Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Энерги Сервис

Эхлэл | Компьютер ба Web дизайны їйлчилгээ | Аялал жуулчлал
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Эхлэл

Энерги сервис

Та бїхэн манай Энерги сервисийн вэб хуудсанд тавтай морилно уу. Манайх компьютерийн болон аялал жуулчлалын чиглэлээр їйл ажиллагаа явуулж байна.

Манай їйл ажиллагааны чиглэл :

1. Интернет їйлчилгээ /Интернет яриа болон ОУ-ын яриа/

2. Компьютер засварын їйлчилгээ:

     » Àëáàí áàéãóóëëàãóóäàä äîòîîä ñ¿ëæýý òàâèíà.

3. Компьютер сургалтын тєв /Анхан болон дунд шат/

4. Web дизайны їйлчилгээ /Вэб хуудас хийх їйлчилгээ/


Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¯éë÷èëãýý:

Òàíû àÿëàæ áîëîõ îíöãîé ãàçàð :

1.Õàìàðûí õèéä 26 êì-ò

2.Áóääûí ëàìûí 108 àãóé

3. Ýíåðãèéí òºâ

4. ×óëóóæñàí ìîä

5. Çàãèéí îé

6. Ýëñýí ìàíõàí 3êì-ò

7. Õ¿ñëèéã áèåë¿¿ëýã÷ Õàð-Óóë

 

Ìîíãîëûí áóääûí øàøíû Õàìàðûí õèéä ôèëîñîôè÷, ÿðóó íàéðàã÷, ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýã÷ Äàíçàíðàâæàà 1821 îíä áàéãóóëæýý.

Óã ñ¿ìýýñ õîéø îðøèõ 108 àãóéä áóääûí ëàì íàð 108 ºäºð äàÿàí÷ëàí ñóóæ ¨îãèéí äàñãàë, áÿñàëãàëûã õèéæ áèåèéí áîëîí îþóíû ýð÷ õ¿÷èéã îëæ àâ÷ áàéñàí ò¿¿õòýé þì.

Бидний тухай | Site-ийн бїтэц | | Бидэнтэй холбоо барих | ©2008 Энэрги Сервис