Зэрэг сумын 2015 оны төсвийн талаар

  1. Төсвийн зарлага

Çàðäëûí íýð

Òàìãûí ãàçàð

Áàã

2014

2015

Ǻð¿¿

2014

2015

Ǻð¿¿

Íèéò çàðëàãûí  ä¿í

223514.1

230919.6

-7405.5

61854.4

63159.4

1305.0

Óðñãàë çàðäëûí ä¿í

223514.1

230919.6

-7405.5

61854.4

63159.4

1305.0

 1.Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë

223514.1

230919.6

-7405.5

61854.4

63159.4

1305.0

1.1Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë

136127.1

162760.6

26633.5

46401.8

50910.0

4508.2

¯íäñýí öàëèí

122190.3

146733.3

24543.0

39681.8

43182.0

3500.2

Ãýðýýò

13936.8

16027.3

2090.5

6720

7728

1008.0

1.2 Àæèë îëãîã÷èéí íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë

14974.0

17903.7

2929.7

5104.3

5600.1

495.8

Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé  áóñàä çàðäàë

72413.0

50255.3

-22157.7

10348.4

6649.3

-3699.1

Ãýðýë öàõèëãààí

2178.0

2178.0

0.0

509.9

509.9

0.0

Ò¿ëø õàëààëò

10200.0

10200.0

0.0

1707.2

2207.2

500.0

Öýâýð ,áîõèð óñ

3904.0

3904.0

0.0

 

 

0.0

Áè÷èã õýðýã

1995.5

1560.0

-435.5

318.0

254.4

-63.6

Òýýâýð øàòàõóóí

13470.0

9815.4

-3654.6

1930.5

1276.3

-654.2

Øóóäàí õîëáîî

2948.0

2878.0

-70.0

212.5

170.0

-42.5

Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò

6934.3

6934.3

0.0

813.0

236.0

-577.0

Ãàäààä àëáàí òîìèëîëò

 

 

0.0

 

 

0.0

Íîì õýâëýë àâàõ

276.0

220.0

-56.0

304.5

243.5

-61.0

Íîðìûí õóâöàñ 纺ëºí ýäëýë

415.0

332.0

-83.0

 

 

0.0

Óðñãàë çàñâàð

1200.0

500.0

-700.0

540.0

432.0

-108.0

Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí òýìöýýí

183.0

223.0

40.0

245.0

245.0

0.0

ÃÕÓÑàðãà õýìæýý

 

 

0.0

 

 

0.0

ÁÃÀ¯Õ /àóäèòûí õºëñ/

190.0

160.0

-30.0

100.0

100.0

0.0

Òºëáºð õóðààìæ

200.0

200.0

0.0

75.0

75.0

0.0

Ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãàà

250.0

250.0

0.0

 

 

0.0

Ãàçðûí çóðàã

140.0

140.0

0.0

 

 

0.0

Îíøèëãîî

 

30.0

30.0

 

 

 

Ñîíãóóëèéí ¿ð ä¿íãýýð õóóëüä çààñàí ¿íäýñëýë

 

3895.0

3895.0

2692.8

 

-2692.8

Òýòãýìæ

25429.2

4335.6

-21093.6

 

 

0.0

1 óäààãèéí òýòãýìæ

500.0

500.0

0.0

900.0

900.0

0.0

Òºñâèéí  õºðºí㺺ð ñàíõ¿¿æèõ  òîíîã òºõººðºìæ

2000.0

2000.0

0.0

 

 

0.0

Çàðäëûí ñàíõ¿¿æèõ ýõ ¿¿ñâýð

223514.1

230919.6

-7405.5

61854.4

63159.4

1305.0

Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãîîñ ñàíõ¿¿æèõ

605.0

605.0

0.0

 

 

0.0

Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèõ

222909.1

230314.6

-7405.5

61854.4

63159.4

1305.0

Áàéãóóëëàãûí îðîí òîî

18

20

2

9

9