</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2/GPXD Châu Thành, ngày 8 tháng 1 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày     tháng       năm 2017

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ )

 
 
 

 


1. Cấp cho: Đặng Quốc Nguyên, 1981, CCCD số: 092081001674 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/8/2016.

- Địa chỉ thường trú: Số 03, đường Ngô Gia Tự, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TPCT.

- Địa chỉ xây dựng: Đường số 2,3 (khu tái định cư Đông Phú), ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú,.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (trệt + lầu) cấp 3; móng cừ tràm; khung, cột, đà, sàn BTCT đổ tại chỗ; nền, sàn lát gạch Ceramic; vách tường độc lập; mái lợp tole; trần thạch cao.

- Do: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Lộc Phát lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 5351, 5352, 5353, 5354; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 400,0m2 đất ở tại nông thôn, đường số 2; 3 (Khu TĐC Đông Phú), ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú,.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.3m so với mặt đường hiện hữu (đường số 2;3 TĐC Đông Phú).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường: 8,0m. Vị trí xây dựng cách tim đường: 8,0m.

+ Diện tích xây dựng tầng một (tầng trệt): 10,0 x 40,0 = 400,0m2.

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng trệt và lầu 1):400,0+((10,0x 22,0+1,2x5,0)+(14,0x2,0x2+2,0x4,0x2))= 698,0m2.

+ Chiều cao công trình: 8,9m; số tầng 02.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CT04334; CT04335 do UBND tỉnh Hậu Giang cấp ngày 20/8/2013 và Giấy CNQSD đất số CH 01178;CH 01179 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 28/9/2015.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:                                                       

- Ông: Đặng Quốc Nguyên;                            

- UBND xã Đông Phú (bản sao);                                                                                                

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH