PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 029

MAGSITUPAD TAYO NANG BUONG LINIS
AT BUONG KATAIMTIMAN©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ama:  Saan Ko kayo dadalhin?  Saan Ko kayo … Ihuhulog Ko ba kayo sa Langit at itataas Ko kayo sa Impiyerno?  Tama ba iyon?  Mali iyon.  At ibig Kong manalo Ako sa Demonyo.  Tama, mananalo Ako sa Demonyo ngunit dadami ang kanilang mga kampon.  Pumapayag ba Ako noon? 

Mga tao:  Hindi po.

Ama:  Hindi pala, eh.  Kaya para na ninyong awa, nagmamakaawa na Ako sa inyo, magsitupad kayo nang buong linis at buong kataimtiman.  Tunay na tunay na nagdadaan ang Mahal na Araw, na dumarating ang pagbabasa ninyo ng Pasyon.  Ano ang inyong nababasa? 

Mga tao:  Kasaysayan po Ninyo.  Buhay-kasaysayan Ko.  Ngunit magtatanong Ako sa inyo ng isa sa binabasa ninyo: ano ang nangyari kay Jesucristo?  Ano ang nangyayari kay Jesucristo?

Anita Perez:  Sa pasimula po, Ama, nangangaral po Siya.

Ama:  Hindi iyon ang itinatanong Ko.  Ano ang nangyayari kay Jesucristo? 

Eduardo Soriano:  Ang hirap na Kanyang dinanas ay dinaranas pa rin Niya hanggang ngayon sa kagagawan ng mga tao.

Ama:  Yes.

(someone said something but it’s inaudible)

Ama:  Yes.  Kamukha ng mga bata.  Pagnagtatama ay “Yes!”, ‘ika “Yes!”  Dinaranas Ko ang lahat ng dinanasan Ko nang mahigit pa sa dinanasan Ko.  Ano ba ang nadanasan Ko?

Anita:  Hirap at sakit.

Ama:  Anong hirap at sakit?  Nagpasan ng krus.  Krus na walang kasimbigat dahil sa pagkakasala ng mga tao.  Ngunit patuloy ninyong pinabibigatan hanggang sa Ako ay umuusad na lang sa pagpapasan ng krus.  Ako ay hindi na makalakad sa pagpapasan ng krus na patuloy ninyong binibigyan ng pait at bigat.  Ano pa ang Aking dinanas?  Uminom ng suka at apdong mapait sa napakagandang kopita.  Gusto pa ba ninyong Ako’y uminom na muli ng suka at apdong mapait; isalisol sa Aking bibig ang apdo at sukang mapait na walang kasimpait.  Ano iyon?  Sibatin ang Aking tagliran, hindi tagliran Ko lang ang gusto ninyong sibatin, pati na ng Aking dibdib, pati na ng Aking likod, pati na ng Aking tiyan. Sinisibat na ng saksak ng mga tao.  Kayo ang nagpapabigat sa Aking dinadala.

     Ano ang tinikmang pagluha ni Maria?  Ano sa Akin si Maria?  Siya ay Aking ina at kayo ay kanya ring mga anak.  Ngunit patuloy ninyong sinisibat pati si Maria.  Hindi na kayo nasiyahan sa pagsibat sa Akin.  Sapagkat wala na Akong dugong ibubuhos.  Wala nang titikisin pang dugo at tubig na nagmumula sa Aking katawan.  Kaya si Maria naman ang ninanais ninyong sibatin.

     Mga anak, mga anak, mga anak, magkaroon kayo ng puso.  Magkaroon kayo ng puso na mahabag sa nagdudusa Kong ina, ina na pasimula pa lamang ay naghihirap na magpahanggang sa mga panahong ito ay labis na naghihirap dahil sa pagsuway ninyo sa Akin.

 

                         

File:  pahayag029.htm     First uploaded:  2008 July 7     Last updated:  2008 July 7     Revision:  0

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.