Home » Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Obowiązywanie ogólnych warunków handlowych
§ 2 Warunek odnośnie zawarcia umowy przez Mercateo Polska Sp. z o.o.
§ 3 Zawarcie umowy
§ 4 Dane katalogowe
§ 5 Prawo do zwrotu
§ 6 Zastrzeżenie dot. dostawy
§ 7 Warunki dostawy i płatności
§ 8 Zwłoka
§ 9 Miejsce wykonania świadczenia i przeniesienie ryzyka
§ 10 Obowiązek zakwestionowania i kontroli
§ 11 Zastrzeżenie własności
§ 12 Potrącenie i zatrzymanie
§ 13 Gwarancja
§ 14 Odpowiedzialność cywilna
§ 15 Ochrona danych
§ 16 Zaoferowanie bonów
§ 17 Wybór prawa
§ 18 Forma pisemna
§ 19 Właściwość miejscowa sądu
§ 20 Klauzula salwatoryjna

 

§ 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Handlowych

1.1 W stosunkach umownych między Mercateo Polska Sp. z o.o. i klientem znajdują zastosowanie wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w aktualnie obowiązującej wersji podczas zawarcia umowy.

1.2 W pojedynczych przypadkach oprócz niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują dodatkowo szczególne warunki Mercateo Polska Sp. z o.o. i warunki danego przedsiębiorstwa partnerskiego, z którym prowadzona jest kooperacja. O tych szczególnych warunkach jest w każdym takim przypadku zamieszczona osobna informacja.

1.3 Stanowczo wyklucza się uwzględnienie wszelkich innych poza tą umową aktualnie obowiązujących ogólnych warunków handlowych klienta. Nie znajdują one zastosowania także w przypadku, gdy druga strona określi swoje warunki, na przykład w formie uwagi na papierze korespondencyjnym, poręczeniu dostawy itp., a Mercateo Polska Sp. z o.o. zachowa milczenie lub nie wniesie stanowczo sprzeciwu.

1.4 Ogólne warunki handlowe klienta nie obowiązują również wówczas, jeżeli uzgodnione zobowiązanie zostanie wykonane, po czym zostanie bez zastrzeżeń przyjęte lub dokona się za nie zapłaty.

 

§ 2 Warunek odnośnie zawarcia umowy przez Mercateo Polska Sp. z o.o.

2.1 Oferowane przez Mercateo towary i usługi kierowane są wyłącznie do przedsiębiorców zgodnie z Kodeksem cywilnym.

2.2 Jeżeli po zawarciu umowy Mercateo Polska Sp. z o. o. dowie się, że klient nie jest przedsiębiorcą w sensie Kodeksu cywilnego, to Mercateo może odstąpić od umowy z zachowaniem stosownego terminu.

 

§ 3 Zawarcie umowy

3.1 Do zawarcia umowy między Mercateo Polska Sp. z o.o. i klientem dochodzi poprzez przyjęcie oferty przy zachowaniu następujących postanowień.

3.2 Oferowane przez Mercateo Polska Sp. z o.o. w ramach katalogu internetowego rzeczy/usługi stanowią wezwanie skierowane do klienta w celu złożenia przez niego oferty i zawarcia umowy kupna.

3.3 Zamówienie składane przez klienta stanowi ofertę dla Mercateo Polska Sp. z o. o. w celu zawarcia umowy kupna na warunkach określonych w zamówieniu.

3.4 Skierowane przez Mercateo Polska Sp. z o.o. do klienta potwierdzenie wpływu zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty.

3.5 Umowa dochodzi do skutku poprzez wyraźne przyjęcie zamówienia przez Mercateo Polska Sp. z o.o. lub w razie braku takowego poprzez dostawę towaru na adres podany przez klienta w zamówieniu.

 

§ 4 Dane katalogowe

4.1 Zamieszczone w katalogu online dane odnoszące się do produktu są niezobowiązujące i nie stanowią charakterystyki poszczególnych towarów.

4.2 Zamieszczone w katalogu ceny są cenami netto, plus obowiązujący w danym momencie podatek od towarów i usług, chyba że w katalogu towar jest wyraźnie oznakowany ceną brutto.

4.3 Jeżeli w katalogu online pojawi się oferta z towarem oznakowanym błędną ceną, to mimo ewentualnie ustawowo zapisanego prawa do podważenia, Mercateo Polska Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy.

4.4 Zawarte w katalogu online terminy dostaw i dostępność towarów bazują na danych przekazanych przez dostawców Mercateo Polska Sp. z o.o. i odnoszą się do dni roboczych od poniedziałku do piątku. Oznaczają one niezobowiązujące, przybliżone terminy dostaw i ich przybliżoną dostępność.

 

§ 5 Prawo do zwrotu

5.1 Nie można dokonać zwrotu (przyjęcia zwróconego towaru lub wymiany), jeżeli nie reguluje tego ustawa i/lub nie zostało uzgodnione roszczenie prawne. W razie zwrotu klient pokrywa koszty przesyłki już poniesione przez Mercateo Polska Sp. z o.o. lub te, które Mercateo Polska Sp. z o.o. dopiero poniesie, jak również koszty przesyłki zwrotnej, jak np. koszty przesyłki i opłaty manipulacyjne powstałe po stronie Mercateo Polska Sp. z o.o., jeżeli zwrot nie jest uzasadniony prawem do zwrotu. Jeżeli w stosunku do poszczególnych artykułów jest określone prawo do zwrotu lub jego skutek prawny, to obowiązuje ono z zasadą pierwszeństwa w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

5.2 Zanim klient skorzysta z prawa do zwrotu, powinien się skontaktować z serwisem obsługi klienta w Mercateo w celu uzgodnienia dalszych kroków postępowania i umożliwienia niezwłocznego zwrotu. W takich przypadkach w razie pytań związanych ze zwrotem i reklamacją klient wypełnia nasz formularz online, który jest dostępny w archiwum zamówień.

 

§ 6 Zastrzeżenie dot. dostawy

6 Jeżeli po zawarciu umowy kupna-sprzedaży firma Mercateo Polska Sp. z o.o. zostanie poinformowana przez dostawcę o innych terminach dostaw, niż to ma miejsce w katalogu online, to Mercateo Polska Sp. z o.o. poinformuje o tym niezwłocznie klienta. Klient może potwierdzić zlecenie ze zmienionymi terminami dostaw lub odstąpić od umowy. Jeżeli klient nie potwierdzi zmienionych terminów dostawy, to Mercateo Polska Sp. z o.o. ma prawo w/g własnego uznania odstąpić od umowy lub dostarczyć towar o porównywalnych cechach i wyglądzie za taką samą cenę. To samo dotyczy towaru zaoferowanego w katalogu online, kiedy okaże się, że jest niedostępny.

 

§ 7 Warunki dostawy i płatności

7.1 Towary są dostarczane w opakowaniach o określonych wielkościach. Dopuszczalne są zmiany techniczne i zmiany formy, koloru oraz wagi w zakresie zwyczajów przyjętych w handlu.

7.2 Mercateo Polska Sp. z o.o. dokonuje dostawy wyłącznie dla odbiorców w Polsce.

7.3 Klienci firmy Mercateo Polska Sp. z o.o., do których zalicza się także klientów wykonujących wolne zawody, korporacje prawa publicznego, a także stowarzyszenia, mogą wybierać następujące formy płatności: na podstawie faktury, upoważnienia do ściągania należności bezpośrednio z konta lub zapłaty z góry.

7.4 Zadeklarowanie płatności na podstawie faktury lub upoważnienia do ściągania należności bezpośrednio z konta stoi pod znakiem zastrzeżenia sprawdzenia klienta pod względem solidności i wypłacalności, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku. Jeżeli klient wybierze formę płatności na podstawie faktury lub upoważni Mercateo Polska Sp. z o.o. do ściągania należności bezpośrednio z jego konta, to Mercateo Polska Sp. z o.o. ma prawo przed dokonaniem dostawy sprawdzić klienta pod względem solidności i wypłacalności korzystając z danych biura informacyjnego, jak np. Biura Informacji Kredytowej. Jeżeli wynik kontroli będzie negatywny, to Mercateo Polska Sp. z o.o. ma prawo dokonać dostawy dla takiego klienta tylko na podstawie dokonania przez niego zapłaty z góry. Mercateo Polska Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o tym klienta.

7.5 Płatności za faktury należy dokonać natychmiast po ich otrzymaniu bez odliczeń, chyba że strony uzgodnią w poszczególnym przypadku na piśmie coś innego. W przypadku upoważnienia do ściągania należności bezpośrednio z konta należna kwota będzie ściągana natychmiast po wystawieniu faktury z konta podanego przez klienta.

7.6 W przypadku dokonania zapłaty z góry za dostawę akceptuje się wyłącznie zapłatę w formie przelewu lub czek gotówkowy. Nie przyjmuje się weksli.

7.7 Koszty transportu związane z przesyłką towaru są zróżnicowane w zależności od dostawcy. Aktualne stawki przewozowe są wykazywane odpowiednio do danego dostawcy osobno w koszyku zakupów. Zamówione towary są przesyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez dostawcę realizującego dostawę.

7.8 Jeżeli między miejscem wyładowania i dostarczenia znajdują się schody, to Mercateo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie naliczenie opłaty ryczałtowej za transport produktów po schodach o ciężarze całkowitym wyższym niż 100 kg.

7.9 Zamówienia, które wpłyną do godziny 13:00 i są dostępne, z reguły są wysyłane jeszcze tego samego dnia. Wskutek czynników, na które ani Mercateo Polska Sp. z o.o., ani dostawca w ogóle lub wystarczająco nie mają wpływu (na przykład czynniki pogodowe) w poszczególnych przypadkach może dojść do dłuższych terminów dostaw. Jeżeli w takim przypadku termin dostawy ulegnie niestosownemu przedłużeniu, klient zostanie o tym poinformowany.

7.10 Dopuszczalne są dostawy częściowe.

7.11 Poświadczenie dostawy jest przesyłane wraz z towarem. Dostarczenie faktury następuje odrębnie faksem, pocztą lub w formie elektronicznej.

 

§ 8 Zwłoka

8.1 W przypadku zwłoki Mercateo Polska Sp. z o.o. ma prawo żądać odsetki za zwłokę w wysokości 8 % powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego.

8.2 Mercateo Polska Sp. z o.o. ma prawo zgodnie z Kodeksem handlowym naliczyć należne odsetki od daty wymagalności.

 

§ 9 Miejsce wykonania świadczenia i przeniesienie ryzyka

9.1 Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn wysyłkowy odpowiednich produktów.

9.2 Wraz z przekazaniem sprzedanej rzeczy w miejscu spełnienia świadczenia osobie wykonującej transport ryzyko przechodzi na kupującego. Przekazanie rzeczy stoi na równi ze zwłoką przyjęcia przez kupującego.

 

§ 10 Obowiązek zakwestionowania i kontroli

10.1 Klient jest zobowiązany dokonać natychmiastowej kontroli towaru, poświadczenia dostawy oraz faktury bezpośrednio po ich otrzymaniu.

10.2 Odpowiedzialność za reklamacje zgłoszone z opóźnieniem ponosi klient i takie reklamacje nie są rozpatrywane zgodnie z Kodeksem handlowym.

10.3 Jeżeli zostanie dostarczony inny niż zamówiony towar lub w błędnej ilości, to klient powinien się skontaktować natychmiast z Mercateo Polska Sp. z o.o.. W tym celu służy klientowi formularz online, który należy wypełnić w razie pytań związanych ze zwrotem i reklamacją. Formularz ten znajduje się w archiwum zamówień. Mercateo Polska Sp. z o.o. zatroszczy się o odbiór niewłaściwej dostawy i dostarczenie zamówionego towaru. Za skorygowanie dostawy klient nie ponosi kosztów, które przekraczałyby normalne koszty zamówienia.

 

§ 11 Zastrzeżenie własności

11.1 Do chwili wyrównania wszystkich wierzytelności, do których Mercateo ma prawo i wynikających ze wszystkich stosunków handlowych z klientem, Mercateo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie własność dostarczonego towaru.

11.2 Klient nie ma prawa dawać w zastaw towaru dostarczonego przez Mercateo Polska Sp. z o.o., przenosić go jako zabezpieczenia na osoby trzecie, bądź ustanawiać prawa na nim wobec osób trzecich. Jeżeli mimo wszystko osoba trzecia uzyska prawo do rzeczy stanowiącej zabezpieczenie, to klient już teraz ceduje na rzecz Mercateo Polska Sp. z o.o. wszystkie wskutek tego powstałe prawa dot. rzeczy stanowiącej zabezpieczenie. Mercateo Polska Sp. z o.o. tę cesję przyjmuje. Klient jest zobowiązany poinformować Mercateo Polska Sp. z o.o. niezwłocznie, jeżeli na rzeczy stanowiącej zabezpieczenie został ustanowiony zastaw, rzecz ta została skonfiskowana lub została wydana jakaś inna dyspozycja ze strony osoby trzeciej.

11.3 Mercateo Polska Sp. z o.o. zwolni zastrzeżoną własność, jeżeli możliwa do zrealizowania wartość przekracza kwotę wierzytelności wobec klienta o więcej niż 20 %.

11.4 W przypadku aktualnej faktury zabezpieczenia służą zabezpieczeniu należności sald.

 

§ 12 Potrącenie i zatrzymanie

12.1 Prawo potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia są stwierdzone w sposób prawomocny lub przez nas uznane w formie pisemnej. W innych przypadkach prawo potrącenia jest wykluczone.

12.2 Prawo zatrzymania przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy te roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego dotyczącego zatrzymanego zobowiązania wobec danego świadczenia.

 

§ 13 Gwarancja

13.1 Okres gwarancji trwa rok.

13.2 Wady odnośnie dostarczonej rzeczy należy zgłosić niezwłocznie, w przeciwnym przypadku dostarczony towar uznaje się za zaakceptowany zgodnie z Kodeksem handlowym.

13.3 W przypadku objętym gwarancją Mercateo Polska Sp. z o.o. w/g swojego uznania naprawia towar lub wymienia wadliwy towar na towar bez wad lub też daje klientowi bon o wartości towaru w zamian za przyjęcie wadliwego towaru.

13.4 Klient może obniżyć cenę lub odstąpić od umowy, jeżeli dwie próby naprawy towaru ze strony Mercateo Polska Sp. z o.o. w ciągu stosownego okresu czasu nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Dalsze roszczenia ze strony klienta są wykluczone.

13.5 Zanim klient skorzysta z prawa gwarancji, powinien się skontaktować z serwisem klienta w Mercateo w celu uzgodnienia dalszych kroków postępowania i umożliwienia niezwłocznej realizacji gwarancji. W takich przypadkach klient wypełnia nasz formularz online w razie pytań związanych ze zwrotem i reklamacją. Formularz ten jest dostępny w archiwum zamówień.

 

§ 14 Odpowiedzialność cywilna

14.1 Mercateo Polska Sp. z o.o. odpowiada za działanie umyślne i rażące niedbalstwo. W przypadku lekkiego zaniedbania dotyczącego naruszenia ważnego obowiązku umownego (obowiązku zasadniczego), Mercateo Polska Sp. z o.o. odpowiada za szkodę w przewidywalnej wysokości, która pod każdym względem jest ograniczona do wysokości ceny zakupu. Odszkodowanie za szkody pośrednie w przypadku niedbalstwa jest wykluczone.

14.2 W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest wykluczona, jeżeli jest to dopuszczalne w obliczu prawa.

14.3 Nienaruszona pozostaje odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

14.4 Mercateo Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek działania siły wyższej.

14.5 Niniejsze uregulowania dot. odpowiedzialności obowiązują organy i pracowników Mercateo Polska Sp. z o.o..

 

§ 15 Ochrona danych

15.1 Dane klienta potrzebne przy składaniu zamówienia są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient zgadza się na taki tok postępowania oraz jednocześnie wyraża zgodę na ich dalsze przesyłanie w celu realizacji zamówienia do przedsiębiorstw współpracujących z Mercateo Polska Sp. z o.o..

15.2 Jeżeli klient poprzez akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wyraził zgodę na wykorzystywanie jego danych do przeprowadzania wewnętrznych badań marketingowych, udoskonalenia produktu i świadczenia lub wykorzystania ich do własnych celów marketingowych Mercateo Polska Sp. z o.o., to klient ma prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili. To odwołanie może zostać przesłane w postaci e-maila do: service@mercateo.com.pl lub klient może dokonać tego odwołania w inny sposób.

15.3 Mercateo Polska Sp. z o.o. nie przetwarza i nie wykorzystuje danych klienta dla innych celów niż wymienionych w ust. 1 i ust. 2.

15.4 Mercateo Polska Sp. z o.o. jest zobowiązana do zachowania wszystkich obowiązujących przepisów dot. ochrony danych, a zwłaszcza do zachowania tajemnicy danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych  osobowych oraz do podjęcia stosownych działań technicznych i organizatorskich w celu zabezpieczenia ochrony danych.

15.5 Jeżeli klient nie zgodzi się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie jego danych zgodnie z ustępem 1 tego przepisu lub nie zgodzi się w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia, to prawidłowa realizacja zamówienia w ogóle nie jest możliwa. Jeżeli między stronami została zawarta obowiązująca umowa, zanim klient odmówił zgody, to Mercateo Polska Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy.

 

§ 16 Zaoferowanie bonów

16.1 W czasie akcji, podczas których oferowane są bony klient może skorzystać tylko z jednego bonu dotyczącego jednej akcji i jednego klienta.

16.2 Nie można skorzystać z bonów przy zakupach, kiedy Mercateo Polska Sp. z o.o. występuje w roli pośrednika.

16.3 Wartość bonu zawiera w sobie aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług.

16.4 Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż wartość bonu, to nie ma prawa do wnoszenia roszczeń z tytułu wypłaty lub zaksięgowaniu na korzyść klienta po stronie „ma” różnicy kwoty. Wartość bonu nie może być wykorzystana do pokrycia kosztów przesyłki. Różnica kwoty przepada.

16.5 Kwota bonu jest przydzielana przy zamówieniu procentowo do wszystkich artykułów odpowiednio do ich wartości.

16.6 Bony są akceptowane tylko w zamówieniach online, późniejsze rozliczenie kwoty bonu jest wykluczone. Jeżeli kwota bonu nie ukazuje się w koszyku zakupów, to klient jest zobowiązany przed wysłaniem zamówienia zwrócić się do naszego serwisu obsługi klienta pisząc e-mail (service@mercateo.com.pl) lub zadzwonić pod numer 12 395 08 30. W przeciwnym razie klient nie ma prawa do skorzystania z kwoty bonu.

16.7 Kwota bonu jest osobno wykazywana na fakturze i kwota faktury jest odpowiednio obniżana. Późniejsze obniżenie kwoty faktury o wartość bonu jest niedozwolone.

 

§ 17 Wybór prawa

17 Zastosowanie znajduje prawo Rzeczypospolitej Polskiej za wykluczeniem prawa Konwencji Narodów Zjednoczonych dot. międzynarodowej sprzedaży.

 

§ 18 Forma pisemna

18.1 Uzgodnienia między stronami wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

18.2 Uzgodnienia ustne dla zachowania ważności wymagają wzajemnego pisemnego potwierdzenia.

18.3 Zmiany lub zniesienie wymogu formy pisemnej są możliwe tylko przy zachowaniu formy pisemnej.

18.4 Forma pisemna jest zachowana nawet wtedy, gdy w odróżnieniu do przepisów Kodeksu cywilnego wiadomość zostanie wysłana w postaci e-mail i czytelny jest nadawca, a wiadomość nie jest opatrzona elektroniczną sygnaturą. Nadawca e-maila nieopatrzonego w elektroniczną sygnaturę zgodnie z Kodeksem cywilnym musi zaakceptować treść przesłanej informacji jako prawidłową oraz w przypadku sądowego sporu rezygnuje z podniesienia sprzeciwu, jakoby informacja o danej treści nie została przesłana przez niego określonego adresata wskazanego w informacji i w czasie określonym w informacji.

 

§ 19 Właściwość miejscowa sądu

19.1 Właściwym miejscowo sądem jest wyłącznie sąd w Krakowie.

19.2 Mercateo Polska Sp. z o.o. niezależnie od niniejszej reguły ma prawo do wnoszenia skarg w każdym ogólnie dozwolonym powszechnym sądzie.

 

§ 20 Klauzula salwatoryjna

20 Jeżeli poszczególne postanowienia w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych są lub staną się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. W miejsce postanowienia nieskutecznego lub niezgodnego z prawem wchodzi przepis ustawy, chyba że strony uzgodnią coś innego opartego na mocy prawnej. Powyższe dotyczy także luk w regulacjach.