:הדוהי יכלמ והיקזחי זחא םתוי והיזע ימיב םלשוריו הדוהי לע הזח רשא ץומא ןב והיעשי ןוזח 1 1 12
:יב ועשפ םהו יתממורו יתלדג םינב רבד הוהי יכ ץרא יניזאהו םימש ועמש 2 1 12
:ןנובתה אל ימע עדי אל לארשי וילעב סובא רומחו והנק רוש עדי 3 1 12
:רוחא ורזנ לארשי שודק תא וצאנ הוהי תא ובזע םיתיחשמ םינב םיערמ ערז ןוע דבכ םע אטח יוג יוה 4 1 12
:יוד בבל לכו ילחל שאר לכ הרס ופיסות דוע וכת המ לע 5 1 12
:ןמשב הככר אלו ושבח אלו ורז אל הירט הכמו הרובחו עצפ םתמ וב ןיא שאר דעו לגר ףכמ 6 1 12
:םירז תכפהמכ הממשו התא םילכא םירז םכדגנל םכתמדא שא תופרש םכירע הממש םכצרא 7 1 12
:הרוצנ ריעכ השקמב הנולמכ םרכב הכסכ ןויצ תב הרתונו 8 1 12
S :ונימד הרמעל ונייה םדסכ טעמכ דירש ונל ריתוה תואבצ הוהי ילול 9 1 12
:הרמע םע וניהלא תרות וניזאה םדס יניצק הוהי רבד ועמש 10 1 12
:יתצפח אל םידותעו םישבכו םירפ םדו םיאירמ בלחו םיליא תולע יתעבש הוהי רמאי םכיחבז בר יל המל 11 1 12
:ירצח סמר םכדימ תאז שקב ימ ינפ תוארל ואבת יכ 12 1 12
:הרצעו ןוא לכוא אל ארקמ ארק תבשו שדח יל איה הבעות תרטק אוש תחנמ איבה ופיסות אל 13 1 12
:אשנ יתיאלנ חרטל ילע ויה ישפנ האנש םכידעומו םכישדח 14 1 12
:ואלמ םימד םכידי עמש ינניא הלפת וברת יכ םג םכמ יניע םילעא םכיפכ םכשרפבו 15 1 12
:ערה ולדח יניע דגנמ םכיללעמ ער וריסה וכזה וצחר 16 1 12
S :הנמלא וביר םותי וטפש ץומח ורשא טפשמ ושרד בטיה ודמל 17 1 12
:ויהי רמצכ עלותכ ומידאי םא וניבלי גלשכ םינשכ םכיאטח ויהי םא הוהי רמאי החכונו אנ וכל 18 1 12
:ולכאת ץראה בוט םתעמשו ובאת םא 19 1 12
S :רבד הוהי יפ יכ ולכאת ברח םתירמו ונאמת םאו 20 1 12
:םיחצרמ התעו הב ןילי קדצ טפשמ יתאלמ הנמאנ הירק הנוזל התיה הכיא 21 1 12
:םימב לוהמ ךאבס םיגיסל היה ךפסכ 22 1 12
P :םהילא אובי אל הנמלא בירו וטפשי אל םותי םינמלש ףדרו דחש בהא ולכ םיבנג ירבחו םיררוס ךירש 23 1 12
:יביואמ המקנאו ירצמ םחנא יוה לארשי ריבא תואבצ הוהי ןודאה םאנ ןכל 24 1 12
:ךילידב לכ הריסאו ךיגיס רבכ ףרצאו ךילע ידי הבישאו 25 1 12
:הנמאנ הירק קדצה ריע ךל ארקי ןכ ירחא הלחתבכ ךיצעיו הנשארבכ ךיטפש הבישאו 26 1 12
:הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ 27 1 12
:ולכי הוהי יבזעו ודחי םיאטחו םיעשפ רבשו 28 1 12
:םתרחב רשא תונגהמ ורפחתו םתדמח רשא םיליאמ ושבי יכ 29 1 12
:הל ןיא םימ רשא הנגכו הלע תלבנ הלאכ ויהת יכ 30 1 12
S :הבכמ ןיאו ודחי םהינש ורעבו ץוצינל ולעפו תרענל ןסחה היהו 31 1 12
:םלשוריו הדוהי לע ץומא ןב והיעשי הזח רשא רבדה 1 2 12
:םיוגה לכ וילא ורהנו תועבגמ אשנו םירהה שארב הוהי תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו 2 2 12
:םלשורימ הוהי רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתחראב הכלנו ויכרדמ ונריו בקעי יהלא תיב לא הוהי רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו 3 2 12
P :המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו םיבר םימעל חיכוהו םיוגה ןיב טפשו 4 2 12
:הוהי רואב הכלנו וכל בקעי תיב 5 2 12
:וקיפשי םירכנ ידליבו םיתשלפכ םיננעו םדקמ ואלמ יכ בקעי תיב ךמע התשטנ יכ 6 2 12
:ויתבכרמל הצק ןיאו םיסוס וצרא אלמתו ויתרצאל הצק ןיאו בהזו ףסכ וצרא אלמתו 7 2 12
:ויתעבצא ושע רשאל ווחתשי וידי השעמל םילילא וצרא אלמתו 8 2 12
:םהל אשת לאו שיא לפשיו םדא חשיו 9 2 12
:ונאג רדהמו הוהי דחפ ינפמ רפעב ןמטהו רוצב אוב 10 2 12
S :אוהה םויב ודבל הוהי בגשנו םישנא םור חשו לפש םדא תוהבג יניע 11 2 12
:לפשו אשנ לכ לעו םרו האג לכ לע תואבצ הוהיל םוי יכ 12 2 12
:ןשבה ינולא לכ לעו םיאשנהו םימרה ןונבלה יזרא לכ לעו 13 2 12
:תואשנה תועבגה לכ לעו םימרה םירהה לכ לעו 14 2 12
:הרוצב המוח לכ לעו הבג לדגמ לכ לעו 15 2 12
:הדמחה תויכש לכ לעו שישרת תוינא לכ לעו 16 2 12
:אוהה םויב ודבל הוהי בגשנו םישנא םור לפשו םדאה תוהבג חשו 17 2 12
:ףלחי לילכ םילילאהו 18 2 12
:ץראה ץרעל ומוקב ונואג רדהמו הוהי דחפ ינפמ רפע תולחמבו םירצ תורעמב ואבו 19 2 12
:םיפלטעלו תורפ רפחל תוחתשהל ול ושע רשא ובהז ילילא תאו ופסכ ילילא תא םדאה ךילשי אוהה םויב 20 2 12
:ץראה ץרעל ומוקב ונואג רדהמו הוהי דחפ ינפמ םיעלסה יפעסבו םירצה תורקנב אובל 21 2 12
P :אוה בשחנ המב יכ ופאב המשנ רשא םדאה ןמ םכל ולדח 22 2 12
:םימ ןעשמ לכו םחל ןעשמ לכ הנעשמו ןעשמ הדוהימו םלשורימ ריסמ תואבצ הוהי ןודאה הנה יכ 1 3 12
:ןקזו םסקו איבנו טפוש המחלמ שיאו רובג 2 3 12
:שחל ןובנו םישרח םכחו ץעויו םינפ אושנו םישמח רש 3 3 12
:םב ולשמי םילולעתו םהירש םירענ יתתנו 4 3 12
:דבכנב הלקנהו ןקזב רענה ובהרי והערב שיאו שיאב שיא םעה שגנו 5 3 12
:ךדי תחת תאזה הלשכמהו ונל היהת ןיצק הכל הלמש ויבא תיב ויחאב שיא שפתי יכ 6 3 12
:םע ןיצק ינמישת אל הלמש ןיאו םחל ןיא יתיבבו שבח היהא אל רמאל אוהה םויב אשי 7 3 12
:ודובכ ינע תורמל הוהי לא םהיללעמו םנושל יכ לפנ הדוהיו םלשורי הלשכ יכ 8 3 12
:הער םהל ולמג יכ םשפנל יוא ודחכ אל ודיגה םדסכ םתאטחו םב התנע םהינפ תרכה 9 3 12
:ולכאי םהיללעמ ירפ יכ בוט יכ קידצ ורמא 10 3 12
:ול השעי וידי לומג יכ ער עשרל יוא 11 3 12
S :ועלב ךיתחרא ךרדו םיעתמ ךירשאמ ימע וב ולשמ םישנו ללועמ וישגנ ימע 12 3 12
:םימע ןידל דמעו הוהי בירל בצנ 13 3 12
:םכיתבב ינעה תלזג םרכה םתרעב םתאו וירשו ומע ינקז םע אובי טפשמב הוהי 14 3 12
(םכל) (המ) S :תואבצ הוהי ינדא םאנ ונחטת םיינע ינפו ימע ואכדת םכלמ 15 3 12
(תויוטנ) :הנסכעת םהילגרבו הנכלת ףפטו ךולה םיניע תורקשמו ןורג תווטנ הנכלתו ןויצ תונב והבג יכ ןעי הוהי רמאיו 16 3 12
S :הרעי ןהתפ הוהיו ןויצ תונב דקדק ינדא חפשו 17 3 12
:םינרהשהו םיסיבשהו םיסכעה תראפת תא ינדא ריסי אוהה םויב 18 3 12
:תולערהו תורישהו תופיטנה 19 3 12
:םישחלהו שפנה יתבו םירשקהו תודעצהו םיראפה 20 3 12
:ףאה ימזנו תועבטה 21 3 12
:םיטירחהו תוחפטמהו תופטעמהו תוצלחמה 22 3 12
:םידידרהו תופינצהו םינידסהו םינילגהו 23 3 12
:יפי תחת יכ קש תרגחמ ליגיתפ תחתו החרק השקמ השעמ תחתו הפקנ הרוגח תחתו היהי קמ םשב תחת היהו 24 3 12
:המחלמב ךתרובגו ולפי ברחב ךיתמ 25 3 12
:בשת ץראל התקנו היחתפ ולבאו ונאו 26 3 12
S :ונתפרח ףסא ונילע ךמש ארקי קר שבלנ ונתלמשו לכאנ ונמחל רמאל אוהה םויב דחא שיאב םישנ עבש וקיזחהו 1 4 12
:לארשי תטילפל תראפתלו ןואגל ץראה ירפו דובכלו יבצל הוהי חמצ היהי אוהה םויב 2 4 12
:םלשוריב םייחל בותכה לכ ול רמאי שודק םלשוריב רתונהו ןויצב ראשנה היהו 3 4 12
:רעב חורבו טפשמ חורב הברקמ חידי םלשורי ימד תאו ןויצ תונב תאצ תא ינדא ץחר םא 4 4 12
:הפח דובכ לכ לע יכ הליל הבהל שא הגנו ןשעו םמוי ןנע הארקמ לעו ןויצ רה ןוכמ לכ לע הוהי ארבו 5 4 12
P :רטממו םרזמ רותסמלו הסחמלו ברחמ םמוי לצל היהת הכסו 6 4 12
:ןמש ןב ןרקב ידידיל היה םרכ ומרכל ידוד תריש ידידיל אנ הרישא 1 5 12
:םישאב שעיו םיבנע תושעל וקיו וב בצח בקי םגו וכותב לדגמ ןביו קרש והעטיו והלקסיו והקזעיו 2 5 12
:ימרכ ןיבו יניב אנ וטפש הדוהי שיאו םלשורי בשוי התעו 3 5 12
:םישאב שעיו םיבנע תושעל יתיוק עודמ וב יתישע אלו ימרכל דוע תושעל המ 4 5 12
:סמרמל היהו ורדג ץרפ רעבל היהו ותכושמ רסה ימרכל השע ינא רשא תא םכתא אנ העידוא התעו 5 5 12
:רטמ וילע ריטמהמ הוצא םיבעה לעו תישו רימש הלעו רדעי אלו רמזי אל התב והתישאו 6 5 12
S :הקעצ הנהו הקדצל חפשמ הנהו טפשמל וקיו ויעושעש עטנ הדוהי שיאו לארשי תיב תואבצ הוהי םרכ יכ 7 5 12
:ץראה ברקב םכדבל םתבשוהו םוקמ ספא דע ובירקי הדשב הדש תיבב תיב יעיגמ יוה 8 5 12
:בשוי ןיאמ םיבוטו םילדג ויהי המשל םיבר םיתב אל םא תואבצ הוהי ינזאב 9 5 12
P :הפיא השעי רמח ערזו תחא תב ושעי םרכ ידמצ תרשע יכ 10 5 12
:םקילדי ןיי ףשנב ירחאמ ופדרי רכש רקבב ימיכשמ יוה 11 5 12
:ואר אל וידי השעמו וטיבי אל הוהי לעפ תאו םהיתשמ ןייו לילחו ףת לבנו רונכ היהו 12 5 12
:אמצ החצ ונומהו בער יתמ ודובכו תעד ילבמ ימע הלג ןכל 13 5 12
:הב זלעו הנואשו הנומהו הרדה דריו קח ילבל היפ הרעפו השפנ לואש הביחרה ןכל 14 5 12
:הנלפשת םיהבג יניעו שיא לפשיו םדא חשיו 15 5 12
:הקדצב שדקנ שודקה לאהו טפשמב תואבצ הוהי הבגיו 16 5 12
:ולכאי םירג םיחמ תוברחו םרבדכ םישבכ וערו 17 5 12
:האטח הלגעה תובעכו אושה ילבחב ןועה יכשמ יוה 18 5 12
S :העדנו לארשי שודק תצע האובתו ברקתו הארנ ןעמל והשעמ השיחי רהמי םירמאה 19 5 12
S :רמל קותמו קותמל רמ םימש ךשחל רואו רואל ךשח םימש ער בוטלו בוט ערל םירמאה יוה 20 5 12
:םינבנ םהינפ דגנו םהיניעב םימכח יוה 21 5 12
:רכש ךסמל ליח ישנאו ןיי תותשל םירובג יוה 22 5 12
S :ונממ וריסי םיקידצ תקדצו דחש בקע עשר יקידצמ 23 5 12
:וצאנ לארשי שודק תרמא תאו תואבצ הוהי תרות תא וסאמ יכ הלעי קבאכ םחרפו היהי קמכ םשרש הפרי הבהל ששחו שא ןושל שק לכאכ ןכל 24 5 12
:היוטנ ודי דועו ופא בש אל תאז לכב תוצוח ברקב החוסכ םתלבנ יהתו םירהה וזגריו והכיו וילע ודי טיו ומעב הוהי ףא הרח ןכ לע 25 5 12
:אובי לק הרהמ הנהו ץראה הצקמ ול קרשו קוחרמ םיוגל סנ אשנו 26 5 12
:וילענ ךורש קתנ אלו ויצלח רוזא חתפנ אלו ןשיי אלו םוני אל וב לשוכ ןיאו ףיע ןיא 27 5 12
:הפוסכ וילגלגו ובשחנ רצכ ויסוס תוסרפ תוכרד ויתתשק לכו םינונש ויצח רשא 28 5 12
(גאשי) :ליצמ ןיאו טילפיו ףרט זחאיו םהניו םיריפככ גאשו איבלכ ול הגאש 29 5 12
P :היפירעב ךשח רואו רצ ךשח הנהו ץראל טבנו םי תמהנכ אוהה םויב וילע םהניו 30 5 12
:לכיהה תא םיאלמ וילושו אשנו םר אסכ לע בשי ינדא תא האראו והיזע ךלמה תומ תנשב 1 6 12
:ףפועי םיתשבו וילגר הסכי םיתשבו וינפ הסכי םיתשב דחאל םיפנכ שש םיפנכ שש ול לעממ םידמע םיפרש 2 6 12
:ודובכ ץראה לכ אלמ תואבצ הוהי שודק שודק שודק רמאו הז לא הז ארקו 3 6 12
:ןשע אלמי תיבהו ארוקה לוקמ םיפסה תומא ועניו 4 6 12
:יניע ואר תואבצ הוהי ךלמה תא יכ בשוי יכנא םיתפש אמט םע ךותבו יכנא םיתפש אמט שיא יכ יתימדנ יכ יל יוא רמאו 5 6 12
:חבזמה לעמ חקל םיחקלמב הפצר ודיבו םיפרשה ןמ דחא ילא ףעיו 6 6 12
:רפכת ךתאטחו ךנוע רסו ךיתפש לע הז עגנ הנה רמאיו יפ לע עגיו 7 6 12
:ינחלש יננה רמאו ונל ךלי ימו חלשא ימ תא רמא ינדא לוק תא עמשאו 8 6 12
:ועדת לאו ואר וארו וניבת לאו עומש ועמש הזה םעל תרמאו ךל רמאיו 9 6 12
:ול אפרו בשו ןיבי ובבלו עמשי וינזאבו ויניעב הארי ןפ עשה ויניעו דבכה וינזאו הזה םעה בל ןמשה 10 6 12
:הממש האשת המדאהו םדא ןיאמ םיתבו בשוי ןיאמ םירע ואש םא רשא דע רמאיו ינדא יתמ דע רמאו 11 6 12
:ץראה ברקב הבוזעה הברו םדאה תא הוהי קחרו 12 6 12
P :התבצמ שדק ערז םב תבצמ תכלשב רשא ןולאכו הלאכ רעבל התיהו הבשו הירשע הב דועו 13 6 12
:הילע םחלהל לכי אלו הילע המחלמל םלשורי לארשי ךלמ והילמר ןב חקפו םרא ךלמ ןיצר הלע הדוהי ךלמ והיזע ןב םתוי ןב זחא ימיב יהיו 1 7 12
:חור ינפמ רעי יצע עונכ ומע בבלו ובבל עניו םירפא לע םרא החנ רמאל דוד תיבל דגיו 2 7 12
:סבוכ הדש תלסמ לא הנוילעה הכרבה תלעת הצק לא ךנב בושי ראשו התא זחא תארקל אנ אצ והיעשי לא הוהי רמאיו 3 7 12
:והילמר ןבו םראו ןיצר ףא ירחב הלאה םינשעה םידואה תובנז ינשמ ךרי לא ךבבלו ארית לא טקשהו רמשה וילא תרמאו 4 7 12
:רמאל והילמר ןבו םירפא הער םרא ךילע ץעי יכ ןעי 5 7 12
S :לאבט ןב תא הכותב ךלמ ךילמנו ונילא הנעקבנו הנציקנו הדוהיב הלענ 6 7 12
:היהת אלו םוקת אל הוהי ינדא רמא הכ 7 7 12
:םעמ םירפא תחי הנש שמחו םישש דועבו ןיצר קשמד שארו קשמד םרא שאר יכ 8 7 12
S :ונמאת אל יכ ונימאת אל םא והילמר ןב ןורמש שארו ןורמש םירפא שארו 9 7 12
:רמאל זחא לא רבד הוהי ףסויו 10 7 12
:הלעמל הבגה וא הלאש קמעה ךיהלא הוהי םעמ תוא ךל לאש 11 7 12
:הוהי תא הסנא אלו לאשא אל זחא רמאיו 12 7 12
:יהלא תא םג ואלת יכ םישנא תואלה םכמ טעמה דוד תיב אנ ועמש רמאיו 13 7 12
:לא ונמע ומש תארקו ןב תדליו הרה המלעה הנה תוא םכל אוה ינדא ןתי ןכל 14 7 12
:בוטב רוחבו ערב סואמ ותעדל לכאי שבדו האמח 15 7 12
:היכלמ ינש ינפמ ץק התא רשא המדאה בזעת בוטב רחבו ערב סאמ רענה עדי םרטב יכ 16 7 12
P :רושא ךלמ תא הדוהי לעמ םירפא רוס םוימל ואב אל רשא םימי ךיבא תיב לעו ךמע לעו ךילע הוהי איבי 17 7 12
:רושא ץראב רשא הרובדלו םירצמ יראי הצקב רשא בובזל הוהי קרשי אוהה םויב היהו 18 7 12
:םיללהנה לכבו םיצוצענה לכבו םיעלסה יקיקנבו תותבה ילחנב םלכ וחנו ואבו 19 7 12
S :הפסת ןקזה תא םגו םילגרה רעשו שארה תא רושא ךלמב רהנ ירבעב הריכשה רעתב ינדא חלגי אוהה םויב 20 7 12
:ןאצ יתשו רקב תלגע שיא היחי אוהה םויב היהו 21 7 12
:ץראה ברקב רתונה לכ לכאי שבדו האמח יכ האמח לכאי בלח תושע ברמ היהו 22 7 12
:היהי תישלו רימשל ףסכ ףלאב ןפג ףלא םש היהי רשא םוקמ לכ היהי אוהה םויב היהו 23 7 12
:ץראה לכ היהת תישו רימש יכ המש אובי תשקבו םיצחב 24 7 12
P :הש סמרמלו רוש חלשמל היהו תישו רימש תארי המש אובת אל ןורדעי רדעמב רשא םירהה לכו 25 7 12
:זב שח ללש רהמל שונא טרחב וילע בתכו לודג ןוילג ךל חק ילא הוהי רמאיו 1 8 12
:והיכרבי ןב והירכז תאו ןהכה הירוא תא םינמאנ םידע יל הדיעאו 2 8 12
:זב שח ללש רהמ ומש ארק ילא הוהי רמאיו ןב דלתו רהתו האיבנה לא ברקאו 3 8 12
S :רושא ךלמ ינפל ןורמש ללש תאו קשמד ליח תא אשי ימאו יבא ארק רענה עדי םרטב יכ 4 8 12
:רמאל דוע ילא רבד הוהי ףסיו 5 8 12
:והילמר ןבו ןיצר תא שושמו טאל םיכלהה חלשה ימ תא הזה םעה סאמ יכ ןעי 6 8 12
:ויתודג לכ לע ךלהו ויקיפא לכ לע הלעו ודובכ לכ תאו רושא ךלמ תא םיברהו םימוצעה רהנה ימ תא םהילע הלעמ ינדא הנה ןכלו 7 8 12
S :לא ונמע ךצרא בחר אלמ ויפנכ תוטמ היהו עיגי ראוצ דע רבעו ףטש הדוהיב ףלחו 8 8 12
:ותחו ורזאתה ותחו ורזאתה ץרא יקחרמ לכ וניזאהו ותחו םימע וער 9 8 12
S :לא ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד רפתו הצע וצע 10 8 12
:רמאל הזה םעה ךרדב תכלמ ינרסיו דיה תקזחכ ילא הוהי רמא הכ יכ 11 8 12
:וצירעת אלו וארית אל וארומ תאו רשק הזה םעה רמאי רשא לכל רשק ןורמאת אל 12 8 12
:םכצרעמ אוהו םכארומ אוהו ושידקת ותא תואבצ הוהי תא 13 8 12
:םלשורי בשויל שקומלו חפל לארשי יתב ינשל לושכמ רוצלו ףגנ ןבאלו שדקמל היהו 14 8 12
S :ודכלנו ושקונו ורבשנו ולפנו םיבר םב ולשכו 15 8 12
:ידמלב הרות םותח הדועת רוצ 16 8 12
:ול יתיוקו בקעי תיבמ וינפ ריתסמה הוהיל יתיכחו 17 8 12
S :ןויצ רהב ןכשה תואבצ הוהי םעמ לארשיב םיתפומלו תותאל הוהי יל ןתנ רשא םידליהו יכנא הנה 18 8 12
:םיתמה לא םייחה דעב שרדי ויהלא לא םע אולה םיגהמהו םיפצפצמה םינעדיה לאו תובאה לא ושרד םכילא ורמאי יכו 19 8 12
:רחש ול ןיא רשא הזה רבדכ ורמאי אל םא הדועתלו הרותל 20 8 12
:הלעמל הנפו ויהלאבו וכלמב ללקו ףצקתהו בערי יכ היהו בערו השקנ הב רבעו 21 8 12
:חדנמ הלפאו הקוצ ףועמ הכשחו הרצ הנהו טיבי ץרא לאו 22 8 12
:םיוגה לילג ןדריה רבע םיה ךרד דיבכה ןורחאהו ילתפנ הצראו ןולבז הצרא לקה ןושארה תעכ הל קצומ רשאל ףעומ אל יכ 23 8 12
:םהילע הגנ רוא תומלצ ץראב יבשי לודג רוא ואר ךשחב םיכלהה םעה 1 9 12
(ול) :ללש םקלחב וליגי רשאכ ריצקב תחמשכ ךינפל וחמש החמשה תלדגה אל יוגה תיברה 2 9 12
:ןידמ םויכ תתחה וב שגנה טבש ומכש הטמ תאו ולבס לע תא יכ 3 9 12
:שא תלכאמ הפרשל התיהו םימדב הללוגמ הלמשו שערב ןאס ןואס לכ יכ 4 9 12
:םולש רש דעיבא רובג לא ץעוי אלפ ומש ארקיו ומכש לע הרשמה יהתו ונל ןתנ ןב ונל דלי דלי יכ 5 9 12
(הברמל) S :תאז השעת תואבצ הוהי תאנק םלוע דעו התעמ הקדצבו טפשמב הדעסלו התא ןיכהל ותכלממ לעו דוד אסכ לע ץק ןיא םולשלו הרשמה הברםל 6 9 12
:לארשיב לפנו בקעיב ינדא חלש רבד 7 9 12
:רמאל בבל לדגבו הואגב ןורמש בשויו םירפא ולכ םעה ועדיו 8 9 12
:ףילחנ םיזראו ועדג םימקש הנבנ תיזגו ולפנ םינבל 9 9 12
:ךסכסי ויביא תאו וילע ןיצר ירצ תא הוהי בגשיו 10 9 12
:היוטנ ודי דועו ופא בש אל תאז לכב הפ לכב לארשי תא ולכאיו רוחאמ םיתשלפו םדקמ םרא 11 9 12
S :ושרד אל תואבצ הוהי תאו והכמה דע בש אל םעהו 12 9 12
:דחא םוי ןומגאו הפכ בנזו שאר לארשימ הוהי תרכיו 13 9 12
:בנזה אוה רקש הרומ איבנו שארה אוה םינפ אושנו ןקז 14 9 12
:םיעלבמ וירשאמו םיעתמ הזה םעה ירשאמ ויהיו 15 9 12
:היוטנ ודי דועו ופא בש אל תאז לכב הלבנ רבד הפ לכו ערמו ףנח ולכ יכ םחרי אל ויתנמלא תאו וימתי תאו ינדא חמשי אל וירוחב לע ןכ לע 16 9 12
:ןשע תואג וכבאתיו רעיה יכבסב תצתו לכאת תישו רימש העשר שאכ הרעב יכ 17 9 12
:ולמחי אל ויחא לא שיא שא תלכאמכ םעה יהיו ץרא םתענ תואבצ הוהי תרבעב 18 9 12
:ולכאי וערז רשב שיא ועבש אלו לואמש לע לכאיו בערו ןימי לע רזגיו 19 9 12
S :היוטנ ודי דועו ופא בש אל תאז לכב הדוהי לע המה ודחי השנמ תא םירפאו םירפא תא השנמ 20 9 12
:ובתכ למע םיבתכמו ןוא יקקח םיקקחה יוה 1 10 12
:וזבי םימותי תאו םללש תונמלא תויהל ימע יינע טפשמ לזגלו םילד ןידמ תוטהל 2 10 12
:םכדובכ ובזעת הנאו הרזעל וסונת ימ לע אובת קחרממ האושלו הדקפ םויל ושעת המו 3 10 12
S :היוטנ ודי דועו ופא בש אל תאז לכב ולפי םיגורה תחתו ריסא תחת ערכ יתלב 4 10 12
:ימעז םדיב אוה הטמו יפא טבש רושא יוה 5 10 12
(ומושלו) :תוצוח רמחכ סמרמ ומישלו זב זבלו ללש ללשל ונוצא יתרבע םע לעו ונחלשא ףנח יוגב 6 10 12
:טעמ אל םיוג תירכהלו ובבלב דימשהל יכ בשחי ןכ אל ובבלו המדי ןכ אל אוהו 7 10 12
:םיכלמ ודחי ירש אלה רמאי יכ 8 10 12
:ןורמש קשמדכ אל םא תמח דפראכ אל םא ונלכ שימכרככ אלה 9 10 12
:ןורמשמו םלשורימ םהיליספו לילאה תכלממל ידי האצמ רשאכ 10 10 12
S :היבצעלו םלשוריל השעא ןכ הילילאלו ןורמשל יתישע רשאכ אלה 11 10 12
:ויניע םור תראפת לעו רושא ךלמ בבל לדג ירפ לע דקפא םלשוריבו ןויצ רהב והשעמ לכ תא ינדא עצבי יכ היהו 12 10 12
(םהיתודותעו) :םיבשוי ריבאכ דירואו יתשוש םהיתדיתעו םימע תלובג ריסאו יתונבנ יכ יתמכחבו יתישע ידי חכב רמא יכ 13 10 12
:ףצפצמו הפ הצפו ףנכ דדנ היה אלו יתפסא ינא ץראה לכ תובזע םיציב ףסאכו םימעה ליחל ידי ןקכ אצמתו 14 10 12
:ץע אל הטמ םירהכ וימירמ תאו טבש ףינהכ ופינמ לע רושמה לדגתי םא וב בצחה לע ןזרגה ראפתיה 15 10 12
:שא דוקיכ דקי דקי ודבכ תחתו ןוזר וינמשמב תואבצ הוהי ןודאה חלשי ןכל 16 10 12
:דחא םויב ורימשו ותיש הלכאו הרעבו הבהלל ושודקו שאל לארשי רוא היהו 17 10 12
:ססנ ססמכ היהו הלכי רשב דעו שפנמ ולמרכו ורעי דובכו 18 10 12
P :םבתכי רענו ויהי רפסמ ורעי ץע ראשו 19 10 12
:תמאב לארשי שודק הוהי לע ןעשנו והכמ לע ןעשהל בקעי תיב תטילפו לארשי ראש דוע ףיסוי אל אוהה םויב היהו 20 10 12
:רובג לא לא בקעי ראש בושי ראש 21 10 12
:הקדצ ףטוש ץורח ןוילכ וב בושי ראש םיה לוחכ לארשי ךמע היהי םא יכ 22 10 12
S :ץראה לכ ברקב השע תואבצ הוהי ינדא הצרחנו הלכ יכ 23 10 12
:םירצמ ךרדב ךילע אשי והטמו הככי טבשב רושאמ ןויצ בשי ימע ארית לא תואבצ הוהי ינדא רמא הכ ןכל 24 10 12
:םתילבת לע יפאו םעז הלכו רעזמ טעמ דוע יכ 25 10 12
:םירצמ ךרדב ואשנו םיה לע והטמו ברוע רוצב ןידמ תכמכ טוש תואבצ הוהי וילע ררועו 26 10 12
:ןמש ינפמ לע לבחו ךראוצ לעמ ולעו ךמכש לעמ ולבס רוסי אוהה םויב היהו 27 10 12
:וילכ דיקפי שמכמל ןורגמב רבע תיע לע אב 28 10 12
:הסנ לואש תעבג המרה הדרח ונל ןולמ עבג הרבעמ ורבע 29 10 12
:תותנע הינע השיל יבישקה םילג תב ךלוק ילהצ 30 10 12
:וזיעה םיבגה יבשי הנמדמ הדדנ 31 10 12
(ןויצ) (תב) S :םלשורי תעבג ןויצ תיב רה ודי ףפני דמעל בנב םויה דוע 32 10 12
:ולפשי םיהבגהו םיעודג המוקה ימרו הצרעמב הראפ ףעסמ תואבצ הוהי ןודאה הנה 33 10 12
S :לופי רידאב ןונבלהו לזרבב רעיה יכבס ףקנו 34 10 12
:הרפי וישרשמ רצנו ישי עזגמ רטח אציו 1 11 12
:הוהי תאריו תעד חור הרובגו הצע חור הניבו המכח חור הוהי חור וילע החנו 2 11 12
:חיכוי וינזא עמשמל אלו טופשי ויניע הארמל אלו הוהי תאריב וחירהו 3 11 12
:עשר תימי ויתפש חורבו ויפ טבשב ץרא הכהו ץרא יונעל רושימב חיכוהו םילד קדצב טפשו 4 11 12
:ויצלח רוזא הנומאהו וינתמ רוזא קדצ היהו 5 11 12
:םב גהנ ןטק רענו ודחי אירמו ריפכו לגעו ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו 6 11 12
:ןבת לכאי רקבכ היראו ןהידלי וצברי ודחי הניערת בדו הרפו 7 11 12
:הדה ודי לומג ינועפצ תרואמ לעו ןתפ רח לע קנוי עשעשו 8 11 12
P :םיסכמ םיל םימכ הוהי תא העד ץראה האלמ יכ ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל 9 11 12
P :דובכ ותחנמ התיהו ושרדי םיוג וילא םימע סנל דמע רשא ישי שרש אוהה םויב היהו 10 11 12
:םיה ייאמו תמחמו רענשמו םליעמו שוכמו סורתפמו םירצממו רושאמ ראשי רשא ומע ראש תא תונקל ודי תינש ינדא ףיסוי אוהה םויב היהו 11 11 12
:ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוצפנו לארשי יחדנ ףסאו םיוגל סנ אשנו 12 11 12
:םירפא תא רצי אל הדוהיו הדוהי תא אנקי אל םירפא ותרכי הדוהי יררצו םירפא תאנק הרסו 13 11 12
:םתעמשמ ןומע ינבו םדי חולשמ באומו םודא םדק ינב תא וזבי ודחי המי םיתשלפ ףתכב ופעו 14 11 12
:םילענב ךירדהו םילחנ העבשל והכהו וחור םיעב רהנה לע ודי ףינהו םירצמ םי ןושל תא הוהי םירחהו 15 11 12
:םירצמ ץראמ ותלע םויב לארשיל התיה רשאכ רושאמ ראשי רשא ומע ראשל הלסמ התיהו 16 11 12
:ינמחנתו ךפא בשי יב תפנא יכ הוהי ךדוא אוהה םויב תרמאו 1 12 12
:העושיל יל יהיו הוהי הי תרמזו יזע יכ דחפא אלו חטבא יתעושי לא הנה 2 12 12
:העושיה יניעממ ןוששב םימ םתבאשו 3 12 12
:ומש בגשנ יכ וריכזה ויתלילע םימעב ועידוה ומשב וארק הוהיל ודוה אוהה םויב םתרמאו 4 12 12
(תעדומ) :ץראה לכב תאז תעדימ השע תואג יכ הוהי ורמז 5 12 12
P :לארשי שודק ךברקב לודג יכ ןויצ תבשוי ינרו ילהצ 6 12 12
:ץומא ןב והיעשי הזח רשא לבב אשמ 1 13 12
:םיבידנ יחתפ ואביו די ופינה םהל לוק ומירה סנ ואש הפשנ רה לע 2 13 12
:יתואג יזילע יפאל ירובג יתארק םג ישדקמל יתיוצ ינא 3 13 12
:המחלמ אבצ דקפמ תואבצ הוהי םיפסאנ םיוג תוכלממ ןואש לוק בר םע תומד םירהב ןומה לוק 4 13 12
:ץראה לכ לבחל ומעז ילכו הוהי םימשה הצקמ קחרמ ץראמ םיאב 5 13 12
:אובי ידשמ דשכ הוהי םוי בורק יכ וליליה 6 13 12
:סמי שונא בבל לכו הניפרת םידי לכ ןכ לע 7 13 12
:םהינפ םיבהל ינפ והמתי והער לא שיא ןוליחי הדלויכ ןוזחאי םילבחו םיריצ ולהבנו 8 13 12
:הנממ דימשי היאטחו המשל ץראה םושל ףא ןורחו הרבעו ירזכא אב הוהי םוי הנה 9 13 12
:ורוא היגי אל חריו ותאצב שמשה ךשח םרוא ולהי אל םהיליסכו םימשה יבכוכ יכ 10 13 12
:ליפשא םיצירע תואגו םידז ןואג יתבשהו םנוע םיעשר לעו הער לבת לע יתדקפו 11 13 12
:ריפוא םתכמ םדאו זפמ שונא ריקוא 12 13 12
:ופא ןורח םויבו תואבצ הוהי תרבעב המוקממ ץראה שערתו זיגרא םימש ןכ לע 13 13 12
:וסוני וצרא לא שיאו ונפי ומע לא שיא ץבקמ ןיאו ןאצכו חדמ יבצכ היהו 14 13 12
:ברחב לופי הפסנה לכו רקדי אצמנה לכ 15 13 12
(הנבכשת) :הנלגשת םהישנו םהיתב וסשי םהיניעל ושטרי םהיללעו 16 13 12
:וב וצפחי אל בהזו ובשחי אל ףסכ רשא ידמ תא םהילע ריעמ יננה 17 13 12
:םניע סוחת אל םינב לע ומחרי אל ןטב ירפו הנשטרת םירענ תותשקו 18 13 12
:הרמע תאו םדס תא םיהלא תכפהמכ םידשכ ןואג תראפת תוכלממ יבצ לבב התיהו 19 13 12
:םש וצברי אל םיערו יברע םש להי אלו רודו רוד דע ןכשת אלו חצנל בשת אל 20 13 12
:םש ודקרי םיריעשו הנעי תונב םש ונכשו םיחא םהיתב ואלמו םייצ םש וצברו 21 13 12
:וכשמי אל הימיו התע אובל בורקו גנע ילכיהב םינתו ויתונמלאב םייא הנעו 22 13 12
:בקעי תיב לע וחפסנו םהילע רגה הולנו םתמדא לע םחינהו לארשיב דוע רחבו בקעי תא הוהי םחרי יכ 1 14 12
S :םהישגנב ודרו םהיבשל םיבש ויהו תוחפשלו םידבעל הוהי תמדא לע לארשי תיב םולחנתהו םמוקמ לא םואיבהו םימע םוחקלו 2 14 12
:ךב דבע רשא השקה הדבעה ןמו ךזגרמו ךבצעמ ךל הוהי חינה םויב היהו 3 14 12
:הבהדמ התבש שגנ תבש ךיא תרמאו לבב ךלמ לע הזה לשמה תאשנו 4 14 12
:םילשמ טבש םיעשר הטמ הוהי רבש 5 14 12
:ךשח ילב ףדרמ םיוג ףאב הדר הרס יתלב תכמ הרבעב םימע הכמ 6 14 12
:הנר וחצפ ץראה לכ הטקש החנ 7 14 12
:ונילע תרכה הלעי אל תבכש זאמ ןונבל יזרא ךל וחמש םישורב םג 8 14 12
:םיוג יכלמ לכ םתואסכמ םיקה ץרא ידותע לכ םיאפר ךל ררוע ךאוב תארקל ךל הזגר תחתמ לואש 9 14 12
:תלשמנ ונילא ונומכ תילח התא םג ךילא ורמאיו ונעי םלכ 10 14 12
:העלות ךיסכמו המר עצי ךיתחת ךילבנ תימה ךנואג לואש דרוה 11 14 12
:םיוג לע שלוח ץראל תעדגנ רחש ןב לליה םימשמ תלפנ ךיא 12 14 12
:ןופצ יתכריב דעומ רהב בשאו יאסכ םירא לא יבכוכל לעממ הלעא םימשה ךבבלב תרמא התאו 13 14 12
:ןוילעל המדא בע יתמב לע הלעא 14 14 12
:רוב יתכרי לא דרות לואש לא ךא 15 14 12
:תוכלממ שיערמ ץראה זיגרמ שיאה הזה וננובתי ךילא וחיגשי ךילא ךיאר 16 14 12
:התיב חתפ אל ויריסא סרה וירעו רבדמכ לבת םש 17 14 12
:ותיבב שיא דובכב ובכש םלכ םיוג יכלמ לכ 18 14 12
:סבומ רגפכ רוב ינבא לא ידרוי ברח ינעטמ םיגרה שובל בעתנ רצנכ ךרבקמ תכלשה התאו 19 14 12
:םיערמ ערז םלועל ארקי אל תגרה ךמע תחש ךצרא יכ הרובקב םתא דחת אל 20 14 12
:םירע לבת ינפ ואלמו ץרא ושריו ומקי לב םתובא ןועב חבטמ וינבל וניכה 21 14 12
:הוהי םאנ דכנו ןינו ראשו םש לבבל יתרכהו תואבצ הוהי םאנ םהילע יתמקו 22 14 12
P :תואבצ הוהי םאנ דמשה אטאטמב היתאטאטו םימ ימגאו דפק שרומל היתמשו 23 14 12
:םוקת איה יתצעי רשאכו התיה ןכ יתימד רשאכ אל םא רמאל תואבצ הוהי עבשנ 24 14 12
:רוסי ומכש לעמ ולבסו ולע םהילעמ רסו ונסובא ירה לעו יצראב רושא רבשל 25 14 12
:םיוגה לכ לע היוטנה דיה תאזו ץראה לכ לע הצועיה הצעה תאז 26 14 12
P :הנבישי ימו היוטנה ודיו רפי ימו ץעי תואבצ הוהי יכ 27 14 12
:הזה אשמה היה זחא ךלמה תומ תנשב 28 14 12
:ףפועמ ףרש וירפו עפצ אצי שחנ שרשמ יכ ךכמ טבש רבשנ יכ ךלכ תשלפ יחמשת לא 29 14 12
:גרהי ךתיראשו ךשרש בערב יתמהו וצברי חטבל םינויבאו םילד ירוכב וערו 30 14 12
:וידעומב דדוב ןיאו אב ןשע ןופצמ יכ ךלכ תשלפ גומנ ריע יקעז רעש יליליה 31 14 12
S :ומע יינע וסחי הבו ןויצ דסי הוהי יכ יוג יכאלמ הנעי המו 32 14 12
:המדנ באומ ריק דדש לילב יכ המדנ באומ רע דדש לילב יכ באומ אשמ 1 15 12
:העורג ןקז לכ החרק וישאר לכב ליליי באומ אבדימ לעו ובנ לע יכבל תומבה ןבידו תיבה הלע 2 15 12
:יכבב דרי ליליי הלכ היתבחרבו היתוגג לע קש ורגח ויתצוחב 3 15 12
:ול הערי ושפנ ועירי באומ יצלח ןכ לע םלוק עמשנ ץהי דע הלעלאו ןובשח קעזתו 4 15 12
:ורעעי רבש תקעז םינרוח ךרד יכ וב הלעי יכבב תיחולה הלעמ יכ הישלש תלגע רעצ דע החירב קעזי באומל יבל 5 15 12
:היה אל קרי אשד הלכ ריצח שבי יכ ויהי תומשמ םירמנ ימ יכ 6 15 12
:םואשי םיברעה לחנ לע םתדקפו השע הרתי ןכ לע 7 15 12
:התללי םיליא ראבו התללי םילגא דע באומ לובג תא הקעזה הפיקה יכ 8 15 12
:המדא תיראשלו הירא באומ תטילפל תופסונ ןומיד לע תישא יכ םד ואלמ ןומיד ימ יכ 9 15 12
:ןויצ תב רה לא הרבדמ עלסמ ץרא לשמ רכ וחלש 1 16 12
:ןונראל תרבעמ באומ תונב הנייהת חלשמ ןק דדונ ףועכ היהו 2 16 12
(יאיבה) :ילגת לא דדנ םיחדנ ירתס םירהצ ךותב ךלצ לילכ יתיש הלילפ ושע הצע ואיבה 3 16 12
:ץראה ןמ סמר ומת דש הלכ ץמה ספא יכ דדוש ינפמ ומל רתס יוה באומ יחדנ ךב ורוגי 4 16 12
:קדצ רהמו טפשמ שרדו טפש דוד להאב תמאב וילע בשיו אסכ דסחב ןכוהו 5 16 12
S :וידב ןכ אל ותרבעו ונואגו ותואג דאמ אג באומ ןואג ונעמש 6 16 12
:םיאכנ ךא וגהת תשרח ריק ישישאל ליליי הלכ באומל באומ ליליי ןכל 7 16 12
:םי ורבע ושטנ היתוחלש רבדמ ועת ועגנ רזעי דע היקורש ומלה םיוג ילעב המבש ןפג ללמא ןובשח תומדש יכ 8 16 12
:לפנ דדיה ךריצק לעו ךציק לע יכ הלעלאו ןובשח יתעמד ךוירא המבש ןפג רזעי יכבב הכבא ןכ לע 9 16 12
:יתבשה דדיה ךרדה ךרדי אל םיבקיב ןיי עערי אל ןנרי אל םימרכבו למרכה ןמ ליגו החמש ףסאנו 10 16 12
:שרח ריקל יברקו ומהי רונככ באומל יעמ ןכ לע 11 16 12
:לכוי אלו ללפתהל ושדקמ לא אבו המבה לע באומ האלנ יכ הארנ יכ היהו 12 16 12
:זאמ באומ לא הוהי רבד רשא רבדה הז 13 16 12
S :ריבכ אול רעזמ טעמ ראשו ברה ןומהה לכב באומ דובכ הלקנו ריכש ינשכ םינש שלשב רמאל הוהי רבד התעו 14 16 12
:הלפמ יעמ התיהו ריעמ רסומ קשמד הנה קשמד אשמ 1 17 12
:דירחמ ןיאו וצברו הנייהת םירדעל רערע ירע תובזע 2 17 12
S :תואבצ הוהי םאנ ויהי לארשי ינב דובככ םרא ראשו קשמדמ הכלממו םירפאמ רצבמ תבשנו 3 17 12
:הזרי ורשב ןמשמו בקעי דובכ לדי אוהה םויב היהו 4 17 12
:םיאפר קמעב םילבש טקלמכ היהו רוצקי םילבש וערזו המק ריצק ףסאכ היהו 5 17 12
S :לארשי יהלא הוהי םאנ הירפ היפעסב השמח העברא רימא שארב םירגרג השלש םינש תיז ףקנכ תללוע וב ראשנו 6 17 12
:הניארת לארשי שודק לא ויניעו והשע לע םדאה העשי אוהה םויב 7 17 12
:םינמחהו םירשאהו הארי אל ויתעבצא ושע רשאו וידי השעמ תוחבזמה לא העשי אלו 8 17 12
:הממש התיהו לארשי ינב ינפמ ובזע רשא רימאהו שרחה תבוזעכ וזעמ ירע ויהי אוהה םויב 9 17 12
:ונערזת רז תרמזו םינמענ יעטנ יעטת ןכ לע תרכז אל ךזעמ רוצו ךעשי יהלא תחכש יכ 10 17 12
S :שונא באכו הלחנ םויב ריצק דנ יחירפת ךערז רקבבו יגשגשת ךעטנ םויב 11 17 12
:ןואשי םיריבכ םימ ןואשכ םימאל ןואשו ןוימהי םימי תומהכ םיבר םימע ןומה יוה 12 17 12
:הפוס ינפל לגלגכו חור ינפל םירה ץמכ ףדרו קחרממ סנו וב רעגו ןואשי םיבר םימ ןואשכ םימאל 13 17 12
S :וניזזבל לרוגו וניסוש קלח הז ונניא רקב םרטב ההלב הנהו ברע תעל 14 17 12
:שוכ ירהנל רבעמ רשא םיפנכ לצלצ ץרא יוה 1 18 12
:וצרא םירהנ ואזב רשא הסובמו וק וק יוג האלהו אוה ןמ ארונ םע לא טרומו ךשממ יוג לא םילק םיכאלמ וכל םימ ינפ לע אמג ילכבו םיריצ םיב חלשה 2 18 12
S :ועמשת רפוש עקתכו וארת םירה סנ אשנכ ץרא ינכשו לבת יבשי לכ 3 18 12
(הטקשא) :ריצק םחב לט בעכ רוא ילע חצ םחכ ינוכמב הטיבאו הטוקשא ילא הוהי רמא הכ יכ 4 18 12
:זתה ריסה תושיטנה תאו תורמזמב םילזלזה תרכו הצנ היהי למג רסבו חרפ םתכ ריצק ינפל יכ 5 18 12
:ףרחת וילע ץראה תמהב לכו טיעה וילע ץקו ץראה תמהבלו םירה טיעל ודחי ובזעי 6 18 12
S :ןויצ רה תואבצ הוהי םש םוקמ לא וצרא םירהנ ואזב רשא הסובמו וק וק יוג האלהו אוה ןמ ארונ םעמו טרומו ךשממ םע תואבצ הוהיל יש לבוי איהה תעב 7 18 12
:וברקב סמי םירצמ בבלו וינפמ םירצמ ילילא וענו םירצמ אבו לק בע לע בכר הוהי הנה םירצמ אשמ 1 19 12
:הכלממב הכלממ ריעב ריע והערב שיאו ויחאב שיא ומחלנו םירצמב םירצמ יתכסכסו 2 19 12
:םינעדיה לאו תובאה לאו םיטאה לאו םילילאה לא ושרדו עלבא ותצעו וברקב םירצמ חור הקבנו 3 19 12
:תואבצ הוהי ןודאה םאנ םב לשמי זע ךלמו השק םינדא דיב םירצמ תא יתרכסו 4 19 12
:שביו ברחי רהנו םיהמ םימ ותשנו 5 19 12
:ולמק ףוסו הנק רוצמ יראי וברחו וללד תורהנ וחינזאהו 6 19 12
:ונניאו ףדנ שביי רואי ערזמ לכו רואי יפ לע רואי לע תורע 7 19 12
:וללמא םימ ינפ לע תרמכמ ישרפו הכח רואיב יכילשמ לכ ולבאו םיגידה ונאו 8 19 12
:ירוח םיגראו תוקירש םיתשפ ידבע ושבו 9 19 12
:שפנ ימגא רכש ישע לכ םיאכדמ היתתש ויהו 10 19 12
:םדק יכלמ ןב ינא םימכח ןב הערפ לא ורמאת ךיא הרעבנ הצע הערפ יצעי ימכח ןעצ ירש םילוא ךא 11 19 12
:םירצמ לע תואבצ הוהי ץעי המ ועדיו ךל אנ ודיגיו ךימכח אופא םיא 12 19 12
:היטבש תנפ םירצמ תא ועתה ףנ ירש ואשנ ןעצ ירש ולאונ 13 19 12
:ואיקב רוכש תועתהכ והשעמ לכב םירצמ תא ועתהו םיעוע חור הברקב ךסמ הוהי 14 19 12
S :ןומגאו הפכ בנזו שאר השעי רשא השעמ םירצמל היהי אלו 15 19 12
:וילע ףינמ אוה רשא תואבצ הוהי די תפונת ינפמ דחפו דרחו םישנכ םירצמ היהי אוהה םויב 16 19 12
S :וילע ץעוי אוה רשא תואבצ הוהי תצע ינפמ דחפי וילא התא ריכזי רשא לכ אגחל םירצמל הדוהי תמדא התיהו 17 19 12
S :תחאל רמאי סרהה ריע תואבצ הוהיל תועבשנו ןענכ תפש תורבדמ םירצמ ץראב םירע שמח ויהי אוהה םויב 18 19 12
:הוהיל הלובג לצא הבצמו םירצמ ץרא ךותב הוהיל חבזמ היהי אוהה םויב 19 19 12
:םליצהו ברו עישומ םהל חלשיו םיצחל ינפמ הוהי לא וקעצי יכ םירצמ ץראב תואבצ הוהיל דעלו תואל היהו 20 19 12
:ומלשו הוהיל רדנ ורדנו החנמו חבז ודבעו אוהה םויב הוהי תא םירצמ ועדיו םירצמל הוהי עדונו 21 19 12
:םאפרו םהל רתענו הוהי דע ובשו אופרו ףגנ םירצמ תא הוהי ףגנו 22 19 12
S :רושא תא םירצמ ודבעו רושאב םירצמו םירצמב רושא אבו הרושא םירצממ הלסמ היהת אוהה םויב 23 19 12
:ץראה ברקב הכרב רושאלו םירצמל הישילש לארשי היהי אוהה םויב 24 19 12
S :לארשי יתלחנו רושא ידי השעמו םירצמ ימע ךורב רמאל תואבצ הוהי וכרב רשא 25 19 12
:הדכליו דודשאב םחליו רושא ךלמ ןוגרס ותא חלשב הדודשא ןתרת אב תנשב 1 20 12
S :ףחיו םורע ךלה ןכ שעיו ךילגר לעמ ץלחת ךלענו ךינתמ לעמ קשה תחתפו ךל רמאל ץומא ןב והיעשי דיב הוהי רבד איהה תעב 2 20 12
:שוכ לעו םירצמ לע תפומו תוא םינש שלש ףחיו םורע והיעשי ידבע ךלה רשאכ הוהי רמאיו 3 20 12
:םירצמ תורע תש יפושחו ףחיו םורע םינקזו םירענ שוכ תולג תאו םירצמ יבש תא רושא ךלמ גהני ןכ 4 20 12
:םתראפת םירצמ ןמו םטבמ שוכמ ושבו ותחו 5 20 12
S :ונחנא טלמנ ךיאו רושא ךלמ ינפמ לצנהל הרזעל םש ונסנ רשא ונטבמ הכ הנה אוהה םויב הזה יאה בשי רמאו 6 20 12
:הארונ ץראמ אב רבדממ ףלחל בגנב תופוסכ םי רבדמ אשמ 1 21 12
:יתבשה התחנא לכ ידמ ירוצ םליע ילע דדוש דדושהו דגוב דגובה יל דגה השק תוזח 2 21 12
:תוארמ יתלהבנ עמשמ יתיוענ הדלוי יריצכ ינוזחא םיריצ הלחלח ינתמ ואלמ ןכ לע 3 21 12
:הדרחל יל םש יקשח ףשנ תא ינתתעב תוצלפ יבבל העת 4 21 12
P :ןגמ וחשמ םירשה ומוק התש לוכא תיפצה הפצ ןחלשה ךרע 5 21 12
:דיגי הארי רשא הפצמה דמעה ךל ינדא ילא רמא הכ יכ 6 21 12
:בשק בר בשק בישקהו למג בכר רומח בכר םישרפ דמצ בכר הארו 7 21 12
:תולילה לכ בצנ יכנא יתרמשמ לעו םמוי דימת דמע יכנא ינדא הפצמ לע הירא ארקיו 8 21 12
:ץראל רבש היהלא יליספ לכו לבב הלפנ הלפנ רמאיו ןעיו םישרפ דמצ שיא בכר אב הז הנהו 9 21 12
S :םכל יתדגה לארשי יהלא תואבצ הוהי תאמ יתעמש רשא ינרג ןבו יתשדמ 10 21 12
:לילמ המ רמש הלילמ המ רמש ריעשמ ארק ילא המוד אשמ 11 21 12
S :ויתא ובש ויעב ןויעבת םא הליל םגו רקב התא רמש רמא 12 21 12
:םינדד תוחרא ונילת ברעב רעיב ברעב אשמ 13 21 12
:דדנ ומדק ומחלב אמית ץרא יבשי םימ ויתה אמצ תארקל 14 21 12
S :המחלמ דבכ ינפמו הכורד תשק ינפמו השוטנ ברח ינפמ ודדנ תוברח ינפמ יכ 15 21 12
:רדק דובכ לכ הלכו ריכש ינשכ הנש דועב ילא ינדא רמא הכ יכ 16 21 12
S :רבד לארשי יהלא הוהי יכ וטעמי רדק ינב ירובג תשק רפסמ ראשו 17 21 12
:תוגגל ךלכ תילע יכ אופא ךל המ ןויזח איג אשמ 1 22 12
:המחלמ יתמ אלו ברח יללח אל ךיללח הזילע הירק הימוה ריע האלמ תואשת 2 22 12
:וחרב קוחרמ ודחי ורסא ךיאצמנ לכ ורסא תשקמ דחי ודדנ ךיניצק לכ 3 22 12
:ימע תב דש לע ינמחנל וציאת לא יכבב ררמא ינמ ועש יתרמא ןכ לע 4 22 12
:רהה לא עושו רק רקרקמ ןויזח איגב תואבצ הוהי ינדאל הכובמו הסובמו המוהמ םוי יכ 5 22 12
:ןגמ הרע ריקו םישרפ םדא בכרב הפשא אשנ םליעו 6 22 12
:הרעשה ותש תש םישרפהו בכר ואלמ ךיקמע רחבמ יהיו 7 22 12
:רעיה תיב קשנ לא אוהה םויב טבתו הדוהי ךסמ תא לגיו 8 22 12
:הנותחתה הכרבה ימ תא וצבקתו ובר יכ םתיאר דוד ריע יעיקב תאו 9 22 12
:המוחה רצבל םיתבה וצתתו םתרפס םלשורי יתב תאו 10 22 12
:םתיאר אל קוחרמ הרציו הישע לא םתטבה אלו הנשיה הכרבה ימל םיתמחה ןיב םתישע הוקמו 11 22 12
:קש רגחלו החרקלו דפסמלו יכבל אוהה םויב תואבצ הוהי ינדא ארקיו 12 22 12
:תומנ רחמ יכ ותשו לוכא ןיי תותשו רשב לכא ןאצ טחשו רקב גרה החמשו ןושש הנהו 13 22 12
P :תואבצ הוהי ינדא רמא ןותמת דע םכל הזה ןועה רפכי םא תואבצ הוהי ינזאב הלגנו 14 22 12
:תיבה לע רשא אנבש לע הזה ןכסה לא אב ךל תואבצ הוהי ינדא רמא הכ 15 22 12
:ול ןכשמ עלסב יקקח ורבק םורמ יבצח רבק הפ ךל תבצח יכ הפ ךל ימו הפ ךל המ 16 22 12
:הטע ךטעו רבג הלטלט ךלטלטמ הוהי הנה 17 22 12
:ךינדא תיב ןולק ךדובכ תובכרמ המשו תומת המש םידי תבחר ץרא לא רודכ הפנצ ךפנצי ףונצ 18 22 12
:ךסרהי ךדמעממו ךבצממ ךיתפדהו 19 22 12
:והיקלח ןב םיקילאל ידבעל יתארקו אוהה םויב היהו 20 22 12
:הדוהי תיבלו םלשורי בשויל באל היהו ודיב ןתא ךתלשממו ונקזחא ךטנבאו ךתנתכ ויתשבלהו 21 22 12
:חתפ ןיאו רגסו רגס ןיאו חתפו ומכש לע דוד תיב חתפמ יתתנו 22 22 12
:ויבא תיבל דובכ אסכל היהו ןמאנ םוקמב דתי ויתעקתו 23 22 12
:םילבנה ילכ לכ דעו תונגאה ילכמ ןטקה ילכ לכ תועפצהו םיאצאצה ויבא תיב דובכ לכ וילע ולתו 24 22 12
S :רבד הוהי יכ הילע רשא אשמה תרכנו הלפנו העדגנו ןמאנ םוקמב העוקתה דתיה שומת תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב 25 22 12
:ומל הלגנ םיתכ ץראמ אובמ תיבמ דדש יכ שישרת תוינא וליליה רצ אשמ 1 23 12
:ךואלמ םי רבע ןודיצ רחס יא יבשי ומד 2 23 12
:םיוג רחס יהתו התאובת רואי ריצק רחש ערז םיבר םימבו 3 23 12
:תולותב יתממור םירוחב יתלדג אלו יתדלי אלו יתלח אל רמאל םיה זועמ םי רמא יכ ןודיצ ישוב 4 23 12
:רצ עמשכ וליחי םירצמל עמש רשאכ 5 23 12
:יא יבשי וליליה השישרת ורבע 6 23 12
:רוגל קוחרמ הילגר הולבי התמדק םדק ימימ הזילע םכל תאזה 7 23 12
:ץרא ידבכנ הינענכ םירש הירחס רשא הריטעמה רצ לע תאז ץעי ימ 8 23 12
:ץרא ידבכנ לכ לקהל יבצ לכ ןואג ללחל הצעי תואבצ הוהי 9 23 12
:דוע חזמ ןיא שישרת תב ראיכ ךצרא ירבע 10 23 12
:הינזעמ דמשל ןענכ לא הוצ הוהי תוכלממ זיגרה םיה לע הטנ ודי 11 23 12
(םיתכ) :ךל חוני אל םש םג ירבע ימוק םייתכ ןודיצ תב תלותב הקשעמה זולעל דוע יפיסות אל רמאיו 12 23 12
(וינוחב) :הלפמל המש היתונמרא וררע ויניחב ומיקה םייצל הדסי רושא היה אל םעה הז םידשכ ץרא ןה 13 23 12
S :ןכזעמ דדש יכ שישרת תוינא וליליה 14 23 12
:הנוזה תרישכ רצל היהי הנש םיעבש ץקמ דחא ךלמ ימיכ הנש םיעבש רצ תחכשנו אוהה םויב היהו 15 23 12
:ירכזת ןעמל ריש יברה ןגנ יביטיה החכשנ הנוז ריע יבס רונכ יחק 16 23 12
:המדאה ינפ לע ץראה תוכלממ לכ תא התנזו הננתאל הבשו רצ תא הוהי דקפי הנש םיעבש ץקמ היהו 17 23 12
P :קיתע הסכמלו העבשל לכאל הרחס היהי הוהי ינפל םיבשיל יכ ןסחי אלו רצאי אל הוהיל שדק הננתאו הרחס היהו 18 23 12
:היבשי ץיפהו הינפ הועו הקלובו ץראה קקוב הוהי הנה 1 24 12
:וב אשנ רשאכ השנכ הולכ הולמכ רכומכ הנוקכ התרבגכ החפשכ וינדאכ דבעכ ןהככ םעכ היהו 2 24 12
:הזה רבדה תא רבד הוהי יכ זובת זובהו ץראה קובת קובה 3 24 12
:ץראה םע םורמ וללמא לבת הלבנ הללמא ץראה הלבנ הלבא 4 24 12
:םלוע תירב ורפה קח ופלח תרות ורבע יכ היבשי תחת הפנח ץראהו 5 24 12
:רעזמ שונא ראשנו ץרא יבשי ורח ןכ לע הב יבשי ומשאיו ץרא הלכא הלא ןכ לע 6 24 12
:בל יחמש לכ וחנאנ ןפג הללמא שורית לבא 7 24 12
:רונכ שושמ תבש םיזילע ןואש לדח םיפת שושמ תבש 8 24 12
:ויתשל רכש רמי ןיי ותשי אל רישב 9 24 12
:אובמ תיב לכ רגס והת תירק הרבשנ 10 24 12
:ץראה שושמ הלג החמש לכ הברע תוצוחב ןייה לע החוצ 11 24 12
:רעש תכי היאשו המש ריעב ראשנ 12 24 12
:ריצב הלכ םא תללועכ תיז ףקנכ םימעה ךותב ץראה ברקב היהי הכ יכ 13 24 12
:םימ ולהצ הוהי ןואגב ונרי םלוק ואשי המה 14 24 12
S :לארשי יהלא הוהי םש םיה ייאב הוהי ודבכ םיראב ןכ לע 15 24 12
:ודגב םידגוב דגבו ודגב םידגב יל יוא יל יזר יל יזר רמאו קידצל יבצ ונעמש תרמז ץראה ףנכמ 16 24 12
:ץראה בשוי ךילע חפו תחפו דחפ 17 24 12
:ץרא ידסומ ושעריו וחתפנ םורממ תוברא יכ חפב דכלי תחפה ךותמ הלועהו תחפה לא לפי דחפה לוקמ סנה היהו 18 24 12
:ץרא הטטומתה טומ ץרא הררופתה רופ ץראה העערתה הער 19 24 12
S :םוק ףיסת אלו הלפנו העשפ הילע דבכו הנולמכ הדדונתהו רוכשכ ץרא עונת עונ 20 24 12
:המדאה לע המדאה יכלמ לעו םורמב םורמה אבצ לע הוהי דקפי אוהה םויב היהו 21 24 12
:ודקפי םימי ברמו רגסמ לע ורגסו רוב לע ריסא הפסא ופסאו 22 24 12
P :דובכ וינקז דגנו םלשוריבו ןויצ רהב תואבצ הוהי ךלמ יכ המחה השובו הנבלה הרפחו 23 24 12
:ןמא הנומא קוחרמ תוצע אלפ תישע יכ ךמש הדוא ךממורא התא יהלא הוהי 1 25 12
:הנבי אל םלועל ריעמ םירז ןומרא הלפמל הרוצב הירק לגל ריעמ תמש יכ 2 25 12
:ךואריי םיצירע םיוג תירק זע םע ךודבכי ןכ לע 3 25 12
:ריק םרזכ םיצירע חור יכ ברחמ לצ םרזמ הסחמ ול רצב ןויבאל זועמ לדל זועמ תייה יכ 4 25 12
P :הנעי םיצירע רימז בע לצב ברח עינכת םירז ןואש ןויצב ברחכ 5 25 12
:םיקקזמ םירמש םיחממ םינמש םירמש התשמ םינמש התשמ הזה רהב םימעה לכל תואבצ הוהי השעו 6 25 12
:םיוגה לכ לע הכוסנה הכסמהו םימעה לכ לע טולה טולה ינפ הזה רהב עלבו 7 25 12
P :רבד הוהי יכ ץראה לכ לעמ ריסי ומע תפרחו םינפ לכ לעמ העמד הוהי ינדא החמו חצנל תומה עלב 8 25 12
:ותעושיב החמשנו הליגנ ול וניוק הוהי הז ונעישויו ול וניוק הז וניהלא הנה אוהה םויב רמאו 9 25 12
(ומב) :הנמדמ ימב ןבתמ שודהכ ויתחת באומ שודנו הזה רהב הוהי די חונת יכ 10 25 12
:וידי תוברא םע ותואג ליפשהו תוחשל החשה שרפי רשאכ וברקב וידי שרפו 11 25 12
S :רפע דע ץראל עיגה ליפשה חשה ךיתמוח בגשמ רצבמו 12 25 12
:לחו תומוח תישי העושי ונל זע ריע הדוהי ץראב הזה רישה רשוי אוהה םויב 1 26 12
:םינמא רמש קידצ יוג אביו םירעש וחתפ 2 26 12
:חוטב ךב יכ םולש םולש רצת ךומס רצי 3 26 12
:םימלוע רוצ הוהי היב יכ דע ידע הוהיב וחטב 4 26 12
:רפע דע הנעיגי ץרא דע הליפשי הנליפשי הבגשנ הירק םורמ יבשי חשה יכ 5 26 12
:םילד ימעפ ינע ילגר לגר הנסמרת 6 26 12
:סלפת קידצ לגעמ רשי םירשימ קידצל חרא 7 26 12
:שפנ תואת ךרכזלו ךמשל ךוניוק הוהי ךיטפשמ חרא ףא 8 26 12
:לבת יבשי ודמל קדצ ץראל ךיטפשמ רשאכ יכ ךרחשא יברקב יחור ףא הלילב ךיתיוא ישפנ 9 26 12
S :הוהי תואג הארי לבו לועי תוחכנ ץראב קדצ דמל לב עשר ןחי 10 26 12
S :םלכאת ךירצ שא ףא םע תאנק ושביו וזחי ןויזחי לב ךדי המר הוהי 11 26 12
:ונל תלעפ ונישעמ לכ םג יכ ונל םולש תפשת הוהי 12 26 12
:ךמש ריכזנ ךב דבל ךתלוז םינדא ונולעב וניהלא הוהי 13 26 12
:ומל רכז לכ דבאתו םדימשתו תדקפ ןכל ומקי לב םיאפר ויחי לב םיתמ 14 26 12
:ץרא יוצק לכ תקחר תדבכנ יוגל תפסי הוהי יוגל תפסי 15 26 12
:ומל ךרסומ שחל ןוקצ ךודקפ רצב הוהי 16 26 12
:הוהי ךינפמ ונייה ןכ הילבחב קעזת ליחת תדלל בירקת הרה ומכ 17 26 12
:לבת יבשי ולפי לבו ץרא השענ לב תעושי חור ונדלי ומכ ונלח ונירה 18 26 12
S :ליפת םיאפר ץראו ךלט תרוא לט יכ רפע ינכש וננרו וציקה ןומוקי יתלבנ ךיתמ ויחי 19 26 12
(םעז) (רבעי) (דע) (ךתלד) :םעז רובעי דע עגר טעמכ יבח ךדעב ךיתלד רגסו ךירדחב אב ימע ךל 20 26 12
S :היגורה לע דוע הסכת אלו הימד תא ץראה התלגו וילע ץראה בשי ןוע דקפל ומוקממ אצי הוהי הנה יכ 21 26 12
S :םיב רשא ןינתה תא גרהו ןותלקע שחנ ןתיול לעו חרב שחנ ןתיול לע הקזחהו הלודגהו השקה וברחב הוהי דקפי אוהה םויב 1 27 12
:הל ונע דמח םרכ אוהה םויב 2 27 12
:הנרצא םויו הליל הילע דקפי ןפ הנקשא םיעגרל הרצנ הוהי ינא 3 27 12
:דחי הנתיצא הב העשפא המחלמב תיש רימש יננתי ימ יל ןיא המח 4 27 12
:יל השעי םולש יל םולש השעי יזועמב קזחי וא 5 27 12
S :הבונת לבת ינפ ואלמו לארשי חרפו ץיצי בקעי שרשי םיאבה 6 27 12
:גרה ויגרה גרהכ םא והכה והכמ תכמכה 7 27 12
:םידק םויב השקה וחורב הגה הנבירת החלשב האסאסב 8 27 12
:םינמחו םירשא ומקי אל תוצפנמ רג ינבאכ חבזמ ינבא לכ ומושב ותאטח רסה ירפ לכ הזו בקעי ןוע רפכי תאזב ןכל 9 27 12
:היפעס הלכו ץברי םשו לגע הערי םש רבדמכ בזענו חלשמ הונ דדב הרוצב ריע יכ 10 27 12
S :וננחי אל ורציו והשע ונמחרי אל ןכ לע אוה תוניב םע אל יכ התוא תוריאמ תואב םישנ הנרבשת הריצק שביב 11 27 12
S :לארשי ינב דחא דחאל וטקלת םתאו םירצמ לחנ דע רהנה תלבשמ הוהי טבחי אוהה םויב היהו 12 27 12
:םלשוריב שדקה רהב הוהיל ווחתשהו םירצמ ץראב םיחדנהו רושא ץראב םידבאה ואבו לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו 13 27 12
:ןיי ימולה םינמש איג שאר לע רשא ותראפת יבצ לבנ ץיצו םירפא ירכש תואג תרטע יוה 1 28 12
:דיב ץראל חינה םיפטש םיריבכ םימ םרזכ בטק רעש דרב םרזכ ינדאל ץמאו קזח הנה 2 28 12
:םירפא ירוכש תואג תרטע הנסמרת םילגרב 3 28 12
S :הנעלבי ופכב הדועב התוא הארה הארי רשא ץיק םרטב הרוכבכ םינמש איג שאר לע רשא ותראפת יבצ לבנ תציצ התיהו 4 28 12
:ומע ראשל הראפת תריפצלו יבצ תרטעל תואבצ הוהי היהי אוהה םויב 5 28 12
S :הרעש המחלמ יבישמ הרובגלו טפשמה לע בשויל טפשמ חורלו 6 28 12
:הילילפ וקפ הארב וגש רכשה ןמ ועת ןייה ןמ ועלבנ רכשב וגש איבנו ןהכ ועת רכשבו וגש ןייב הלא םגו 7 28 12
S :םוקמ ילב האצ איק ואלמ תונחלש לכ יכ 8 28 12
:םידשמ יקיתע בלחמ ילומג העומש ןיבי ימ תאו העד הרוי ימ תא 9 28 12
:םש ריעז םש ריעז וקל וק וקל וק וצל וצ וצל וצ יכ 10 28 12
:הזה םעה לא רבדי תרחא ןושלבו הפש יגעלב יכ 11 28 12
:עומש אובא אלו העגרמה תאזו ףיעל וחינה החונמה תאז םהילא רמא רשא 12 28 12
P :ודכלנו ושקונו ורבשנו רוחא ולשכו וכלי ןעמל םש ריעז םש ריעז וקל וק וקל וק וצל וצ וצל וצ הוהי רבד םהל היהו 13 28 12
:םלשוריב רשא הזה םעה ילשמ ןוצל ישנא הוהי רבד ועמש ןכל 14 28 12
(רבעי) (יכ) (טוש) S :ונרתסנ רקשבו ונסחמ בזכ ונמש יכ ונאובי אל רבע יכ ףטוש טיש הזח ונישע לואש םעו תומ תא תירב ונתרכ םתרמא יכ 15 28 12
:שיחי אל ןימאמה דסומ דסומ תרקי תנפ ןחב ןבא ןבא ןויצב דסי יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 16 28 12
:ופטשי םימ רתסו בזכ הסחמ דרב העיו תלקשמל הקדצו וקל טפשמ יתמשו 17 28 12
:סמרמל ול םתייהו רבעי יכ ףטוש טוש םוקת אל לואש תא םכתוזחו תומ תא םכתירב רפכו 18 28 12
:העומש ןיבה העוז קר היהו הלילבו םויב רבעי רקבב רקבב יכ םכתא חקי ורבע ידמ 19 28 12
:סנכתהכ הרצ הכסמהו ערתשהמ עצמה רצק יכ 20 28 12
:ותדבע הירכנ ותדבע דבעלו והשעמ רז והשעמ תושעל זגרי ןועבגב קמעכ הוהי םוקי םיצרפ רהכ יכ 21 28 12
:ץראה לכ לע תואבצ הוהי ינדא תאמ יתעמש הצרחנו הלכ יכ םכירסומ וקזחי ןפ וצצולתת לא התעו 22 28 12
:יתרמא ועמשו ובישקה ילוק ועמשו וניזאה 23 28 12
:ותמדא דדשיו חתפי ערזל שרחה שרחי םויה לכה 24 28 12
:ותלבג תמסכו ןמסנ הרעשו הרוש הטח םשו קרזי ןמכו חצק ץיפהו הינפ הוש םא אולה 25 28 12
:ונרוי ויהלא טפשמל ורסיו 26 28 12
:טבשב ןמכו חצק טבחי הטמב יכ בסוי ןמכ לע הלגע ןפואו חצק שדוי ץורחב אל יכ 27 28 12
:ונקדי אל וישרפו ותלגע לגלג םמהו ונשודי שודא חצנל אל יכ קדוי םחל 28 28 12
S :הישות לידגה הצע אילפה האצי תואבצ הוהי םעמ תאז םג 29 28 12
:ופקני םיגח הנש לע הנש ופס דוד הנח תירק לאירא לאירא יוה 1 29 12
:לאיראכ יל התיהו הינאו הינאת התיהו לאיראל יתוקיצהו 2 29 12
:תרצמ ךילע יתמיקהו בצמ ךילע יתרצו ךילע רודכ יתינחו 3 29 12
:ףצפצת ךתרמא רפעמו ךלוק ץראמ בואכ היהו ךתרמא חשת רפעמו ירבדת ץראמ תלפשו 4 29 12
:םאתפ עתפל היהו םיצירע ןומה רבע ץמכו ךירז ןומה קד קבאכ היהו 5 29 12
:הלכוא שא בהלו הרעסו הפוס לודג לוקו שערבו םערב דקפת תואבצ הוהי םעמ 6 29 12
:הל םיקיצמהו התדצמו היבצ לכו לאירא לע םיאבצה םיוגה לכ ןומה הליל ןוזח םולחכ היהו 7 29 12
S :ןויצ רה לע םיאבצה םיוגה לכ ןומה היהי ןכ הקקוש ושפנו ףיע הנהו ץיקהו התש הנהו אמצה םלחי רשאכו ושפנ הקירו ץיקהו לכוא הנהו בערה םלחי רשאכ היהו 8 29 12
:רכש אלו וענ ןיי אלו ורכש ועשו ועשעתשה והמתו והמהמתה 9 29 12
:הסכ םיזחה םכישאר תאו םיאיבנה תא םכיניע תא םצעיו המדרת חור הוהי םכילע ךסנ יכ 10 29 12
(רפס) :אוה םותח יכ לכוא אל רמאו הז אנ ארק רמאל רפסה עדוי לא ותא ונתי רשא םותחה רפסה ירבדכ לכה תוזח םכל יהתו 11 29 12
S :רפס יתעדי אל רמאו הז אנ ארק רמאל רפס עדי אל רשא לע רפסה ןתנו 12 29 12
:הדמלמ םישנא תוצמ יתא םתארי יהתו ינממ קחר ובלו ינודבכ ויתפשבו ויפב הזה םעה שגנ יכ ןעי ינדא רמאיו 13 29 12
S :רתתסת וינבנ תניבו וימכח תמכח הדבאו אלפו אלפה הזה םעה תא אילפהל ףסוי יננה ןכל 14 29 12
:ונעדוי ימו ונאר ימ ורמאיו םהישעמ ךשחמב היהו הצע רתסל הוהימ םיקימעמה יוה 15 29 12
:ןיבה אל ורצויל רמא רציו ינשע אל והשעל השעמ רמאי יכ בשחי רציה רמחכ םא םככפה 16 29 12
:בשחי רעיל למרכהו למרכל ןונבל בשו רעזמ טעמ דוע אולה 17 29 12
:הניארת םירוע יניע ךשחמו לפאמו רפס ירבד םישרחה אוהה םויב ועמשו 18 29 12
:וליגי לארשי שודקב םדא ינויבאו החמש הוהיב םיונע ופסיו 19 29 12
:ןוא ידקש לכ ותרכנו ץל הלכו ץירע ספא יכ 20 29 12
S :קידצ והתב וטיו ןושקי רעשב חיכומלו רבדב םדא יאיטחמ 21 29 12
:ורוחי וינפ התע אלו בקעי שובי התע אל םהרבא תא הדפ רשא בקעי תיב לא הוהי רמא הכ ןכל 22 29 12
:וצירעי לארשי יהלא תאו בקעי שודק תא ושידקהו ימש ושידקי וברקב ידי השעמ וידלי ותארב יכ 23 29 12
:חקל ודמלי םינגורו הניב חור יעת ועדיו 24 29 12
:תאטח לע תאטח תופס ןעמל יחור אלו הכסמ ךסנלו ינמ אלו הצע תושעל הוהי םאנ םיררוס םינב יוה 1 30 12
:םירצמ לצב תוסחלו הערפ זועמב זועל ולאש אל יפו םירצמ תדרל םיכלהה 2 30 12
:המלכל םירצמ לצב תוסחהו תשבל הערפ זועמ םכל היהו 3 30 12
:ועיגי סנח ויכאלמו וירש ןעצב ויה יכ 4 30 12
(שיבה) S :הפרחל םגו תשבל יכ ליעוהל אלו רזעל אל ומל וליעוי אל םע לע שיאבה לכ 5 30 12
:וליעוי אל םע לע םתרצוא םילמג תשבד לעו םהליח םיריע ףתכ לע ואשי ףפועמ ףרשו העפא םהמ שילו איבל הקוצו הרצ ץראב בגנ תומהב אשמ 6 30 12
:תבש םה בהר תאזל יתארק ןכל ורזעי קירו לבה םירצמו 7 30 12
:םלוע דע דעל ןורחא םויל יהתו הקח רפס לעו םתא חול לע הבתכ אוב התע 8 30 12
:הוהי תרות עומש ובא אל םינב םישחכ םינב אוה ירמ םע יכ 9 30 12
:תולתהמ וזח תוקלח ונל ורבד תוחכנ ונל וזחת אל םיזחלו וארת אל םיארל ורמא רשא 10 30 12
S :לארשי שודק תא ונינפמ ותיבשה חרא ינמ וטה ךרד ינמ ורוס 11 30 12
:וילע ונעשתו זולנו קשעב וחטבתו הזה רבדב םכסאמ ןעי לארשי שודק רמא הכ ןכל 12 30 12
:הרבש אובי עתפל םאתפ רשא הבגשנ המוחב העבנ לפנ ץרפכ הזה ןועה םכל היהי ןכל 13 30 12
P :אבגמ םימ ףשחלו דוקימ שא תותחל שרח ותתכמב אצמי אלו למחי אל תותכ םירצוי לבנ רבשכ הרבשו 14 30 12
:םתיבא אלו םכתרובג היהת החטבבו טקשהב ןועשות תחנו הבושב לארשי שודק הוהי ינדא רמא הכ יכ 15 30 12
:םכיפדר ולקי ןכ לע בכרנ לק לעו ןוסונת ןכ לע סוננ סוס לע יכ אל ורמאתו 16 30 12
:העבגה לע סנכו רהה שאר לע ןרתכ םתרתונ םא דע וסנת השמח תרעג ינפמ דחא תרעג ינפמ דחא ףלא 17 30 12
S :ול יכוח לכ ירשא הוהי טפשמ יהלא יכ םכמחרל םורי ןכלו םכננחל הוהי הכחי ןכלו 18 30 12
:ךנע ותעמשכ ךקעז לוקל ךנחי ןונח הכבת אל וכב םלשוריב בשי ןויצב םע יכ 19 30 12
:ךירומ תא תואר ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אלו ץחל םימו רצ םחל ינדא םכל ןתנו 20 30 12
:וליאמשת יכו ונימאת יכ וב וכל ךרדה הז רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו 21 30 12
:ול רמאת אצ הוד ומכ םרזת ךבהז תכסמ תדפא תאו ךפסכ יליספ יופצ תא םתאמטו 22 30 12
:בחרנ רכ אוהה םויב ךינקמ הערי ןמשו ןשד היהו המדאה תאובת םחלו המדאה תא ערזת רשא ךערז רטמ ןתנו 23 30 12
:הרזמבו תחרב הרז רשא ולכאי ץימח לילב המדאה ידבע םיריעהו םיפלאהו 24 30 12
:םילדגמ לפנב בר גרה םויב םימ ילבי םיגלפ האשנ העבג לכ לעו הבג רה לכ לע היהו 25 30 12
S :אפרי ותכמ ץחמו ומע רבש תא הוהי שבח םויב םימיה תעבש רואכ םיתעבש היהי המחה רואו המחה רואכ הנבלה רוא היהו 26 30 12
:תלכא שאכ ונושלו םעז ואלמ ויתפש האשמ דבכו ופא רעב קחרממ אב הוהי םש הנה 27 30 12
:םימע ייחל לע העתמ ןסרו אוש תפנב םיוג הפנהל הצחי ראוצ דע ףטוש לחנכ וחורו 28 30 12
:לארשי רוצ לא הוהי רהב אובל לילחב ךלוהכ בבל תחמשו גח שדקתה לילכ םכל היהי רישה 29 30 12
:דרב ןבאו םרזו ץפנ הלכוא שא בהלו ףא ףעזב הארי ועורז תחנו ולוק דוה תא הוהי עימשהו 30 30 12
:הכי טבשב רושא תחי הוהי לוקמ יכ 31 30 12
(םב) (םחלנ) :הב םחלנ הפונת תומחלמבו תורנכבו םיפתב וילע הוהי חיני רשא הדסומ הטמ רבעמ לכ היהו 32 30 12
(איה) (םג) S :הב הרעב תירפג לחנכ הוהי תמשנ הברה םיצעו שא התרדמ בחרה קימעה ןכוה ךלמל אוה םג התפת לומתאמ ךורע יכ 33 30 12
:ושרד אל הוהי תאו לארשי שודק לע ועש אלו דאמ ומצע יכ םישרפ לעו בר יכ בכר לע וחטביו ונעשי םיסוס לע הרזעל םירצמ םידריה יוה 1 31 12
:ןוא ילעפ תרזע לעו םיערמ תיב לע םקו ריסה אל וירבד תאו ער אביו םכח אוה םגו 2 31 12
S :ןוילכי םלכ ודחיו רזע לפנו רזוע לשכו ודי הטי הוהיו חור אלו רשב םהיסוסו לא אלו םדא םירצמו 3 31 12
:התעבג לעו ןויצ רה לע אבצל תואבצ הוהי דרי ןכ הנעי אל םנומהמו תחי אל םלוקמ םיער אלמ וילע ארקי רשא ופרט לע ריפכהו היראה הגהי רשאכ ילא הוהי רמא הכ יכ 4 31 12
:טילמהו חספ ליצהו ןונג םלשורי לע תואבצ הוהי ןגי ןכ תופע םירפצכ 5 31 12
:לארשי ינב הרס וקימעה רשאל ובוש 6 31 12
:אטח םכידי םכל ושע רשא ובהז ילילאו ופסכ ילילא שיא ןוסאמי אוהה םויב יכ 7 31 12
:ויהי סמל וירוחבו ברח ינפמ ול סנו ונלכאת םדא אל ברחו שיא אל ברחב רושא לפנו 8 31 12
S :םלשוריב ול רונתו ןויצב ול רוא רשא הוהי םאנ וירש סנמ ותחו רובעי רוגממ ועלסו 9 31 12
:ורשי טפשמל םירשלו ךלמ ךלמי קדצל ןה 1 32 12
:הפיע ץראב דבכ עלס לצכ ןויצב םימ יגלפכ םרז רתסו חור אבחמכ שיא היהו 2 32 12
:הנבשקת םיעמש ינזאו םיאר יניע הניעשת אלו 3 32 12
:תוחצ רבדל רהמת םיגלע ןושלו תעדל ןיבי םירהמנ בבלו 4 32 12
:עוש רמאי אל יליכלו בידנ לבנל דוע ארקי אל 5 32 12
:ריסחי אמצ הקשמו בער שפנ קירהל העות הוהי לא רבדלו ףנח תושעל ןוא השעי ובלו רבדי הלבנ לבנ יכ 6 32 12
(םיינע) :טפשמ ןויבא רבדבו רקש ירמאב םיונע לבחל ץעי תומז אוה םיער וילכ ילכו 7 32 12
P :םוקי תובידנ לע אוהו ץעי תובידנ בידנו 8 32 12
:יתרמא הנזאה תוחטב תונב ילוק הנעמש הנמק תוננאש םישנ 9 32 12
:אובי ילב ףסא ריצב הלכ יכ תוחטב הנזגרת הנש לע םימי 10 32 12
:םיצלח לע הרוגחו הרעו הטשפ תוחטב הזגר תוננאש ודרח 11 32 12
:הירפ ןפג לע דמח ידש לע םידפס םידש לע 12 32 12
:הזילע הירק שושמ יתב לכ לע יכ הלעת רימש ץוק ימע תמדא לע 13 32 12
:םירדע הערמ םיארפ שושמ םלוע דע תורעמ דעב היה ןחבו לפע בזע ריע ןומה שטנ ןומרא יכ 14 32 12
(למרכהו) :בשחי רעיל למרכו למרכל רבדמ היהו םורממ חור ונילע הרעי דע 15 32 12
:בשת למרכב הקדצו טפשמ רבדמב ןכשו 16 32 12
:םלוע דע חטבו טקשה הקדצה תדבעו םולש הקדצה השעמ היהו 17 32 12
:תוננאש תחונמבו םיחטבמ תונכשמבו םולש הונב ימע בשיו 18 32 12
:ריעה לפשת הלפשבו רעיה תדרב דרבו 19 32 12
S :רומחהו רושה לגר יחלשמ םימ לכ לע יערז םכירשא 20 32 12
S :ךב ודגבי דגבל ךתלנכ דשות דדוש ךמתהכ וב ודגב אלו דגובו דודש אל התאו דדוש יוה 1 33 12
:הרצ תעב ונתעושי ףא םירקבל םערז היה וניוק ךל וננח הוהי 2 33 12
:םיוג וצפנ ךתממורמ םימע ודדנ ןומה לוקמ 3 33 12
:וב קקוש םיבג קשמכ ליסחה ףסא םכללש ףסאו 4 33 12
:הקדצו טפשמ ןויצ אלמ םורמ ןכש יכ הוהי בגשנ 5 33 12
S :ורצוא איה הוהי תארי תעדו תמכח תעושי ןסח ךיתע תנומא היהו 6 33 12
:ןויכבי רמ םולש יכאלמ הצח וקעצ םלארא ןה 7 33 12
:שונא בשח אל םירע סאמ תירב רפה חרא רבע תבש תולסמ ומשנ 8 33 12
:למרכו ןשב רענו הברעכ ןורשה היה למק ןונבל ריפחה ץרא הללמא לבא 9 33 12
:אשנא התע םמורא התע הוהי רמאי םוקא התע 10 33 12
:םכלכאת שא םכחור שק ודלת ששח ורהת 11 33 12
S :ותצי שאב םיחוסכ םיצוק דיש תופרשמ םימע ויהו 12 33 12
:יתרבג םיבורק ועדו יתישע רשא םיקוחר ועמש 13 33 12
:םלוע ידקומ ונל רוגי ימ הלכוא שא ונל רוגי ימ םיפנח הדער הזחא םיאטח ןויצב ודחפ 14 33 12
:ערב תוארמ ויניע םצעו םימד עמשמ ונזא םטא דחשב ךמתמ ויפכ רענ תוקשעמ עצבב סאמ םירשימ רבדו תוקדצ ךלה 15 33 12
:םינמאנ וימימ ןתנ ומחל ובגשמ םיעלס תודצמ ןכשי םימורמ אוה 16 33 12
:םיקחרמ ץרא הניארת ךיניע הניזחת ויפיב ךלמ 17 33 12
:םילדגמה תא רפס היא לקש היא רפס היא המיא הגהי ךבל 18 33 12
:הניב ןיא ןושל געלנ עומשמ הפש יקמע םע הארת אל זעונ םע תא 19 33 12
:וקתני לב וילבח לכו חצנל ויתדתי עסי לב ןעצי לב להא ןנאש הונ םלשורי הניארת ךיניע ונדעומ תירק ןויצ הזח 20 33 12
:ונרבעי אל רידא יצו טיש ינא וב ךלת לב םידי יבחר םיראי םירהנ םוקמ ונל הוהי רידא םש םא יכ 21 33 12
:ונעישוי אוה ונכלמ הוהי ונקקחמ הוהי ונטפש הוהי יכ 22 33 12
:זב וזזב םיחספ הברמ ללש דע קלח זא סנ ושרפ לב םנרת ןכ וקזחי לב ךילבח ושטנ 23 33 12
:ןוע אשנ הב בשיה םעה יתילח ןכש רמאי לבו 24 33 12
:היאצאצ לכו לבת האלמו ץראה עמשת ובישקה םימאלו עמשל םיוג וברק 1 34 12
:חבטל םנתנ םמירחה םאבצ לכ לע המחו םיוגה לכ לע הוהיל ףצק יכ 2 34 12
:םמדמ םירה וסמנו םשאב הלעי םהירגפו וכלשי םהיללחו 3 34 12
:הנאתמ תלבנכו ןפגמ הלע לבנכ לובי םאבצ לכו םימשה רפסכ ולגנו םימשה אבצ לכ וקמנו 4 34 12
:טפשמל ימרח םע לעו דרת םודא לע הנה יברח םימשב התור יכ 5 34 12
:םודא ץראב לודג חבטו הרצבב הוהיל חבז יכ םיליא תוילכ בלחמ םידותעו םירכ םדמ בלחמ הנשדה םד האלמ הוהיל ברח 6 34 12
:ןשדי בלחמ םרפעו םדמ םצרא התורו םיריבא םע םירפו םמע םימאר ודריו 7 34 12
:ןויצ בירל םימולש תנש הוהיל םקנ םוי יכ 8 34 12
:הרעב תפזל הצרא התיהו תירפגל הרפעו תפזל הילחנ וכפהנו 9 34 12
:הב רבע ןיא םיחצנ חצנל ברחת רודל רודמ הנשע הלעי םלועל הבכת אל םמויו הליל 10 34 12
:והב ינבאו והת וק הילע הטנו הב ונכשי ברעו ףושניו דופקו תאק הושריו 11 34 12
:ספא ויהי הירש לכו וארקי הכולמ םש ןיאו הירח 12 34 12
:הנעי תונבל ריצח םינת הונ התיהו הירצבמב חוחו שומק םיריס היתנמרא התלעו 13 34 12
:חונמ הל האצמו תיליל העיגרה םש ךא ארקי והער לע ריעשו םייא תא םייצ ושגפו 14 34 12
:התוער השא תויד וצבקנ םש ךא הלצב הרגדו העקבו טלמתו זופק הננק המש 15 34 12
:ןצבק אוה וחורו הוצ אוה יפ יכ ודקפ אל התוער השא הרדענ אל הנהמ תחא וארקו הוהי רפס לעמ ושרד 16 34 12
S :הב ונכשי רודו רודל הושריי םלוע דע וקב םהל התקלח ודיו לרוג ןהל ליפה אוהו 17 34 12
:תלצבחכ חרפתו הברע לגתו היצו רבדמ םוששי 1 35 12
S :וניהלא רדה הוהי דובכ וארי המה ןורשהו למרכה רדה הל ןתנ ןונבלה דובכ ןנרו תליג ףא לגתו חרפת חרפ 2 35 12
:וצמא תולשכ םיכרבו תופר םידי וקזח 3 35 12
:םכעשיו אובי אוה םיהלא לומג אובי םקנ םכיהלא הנה וארית לא וקזח בל ירהמנל ורמא 4 35 12
:הנחתפת םישרח ינזאו םירוע יניע הנחקפת זא 5 35 12
:הברעב םילחנו םימ רבדמב ועקבנ יכ םלא ןושל ןרתו חספ ליאכ גלדי זא 6 35 12
:אמגו הנקל ריצח הצבר םינת הונב םימ יעובמל ןואמצו םגאל ברשה היהו 7 35 12
:ועתי אל םיליואו ךרד ךלה ומל אוהו אמט ונרבעי אל הל ארקי שדקה ךרדו ךרדו לולסמ םש היהו 8 35 12
:םילואג וכלהו םש אצמת אל הנלעי לב תויח ץירפו הירא םש היהי אל 9 35 12
P :החנאו ןוגי וסנו וגישי החמשו ןושש םשאר לע םלוע תחמשו הנרב ןויצ ואבו ןובשי הוהי ייודפו 10 35 12
:םשפתיו תורצבה הדוהי ירע לכ לע רושא ךלמ בירחנס הלע והיקזח ךלמל הנש הרשע עבראב יהיו 1 36 12
:סבוכ הדש תלסמב הנוילעה הכרבה תלעתב דמעיו דבכ ליחב והיקזח ךלמה לא המלשורי שיכלמ הקש בר תא רושא ךלמ חלשיו 2 36 12
:ריכזמה ףסא ןב חאויו רפסה אנבשו תיבה לע רשא והיקלח ןב םיקילא וילא אציו 3 36 12
:תחטב רשא הזה ןוחטבה המ רושא ךלמ לודגה ךלמה רמא הכ והיקזח לא אנ ורמא הקש בר םהילא רמאיו 4 36 12
:יב תדרמ יכ תחטב ימ לע התע המחלמל הרובגו הצע םיתפש רבד ךא יתרמא 5 36 12
:וילע םיחטבה לכל םירצמ ךלמ הערפ ןכ הבקנו ופכב אבו וילע שיא ךמסי רשא םירצמ לע הזה ץוצרה הנקה תנעשמ לע תחטב הנה 6 36 12
:ווחתשת הזה חבזמה ינפל םלשורילו הדוהיל רמאיו ויתחבזמ תאו ויתמב תא והיקזח ריסה רשא אוה אולה ונחטב וניהלא הוהי לא ילא רמאת יכו 7 36 12
:םהילע םיבכר ךל תתל לכות םא םיסוס םיפלא ךל הנתאו רושא ךלמה ינדא תא אנ ברעתה התעו 8 36 12
:םישרפלו בכרל םירצמ לע ךל חטבתו םינטקה ינדא ידבע דחא תחפ ינפ תא בישת ךיאו 9 36 12
:התיחשהו תאזה ץראה לא הלע ילא רמא הוהי התיחשהל תאזה ץראה לע יתילע הוהי ידעלבמה התעו 10 36 12
:המוחה לע רשא םעה ינזאב תידוהי ונילא רבדת לאו ונחנא םיעמש יכ תימרא ךידבע לא אנ רבד הקש בר לא חאויו אנבשו םיקילא רמאיו 11 36 12
(םהילגר) (ימימ) (תא) (םתאוצ) (תא) :םכמע םהיניש תא תותשלו םהיארח תא לכאל המוחה לע םיבשיה םישנאה לע אלה הלאה םירבדה תא רבדל ינדא ינחלש ךילאו ךינדא לאה הקש בר רמאיו 12 36 12
:רושא ךלמ לודגה ךלמה ירבד תא ועמש רמאיו תידוהי לודג לוקב ארקיו הקש בר דמעיו 13 36 12
:םכתא ליצהל לכוי אל יכ והיקזח םכל אשי לא ךלמה רמא הכ 14 36 12
:רושא ךלמ דיב תאזה ריעה ןתנת אל הוהי ונליצי לצה רמאל הוהי לא והיקזח םכתא חטבי לאו 15 36 12
:ורוב ימ שיא ותשו ותנאת שיאו ונפג שיא ולכאו ילא ואצו הכרב יתא ושע רושא ךלמה רמא הכ יכ S והיקזח לא ועמשת לא 16 36 12
:םימרכו םחל ץרא שוריתו ןגד ץרא םכצראכ ץרא לא םכתא יתחקלו יאב דע 17 36 12
:רושא ךלמ דימ וצרא תא שיא םיוגה יהלא וליצהה ונליצי הוהי רמאל והיקזח םכתא תיסי ןפ 18 36 12
:ידימ ןורמש תא וליצה יכו םיורפס יהלא היא דפראו תמח יהלא היא 19 36 12
:ידימ םלשורי תא הוהי ליצי יכ ידימ םצרא תא וליצה רשא הלאה תוצראה יהלא לכב ימ 20 36 12
:והנעת אל רמאל איה ךלמה תוצמ יכ רבד ותא ונע אלו ושירחיו 21 36 12
S :הקש בר ירבד תא ול ודיגיו םידגב יעורק והיקזח לא ריכזמה ףסא ןב חאויו רפוסה אנבשו תיבה לע רשא והיקלח ןב םיקילא אביו 22 36 12
:הוהי תיב אביו קשב סכתיו וידגב תא ערקיו והיקזח ךלמה עמשכ יהיו 1 37 12
:איבנה ץומא ןב והיעשי לא םיקשב םיסכתמ םינהכה ינקז תאו רפוסה אנבש תאו תיבה לע רשא םיקילא תא חלשיו 2 37 12
:הדלל ןיא חכו רבשמ דע םינב ואב יכ הזה םויה הצאנו החכותו הרצ םוי והיקזח רמא הכ וילא ורמאיו 3 37 12
:האצמנה תיראשה דעב הלפת תאשנו ךיהלא הוהי עמש רשא םירבדב חיכוהו יח םיהלא ףרחל וינדא רושא ךלמ וחלש רשא הקש בר ירבד תא ךיהלא הוהי עמשי ילוא 4 37 12
:והיעשי לא והיקזח ךלמה ידבע ואביו 5 37 12
:יתוא רושא ךלמ ירענ ופדג רשא תעמש רשא םירבדה ינפמ ארית לא הוהי רמא הכ םכינדא לא ןורמאת הכ והיעשי םהילא רמאיו 6 37 12
:וצראב ברחב ויתלפהו וצרא לא בשו העומש עמשו חור וב ןתונ יננה 7 37 12
:שיכלמ עסנ יכ עמש יכ הנבל לע םחלנ רושא ךלמ תא אצמיו הקש בר בשיו 8 37 12
:רמאל והיקזח לא םיכאלמ חלשיו עמשיו ךתא םחלהל אצי רמאל שוכ ךלמ הקהרת לע עמשיו 9 37 12
:רושא ךלמ דיב םלשורי ןתנת אל רמאל וב חטוב התא רשא ךיהלא ךאשי לא רמאל הדוהי ךלמ והיקזח לא ןורמאת הכ 10 37 12
:לצנת התאו םמירחהל תוצראה לכל רושא יכלמ ושע רשא תעמש התא הנה 11 37 12
:רשלתב רשא ןדע ינבו ףצרו ןרח תאו ןזוג תא יתובא ותיחשה רשא םיוגה יהלא םתוא וליצהה 12 37 12
:הועו ענה םיורפס ריעל ךלמו דפרא ךלמו תמח ךלמ היא 13 37 12
:הוהי ינפל והיקזח והשרפיו הוהי תיב לעיו והארקיו םיכאלמה דימ םירפסה תא והיקזח חקיו 14 37 12
:רמאל הוהי לא והיקזח ללפתיו 15 37 12
:ץראה תאו םימשה תא תישע התא ץראה תוכלממ לכל ךדבל םיהלאה אוה התא םיברכה בשי לארשי יהלא תואבצ הוהי 16 37 12
:יח םיהלא ףרחל חלש רשא בירחנס ירבד לכ תא עמשו הארו ךניע הוהי חקפ עמשו ךנזא הוהי הטה 17 37 12
:םצרא תאו תוצראה לכ תא רושא יכלמ ובירחה הוהי םנמא 18 37 12
:םודבאיו ןבאו ץע םדא ידי השעמ םא יכ המה םיהלא אל יכ שאב םהיהלא תא ןתנו 19 37 12
:ךדבל הוהי התא יכ ץראה תוכלממ לכ ועדיו ודימ ונעישוה וניהלא הוהי התעו 20 37 12
:רושא ךלמ בירחנס לא ילא תללפתה רשא לארשי יהלא הוהי רמא הכ רמאל והיקזח לא ץומא ןב והיעשי חלשיו 21 37 12
:םלשורי תב העינה שאר ךירחא ןויצ תב תלותב ךל הגעל ךל הזב וילע הוהי רבד רשא רבדה הז 22 37 12
:לארשי שודק לא ךיניע םורמ אשתו לוק התומירה ימ לעו תפדגו תפרח ימ תא 23 37 12
:ולמרכ רעי וצק םורמ אובאו וישרב רחבמ ויזרא תמוק תרכאו ןונבל יתכרי םירה םורמ יתילע ינא יבכר ברב רמאתו ינדא תפרח ךידבע דיב 24 37 12
:רוצמ יראי לכ ימעפ ףכב ברחאו םימ יתיתשו יתרק ינא 25 37 12
:תורצב םירע םיצנ םילג תואשהל יהתו היתאבה התע היתרציו םדק ימימ יתישע התוא קוחרמל תעמש אולה 26 37 12
:המק ינפל המדשו תוגג ריצח אשד קריו הדש בשע ויה ושבו ותח די ירצק ןהיבשיו 27 37 12
:ילא ךזגרתה תאו יתעדי ךאובו ךתאצו ךתבשו 28 37 12
:הב תאב רשא ךרדב ךיתבישהו ךיתפשב יגתמו ךפאב יחח יתמשו ינזאב הלע ךננאשו ילא ךזגרתה ןעי 29 37 12
(ולכאו) :םירפ לוכאו םימרכ ועטנו ורצקו וערז תישילשה הנשבו סיחש תינשה הנשבו חיפס הנשה לוכא תואה ךל הזו 30 37 12
:הלעמל ירפ השעו הטמל שרש הראשנה הדוהי תיב תטילפ הפסיו 31 37 12
S :תאז השעת תואבצ הוהי תאנק ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצת םלשורימ יכ 32 37 12
:הללס הילע ךפשי אלו ןגמ הנמדקי אלו ץח םש הרוי אלו תאזה ריעה לא אובי אל רושא ךלמ לא הוהי רמא הכ ןכל 33 37 12
:הוהי םאנ אובי אל תאזה ריעה לאו בושי הב אב רשא ךרדב 34 37 12
S :ידבע דוד ןעמלו ינעמל העישוהל תאזה ריעה לע יתונגו 35 37 12
:םיתמ םירגפ םלכ הנהו רקבב ומיכשיו ףלא השמחו םינמשו האמ רושא הנחמב הכיו הוהי ךאלמ אציו 36 37 12
:הונינב בשיו רושא ךלמ בירחנס בשיו ךליו עסיו 37 37 12
S :ויתחת ונב ןדח רסא ךלמיו טררא ץרא וטלמנ המהו ברחב והכה וינב רצארשו ךלמרדאו ויהלא ךרסנ תיב הוחתשמ אוה יהיו 38 37 12
:היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ הוהי רמא הכ וילא רמאיו איבנה ץומא ןב והיעשי וילא אוביו תומל והיקזח הלח םהה םימיב 1 38 12
:הוהי לא ללפתיו ריקה לא וינפ והיקזח בסיו 2 38 12
S :לודג יכב והיקזח ךביו יתישע ךיניעב בוטהו םלש בלבו תמאב ךינפל יתכלהתה רשא תא אנ רכז הוהי הנא רמאיו 3 38 12
:רמאל והיעשי לא הוהי רבד יהיו 4 38 12
:הנש הרשע שמח ךימי לע ףסוי יננה ךתעמד תא יתיאר ךתלפת תא יתעמש ךיבא דוד יהלא הוהי רמא הכ והיקזח לא תרמאו ךולה 5 38 12
:תאזה ריעה לע יתונגו תאזה ריעה תאו ךליצא רושא ךלמ ףכמו 6 38 12
:רבד רשא הזה רבדה תא הוהי השעי רשא הוהי תאמ תואה ךל הזו 7 38 12
S :הדרי רשא תולעמב תולעמ רשע שמשה בשתו תולעמ רשע תינרחא שמשב זחא תולעמב הדרי רשא תולעמה לצ תא בישמ יננה 8 38 12
:וילחמ יחיו ותלחב הדוהי ךלמ והיקזחל בתכמ 9 38 12
:יתונש רתי יתדקפ לואש ירעשב הכלא ימי ימדב יתרמא ינא 10 38 12
:לדח יבשוי םע דוע םדא טיבא אל םייחה ץראב הי הי הארא אל יתרמא 11 38 12
:ינמילשת הליל דע םוימ ינעצבי הלדמ ייח גראכ יתדפק יער להאכ ינמ הלגנו עסנ ירוד 12 38 12
:ינמילשת הליל דע םוימ יתומצע לכ רבשי ןכ יראכ רקב דע יתיוש 13 38 12
:ינברע יל הקשע ינדא םורמל יניע ולד הנויכ הגהא ףצפצא ןכ רוגע סוסכ 14 38 12
:ישפנ רמ לע יתונש לכ הדדא השע אוהו יל רמאו רבדא המ 15 38 12
:יניחהו ינמילחתו יחור ייח ןהב לכלו ויחי םהילע ינדא 16 38 12
:יאטח לכ ךוג ירחא תכלשה יכ ילב תחשמ ישפנ תקשח התאו רמ יל רמ םולשל הנה 17 38 12
:ךתמא לא רוב ידרוי ורבשי אל ךללהי תומ ךדות לואש אל יכ 18 38 12
:ךתמא לא עידוי םינבל בא םויה ינומכ ךדוי אוה יח יח 19 38 12
:הוהי תיב לע ונייח ימי לכ ןגננ יתונגנו ינעישוהל הוהי 20 38 12
:יחיו ןיחשה לע וחרמיו םינאת תלבד ואשי והיעשי רמאיו 21 38 12
S :הוהי תיב הלעא יכ תוא המ והיקזח רמאיו 22 38 12
:קזחיו הלח יכ עמשיו והיקזח לא החנמו םירפס לבב ךלמ ןדאלב ןב ןדאלב ךדרמ חלש אוהה תעב 1 39 12
(ותכנ) :ותלשממ לכבו ותיבב והיקזח םארה אל רשא רבד היה אל ויתרצאב אצמנ רשא לכ תאו וילכ תיב לכ תאו בוטה ןמשה תאו םימשבה תאו בהזה תאו ףסכה תא התכנ תיב תא םאריו והיקזח םהילע חמשיו 2 39 12
:לבבמ ילא ואב הקוחר ץראמ והיקזח רמאיו ךילא ואבי ןיאמו הלאה םישנאה ורמא המ וילא רמאיו והיקזח ךלמה לא איבנה והיעשי אביו 3 39 12
:יתרצואב םיתיארה אל רשא רבד היה אל ואר יתיבב רשא לכ תא והיקזח רמאיו ךתיבב ואר המ רמאיו 4 39 12
:תואבצ הוהי רבד עמש והיקזח לא והיעשי רמאיו 5 39 12
:הוהי רמא רבד רתוי אל לבב הזה םויה דע ךיתבא ורצא רשאו ךתיבב רשא לכ אשנו םיאב םימי הנה 6 39 12
:לבב ךלמ לכיהב םיסירס ויהו וחקי דילות רשא ךממ ואצי רשא ךינבמו 7 39 12
P :ימיב תמאו םולש היהי יכ רמאיו תרבד רשא הוהי רבד בוט והיעשי לא והיקזח רמאיו 8 39 12
:םכיהלא רמאי ימע ומחנ ומחנ 1 40 12
S :היתאטח לכב םילפכ הוהי דימ החקל יכ הנוע הצרנ יכ האבצ האלמ יכ הילא וארקו םלשורי בל לע ורבד 2 40 12
:וניהלאל הלסמ הברעב ורשי הוהי ךרד ונפ רבדמב ארוק לוק 3 40 12
:העקבל םיסכרהו רושימל בקעה היהו ולפשי העבגו רה לכו אשני איג לכ 4 40 12
S :רבד הוהי יפ יכ ודחי רשב לכ וארו הוהי דובכ הלגנו 5 40 12
:הדשה ץיצכ ודסח לכו ריצח רשבה לכ ארקא המ רמאו ארק רמא לוק 6 40 12
:םעה ריצח ןכא וב הבשנ הוהי חור יכ ץיצ לבנ ריצח שבי 7 40 12
S :םלועל םוקי וניהלא רבדו ץיצ לבנ ריצח שבי 8 40 12
:םכיהלא הנה הדוהי ירעל ירמא יארית לא ימירה םלשורי תרשבמ ךלוק חכב ימירה ןויצ תרשבמ ךל ילע הבג רה לע 9 40 12
:וינפל ותלעפו ותא ורכש הנה ול הלשמ וערזו אובי קזחב הוהי ינדא הנה 10 40 12
S :להני תולע אשי וקיחבו םיאלט ץבקי וערזב הערי ורדע הערכ 11 40 12
:םינזאמב תועבגו םירה סלפב לקשו ץראה רפע שלשב לכו ןכת תרזב םימשו םימ ולעשב דדמ ימ 12 40 12
:ונעידוי ותצע שיאו הוהי חור תא ןכת ימ 13 40 12
:ונעידוי תונובת ךרדו תעד והדמליו טפשמ חראב והדמליו והניביו ץעונ ימ תא 14 40 12
:לוטי קדכ םייא ןה ובשחנ םינזאמ קחשכו ילדמ רמכ םיוג ןה 15 40 12
S :הלוע יד ןיא ותיחו רעב יד ןיא ןונבלו 16 40 12
:ול ובשחנ והתו ספאמ ודגנ ןיאכ םיוגה לכ 17 40 12
:ול וכרעת תומד המו לא ןוימדת ימ לאו 18 40 12
:ףרוצ ףסכ תוקתרו ונעקרי בהזב ףרצו שרח ךסנ לספה 19 40 12
:טומי אל לספ ןיכהל ול שקבי םכח שרח רחבי בקרי אל ץע המורת ןכסמה 20 40 12
:ץראה תודסומ םתניבה אולה םכל שארמ דגה אולה ועמשת אולה ועדת אולה 21 40 12
:תבשל להאכ םחתמיו םימש קדכ הטונה םיבגחכ היבשיו ץראה גוח לע בשיה 22 40 12
:השע והתכ ץרא יטפש ןיאל םינזור ןתונה 23 40 12
S :םאשת שקכ הרעסו ושביו םהב ףשנ םגו םעזג ץראב שרש לב ףא וערז לב ףא ועטנ לב ףא 24 40 12
:שודק רמאי הושאו ינוימדת ימ לאו 25 40 12
S :רדענ אל שיא חכ ץימאו םינוא ברמ ארקי םשב םלכל םאבצ רפסמב איצומה הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש 26 40 12
:רובעי יטפשמ יהלאמו הוהימ יכרד הרתסנ לארשי רבדתו בקעי רמאת המל 27 40 12
:ותנובתל רקח ןיא עגיי אלו ףעיי אל ץראה תוצק ארוב הוהי םלוע יהלא תעמש אל םא תעדי אולה 28 40 12
:הברי המצע םינוא ןיאלו חכ ףעיל ןתנ 29 40 12
:ולשכי לושכ םירוחבו ועגיו םירענ ופעיו 30 40 12
P :ופעיי אלו וכלי ועגיי אלו וצורי םירשנכ רבא ולעי חכ ופילחי הוהי יוקו 31 40 12
:הברקנ טפשמל ודחי ורבדי זא ושגי חכ ופילחי םימאלו םייא ילא ושירחה 1 41 12
:ותשק ףדנ שקכ וברח רפעכ ןתי דרי םיכלמו םיוג וינפל ןתי ולגרל והארקי קדצ חרזממ ריעה ימ 2 41 12
:אובי אל וילגרב חרא םולש רובעי םפדרי 3 41 12
:אוה ינא םינרחא תאו ןושאר הוהי ינא שארמ תורדה ארק השעו לעפ ימ 4 41 12
:ןויתאיו וברק ודרחי ץראה תוצק וארייו םייא ואר 5 41 12
:קזח רמאי ויחאלו ורזעי והער תא שיא 6 41 12
S :טומי אל םירמסמב והקזחיו אוה בוט קבדל רמא םעפ םלוה תא שיטפ קילחמ ףרצ תא שרח קזחיו 7 41 12
:יבהא םהרבא ערז ךיתרחב רשא בקעי ידבע לארשי התאו 8 41 12
:ךיתסאמ אלו ךיתרחב התא ידבע ךל רמאו ךיתארק היליצאמו ץראה תוצקמ ךיתקזחה רשא 9 41 12
:יקדצ ןימיב ךיתכמת ףא ךיתרזע ףא ךיתצמא ךיהלא ינא יכ עתשת לא ינא ךמע יכ ארית לא 10 41 12
:ךביר ישנא ודבאיו ןיאכ ויהי ךב םירחנה לכ ומלכיו ושבי ןה 11 41 12
:ךתמחלמ ישנא ספאכו ןיאכ ויהי ךתצמ ישנא םאצמת אלו םשקבת 12 41 12
S :ךיתרזע ינא ארית לא ךל רמאה ךנימי קיזחמ ךיהלא הוהי ינא יכ 13 41 12
:לארשי שודק ךלאגו הוהי םאנ ךיתרזע ינא לארשי יתמ בקעי תעלות יארית לא 14 41 12
:םישת ץמכ תועבגו קדתו םירה שודת תויפיפ לעב שדח ץורח גרומל ךיתמש הנה 15 41 12
P :ללהתת לארשי שודקב הוהיב ליגת התאו םתוא ץיפת הרעסו םאשת חורו םרזת 16 41 12
:םבזעא אל לארשי יהלא םנעא הוהי ינא התשנ אמצב םנושל ןיאו םימ םישקבמ םינויבאהו םיינעה 17 41 12
:םימ יאצומל היצ ץראו םימ םגאל רבדמ םישא תוניעמ תועקב ךותבו תורהנ םייפש לע חתפא 18 41 12
:ודחי רושאתו רהדת שורב הברעב םישא ןמש ץעו סדהו הטש זרא רבדמב ןתא 19 41 12
P :הארב לארשי שודקו תאז התשע הוהי די יכ ודחי וליכשיו ומישיו ועדיו וארי ןעמל 20 41 12
:בקעי ךלמ רמאי םכיתומצע ושיגה הוהי רמאי םכביר וברק 21 41 12
:ונעימשה תואבה וא ןתירחא העדנו ונבל המישנו ודיגה הנה המ תונשארה הנירקת רשא תא ונל ודיגיו ושיגי 22 41 12
(הארנו) :ודחי ארנו העתשנו וערתו וביטית ףא םתא םיהלא יכ העדנו רוחאל תויתאה ודיגה 23 41 12
:םכב רחבי הבעות עפאמ םכלעפו ןיאמ םתא ןה 24 41 12
:טיט סמרי רצוי ומכו רמח ומכ םינגס אביו ימשב ארקי שמש חרזממ תאיו ןופצמ יתוריעה 25 41 12
:םכירמא עמש ןיא ףא עימשמ ןיא ףא דיגמ ןיא ףא קידצ רמאנו םינפלמו העדנו שארמ דיגה ימ 26 41 12
:ןתא רשבמ םלשורילו םנה הנה ןויצל ןושאר 27 41 12
:רבד ובישיו םלאשאו ץעוי ןיאו הלאמו שיא ןיאו אראו 28 41 12
P :םהיכסנ והתו חור םהישעמ ספא ןוא םלכ ןה 29 41 12
:איצוי םיוגל טפשמ וילע יחור יתתנ ישפנ התצר יריחב וב ךמתא ידבע ןה 1 42 12
:ולוק ץוחב עימשי אלו אשי אלו קעצי אל 2 42 12
:טפשמ איצוי תמאל הנבכי אל ההכ התשפו רובשי אל ץוצר הנק 3 42 12
P :וליחיי םייא ותרותלו טפשמ ץראב םישי דע ץורי אלו ההכי אל 4 42 12
:הב םיכלהל חורו הילע םעל המשנ ןתנ היאצאצו ץראה עקר םהיטונו םימשה ארוב הוהי לאה רמא הכ 5 42 12
:םיוג רואל םע תירבל ךנתאו ךרצאו ךדיב קזחאו קדצב ךיתארק הוהי ינא 6 42 12
:ךשח יבשי אלכ תיבמ ריסא רגסממ איצוהל תורוע םיניע חקפל 7 42 12
:םיליספל יתלהתו ןתא אל רחאל ידובכו ימש אוה הוהי ינא 8 42 12
P :םכתא עימשא הנחמצת םרטב דיגמ ינא תושדחו ואב הנה תונשארה 9 42 12
:םהיבשיו םייא ואלמו םיה ידרוי ץראה הצקמ ותלהת שדח ריש הוהיל וריש 10 42 12
:וחוצי םירה שארמ עלס יבשי ונרי רדק בשת םירצח וירעו רבדמ ואשי 11 42 12
:ודיגי םייאב ותלהתו דובכ הוהיל ומישי 12 42 12
S :רבגתי ויביא לע חירצי ףא עירי האנק ריעי תומחלמ שיאכ אצי רובגכ הוהי 13 42 12
:דחי ףאשאו םשא העפא הדלויכ קפאתא שירחא םלועמ יתישחה 14 42 12
:שיבוא םימגאו םייאל תורהנ יתמשו שיבוא םבשע לכו תועבגו םירה בירחא 15 42 12
:םיתבזע אלו םתישע םירבדה הלא רושימל םישקעמו רואל םהינפל ךשחמ םישא םכירדא ועדי אל תוביתנב ועדי אל ךרדב םירוע יתכלוהו 16 42 12
S :וניהלא םתא הכסמל םירמאה לספב םיחטבה תשב ושבי רוחא וגסנ 17 42 12
:תוארל וטיבה םירועהו ועמש םישרחה 18 42 12
:הוהי דבעכ רועו םלשמכ רוע ימ חלשא יכאלמכ שרחו ידבע םא יכ רוע ימ 19 42 12
(תואר) :עמשי אלו םינזא חוקפ רמשת אלו תובר תיאר 20 42 12
:רידאיו הרות לידגי וקדצ ןעמל ץפח הוהי 21 42 12
:בשה רמא ןיאו הסשמ ליצמ ןיאו זבל ויה ואבחה םיאלכ יתבבו םלכ םירוחב חפה יוסשו זוזב םע אוהו 22 42 12
:רוחאל עמשיו בשקי תאז ןיזאי םכב ימ 23 42 12
(הסישמל) :ותרותב ועמש אלו ךולה ויכרדב ובא אלו ול ונאטח וז הוהי אולה םיזזבל לארשיו בקעי הסושמל ןתנ ימ 24 42 12
P :בל לע םישי אלו וב רעבתו עדי אלו ביבסמ והטהלתו המחלמ זוזעו ופא המח וילע ךפשיו 25 42 12
:התא יל ךמשב יתארק ךיתלאג יכ ארית לא לארשי ךרציו בקעי ךארב הוהי רמא הכ התעו 1 43 12
:ךב רעבת אל הבהלו הוכת אל שא ומב ךלת יכ ךופטשי אל תורהנבו ינא ךתא םימב רבעת יכ 2 43 12
:ךיתחת אבסו שוכ םירצמ ךרפכ יתתנ ךעישומ לארשי שודק ךיהלא הוהי ינא יכ 3 43 12
:ךשפנ תחת םימאלו ךיתחת םדא ןתאו ךיתבהא ינאו תדבכנ יניעב תרקי רשאמ 4 43 12
:ךצבקא ברעממו ךערז איבא חרזממ ינא ךתא יכ ארית לא 5 43 12
:ץראה הצקמ יתונבו קוחרמ ינב יאיבה יאלכת לא ןמיתלו ינת ןופצל רמא 6 43 12
:ויתישע ףא ויתרצי ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ 7 43 12
:ומל םינזאו םישרחו שי םיניעו רוע םע איצוה 8 43 12
:תמא ורמאיו ועמשיו וקדציו םהידע ונתי ונעימשי תונשארו תאז דיגי םהב ימ םימאל ופסאיו ודחי וצבקנ םיוגה לכ 9 43 12
S :היהי אל ירחאו לא רצונ אל ינפל אוה ינא יכ וניבתו יל ונימאתו ועדת ןעמל יתרחב רשא ידבעו הוהי םאנ ידע םתא 10 43 12
:עישומ ידעלבמ ןיאו הוהי יכנא יכנא 11 43 12
:לא ינאו הוהי םאנ ידע םתאו רז םכב ןיאו יתעמשהו יתעשוהו יתדגה יכנא 12 43 12
S :הנבישי ימו לעפא ליצמ ידימ ןיאו אוה ינא םוימ םג 13 43 12
:םתנר תוינאב םידשכו םלכ םיחירב יתדרוהו הלבב יתחלש םכנעמל לארשי שודק םכלאג הוהי רמא הכ 14 43 12
S :םככלמ לארשי ארוב םכשודק הוהי ינא 15 43 12
:הביתנ םיזע םימבו ךרד םיב ןתונה הוהי רמא הכ 16 43 12
:ובכ התשפכ וכעד ומוקי לב ובכשי ודחי זוזעו ליח סוסו בכר איצומה 17 43 12
:וננבתת לא תוינמדקו תונשאר ורכזת לא 18 43 12
:תורהנ ןומשיב ךרד רבדמב םישא ףא הועדת אולה חמצת התע השדח השע יננה 19 43 12
:יריחב ימע תוקשהל ןמישיב תורהנ םימ רבדמב יתתנ יכ הנעי תונבו םינת הדשה תיח ינדבכת 20 43 12
S :ורפסי יתלהת יל יתרצי וז םע 21 43 12
:לארשי יב תעגי יכ בקעי תארק יתא אלו 22 43 12
:הנובלב ךיתעגוה אלו החנמב ךיתדבעה אל ינתדבכ אל ךיחבזו ךיתלע הש יל תאיבה אל 23 43 12
S :ךיתנועב ינתעגוה ךיתואטחב ינתדבעה ךא ינתיורה אל ךיחבז בלחו הנק ףסכב יל תינק אל 24 43 12
:רכזא אל ךיתאטחו ינעמל ךיעשפ החמ אוה יכנא יכנא 25 43 12
:קדצת ןעמל התא רפס דחי הטפשנ ינריכזה 26 43 12
:יב ועשפ ךיצילמו אטח ןושארה ךיבא 27 43 12
S :םיפודגל לארשיו בקעי םרחל הנתאו שדק ירש ללחאו 28 43 12
:וב יתרחב לארשיו ידבע בקעי עמש התעו 1 44 12
:וב יתרחב ןורשיו בקעי ידבע ארית לא ךרזעי ןטבמ ךרציו ךשע הוהי רמא הכ 2 44 12
:ךיאצאצ לע יתכרבו ךערז לע יחור קצא השבי לע םילזנו אמצ לע םימ קצא יכ 3 44 12
:םימ ילבי לע םיברעכ ריצח ןיבב וחמצו 4 44 12
P :הנכי לארשי םשבו הוהיל ודי בתכי הזו בקעי םשב ארקי הזו ינא הוהיל רמאי הז 5 44 12
:םיהלא ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינא תואבצ הוהי ולאגו לארשי ךלמ הוהי רמא הכ 6 44 12
:ומל ודיגי הנאבת רשאו תויתאו םלוע םע ימושמ יל הכרעיו הדיגיו ארקי ינומכ ימו 7 44 12
:יתעדי לב רוצ ןיאו ידעלבמ הולא שיה ידע םתאו יתדגהו ךיתעמשה זאמ אלה והרת לאו ודחפת לא 8 44 12
:ושבי ןעמל ועדי לבו וארי לב המה םהידעו וליעוי לב םהידומחו והת םלכ לספ ירצי 9 44 12
:ליעוה יתלבל ךסנ לספו לא רצי ימ 10 44 12
:דחי ושבי ודחפי ודמעי םלכ וצבקתי םדאמ המה םישרחו ושבי וירבח לכ ןה 11 44 12
:ףעייו םימ התש אל חכ ןיאו בער םג וחכ עורזב והלעפיו והרצי תובקמבו םחפב לעפו דצעמ לזרב שרח 12 44 12
:תיב תבשל םדא תראפתכ שיא תינבתכ והשעיו והראתי הגוחמבו תועצקמב והשעי דרשב והראתי וק הטנ םיצע שרח 13 44 12
:לדגי םשגו ןרא עטנ רעי יצעב ול ץמאיו ןולאו הזרת חקיו םיזרא ול תרכל 14 44 12
:ומל דגסיו לספ והשע וחתשיו לא לעפי ףא םחל הפאו קישי ףא םחיו םהמ חקיו רעבל םדאל היהו 15 44 12
:רוא יתיאר יתומח חאה רמאיו םחי ףא עבשיו ילצ הלצי לכאי רשב ויצח לע שא ומב ףרש ויצח 16 44 12
(ול) (דגסי) :התא ילא יכ ינליצה רמאיו וילא ללפתיו וחתשיו ול דוגסי ולספל השע לאל ותיראשו 17 44 12
:םתבל ליכשהמ םהיניע תוארמ חט יכ וניבי אלו ועדי אל 18 44 12
:דוגסא ץע לובל השעא הבעותל ורתיו לכאו רשב הלצא םחל וילחג לע יתיפא ףאו שא ומב יתפרש ויצח רמאל הנובת אלו תעד אלו ובל לא בישי אלו 19 44 12
S :ינימיב רקש אולה רמאי אלו ושפנ תא ליצי אלו והטה לתוה בל רפא הער 20 44 12
:ינשנת אל לארשי התא יל דבע ךיתרצי התא ידבע יכ לארשיו בקעי הלא רכז 21 44 12
:ךיתלאג יכ ילא הבוש ךיתואטח ןנעכו ךיעשפ בעכ יתיחמ 22 44 12
P :ראפתי לארשיבו בקעי הוהי לאג יכ וב ץע לכו רעי הנר םירה וחצפ ץרא תויתחת ועירה הוהי השע יכ םימש ונר 23 44 12
(יתאמ) :יתא ימ ץראה עקר ידבל םימש הטנ לכ השע הוהי יכנא ןטבמ ךרציו ךלאג הוהי רמא הכ 24 44 12
:לכשי םתעדו רוחא םימכח בישמ ללוהי םימסקו םידב תותא רפמ 25 44 12
:םמוקא היתוברחו הנינבת הדוהי ירעלו בשות םלשוריל רמאה םילשי ויכאלמ תצעו ודבע רבד םיקמ 26 44 12
:שיבוא ךיתרהנו יברח הלוצל רמאה 27 44 12
S :דסות לכיהו הנבת םלשוריל רמאלו םלשי יצפח לכו יער שרוכל רמאה 28 44 12
:ורגסי אל םירעשו םיתלד וינפל חתפל חתפא םיכלמ ינתמו םיוג וינפל דרל ונימיב יתקזחה רשא שרוכל וחישמל הוהי רמא הכ 1 45 12
(רשיא) :עדגא לזרב יחירבו רבשא השוחנ תותלד רשוא םירודהו ךלא ךינפל ינא 2 45 12
:לארשי יהלא ךמשב ארוקה הוהי ינא יכ עדת ןעמל םירתסמ ינמטמו ךשח תורצוא ךל יתתנו 3 45 12
:ינתעדי אלו ךנכא ךמשב ךל ארקאו יריחב לארשיו בקעי ידבע ןעמל 4 45 12
:ינתעדי אלו ךרזאא םיהלא ןיא יתלוז דוע ןיאו הוהי ינא 5 45 12
:דוע ןיאו הוהי ינא ידעלב ספא יכ הברעממו שמש חרזממ ועדי ןעמל 6 45 12
S :הלא לכ השע הוהי ינא ער ארובו םולש השע ךשח ארובו רוא רצוי 7 45 12
S :ויתארב הוהי ינא דחי חימצת הקדצו עשי ורפיו ץרא חתפת קדצ ולזי םיקחשו לעממ םימש ופיערה 8 45 12
S :ול םידי ןיא ךלעפו השעת המ ורציל רמח רמאיה המדא ישרח תא שרח ורצי תא בר יוה 9 45 12
S :ןיליחת המ השאלו דילות המ באל רמא יוה 10 45 12
:ינוצת ידי לעפ לעו ינב לע ינולאש תויתאה ורציו לארשי שודק הוהי רמא הכ 11 45 12
:יתיוצ םאבצ לכו םימש וטנ ידי ינא יתארב הילע םדאו ץרא יתישע יכנא 12 45 12
P :תואבצ הוהי רמא דחשב אלו ריחמב אל חלשי יתולגו יריע הנבי אוה רשיא ויכרד לכו קדצב והתריעה יכנא 13 45 12
:םיהלא ספא דוע ןיאו לא ךב ךא וללפתי ךילא ווחתשי ךילאו ורבעי םיקזב וכלי ךירחא ויהי ךלו ורבעי ךילע הדמ ישנא םיאבסו שוכ רחסו םירצמ עיגי הוהי רמא הכ 14 45 12
:עישומ לארשי יהלא רתתסמ לא התא ןכא 15 45 12
:םיריצ ישרח המלכב וכלה ודחי םלכ ומלכנ םגו ושוב 16 45 12
P :דע ימלוע דע ומלכת אלו ושבת אל םימלוע תעושת הוהיב עשונ לארשי 17 45 12
:דוע ןיאו הוהי ינא הרצי תבשל הארב והת אל הננוכ אוה השעו ץראה רצי םיהלאה אוה םימשה ארוב הוהי רמא הכ יכ 18 45 12
:םירשימ דיגמ קדצ רבד הוהי ינא ינושקב והת בקעי ערזל יתרמא אל ךשח ץרא םוקמב יתרבד רתסב אל 19 45 12
:עישוי אל לא לא םיללפתמו םלספ ץע תא םיאשנה ועדי אל םיוגה יטילפ ודחי ושגנתה ואבו וצבקה 20 45 12
:יתלוז ןיא עישומו קידצ לא ידעלבמ םיהלא דוע ןיאו הוהי ינא אולה הדיגה זאמ םדקמ תאז עימשה ימ ודחי וצעוי ףא ושיגהו ודיגה 21 45 12
:דוע ןיאו לא ינא יכ ץרא יספא לכ ועשוהו ילא ונפ 22 45 12
:ןושל לכ עבשת ךרב לכ ערכת יל יכ בושי אלו רבד הקדצ יפמ אצי יתעבשנ יב 23 45 12
:וב םירחנה לכ ושביו אובי וידע זעו תוקדצ רמא יל הוהיב ךא 24 45 12
:לארשי ערז לכ וללהתיו וקדצי הוהיב 25 45 12
:הפיעל אשמ תוסומע םכיתאשנ המהבלו היחל םהיבצע ויה ובנ סרק לב ערכ 1 46 12
S :הכלה יבשב םשפנו אשמ טלמ ולכי אל ודחי וערכ וסרק 2 46 12
:םחר ינמ םיאשנה ןטב ינמ םיסמעה לארשי תיב תיראש לכו בקעי תיב ילא ועמש 3 46 12
S :טלמאו לבסא ינאו אשא ינאו יתישע ינא לבסא ינא הביש דעו אוה ינא הנקז דעו 4 46 12
:המדנו ינולשמתו וושתו ינוימדת ימל 5 46 12
:ווחתשי ףא ודגסי לא והשעיו ףרוצ ורכשי ולקשי הנקב ףסכו סיכמ בהז םילזה 6 46 12
S :ונעישוי אל ותרצמ הנעי אלו וילא קעצי ףא שימי אל ומוקממ דמעיו ויתחת והחיניו והלבסי ףתכ לע והאשי 7 46 12
:בל לע םיעשופ ובישה וששאתהו תאז ורכז 8 46 12
:ינומכ ספאו םיהלא דוע ןיאו לא יכנא יכ םלועמ תונשאר ורכז 9 46 12
:השעא יצפח לכו םוקת יתצע רמא ושענ אל רשא םדקמו תירחא תישארמ דיגמ 10 46 12
(יתצע) S :הנשעא ףא יתרצי הנאיבא ףא יתרבד ףא ותצע שיא קחרמ ץראמ טיע חרזממ ארק 11 46 12
:הקדצמ םיקוחרה בל יריבא ילא ועמש 12 46 12
S :יתראפת לארשיל העושת ןויצב יתתנו רחאת אל יתעושתו קחרת אל יתקדצ יתברק 13 46 12
:הגנעו הכר ךל וארקי יפיסות אל יכ םידשכ תב אסכ ןיא ץראל יבש לבב תב תלותב רפע לע יבשו ידר 1 47 12
:תורהנ ירבע קוש ילג לבש יפשח ךתמצ ילג חמק ינחטו םיחר יחק 2 47 12
S :םדא עגפא אלו חקא םקנ ךתפרח הארת םג ךתורע לגת 3 47 12
:לארשי שודק ומש תואבצ הוהי ונלאג 4 47 12
:תוכלממ תרבג ךל וארקי יפיסות אל יכ םידשכ תב ךשחב יאבו םמוד יבש 5 47 12
:דאמ ךלע תדבכה ןקז לע םימחר םהל תמש אל ךדיב םנתאו יתלחנ יתללח ימע לע יתפצק 6 47 12
S :התירחא תרכז אל ךבל לע הלא תמש אל דע תרבג היהא םלועל ירמאתו 7 47 12
:לוכש עדא אלו הנמלא בשא אל דוע יספאו ינא הבבלב הרמאה חטבל תבשויה הנידע תאז יעמש התעו 8 47 12
:דאמ ךירבח תמצעב ךיפשכ ברב ךילע ואב םמתכ ןמלאו לוכש דחא םויב עגר הלא יתש ךל הנאבתו 9 47 12
:דוע יספאו ינא ךבלב ירמאתו ךתבבוש איה ךתעדו ךתמכח ינאר ןיא תרמא ךתערב יחטבתו 10 47 12
:יעדת אל האוש םאתפ ךילע אבתו הרפכ ילכות אל הוה ךילע לפתו הרחש יעדת אל הער ךילע אבו 11 47 12
:יצורעת ילוא ליעוה ילכות ילוא ךירוענמ תעגי רשאב ךיפשכ ברבו ךירבחב אנ ידמע 12 47 12
(ירבה) :ךילע ואבי רשאמ םישדחל םעידומ םיבכוכב םיזחה םימש ורבה ךעישויו אנ ודמעי ךיתצע ברב תיאלנ 13 47 12
:ודגנ תבשל רוא םמחל תלחג ןיא הבהל דימ םשפנ תא וליצי אל םתפרש שא שקכ ויה הנה 14 47 12
S :ךעישומ ןיא ועת ורבעל שיא ךירוענמ ךירחס תעגי רשא ךל ויה ןכ 15 47 12
:הקדצב אלו תמאב אל וריכזי לארשי יהלאבו הוהי םשב םיעבשנה ואצי הדוהי יממו לארשי םשב םיארקנה בקעי תיב תאז ועמש 1 48 12
S :ומש תואבצ הוהי וכמסנ לארשי יהלא לעו וארקנ שדקה ריעמ יכ 2 48 12
:הנאבתו יתישע םאתפ םעימשאו ואצי יפמו יתדגה זאמ תונשארה 3 48 12
:השוחנ ךחצמו ךפרע לזרב דיגו התא השק יכ יתעדמ 4 48 12
:םוצ יכסנו ילספו םשע יבצע רמאת ןפ ךיתעמשה אובת םרטב זאמ ךל דיגאו 5 48 12
:םתעדי אלו תורצנו התעמ תושדח ךיתעמשה ודיגת אולה םתאו הלכ הזח תעמש 6 48 12
:ןיתעדי הנה רמאת ןפ םתעמש אלו םוי ינפלו זאמ אלו וארבנ התע 7 48 12
:ךל ארק ןטבמ עשפו דוגבת דוגב יתעדי יכ ךנזא החתפ אל זאמ םג תעדי אל םג תעמש אל םג 8 48 12
:ךתירכה יתלבל ךל םטחא יתלהתו יפא ךיראא ימש ןעמל 9 48 12
:ינע רוכב ךיתרחב ףסכב אלו ךיתפרצ הנה 10 48 12
S :ןתא אל רחאל ידובכו לחי ךיא יכ השעא ינעמל ינעמל 11 48 12
:ןורחא ינא ףא ןושאר ינא אוה ינא יארקמ לארשיו בקעי ילא עמש 12 48 12
:ודחי ודמעי םהילא ינא ארק םימש החפט ינימיו ץרא הדסי ידי ףא 13 48 12
:םידשכ וערזו לבבב וצפח השעי ובהא הוהי הלא תא דיגה םהב ימ ועמשו םכלכ וצבקה 14 48 12
:וכרד חילצהו ויתאיבה ויתארק ףא יתרבד ינא ינא 15 48 12
P :וחורו ינחלש הוהי ינדא התעו ינא םש התויה תעמ יתרבד רתסב שארמ אל תאז ועמש ילא וברק 16 48 12
:ךלת ךרדב ךכירדמ ליעוהל ךדמלמ ךיהלא הוהי ינא לארשי שודק ךלאג הוהי רמא הכ 17 48 12
:םיה ילגכ ךתקדצו ךמולש רהנכ יהיו יתוצמל תבשקה אול 18 48 12
:ינפלמ ומש דמשי אלו תרכי אל ויתעמכ ךיעמ יאצאצו ךערז לוחכ יהיו 19 48 12
:בקעי ודבע הוהי לאג ורמא ץראה הצק דע הואיצוה תאז ועימשה ודיגה הנר לוקב םידשכמ וחרב לבבמ ואצ 20 48 12
:םימ ובזיו רוצ עקביו ומל ליזה רוצמ םימ םכילוה תוברחב ואמצ אלו 21 48 12
S :םיעשרל הוהי רמא םולש ןיא 22 48 12
:ימש ריכזה ימא יעממ ינארק ןטבמ הוהי קוחרמ םימאל ובישקהו ילא םייא ועמש 1 49 12
:ינריתסה ותפשאב רורב ץחל ינמישיו ינאיבחה ודי לצב הדח ברחכ יפ םשיו 2 49 12
:ראפתא ךב רשא לארשי התא ידבע יל רמאיו 3 49 12
:יהלא תא יתלעפו הוהי תא יטפשמ ןכא יתילכ יחכ לבהו והתל יתעגי קירל יתרמא ינאו 4 49 12
(ול) :יזע היה יהלאו הוהי יניעב דבכאו ףסאי אל לארשיו וילא בקעי בבושל ול דבעל ןטבמ ירצי הוהי רמא התעו 5 49 12
(ירוצנו) S :ץראה הצק דע יתעושי תויהל םיוג רואל ךיתתנו בישהל לארשי יריצנו בקעי יטבש תא םיקהל דבע יל ךתויהמ לקנ רמאיו 6 49 12
:ךרחביו לארשי שדק ןמאנ רשא הוהי ןעמל ווחתשיו םירש ומקו וארי םיכלמ םילשמ דבעל יוג בעתמל שפנ הזבל ושודק לארשי לאג הוהי רמא הכ 7 49 12
:תוממש תולחנ ליחנהל ץרא םיקהל םע תירבל ךנתאו ךרצאו ךיתרזע העושי םויבו ךיתינע ןוצר תעב הוהי רמא הכ 8 49 12
:םתיערמ םייפש לכבו וערי םיכרד לע ולגה ךשחב רשאל ואצ םירוסאל רמאל 9 49 12
:םלהני םימ יעובמ לעו םגהני םמחרמ יכ שמשו ברש םכי אלו ואמצי אלו ובערי אל 10 49 12
:ןומרי יתלסמו ךרדל ירה לכ יתמשו 11 49 12
:םיניס ץראמ הלאו םימו ןופצמ הלא הנהו ואבי קוחרמ הלא הנה 12 49 12
(וחצפו) S :םחרי וינעו ומע הוהי םחנ יכ הנר םירה וחצפי ץרא יליגו םימש ונר 13 49 12
:ינחכש ינדאו הוהי ינבזע ןויצ רמאתו 14 49 12
:ךחכשא אל יכנאו הנחכשת הלא םג הנטב ןב םחרמ הלוע השא חכשתה 15 49 12
:דימת ידגנ ךיתמוח ךיתקח םיפכ לע ןה 16 49 12
:ואצי ךממ ךיברחמו ךיסרהמ ךינב ורהמ 17 49 12
:הלככ םירשקתו ישבלת ידעכ םלכ יכ הוהי םאנ ינא יח ךל ואב וצבקנ םלכ יארו ךיניע ביבס יאש 18 49 12
:ךיעלבמ וקחרו בשוימ ירצת התע יכ ךיתסרה ץראו ךיתממשו ךיתברח יכ 19 49 12
:הבשאו יל השג םוקמה יל רצ ךילכש ינב ךינזאב ורמאי דוע 20 49 12
P :םה הפיא הלא ידבל יתראשנ ינא ןה לדג ימ הלאו הרוסו הלג הדומלגו הלוכש ינאו הלא תא יל דלי ימ ךבבלב תרמאו 21 49 12
:הנאשנת ףתכ לע ךיתנבו ןצחב ךינב ואיבהו יסנ םירא םימע לאו ידי םיוג לא אשא הנה הוהי ינדא רמא הכ 22 49 12
S :יוק ושבי אל רשא הוהי ינא יכ תעדיו וכחלי ךילגר רפעו ךל ווחתשי ץרא םיפא ךיתקינימ םהיתורשו ךינמא םיכלמ ויהו 23 49 12
:טלמי קידצ יבש םאו חוקלמ רובגמ חקיה 24 49 12
:עישוא יכנא ךינב תאו בירא יכנא ךבירי תאו טלמי ץירע חוקלמו חקי רובג יבש םג הוהי רמא הכ יכ 25 49 12
S :בקעי ריבא ךלאגו ךעישומ הוהי ינא יכ רשב לכ ועדיו ןורכשי םמד סיסעכו םרשב תא ךינומ תא יתלכאהו 26 49 12
:םכמא החלש םכיעשפבו םתרכמנ םכיתנועב ןה ול םכתא יתרכמ רשא ישונמ ימ וא היתחלש רשא םכמא תותירכ רפס הז יא הוהי רמא הכ 1 50 12
:אמצב תמתו םימ ןיאמ םתגד שאבת רבדמ תורהנ םישא םי בירחא יתרעגב ןה ליצהל חכ יב ןיא םאו תודפמ ידי הרצק רוצקה הנוע ןיאו יתארק שיא ןיאו יתאב עודמ 2 50 12
S :םתוסכ םישא קשו תורדק םימש שיבלא 3 50 12
:םידומלכ עמשל ןזא יל ריעי רקבב רקבב ריעי רבד ףעי תא תועל תעדל םידומל ןושל יל ןתנ הוהי ינדא 4 50 12
:יתגוסנ אל רוחא יתירמ אל יכנאו ןזא יל חתפ הוהי ינדא 5 50 12
:קרו תומלכמ יתרתסה אל ינפ םיטרמל ייחלו םיכמל יתתנ יוג 6 50 12
:שובא אל יכ עדאו שימלחכ ינפ יתמש ןכ לע יתמלכנ אל ןכ לע יל רזעי הוהי ינדאו 7 50 12
:ילא שגי יטפשמ לעב ימ דחי הדמענ יתא בירי ימ יקידצמ בורק 8 50 12
:םלכאי שע ולבי דגבכ םלכ ןה ינעישרי אוה ימ יל רזעי הוהי ינדא ןה 9 50 12
:ויהלאב ןעשיו הוהי םשב חטבי ול הגנ ןיאו םיכשח ךלה רשא ודבע לוקב עמש הוהי ארי םכב ימ 10 50 12
P :ןובכשת הבצעמל םכל תאז התיה ידימ םתרעב תוקיזבו םכשא רואב וכל תוקיז ירזאמ שא יחדק םכלכ ןה 11 50 12
:םתרקנ רוב תבקמ לאו םתבצח רוצ לא וטיבה הוהי ישקבמ קדצ יפדר ילא ועמש 1 51 12
S :והבראו והכרבאו ויתארק דחא יכ םכללוחת הרש לאו םכיבא םהרבא לא וטיבה 2 51 12
S :הרמז לוקו הדות הב אצמי החמשו ןושש הוהי ןגכ התברעו ןדעכ הרבדמ םשיו היתברח לכ םחנ ןויצ הוהי םחנ יכ 3 51 12
:עיגרא םימע רואל יטפשמו אצת יתאמ הרות יכ וניזאה ילא ימואלו ימע ילא ובישקה 4 51 12
:ןולחיי יערז לאו ווקי םייא ילא וטפשי םימע יערזו יעשי אצי יקדצ בורק 5 51 12
S :תחת אל יתקדצו היהת םלועל יתעושיו ןותומי ןכ ומכ היבשיו הלבת דגבכ ץראהו וחלמנ ןשעכ םימש יכ תחתמ ץראה לא וטיבהו םכיניע םימשל ואש 6 51 12
:ותחת לא םתפדגמו שונא תפרח וארית לא םבלב יתרות םע קדצ יעדי ילא ועמש 7 51 12
S :םירוד רודל יתעושיו היהת םלועל יתקדצו סס םלכאי רמצכו שע םלכאי דגבכ יכ 8 51 12
:ןינת תללוחמ בהר תבצחמה איה תא אולה םימלוע תורד םדק ימיכ ירוע הוהי עורז זע ישבל ירוע ירוע 9 51 12
:םילואג רבעל ךרד םי יקמעמ המשה הבר םוהת ימ םי תברחמה איה תא אולה 10 51 12
S :החנאו ןוגי וסנ ןוגישי החמשו ןושש םשאר לע םלוע תחמשו הנרב ןויצ ואבו ןובושי הוהי ייודפו 11 51 12
:ןתני ריצח םדא ןבמו תומי שונאמ יאריתו תא ימ םכמחנמ אוה יכנא יכנא 12 51 12
:קיצמה תמח היאו תיחשהל ןנוכ רשאכ קיצמה תמח ינפמ םויה לכ דימת דחפתו ץרא דסיו םימש הטונ ךשע הוהי חכשתו 13 51 12
:ומחל רסחי אלו תחשל תומי אלו חתפהל העצ רהמ 14 51 12
:ומש תואבצ הוהי וילג ומהיו םיה עגר ךיהלא הוהי יכנאו 15 51 12
S :התא ימע ןויצל רמאלו ץרא דסילו םימש עטנל ךיתיסכ ידי לצבו ךיפב ירבד םישאו 16 51 12
:תיצמ תיתש הלערתה סוכ תעבק תא ותמח סוכ תא הוהי דימ תיתש רשא םלשורי ימוק יררועתה יררועתה 17 51 12
:הלדג םינב לכמ הדיב קיזחמ ןיאו הדלי םינב לכמ הל להנמ ןיא 18 51 12
:ךמחנא ימ ברחהו בערהו רבשהו דשה ךל דוני ימ ךיתארק הנה םיתש 19 51 12
:ךיהלא תרעג הוהי תמח םיאלמה רמכמ אותכ תוצוח לכ שארב ובכש ופלע ךינב 20 51 12
S :ןיימ אלו תרכשו הינע תאז אנ יעמש ןכל 21 51 12
:דוע התותשל יפיסות אל יתמח סוכ תעבק תא הלערתה סוכ תא ךדימ יתחקל הנה ומע בירי ךיהלאו הוהי ךינדא רמא הכ 22 51 12
S :םירבעל ץוחכו ךוג ץראכ ימישתו הרבענו יחש ךשפנל ורמא רשא ךיגומ דיב היתמשו 23 51 12
:אמטו לרע דוע ךב אבי ףיסוי אל יכ שדקה ריע םלשורי ךתראפת ידגב ישבל ןויצ ךזע ישבל ירוע ירוע 1 52 12
(יחתפתה) S :ןויצ תב היבש ךראוצ ירסומ וחתפתה םלשורי יבש ימוק רפעמ ירענתה 2 52 12
:ולאגת ףסכב אלו םתרכמנ םנח הוהי רמא הכ יכ 3 52 12
:וקשע ספאב רושאו םש רוגל הנשארב ימע דרי םירצמ הוהי ינדא רמא הכ יכ 4 52 12
(וילשמ) (הפ) (יל) (המ) :ץאנמ ימש םויה לכ דימתו הוהי םאנ וליליהי ולשמ םנח ימע חקל יכ הוהי םאנ הפ יל ימ התעו 5 52 12
:יננה רבדמה אוה ינא יכ אוהה םויב ןכל ימש ימע עדי ןכל 6 52 12
:ךיהלא ךלמ ןויצל רמא העושי עימשמ בוט רשבמ םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ 7 52 12
:ןויצ הוהי בושב וארי ןיעב ןיע יכ וננרי ודחי לוק ואשנ ךיפצ לוק 8 52 12
:םלשורי לאג ומע הוהי םחנ יכ םלשורי תוברח ודחי וננר וחצפ 9 52 12
S :וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ וארו םיוגה לכ יניעל ושדק עורז תא הוהי ףשח 10 52 12
:הוהי ילכ יאשנ ורבה הכותמ ואצ ועגת לא אמט םשמ ואצ ורוס ורוס 11 52 12
S :לארשי יהלא םכפסאמו הוהי םכינפל ךלה יכ ןוכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפחב אל יכ 12 52 12
:דאמ הבגו אשנו םורי ידבע ליכשי הנה 13 52 12
:םדא ינבמ וראתו והארמ שיאמ תחשמ ןכ םיבר ךילע וממש רשאכ 14 52 12
:וננובתה ועמש אל רשאו ואר םהל רפס אל רשא יכ םהיפ םיכלמ וצפקי וילע םיבר םיוג הזי ןכ 15 52 12
:התלגנ ימ לע הוהי עורזו ונתעמשל ןימאה ימ 1 53 12
:והדמחנו הארמ אלו והארנו רדה אלו ול ראת אל היצ ץראמ שרשכו וינפל קנויכ לעיו 2 53 12
:והנבשח אלו הזבנ ונממ םינפ רתסמכו ילח עודיו תובאכמ שיא םישיא לדחו הזבנ 3 53 12
:הנעמו םיהלא הכמ עוגנ והנבשח ונחנאו םלבס וניבאכמו אשנ אוה ונילח ןכא 4 53 12
:ונל אפרנ ותרבחבו וילע ונמולש רסומ וניתנועמ אכדמ ונעשפמ ללחמ אוהו 5 53 12
:ונלכ ןוע תא וב עיגפה הוהיו ונינפ וכרדל שיא וניעת ןאצכ ונלכ 6 53 12
:ויפ חתפי אלו המלאנ היזזג ינפל לחרכו לבוי חבטל השכ ויפ חתפי אלו הנענ אוהו שגנ 7 53 12
:ומל עגנ ימע עשפמ םייח ץראמ רזגנ יכ חחושי ימ ורוד תאו חקל טפשממו רצעמ 8 53 12
:ויפב המרמ אלו השע סמח אל לע ויתמב רישע תאו ורבק םיעשר תא ןתיו 9 53 12
:חלצי ודיב הוהי ץפחו םימי ךיראי ערז הארי ושפנ םשא םישת םא ילחה ואכד ץפח הוהיו 10 53 12
:לבסי אוה םתנועו םיברל ידבע קידצ קידצי ותעדב עבשי הארי ושפנ למעמ 11 53 12
S :עיגפי םיעשפלו אשנ םיבר אטח אוהו הנמנ םיעשפ תאו ושפנ תומל הרעה רשא תחת ללש קלחי םימוצע תאו םיברב ול קלחא ןכל 12 53 12
:הוהי רמא הלועב ינבמ הממוש ינב םיבר יכ הלח אל ילהצו הנר יחצפ הדלי אל הרקע ינר 1 54 12
:יקזח ךיתדתיו ךירתימ יכיראה יכשחת לא וטי ךיתונכשמ תועיריו ךלהא םוקמ יביחרה 2 54 12
:ובישוי תומשנ םירעו שריי םיוג ךערזו יצרפת לואמשו ןימי יכ 3 54 12
:דוע ירכזת אל ךיתונמלא תפרחו יחכשת ךימולע תשב יכ יריפחת אל יכ ימלכת לאו ישובת אל יכ יארית לא 4 54 12
:ארקי ץראה לכ יהלא לארשי שודק ךלאגו ומש תואבצ הוהי ךישע ךילעב יכ 5 54 12
:ךיהלא רמא סאמת יכ םירוענ תשאו הוהי ךארק חור תבוצעו הבוזע השאכ יכ 6 54 12
:ךצבקא םילדג םימחרבו ךיתבזע ןטק עגרב 7 54 12
S :הוהי ךלאג רמא ךיתמחר םלוע דסחבו ךממ עגר ינפ יתרתסה ףצק ףצשב 8 54 12
:ךב רעגמו ךילע ףצקמ יתעבשנ ןכ ץראה לע דוע חנ ימ רבעמ יתעבשנ רשא יל תאז חנ ימ יכ 9 54 12
S :הוהי ךמחרמ רמא טומת אל ימולש תירבו שומי אל ךתאמ ידסחו הנטומת תועבגהו ושומי םירהה יכ 10 54 12
:םיריפסב ךיתדסיו ךינבא ךופב ץיברמ יכנא הנה המחנ אל הרעס הינע 11 54 12
:ץפח ינבאל ךלובג לכו חדקא ינבאל ךירעשו ךיתשמש דכדכ יתמשו 12 54 12
:ךינב םולש ברו הוהי ידומל ךינב לכו 13 54 12
:ךילא ברקת אל יכ התחממו יארית אל יכ קשעמ יקחר יננוכת הקדצב 14 54 12
:לופי ךילע ךתא רג ימ יתואמ ספא רוגי רוג ןה 15 54 12
(הנה) :לבחל תיחשמ יתארב יכנאו והשעמל ילכ איצומו םחפ שאב חפנ שרח יתארב יכנא ןה 16 54 12
S :הוהי םאנ יתאמ םתקדצו הוהי ידבע תלחנ תאז יעישרת טפשמל ךתא םוקת ןושל לכו חלצי אל ךילע רצוי ילכ לכ 17 54 12
:בלחו ןיי ריחמ אולבו ףסכ אולב ורבש וכלו ולכאו ורבש וכל ףסכ ול ןיא רשאו םימל וכל אמצ לכ יוה 1 55 12
:םכשפנ ןשדב גנעתתו בוט ולכאו ילא עומש ועמש העבשל אולב םכעיגיו םחל אולב ףסכ ולקשת המל 2 55 12
:םינמאנה דוד ידסח םלוע תירב םכל התרכאו םכשפנ יחתו ועמש ילא וכלו םכנזא וטה 3 55 12
:םימאל הוצמו דיגנ ויתתנ םימואל דע ןה 4 55 12
S :ךראפ יכ לארשי שודקלו ךיהלא הוהי ןעמל וצורי ךילא ךועדי אל יוגו ארקת עדת אל יוג ןה 5 55 12
:בורק ותויהב והארק ואצמהב הוהי ושרד 6 55 12
:חולסל הברי יכ וניהלא לאו והמחריו הוהי לא בשיו ויתבשחמ ןוא שיאו וכרד עשר בזעי 7 55 12
:הוהי םאנ יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ 8 55 12
:םכיתבשחממ יתבשחמו םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ץראמ םימש והבג יכ 9 55 12
:לכאל םחלו ערזל ערז ןתנו החימצהו הדילוהו ץראה תא הורה םא יכ בושי אל המשו םימשה ןמ גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ 10 55 12
:ויתחלש רשא חילצהו יתצפח רשא תא השע םא יכ םקיר ילא בושי אל יפמ אצי רשא ירבד היהי ןכ 11 55 12
:ףכ ואחמי הדשה יצע לכו הנר םכינפל וחצפי תועבגהו םירהה ןולבות םולשבו ואצת החמשב יכ 12 55 12
(תחתו) S :תרכי אל םלוע תואל םשל הוהיל היהו סדה הלעי דפרסה תחת שורב הלעי ץוצענה תחת 13 55 12
:תולגהל יתקדצו אובל יתעושי הבורק יכ הקדצ ושעו טפשמ ורמש הוהי רמא הכ 1 56 12
S :ער לכ תושעמ ודי רמשו וללחמ תבש רמש הב קיזחי םדא ןבו תאז השעי שונא ירשא 2 56 12
S :שבי ץע ינא ןה סירסה רמאי לאו ומע לעמ הוהי ינלידבי לדבה רמאל הוהי לא הולנה רכנה ןב רמאי לאו 3 56 12
:יתירבב םיקיזחמו יתצפח רשאב ורחבו יתותבש תא ורמשי רשא םיסירסל הוהי רמא הכ יכ 4 56 12
S :תרכי אל רשא ול ןתא םלוע םש תונבמו םינבמ בוט םשו די יתמוחבו יתיבב םהל יתתנו 5 56 12
:יתירבב םיקיזחמו וללחמ תבש רמש לכ םידבעל ול תויהל הוהי םש תא הבהאלו ותרשל הוהי לע םיולנה רכנה ינבו 6 56 12
:םימעה לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתלוע יתלפת תיבב םיתחמשו ישדק רה לא םיתואיבהו 7 56 12
:ויצבקנל וילע ץבקא דוע לארשי יחדנ ץבקמ הוהי ינדא םאנ 8 56 12
S :רעיב ותיח לכ לכאל ויתא ידש ותיח לכ 9 56 12
(ויפצ) :םונל יבהא םיבכש םיזה חבנל ולכוי אל םימלא םיבלכ םלכ ועדי אל םלכ םירוע ופצ 10 56 12
:והצקמ ועצבל שיא ונפ םכרדל םלכ ןיבה ועדי אל םיער המהו העבש ועדי אל שפנ יזע םיבלכהו 11 56 12
:דאמ רתי לודג רחמ םוי הזכ היהו רכש האבסנו ןיי החקא ויתא 12 56 12
:קידצה ףסאנ הערה ינפמ יכ ןיבמ ןיאב םיפסאנ דסח ישנאו בל לע םש שיא ןיאו דבא קידצה 1 57 12
:וחכנ ךלה םתובכשמ לע וחוני םולש אובי 2 57 12
:הנזתו ףאנמ ערז הננע ינב הנה וברק םתאו 3 57 12
:רקש ערז עשפ ידלי םתא אולה ןושל וכיראת הפ וביחרת ימ לע וגנעתת ימ לע 4 57 12
:םיעלסה יפעס תחת םילחנב םידליה יטחש ןנער ץע לכ תחת םילאב םימחנה 5 57 12
:םחנא הלא לעה החנמ תילעה ךסנ תכפש םהל םג ךלרוג םה םה ךקלח לחנ יקלחב 6 57 12
:חבז חבזל תילע םש םג ךבכשמ תמש אשנו הבג רה לע 7 57 12
:תיזח די םבכשמ תבהא םהמ ךל תרכתו ךבכשמ תבחרה ילעתו תילג יתאמ יכ ךנורכז תמש הזוזמהו תלדה רחאו 8 57 12
:לואש דע יליפשתו קחרמ דע ךירצ יחלשתו ךיחקר יברתו ןמשב ךלמל ירשתו 9 57 12
:תילח אל ןכ לע תאצמ ךדי תיח שאונ תרמא אל תעגי ךכרד ברב 10 57 12
:יארית אל יתואו םלעמו השחמ ינא אלה ךבל לע תמש אל תרכז אל יתואו יבזכת יכ יאריתו תגאד ימ תאו 11 57 12
:ךוליעוי אלו ךישעמ תאו ךתקדצ דיגא ינא 12 57 12
:ישדק רה שרייו ץרא לחני יב הסוחהו לבה חקי חור אשי םלכ תאו ךיצובק ךליצי ךקעזב 13 57 12
S :ימע ךרדמ לושכמ ומירה ךרד ונפ ולס ולס רמאו 14 57 12
:םיאכדנ בל תויחהלו םילפש חור תויחהל חור לפשו אכד תאו ןוכשא שודקו םורמ ומש שודקו דע ןכש אשנו םר רמא הכ יכ 15 57 12
:יתישע ינא תומשנו ףוטעי ינפלמ חור יכ ףוצקא חצנל אלו בירא םלועל אל יכ 16 57 12
:ובל ךרדב בבוש ךליו ףצקאו רתסה והכאו יתפצק ועצב ןועב 17 57 12
:וילבאלו ול םימחנ םלשאו והחנאו והאפראו יתיאר ויכרד 18 57 12
(בינ) :ויתאפרו הוהי רמא בורקלו קוחרל םולש םולש םיתפש בונ ארוב 19 57 12
:טיטו שפר וימימ ושרגיו לכוי אל טקשה יכ שרגנ םיכ םיעשרהו 20 57 12
S :םיעשרל יהלא רמא םולש ןיא 21 57 12
:םתאטח בקעי תיבלו םעשפ ימעל דגהו ךלוק םרה רפושכ ךשחת לא ןורגב ארק 1 58 12
:ןוצפחי םיהלא תברק קדצ יטפשמ ינולאשי בזע אל ויהלא טפשמו השע הקדצ רשא יוגכ ןוצפחי יכרד תעדו ןושרדי םוי םוי יתואו 2 58 12
:ושגנת םכיבצע לכו ץפח ואצמת םכמצ םויב ןה עדת אלו ונשפנ ונינע תיאר אלו ונמצ המל 3 58 12
:םכלוק םורמב עימשהל םויכ ומוצת אל עשר ףרגאב תוכהלו ומוצת הצמו בירל ןה 4 58 12
:הוהיל ןוצר םויו םוצ ארקת הזלה עיצי רפאו קשו ושאר ןמגאכ ףכלה ושפנ םדא תונע םוי והרחבא םוצ היהי הזכה 5 58 12
:וקתנת הטומ לכו םישפח םיצוצר חלשו הטומ תודגא רתה עשר תובצרח חתפ והרחבא םוצ הז אולה 6 58 12
:םלעתת אל ךרשבמו ותיסכו םרע הארת יכ תיב איבת םידורמ םיינעו ךמחל בערל סרפ אולה 7 58 12
:ךפסאי הוהי דובכ ךקדצ ךינפל ךלהו חמצת הרהמ ךתכראו ךרוא רחשכ עקבי זא 8 58 12
:ןוא רבדו עבצא חלש הטומ ךכותמ ריסת םא יננה רמאיו עושת הנעי הוהיו ארקת זא 9 58 12
:םירהצכ ךתלפאו ךרוא ךשחב חרזו עיבשת הנענ שפנו ךשפנ בערל קפתו 10 58 12
:וימימ ובזכי אל רשא םימ אצומכו הור ןגכ תייהו ץילחי ךיתמצעו ךשפנ תוחצחצב עיבשהו דימת הוהי ךחנו 11 58 12
:תבשל תוביתנ בבשמ ץרפ רדג ךל ארקו םמוקת רודו רוד ידסומ םלוע תוברח ךממ ונבו 12 58 12
:רבד רבדו ךצפח אוצממ ךיכרד תושעמ ותדבכו דבכמ הוהי שודקל גנע תבשל תארקו ישדק םויב ךיצפח תושע ךלגר תבשמ בישת םא 13 58 12
(יתמב) S :רבד הוהי יפ יכ ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו ץרא יתומב לע ךיתבכרהו הוהי לע גנעתת זא 14 58 12
:עומשמ ונזא הדבכ אלו עישוהמ הוהי די הרצק אל ןה 1 59 12
:עומשמ םכמ םינפ וריתסה םכיתואטחו םכיהלא ןיבל םכניב םילדבמ ויה םכיתנוע םא יכ 2 59 12
:הגהת הלוע םכנושל רקש ורבד םכיתותפש ןועב םכיתועבצאו םדב ולאגנ םכיפכ יכ 3 59 12
:ןוא דילוהו למע ורה אוש רבדו והת לע חוטב הנומאב טפשנ ןיאו קדצב ארק ןיא 4 59 12
:העפא עקבת הרוזהו תומי םהיציבמ לכאה וגראי שיבכע ירוקו ועקב ינועפצ יציב 5 59 12
:םהיפכב סמח לעפו ןוא ישעמ םהישעמ םהישעמב וסכתי אלו דגבל ויהי אל םהירוק 6 59 12
:םתולסמב רבשו דש ןוא תובשחמ םהיתובשחמ יקנ םד ךפשל ורהמיו וצרי ערל םהילגר 7 59 12
:םולש עדי אל הב ךרד לכ םהל ושקע םהיתוביתנ םתולגעמב טפשמ ןיאו ועדי אל םולש ךרד 8 59 12
:ךלהנ תולפאב תוהגנל ךשח הנהו רואל הוקנ הקדצ ונגישת אלו ונממ טפשמ קחר ןכ לע 9 59 12
:םיתמכ םינמשאב ףשנכ םירהצב ונלשכ הששגנ םיניע ןיאכו ריק םירועכ הששגנ 10 59 12
:ונממ הקחר העושיל ןיאו טפשמל הוקנ הגהנ הגה םינויכו ונלכ םיבדכ המהנ 11 59 12
:םונעדי וניתנועו ונתא וניעשפ יכ ונב התנע וניתואטחו ךדגנ וניעשפ ובר יכ 12 59 12
:רקש ירבד בלמ וגהו ורה הרסו קשע רבד וניהלא רחאמ גוסנו הוהיב שחכו עשפ 13 59 12
:אובל לכות אל החכנו תמא בוחרב הלשכ יכ דמעת קוחרמ הקדצו טפשמ רוחא גסהו 14 59 12
:טפשמ ןיא יכ ויניעב עריו הוהי אריו ללותשמ ערמ רסו תרדענ תמאה יהתו 15 59 12
:והתכמס איה ותקדצו וערז ול עשותו עיגפמ ןיא יכ םמותשיו שיא ןיא יכ אריו 16 59 12
:האנק ליעמכ טעיו תשבלת םקנ ידגב שבליו ושארב העושי עבוכו ןירשכ הקדצ שבליו 17 59 12
:םלשי לומג םייאל ויביאל לומג וירצל המח םלשי לעכ תולמג לעכ 18 59 12
:וב הססנ הוהי חור רצ רהנכ אובי יכ ודובכ תא שמש חרזממו הוהי םש תא ברעממ וארייו 19 59 12
:הוהי םאנ בקעיב עשפ יבשלו לאוג ןויצל אבו 20 59 12
S :םלוע דעו התעמ הוהי רמא ךערז ערז יפמו ךערז יפמו ךיפמ ושומי אל ךיפב יתמש רשא ירבדו ךילע רשא יחור הוהי רמא םתוא יתירב תאז ינאו 21 59 12
:חרז ךילע הוהי דובכו ךרוא אב יכ ירוא ימוק 1 60 12
:הארי ךילע ודובכו הוהי חרזי ךילעו םימאל לפרעו ץרא הסכי ךשחה הנה יכ 2 60 12
:ךחרז הגנל םיכלמו ךרואל םיוג וכלהו 3 60 12
:הנמאת דצ לע ךיתנבו ואבי קוחרמ ךינב ךל ואב וצבקנ םלכ יארו ךיניע ביבס יאש 4 60 12
:ךל ואבי םיוג ליח םי ןומה ךילע ךפהי יכ ךבבל בחרו דחפו תרהנו יארת זא 5 60 12
:ורשבי הוהי תלהתו ואשי הנובלו בהז ואבי אבשמ םלכ הפיעו ןידמ ירכב ךסכת םילמג תעפש 6 60 12
:ראפא יתראפת תיבו יחבזמ ןוצר לע ולעי ךנותרשי תויבנ יליא ךל וצבקי רדק ןאצ לכ 7 60 12
:םהיתברא לא םינויכו הניפועת בעכ הלא ימ 8 60 12
:ךראפ יכ לארשי שודקלו ךיהלא הוהי םשל םתא םבהזו םפסכ קוחרמ ךינב איבהל הנשארב שישרת תוינאו ווקי םייא יל יכ 9 60 12
:ךיתמחר ינוצרבו ךיתיכה יפצקב יכ ךנותרשי םהיכלמו ךיתמח רכנ ינב ונבו 10 60 12
:םיגוהנ םהיכלמו םיוג ליח ךילא איבהל ורגסי אל הלילו םמוי דימת ךירעש וחתפו 11 60 12
:וברחי ברח םיוגהו ודבאי ךודבעי אל רשא הכלממהו יוגה יכ 12 60 12
:דבכא ילגר םוקמו ישדקמ םוקמ ראפל ודחי רושאתו רהדת שורב אובי ךילא ןונבלה דובכ 13 60 12
:לארשי שודק ןויצ הוהי ריע ךל וארקו ךיצאנמ לכ ךילגר תופכ לע ווחתשהו ךינעמ ינב חוחש ךילא וכלהו 14 60 12
:רודו רוד שושמ םלוע ןואגל ךיתמשו רבוע ןיאו האונשו הבוזע ךתויה תחת 15 60 12
:בקעי ריבא ךלאגו ךעישומ הוהי ינא יכ תעדיו יקנית םיכלמ דשו םיוג בלח תקניו 16 60 12
:הקדצ ךישגנו םולש ךתדקפ יתמשו לזרב םינבאה תחתו תשחנ םיצעה תחתו ףסכ איבא לזרבה תחתו בהז איבא תשחנה תחת 17 60 12
:הלהת ךירעשו ךיתמוח העושי תארקו ךילובגב רבשו דש ךצראב סמח דוע עמשי אל 18 60 12
:ךתראפתל ךיהלאו םלוע רואל הוהי ךל היהו ךל ריאי אל חריה הגנלו םמוי רואל שמשה דוע ךל היהי אל 19 60 12
:ךלבא ימי ומלשו םלוע רואל ךל היהי הוהי יכ ףסאי אל ךחריו ךשמש דוע אובי אל 20 60 12
(יעטמ) :ראפתהל ידי השעמ ועטמ רצנ ץרא ושריי םלועל םיקידצ םלכ ךמעו 21 60 12
S :הנשיחא התעב הוהי ינא םוצע יוגל ריעצהו ףלאל היהי ןטקה 22 60 12
:חוק חקפ םירוסאלו רורד םיובשל ארקל בל ירבשנל שבחל ינחלש םיונע רשבל יתא הוהי חשמ ןעי ילע הוהי ינדא חור 1 61 12
:םילבא לכ םחנל וניהלאל םקנ םויו הוהיל ןוצר תנש ארקל 2 61 12
:ראפתהל הוהי עטמ קדצה יליא םהל ארקו ההכ חור תחת הלהת הטעמ לבא תחת ןושש ןמש רפא תחת ראפ םהל תתל ןויצ ילבאל םושל 3 61 12
:רודו רוד תוממש ברח ירע ושדחו וממוקי םינשאר תוממש םלוע תוברח ונבו 4 61 12
:םכימרכו םכירכא רכנ ינבו םכנאצ וערו םירז ודמעו 5 61 12
:ורמיתת םדובכבו ולכאת םיוג ליח םכל רמאי וניהלא יתרשמ וארקת הוהי ינהכ םתאו 6 61 12
:םהל היהת םלוע תחמש ושריי הנשמ םצראב ןכל םקלח ונרי המלכו הנשמ םכתשב תחת 7 61 12
:םהל תורכא םלוע תירבו תמאב םתלעפ יתתנו הלועב לזג אנש טפשמ בהא הוהי ינא יכ 8 61 12
S :הוהי ךרב ערז םה יכ םוריכי םהיאר לכ םימעה ךותב םהיאצאצו םערז םיוגב עדונו 9 61 12
:הילכ הדעת הלככו ראפ ןהכי ןתחכ ינטעי הקדצ ליעמ עשי ידגב ינשיבלה יכ יהלאב ישפנ לגת הוהיב שישא שוש 10 61 12
:םיוגה לכ דגנ הלהתו הקדצ חימצי הוהי ינדא ןכ חימצת היעורז הנגכו החמצ איצות ץראכ יכ 11 61 12
:רעבי דיפלכ התעושיו הקדצ הגנכ אצי דע טוקשא אל םלשורי ןעמלו השחא אל ןויצ ןעמל 1 62 12
:ונבקי הוהי יפ רשא שדח םש ךל ארקו ךדובכ םיכלמ לכו ךקדצ םיוג וארו 2 62 12
(ףינצו) :ךיהלא ףכב הכולמ ףונצו הוהי דיב תראפת תרטע תייהו 3 62 12
:לעבת ךצראו ךב הוהי ץפח יכ הלועב ךצראלו הב יצפח ארקי ךל יכ הממש דוע רמאי אל ךצראלו הבוזע דוע ךל רמאי אל 4 62 12
:ךיהלא ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמו ךינב ךולעבי הלותב רוחב לעבי יכ 5 62 12
:םכל ימד לא הוהי תא םירכזמה ושחי אל דימת הלילה לכו םויה לכ םירמש יתדקפה םלשורי ךיתמוח לע 6 62 12
:ץראב הלהת םלשורי תא םישי דעו ןנוכי דע ול ימד ונתת לאו 7 62 12
:וב תעגי רשא ךשורית רכנ ינב ותשי םאו ךיביאל לכאמ דוע ךנגד תא ןתא םא וזע עורזבו ונימיב הוהי עבשנ 8 62 12
S :ישדק תורצחב והתשי ויצבקמו הוהי תא וללהו והלכאי ויפסאמ יכ 9 62 12
:םימעה לע סנ ומירה ןבאמ ולקס הלסמה ולס ולס םעה ךרד ונפ םירעשב ורבע ורבע 10 62 12
:וינפל ותלעפו ותא ורכש הנה אב ךעשי הנה ןויצ תבל ורמא ץראה הצק לא עימשה הוהי הנה 11 62 12
S :הבזענ אל ריע השורד ארקי ךלו הוהי ילואג שדקה םע םהל וארקו 12 62 12
:עישוהל בר הקדצב רבדמ ינא וחכ ברב העצ ושובלב רודה הז הרצבמ םידגב ץומח םודאמ אב הז ימ 1 63 12
:תגב ךרדכ ךידגבו ךשובלל םדא עודמ 2 63 12
:יתלאגא ישובלמ לכו ידגב לע םחצנ זיו יתמחב םסמראו יפאב םכרדאו יתא שיא ןיא םימעמו ידבל יתכרד הרופ 3 63 12
:האב ילואג תנשו יבלב םקנ םוי יכ 4 63 12
:ינתכמס איה יתמחו יערז יל עשותו ךמוס ןיאו םמותשאו רזע ןיאו טיבאו 5 63 12
S :םחצנ ץראל דירואו יתמחב םרכשאו יפאב םימע סובאו 6 63 12
:וידסח ברכו וימחרכ םלמג רשא לארשי תיבל בוט ברו הוהי ונלמג רשא לכ לעכ הוהי תלהת ריכזא הוהי ידסח 7 63 12
:עישומל םהל יהיו ורקשי אל םינב המה ימע ךא רמאיו 8 63 12
(ול) :םלוע ימי לכ םאשניו םלטניו םלאג אוה ותלמחבו ותבהאב םעישוה וינפ ךאלמו רצ אל םתרצ לכב 9 63 12
:םב םחלנ אוה ביואל םהל ךפהיו ושדק חור תא ובצעו ורמ המהו 10 63 12
:ושדק חור תא וברקב םשה היא ונאצ יער תא םימ םלעמה היא ומע השמ םלוע ימי רכזיו 11 63 12
:םלוע םש ול תושעל םהינפמ םימ עקוב ותראפת עורז השמ ןימיל ךילומ 12 63 12
:ולשכי אל רבדמב סוסכ תומהתב םכילומ 13 63 12
:תראפת םש ךל תושעל ךמע תגהנ ןכ ונחינת הוהי חור דרת העקבב המהבכ 14 63 12
:וקפאתה ילא ךימחרו ךיעמ ןומה ךתרובגו ךתאנק היא ךתראפתו ךשדק לבזמ הארו םימשמ טבה 15 63 12
:ךמש םלועמ ונלאג וניבא הוהי התא ונריכי אל לארשיו ונעדי אל םהרבא יכ וניבא התא יכ 16 63 12
:ךתלחנ יטבש ךידבע ןעמל בוש ךתארימ ונבל חישקת ךיכרדמ הוהי ונעתת המל 17 63 12
:ךשדקמ וססוב ונירצ ךשדק םע ושרי רעצמל 18 63 12
:ולזנ םירה ךינפמ תדרי םימש תערק אול םהילע ךמש ארקנ אל םב תלשמ אל םלועמ ונייה 19 63 12
:וזגרי םיוג ךינפמ ךירצל ךמש עידוהל שא העבת םימ םיסמה שא חדקכ 1 64 12
:ולזנ םירה ךינפמ תדרי הוקנ אל תוארונ ךתושעב 2 64 12
:ול הכחמל השעי ךתלוז םיהלא התאר אל ןיע וניזאה אל ועמש אל םלועמו 3 64 12
:עשונו םלוע םהב אטחנו תפצק התא ןה ךורכזי ךיכרדב קדצ השעו שש תא תעגפ 4 64 12
:ונאשי חורכ וננועו ונלכ הלעכ לבנו וניתקדצ לכ םידע דגבכו ונלכ אמטכ יהנו 5 64 12
:וננוע דיב ונגומתו ונממ ךינפ תרתסה יכ ךב קיזחהל ררועתמ ךמשב ארוק ןיאו 6 64 12
:ונלכ ךדי השעמו ונרצי התאו רמחה ונחנא התא וניבא הוהי התעו 7 64 12
:ונלכ ךמע אנ טבה ןה ןוע רכזת דעל לאו דאמ דע הוהי ףצקת לא 8 64 12
:הממש םלשורי התיה רבדמ ןויצ רבדמ ויה ךשדק ירע 9 64 12
:הברחל היה ונידמחמ לכו שא תפרשל היה וניתבא ךוללה רשא ונתראפתו ונשדק תיב 10 64 12
S :דאמ דע וננעתו השחת הוהי קפאתת הלא לעה 11 64 12
:ימשב ארק אל יוג לא יננה יננה יתרמא ינשקב אלל יתאצמנ ולאש אולל יתשרדנ 1 65 12
:םהיתבשחמ רחא בוט אל ךרדה םיכלהה ררוס םע לא םויה לכ ידי יתשרפ 2 65 12
:םינבלה לע םירטקמו תונגב םיחבז דימת ינפ לע יתוא םיסיעכמה םעה 3 65 12
(קרמו) :םהילכ םילגפ קרפו ריזחה רשב םילכאה ונילי םירוצנבו םירבקב םיבשיה 4 65 12
:םויה לכ תדקי שא יפאב ןשע הלא ךיתשדק יכ יב שגת לא ךילא ברק םירמאה 5 65 12
:םקיח לע יתמלשו יתמלש םא יכ השחא אל ינפל הבותכ הנה 6 65 12
(םקיח) (לא) S :םקיח לע הנשאר םתלעפ יתדמו ינופרח תועבגה לעו םירהה לע ורטק רשא הוהי רמא ודחי םכיתובא תנועו םכיתנוע 7 65 12
:לכה תיחשה יתלבל ידבע ןעמל השעא ןכ וב הכרב יכ והתיחשת לא רמאו לוכשאב שוריתה אצמי רשאכ הוהי רמא הכ 8 65 12
:המש ונכשי ידבעו יריחב הושריו ירה שרוי הדוהימו ערז בקעימ יתאצוהו 9 65 12
:ינושרד רשא ימעל רקב ץברל רוכע קמעו ןאצ הונל ןורשה היהו 10 65 12
:ךסממ ינמל םיאלממהו ןחלש דגל םיכרעה ישדק רה תא םיחכשה הוהי יבזע םתאו 11 65 12
P :םתרחב יתצפח אל רשאבו יניעב ערה ושעתו םתעמש אלו יתרבד םתינע אלו יתארק ןעי וערכת חבטל םכלכו ברחל םכתא יתינמו 12 65 12
:ושבת םתאו וחמשי ידבע הנה ואמצת םתאו ותשי ידבע הנה ובערת םתאו ולכאי ידבע הנה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 13 65 12
:ולילית חור רבשמו בל באכמ וקעצת םתאו בל בוטמ ונרי ידבע הנה 14 65 12
:רחא םש ארקי וידבעלו הוהי ינדא ךתימהו יריחבל העובשל םכמש םתחנהו 15 65 12
:יניעמ ורתסנ יכו תונשארה תורצה וחכשנ יכ ןמא יהלאב עבשי ץראב עבשנהו ןמא יהלאב ךרבתי ץראב ךרבתמה רשא 16 65 12
:בל לע הנילעת אלו תונשארה הנרכזת אלו השדח ץראו םישדח םימש ארוב יננה יכ 17 65 12
:שושמ המעו הליג םלשורי תא ארוב יננה יכ ארוב ינא רשא דע ידע וליגו ושיש םא יכ 18 65 12
:הקעז לוקו יכב לוק דוע הב עמשי אלו ימעב יתששו םלשוריב יתלגו 19 65 12
:ללקי הנש האמ ןב אטוחהו תומי הנש האמ ןב רענה יכ וימי תא אלמי אל רשא ןקזו םימי לוע דוע םשמ היהי אל 20 65 12
:םירפ ולכאו םימרכ ועטנו ובשיו םיתב ונבו 21 65 12
:יריחב ולבי םהידי השעמו ימע ימי ץעה ימיכ יכ לכאי רחאו ועטי אל בשי רחאו ונבי אל 22 65 12
:םתא םהיאצאצו המה הוהי יכורב ערז יכ הלהבל ודלי אלו קירל ועגיי אל 23 65 12
:עמשא ינאו םירבדמ םה דוע הנעא ינאו וארקי םרט היהו 24 65 12
S :הוהי רמא ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל ומחל רפע שחנו ןבת לכאי רקבכ היראו דחאכ וערי הלטו באז 25 65 12
:יתחונמ םוקמ הז יאו יל ונבת רשא תיב הז יא ילגר םדה ץראהו יאסכ םימשה הוהי רמא הכ 1 66 12
:ירבד לע דרחו חור הכנו ינע לא טיבא הז לאו הוהי םאנ הלא לכ ויהיו התשע ידי הלא לכ תאו 2 66 12
:הצפח םשפנ םהיצוקשבו םהיכרדב ורחב המה םג ןוא ךרבמ הנבל ריכזמ ריזח םד החנמ הלעמ בלכ ףרע השה חבוז שיא הכמ רושה טחוש 3 66 12
S :ורחב יתצפח אל רשאבו יניעב ערה ושעיו ועמש אלו יתרבד הנוע ןיאו יתארק ןעי םהל איבא םתרוגמו םהיללעתב רחבא ינא םג 4 66 12
:ושבי םהו םכתחמשב הארנו הוהי דבכי ימש ןעמל םכידנמ םכיאנש םכיחא ורמא ורבד לא םידרחה הוהי רבד ועמש 5 66 12
:ויביאל לומג םלשמ הוהי לוק לכיהמ לוק ריעמ ןואש לוק 6 66 12
:רכז הטילמהו הל לבח אובי םרטב הדלי ליחת םרטב 7 66 12
:הינב תא ןויצ הדלי םג הלח יכ תחא םעפ יוג דלוי םא דחא םויב ץרא לחויה הלאכ האר ימ תאזכ עמש ימ 8 66 12
S :ךיהלא רמא יתרצעו דילומה ינא םא הוהי רמאי דילוא אלו ריבשא ינאה 9 66 12
:הילע םילבאתמה לכ שושמ התא ושיש היבהא לכ הב וליגו םלשורי תא וחמש 10 66 12
S :הדובכ זיזמ םתגנעתהו וצמת ןעמל הימחנת דשמ םתעבשו וקנית ןעמל 11 66 12
:ועשעשת םיכרב לעו ואשנת דצ לע םתקניו םיוג דובכ ףטוש לחנכו םולש רהנכ הילא הטנ יננה הוהי רמא הכ יכ 12 66 12
:ומחנת םלשוריבו םכמחנא יכנא ןכ ונמחנת ומא רשא שיאכ 13 66 12
:ויביא תא םעזו וידבע תא הוהי די העדונו הנחרפת אשדכ םכיתומצעו םכבל ששו םתיארו 14 66 12
:שא יבהלב ותרעגו ופא המחב בישהל ויתבכרמ הפוסכו אובי שאב הוהי הנה יכ 15 66 12
:הוהי יללח וברו רשב לכ תא וברחבו טפשנ הוהי שאב יכ 16 66 12
(תחא) :הוהי םאנ ופסי ודחי רבכעהו ץקשהו ריזחה רשב ילכא ךותב דחא רחא תונגה לא םירהטמהו םישדקתמה 17 66 12
:ידובכ תא וארו ואבו תונשלהו םיוגה לכ תא ץבקל האב םהיתבשחמו םהישעמ יכנאו 18 66 12
:םיוגב ידובכ תא ודיגהו ידובכ תא ואר אלו יעמש תא ועמש אל רשא םיקחרה םייאה ןויו לבת תשק יכשמ דולו לופ שישרת םיוגה לא םיטילפ םהמ יתחלשו תוא םהב יתמשו 19 66 12
:הוהי תיב רוהט ילכב החנמה תא לארשי ינב ואיבי רשאכ הוהי רמא םלשורי ישדק רה לע תורכרכבו םידרפבו םיבצבו בכרבו םיסוסב הוהיל החנמ םיוגה לכמ םכיחא לכ תא ואיבהו 20 66 12
:הוהי רמא םיולל םינהכל חקא םהמ םגו 21 66 12
:םכמשו םכערז דמעי ןכ הוהי םאנ ינפל םידמע השע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה רשאכ יכ 22 66 12
:הוהי רמא ינפל תוחתשהל רשב לכ אובי ותבשב תבש ידמו ושדחב שדח ידמ היהו 23 66 12
:רשב לכל ןוארד ויהו הבכת אל םשאו תומת אל םתעלות יכ יב םיעשפה םישנאה ירגפב וארו ואציו 24 66 12
:הוהי רמא ינפל תוחתשהל רשב לכ
אציו 24 66 12[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja