת כל המצות כשהוא אומר קדושים תהיו (ויקרא יט ב) הרי קדושת כל המצות אמורה הא מה ת"ל והייתם קדושים לאלהיכם זו קדושת ציצית מגיד שהציצית מוספת קדושה לישראל

            ואיתא במסכתות קטנות (מסכת תפילין פרק א הלכה כא): חביבין ישראל שהן מסויימים בכל המצות שבתורה, הא כיצד, תפילין על ידיהם, ותפילין על ראשיהם, מזוזה על פתחיהם, ארבע ציצית על בגדיהם, עליהן אומר דוד מלך ישראל שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. משלו משל למה הדבר דומה למלך שאמר לאשתו, תהי מתוקנת ומקושטת לפני, אמרה לו מפני מה, אמר לה כדי שתהי רצוייה לי, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני, היו מתוקנים ומקושטים לפני במצות, אמרו לו מפני מה, אמר להם כדי שתהיו רצויין לי, שנאמר יפה את רעיתי כתרצה, יפה את רעיתי כשתהיה רצוייה לי במצות.

גדולה מצות תפילין שכל המניחן מאריך ימים שנאמר (ישעיה ל"ח ט"ז) ה' עליהם יחיו.

וזה לשון הטור סימן ל"ז: ואמר רבא כל המניח תפילין מתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ואמר רבא מערב אני בו שאין אש של גיהנם שולט בו. ואיתא במסכת מנחות (דף מד עמוד א): אמר רב ששת: כל שאינו מניח תפילין - עובר בשמונה עשה, וכל שאין לו ציצית בבגדו - עובר בחמשה עשה, וכל כהן שאינו עולה לדוכן - עובר בג' עשה, כל שאין לו מזוזה בפתחו - עובר בשני עשה וכתבתם וכתבתם.  

רב פפא אמר מערב אני בו שכל עונותיו נמחלים.

וכתב הרא"ש ז"ל (שם): שנו חכמים ליום הדין אם זהיר במצות תפילין כף זכיות מכרעת, ואם פשע בהם כף חובות מכרעת, שאין לך גדולה מכל המצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה לתפילין. שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך, לכך צריך כל אדם שיהא זניר במצות תפילין עד כאן לשון הטור. ואמרו בזוהר הקדוש פרשת פנחס בר"מ (דף רכ"ח עמוד ב'): שהיא שקולה כנגד כל המצות.

ובכף החיים שם אות א': ועיין חסד לאברהם אות א', וכל זה אם נזהר בהם שלא לזלזל  בהם לשוח שיחת חולין או הבלים.  יזהר דסופר של התפילין יהיה ירא אלוקים וסר מרע וחרד אל דבר ה' כדי שיעלו לרצון לפני ה'.   וראה בעיניך מה שכתב בספר וועד לחכמים (מערכת יו"ד אות מ"ה), ענין נורא והוא, דחצי העולם היה מתקיים על ידי התפילין שהיה כותב הרב יוסף ויטאל ז"ל אבי מהרח"ו זלה"ה בקדושה ובטהרה ובכונה גדולה עד כאן לשונו. וראה במאור עינים פרשת בראשית): ואמר ר' אלעזר אפילו בשביל צדיק אחד העולם נברא, שנאמר "וירא אלוקים כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר "אמרו לצדיק כי טוב", וכו'.  אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים  שנאמר, "וצדיק יסוד עולם".

סגולת המצוה

סגולת המזוזה[11] לשמור את האדם וביתו בכל עת ועונה, כמו שנתבאר בהלכות מזוזה (דרכי משה יורה דעה סימן רפ"ז בשם מהר"ם), דכל בית שיש על פתחו מזוזה כשרה אי אפשר לשום שד ומזיק לשלוט עליו. על כן צריכים ליזהר מאוד בקניית מזוזה שתהא כשרה למהדרין מן המהדרין.

 

עון המתעה את הרבים שאין עונו מתכפר, ואינו יכול לעשות תשובה

בחק לישראל פרשת לך לך במוסר ליום חמישי מהרב סעדיה גאון וזה לשון קדשו: ראוי שנדע כי כל העונות מתכפרות בתשובה, אלא עון המתעה את הרבים, והמתעה אותם בנימוס רע ובטעות רע, ובהוראה שהורה אותם שלא כתורה ושלא כהלכה למדם, אין עונו מתכפר. מפני שאינו יכול לתקן מה שעות, ואינו יכול להשיב את הרעות אשרלמד אותם. וחטאת הרבים תלויה בו, ועליו נאמר (משלי כה י) משגה ישרים בדרך רע.

 

GO TO NEXT PAGE