Wiktionary:Tabel krama-ngoko

Saka Wiktionary, bausastra mardika
Jump to navigation Jump to search
Krama Ngoko
-ipun -e
abrit abang
agêng gêdhe
ajêng adhêp
ajrih wêdi
akèn akon
alit cilik
ambêt ambu
ampun aja
andhap êndhèk, cêndhèk
andhapan cèlèng
anggèn anggon
angkah arah
angèn angon
antawis antara
antên ari, adhi
anèm anom, nom
aos aji
apil apal
apu ênjêt
arta dhuwit
artos arti
asring sok
asrêp adhêm
awon ala
awrat abot
banon bata
batos batin
benjing enjing sesuk, sesuk-esuk
benjing besuk
bibar bubar
bibrah bubrah
bingah bungah
botên ora
butajêngan butarêpan
bêkta gawa
bêna banjir
bênawi bêngawan
cêkap cukup
cêmêng irêng
cêpêng cêkêl
cêriyos criyos
dados dadi
damêl gawe
dede dudu
dhusun desa
dhuwung kêris
dilah diyan
dintên dina
dipun panggih ditêmu
dipun-antênakên disrantèkake
dipun-purugi diparani
dipun-sêdhahi disuruhi, diulêmi
dipun-sêkarakên ditêmbangake
dipun di-
dipunmirêngi, dipunmirêngakên dirungoni, dirungokake
dipunnamani diarani
dlancang dluwang
dora goroh
drêmi drêma
dèrèng durung
dêdamêl gêgaman
dêdamêl gêgaman
ebah obah
eca enak
enjing esuk
etang etung
ewa sapunika ewa samono
ewah owah
gadhah duwe
gampil gampang
griya omah
ibu êmbok
ical ilang
ijêm ijo
ilmi ilmu
indhak undhak
inggih iya
jagi jaga
jangkêp ganêp
jatos jati
jawah udan
jêne kuning, êmas
jênean kuningan
jêram jêruk
kabingahan kabungahan
kabêbahan kabubuhan
kabêkta saking kagawa saka
kabênan kêbanjiran
kadospatèn kadipatèn
kadospundi kapriye
kadugèn kêtutugan
kagadhah kaduwe
kaindhakan kaundhakan
kajangsirah bantal
kajrihên kêwêdèn
kakên kaku
kalawan karo, lan
kalayan karo, lan
kalihan karo, lan
kalimrahan kalumrahan
kalingsêman kisinan
kalitên kêcilikên
kaliyan karo, lan
kalênggahan kalungguhan
kalêpatan kaluputan
kamidilêpên lunga banjur ora ngaton-ngaton
kamipurun kumawani
kamirahan kamurahan
kamisêpuh kamituwa
kampir mampir
kamêrgèn kêdalanan
kandhapên kèndhèkên
kandêlan pêndhok
kaneman kanoman
kangge kanggo
kantukan kulihan
kantun kari, kèri
kapenakan kaponakan
kapilare kamibocahên
kaping ping
kapintên kapiran
kapirêng krungu
kapurunan kawanèn, kuwanèn
kapêngkêr kapungkur
kasagêdan kabisan
kasarasan kawarasan, kuwarasan
kaspundi kêpriye
kasrêpên kadhêmên
kathah akèh
katos kati
katêbihan kadohan
katêbihên kadohên
kawan pat-, patang
kawilujêngan kaslamêtan
kawon kalah
kawontênan kaanan, kahanan
kawonên kalanên, kêluwih alane
kawrat kamot
kawratan kabotan
kecalan kelangan
kecanên kenakên
kemawon bae
kenging kêna
kesah lunga
kina kuna
kinajrihan kinawêdèn
kinantên kinaruh
kinggilên kêdhuwurên
kintun kirim
kintên kira
kinèn kinon
kirang kurang
kitha kutha
klapa krambil
klèntu klèru
klêbêt klêbu
klêmpak klumpuk
klêntit itil
krami krama
kula aku
kumawon bae
kumlare gumocah, kaya bocah
kumêdah kumudu
kuwaos kuwasa
kuwawi kuwat, kuwawa
kèngêtan kèlingan
kèwêdan kewuhan
kêbêkta kêgawa
kêbênan kêbanjiran
kêbêsmi kobong
kêbêsmèn kobongan
kêcêkapan kècukupan
kêdah kudu
kêdugèn kêtutugan
kêdumugèn kêtêkan, kêtutugan
kêgèntèng kêgilês
kêjawahan kodanan
kêkah kukuh
kêkathahên kakèhên
kêlamèn kêlawasên
kêlarènên kêbocahên
kêlayan karo, lan
kêlêman kêlêmon
kêlêmèn kêlêmon
kêlêpatan kêluputan
kêmirêngan kêprungon
kêmpal kumpul
kêmêrgèn kêdalanan
kêpang kêpung
kêpanggih kêtêmu
kêpatos kêpati
kêpenakan kêponakan
kêpirêng krungu
kêpiyambakên kijènan
kêpêjahan kêpatèn
kêpêngkêr kêpungkur
kêra kuru
kêsiyangên kawanên
kêsupèn kêlalèn
kêsêrapan kêsurupan
kêsêsa kêsusu
kêtamuan kêdhayohan
kêtanggêlan kêtanggungan
kêtilêman kêturon
kêtirahan kêturahan
kêtos kêtan
kêtuwukên kuwarêgên
kêtêlasan kêntèkan
kêtêtah kêtutuh
kêwuron kêndêman
kêwêdal kêwêtu
lados ladi
lami lawas
lampah laku
landi landa
liman gajah
limrah lumrah
lisah lênga
lumangkung lumuwih
lêma lêmu
lêmantun lêmari
lêmbat lêmbut
lêmbu sapi
lênggah linggih
lêpat luput
lêstantun lêstari
maesa kêbo
maibên maido
majêngakên mayokake
majêngi mayungi
makangsali makolèhi
makatên mêngkene, mêngkono
mambêngi ngalang-alangi
mambêt mambu
mandos mandi
mandungi manglingi
mangga ayo
manggèn manggon
mangke mêngko
mangsul malik
manjangakên ndawakake
mantos-mantos manti-manti
mantuk mulih
mantun mari
maosi majêgi
Maospait Majapait
margi marga
martuwi tilik
mawi mawa
mawon bae
mebah mobah
menda wêdhus
metang metung
mical milang
mikantuki mikolèhi, makolèhi
mila mula
milujêngi nylamêti
milênggah milungguh
mindhak mundhak
minggah munggah
mintên mira
mirêng ngrungu, krungu
misanjangi mituturi
miwah muwah
miyambak ndhewe
miyarakên ngambakake
mlajêng mlayu
mlêmpak mlumpuk
mradini mratani
mriku mrono
mripat mata
mugi muga
mukawis mubarang
mungêl muni
murugi marani
mêdal mêtu
mêdamêl mêgawe
mêjahi matèni
mêkatên mêngkene, mêngkana, mêngkono
mêkên masar
mênapa apa
mênapi apa
mêndamêl mênggawe
mêngagêngi mênggêdhèni
mêngandhap mêngisor
mêngilèn mêngulon
mênginggil mêndhuwur
mêngkêr mungkur
mêngkêri, mêngkêrakên ngungkuri, ngungkurake
mêngsah mungsuh
mênika iki, iku, ika
mêninga wêruh
mêningi mênangi
mêrdamêl mêrgawe
mêrdhusun mêrdesa
mêrtamu mêrdhayoh
mêrtosi, mêrtosakên mêrtani, mêrtakake
mêstani ngarani
mêtahakên mutuhake
mêtak mêndhêm, ngubur
mêthak mutih
mêwahi muwuhi
nagasantun nagasari
nama jênêng
nambêti nambuhi
namoni ndhayohi
nampi nampa
nampèni nampani
nanate nênau
nanggèni nanggoni
nanggêl nanggung
nangsuli nalèni
nantun nari
nate tau
nawèkakên nawakake
nawèni nawani
ngabên ngadu
ngagêngakên nggêdhèkake
ngajrihi mêdèni
ngajêng-ajêng ngarêp-arêp
ngajêng ing arêp, arêp
ngakèn ngakon
ngalitakên nyilikake
ngambêt ngambu
ngandhap-andhap ngasor-asor
ngandhap ngisor
ngandhapi ngudhuni
ngangge nganggo
ngangsalakên ngolèhake
ngantos nganti
ngantukakên ngulihake
ngaoti ngacèki
ngapilakên ngapalake
ngapu ngênjêt
ngartani ndhuwiti
ngatos-atos ngati-ati
ngatosi ngatèni
ngatên ngene, ngono
ngawon ngalah
ngawratakên ngêbotake
ngawrati ngêboti
ngebahakên ngobahake
ngeca-eca ngenak-enak
ngecani ngenaki
ngemah-emahakên ngomah-omahake
ngemut-emut ngeling-eling
ngenggali nganyari
ngengingi ngênani
ngenjang, ngenjing ngesuk
ngenjingi ngesuki
ngepahi ngopahi
ngesahi nglungani
ngewahi ngowahi
ngical ngilang
ngijêm ngijo
ngilapi ngêmbuhi
ngilèn ngulon
ngimah-imahakên ngomah-omahake
ngimbalakên ngumbalakên
ngindhaki ngundhaki
nginggahi ngunggahi
nginggihi ngiyani
nginggilakên ndhuwurake
ngintun ngirim
ngintên ngira
ngirangi ngurangi
ngladosi ngladèni
nglajêngakên mbanjurake
nglampahi nglakoni
nglamèkakên nglawasake
nglimrahakên nglumrahake
nglintoni nglironi, ngijoli
nglisahi nglêngani
nglêmakakên nglêmokake
nglêmpak nglumpuk
nglênggahi nglinggihi
nglêpatakên ngluputake
ngontêni, ngontênakên nganani, nganakake
ngradin ngrata
ngraos ngrasa
ngrembak ngrombak
ngrencangi ngrewangi
ngrisak ngrusak
ngrumiyini ndhisiki
ngrêbat ngrêbut
ngrêmbag ngrêmbug
ngrêmbat mikul
ngrêntahakên ngruntuhake
ngrêsahi ngrusuhi
ngungalakên ngunèkake
ngupadosi nggolèki
ngwawratakên mêtêngake
ngwilujêngi nylamêti
ngwiyarakên ngambakake
ngwêwahi ngwuwuhi
ngwêwêtah ngwêwutuh
ngyatrani ndhuwiti
ngèndêli nglèrèni
ngèngêt-èngêt ngeling-eling
ngèntunakên ngèrèkake
ngètênakên mêngkènèkake
ngêdalakên ngêtokake
ngêdali ngêtoni
ngêgêngakên nggêdhèkake
ngêjawèkakên ngêjabakake
ngêkahi ngukuhi
ngêkap ngukup
ngêkèn ngêkon
ngêmingakên ngêmungake
ngêmpal ngumpul
ngêmpuni nguwisi
ngêndhangsuli ngêndhalèni
ngêngge ngênggo
ngênggihi ngiyani
ngênggèn ngênggon
ngênggèni ngênggoni
ngêngèn ngêngon
ngênèmi, ngênèmakên ngênomi, ngênomake
ngêsrêpi ngêdhêmi
ngêtahakên ngutuhake
ngêtingal ngaton
ngêwrat ngêmot
nigani nêloni
nilar ninggal
noyani mbanyoni
nukani mènèhi
numbas nuku
nuntên nuli
nuwukakên marêgake
nuwèni niliki
nyabin nyawah
nyade ngêdol
nyagêdakên mbisakake
nyami madha
nyampuni nguwisi
nyamèkakên madhakake
nyamèni madhani
nyandèkakên murungake
nyanggi nyangga
nyangêtakên mbangêtake
nyanjangi nuturi
nyantun nyari
nyantuni nyalini
nyanèsakên nyèjèkake
nyarasakên marasake
nyarêmi nguyahi, nganaki
nyarêngi mbarêngi
nyaèni mbêciki
nyela matu
nyingêli ngikêti
nyiyangi ngawani
nyiyosakên nyidakake
nyontêni nyorèni
nyowani nyebani
nyukakakên mènèhake
nyupêna ngimpi
nyuwêngakên nyuwêngake
nyêdayakakên ngabèhake
nyêdhahi nyuruhi
nyêkantuki nyêkolèhi
nyêkap nyukup
nyêkapi nyukupi
nyêkecakakên ngêpenakake
nyêlangkung nyêlawe
nyêlêb mêdêl
nyêlêki nyêdhaki
nyêlêp mêdêl
nyênjata mbêdhil
nyênunggal, nyênunggil niji
nyêptani ndoyani
nyêpêng nyêkêl
nyêrêpi nyurupi
nèm nom
nènèman nonoman
nêbih ngadoh
nêdahakên nuduhake
nêdayakakên ngabèhake
nêgil nêgal
nêksihakên ngisihake
nêlas ngêntèk
nêlasakên ngêntèkake
nêngga nunggu
nênggani nunggoni
nêpangi nêpungi
nêpdal nêptu
nêsa-nêsa nusu-nusu
nêsihaken ngisihake
nêtah nutuh
ontên ana
pabên padu
pacawis pacara
padamêlan pagawean
pados golèk
paewahan paowahan, owah-owahan
pagriyan pomahan
paibên paido
pajalêran palanangan
pakangsal pakolèh
pakèn pakon
palih paro
palênggahan palinggihan
pamanggih panêmu
pamanjang pandakwa
pambêkta panggawa
pambêng alangan
pambêsmi pangobong
pambêsmèn pangobongan
pami upami
pamirêng pangrungu
pamêdal pamêtu
pandamêl panggawe
pandamêlan panggawean
pandhapi pandhapa
pangagêng panggêdhe
pangajêng-ajêng pangarêp-arêp
pangajêng pangarêp
pangawon-awon pangala-ala
pangemut-emut pangeling-eling
panggenan panggonan
panggih têmu
panggêsangan panguripan
panghandhap pangisor
panginggil pandhuwur
pangèn pangon
pangènan pangonan
paningal pandêlêng
panjatos panjalin
pantun pari
panyade pangêdol
panyêlak panyêdhak
panêdah panuduh
parêdèn pagunungan
pasabinan pasawahan
pasitèn palêmahan
pasowan paseba
pasowanan paseban
pasêgahan pasuguhan
patilêman paturon
pawicantênan pacêlathon
pawingking pamburi
pawèstrènan pawadonan
pema poma
pemahan pomahan
pemut peling
pemutan cathêtan
penakan ponakan
pigujêngan gêguyon
pikajêngan pikarêpan
pikantuk pakolèh
pilênggah pilungguh
pinandamêl pinanggawe
pinanggih tinêmu, kêtêmu
pinggahan punggahan
pintên pira
pinêjahan pinatèn
pisang gêdhang
pitêdah pituduh
piyambak dhewe
plajêng playu
prahpun kêpriye
prakawis prakara
pramanêm pramana
pramila mula
prantos pranti
punapa apa
punapi apa
pundi êndi
punika ika, kae, iki, kiye, iku, kuwi
puniki iki, kiye
puniku iku
purug paran
puwantên puwara
puyuh gêmak
pyambak dhewe
pêkên pasar
pêkênan pasaran
pênapa, pênapi apa
pêthak putih
saandhap sangisor
sabin sawah
sadasa sapuluh
sadaya kabèh
sade adol
sadhèrèk sadulur
sagah saguh
sagantên sagara
sagêd bisa
sakaliyan sakloron, lanang wadon
sakeca kapenak
saking saka
sakit lara
saklangkung luwih, bangêt
samangke samêngko, saiki
sami padha
samukawis samubarang
sanggi sangga
sangsam mênjangan
sangêt bangêt
sapunika saiki
saras waras
sarêm uyah
sarêman uyahan, anakan dhuwit
sarêng barêng
satmripat satmata
sawêg lagi
sawêr ula
sayêktos têmên, têmênan
sima macan
singat sungu
sintên sapa
siyam pasa
sontên sore
srisakit srilara
sumakawis sumabarang
sumpêna impèn, ngimpi
supados supaya
supaos supata
suraos surasa
swantên swara
sêdhah suruh
sêgah suguh
sêgantên sêgara
sêgawon asu
sêkawan papat
sêkeca kêpenak
sêkul sêga
sêkêdhap sêdhela
sêkêdhik sêthithik
sêlangkung sêlawe
sêmados sêmaya
sêmantên sêmana
sêngados sêngadi
sênjata bêdhil
sêpta doyan
sêpundi kêpriye
sêpên sêpi
sêrêp surup
sêtunggal siji
sêtunggil siji
tali goci caraning nalèni layangan
tampi tampa
tamu dhayoh
tanggèn tanggon
tanggêl tanggung
tanêm tandur
tawi tawa
tiga têlu
tigang têlung
tilar tinggal
tinja tai
toya banyu
toyan nguyuh
tumbas tuku
tumingal tumon
tumuntên tumuli
tumut mèlu
tunggil tunggal
tuwuk warêg
têbih adoh
têdah tuduh
têdha pangan
têgil têgal
têlas êntèk
têngga tunggu
tênggan tunggon
têpalih taparo
têpang têpung
têtah tutuh
têtoya bêbanyu
têtêdhan panganan
ubanggi ubaya
upakawis upakara
upaos supata
wacucal walulang, wlulang
wados wadi
wana alas
wantos-wantos wanti-wanti
waradin warata
warni warna
wartos warta
watawis watara
watos watir
wilujêng slamêt
wingking buri
wiraos wirasa
wondene, wondening ana dene
wontên ana
wradin wrata
wêcucal wlulang
wêkdal wêktu
wêrtos wêrta
wêtah wutuh
wêwah wuwuh
yatra dhuwit
yêktos yêkti
èlmi èlmu
èngêt eling
èntên ana
èwêd ewuh
ênggih iya
ênggèn ênggon
ênèm nom, ênom